Annoncespot_img

LB Fonden uddeler én million kroner til uddannelse

LB Fonden har netop gennemført sin årlige uddelings­runde og uddelt penge til syv pro­jekt­for­slag, der var indkaldt under verdens­mål-temaet.

LB Fonden
LB Fon­dens ud­de­ling d. 28. novem­ber hos LB For­sik­ring A/S, hvor 1 mil­li­on kro­ner bli­ver for­delt mel­lem de 7 ansøgere.

LB Fon­den har i 21 år ud­delt mid­ler til gavn for un­der­vis­nings­om­rå­det. Men årets run­de fik ek­stra­or­di­nær op­mærk­som­hed med næ­sten 100 mod­tag­ne an­søg­nin­ger, hvor fon­den nor­malt mod­ta­ger 60-70.

“Kob­lin­gen mel­lem ver­dens­må­le­ne og ud­dan­nel­ses­om­rå­det er højak­tu­elt, og LB Fon­den op­le­ve­de, som føl­ge af det, ek­stra­or­di­nær stor in­ter­es­se om­kring årets ud­de­ling,” skri­ver LB Fon­den i en pressemeddelelse.

LB Fon­dens år­li­ge ud­de­lings­run­de var cen­tre­ret om fi­re te­ma­er, der hø­rer un­der FN’s ver­dens­mål: sund­hed og triv­sel, kva­li­tets­ud­dan­nel­se, min­dre ulig­hed og kli­maind­sat­sen. Syv pro­jek­ter har få­et for­delt én mil­li­on kro­ner imel­lem sig.

De syv pro­jek­ter spæn­der over alt fra na­tur­fag­li­ge ud­dan­nel­ses­pro­jek­ter til fo­to­for­tæl­lin­ger. Årets stør­ste be­vil­ling på 380.000 kro­ner går til Ox­fam IBIS for de­res pro­jekt for at ud­dan­ne 20 un­ge stu­de­ren­de til ver­dens­mål­sam­bas­sa­dø­rer, der skal be­sø­ge lan­dets sko­ler og højsko­ler med bud­ska­bet om FN’s verdensmål.

Der­u­d­over fi­nan­si­e­res og­så et forsk­nings- og ud­vik­lings­pro­jekt på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, der står for læ­rer­ud­dan­nel­sen i Aar­hus og Sil­ke­borg. Må­let er at styr­ke den na­tur­fag­li­ge und­er­vis­ning i ‘bæ­re­dyg­tig udvikling’.

Sel­ve ud­de­lin­gen fandt sted den 28. novem­ber hos LB For­sik­ring A/S,

De re­ste­ren­de ud­de­lin­ger kan ses hos LB Fon­den.

LB Fon­den blev stif­tet i 1997 med det for­mål at ud­de­le mid­ler til gavn for und­er­vis­nings­om­rå­det. Fon­dens næ­ste ud­de­lings­run­de åb­ner for an­søg­nin­ger i maj 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer