Elsass Fonden donerer 150.000 kr. til julehjælp i Frelsens Hær

Med den nye donationen får flere af de fattigste familier i Danmark mulighed for at hol­de jul i år. Håbet er, at især børnene dermed får en bedre oplevelse.

Julehjælp (foto: Frelsens Hær)
El­sass Fon­den do­ne­rer 150.000 kr. til ju­le­hjælp i Frel­sens Hær (fo­to: Frel­sens Hær)

I El­sass Fon­den er man glad for at kun­ne støt­te net­op Frel­sens Hærs ar­bej­de med julehjælp:

“El­sass Fon­den støt­ter pri­mært ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, der hand­ler om di­ag­no­sen Ce­re­bral Pa­re­se, men hvert år ved ju­le­tid øn­sker fon­den og­så at ræk­ke en hjæl­pen­de hånd ud til an­dre men­ne­sker, der har be­hov for hjælp, og det ved vi sker, når vi støt­ter gen­nem Frel­sens Hær,” for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard i en pressemeddelelse.

Pen­ge­ne fra El­sass Fon­den vil Frel­sens Hær blandt an­det bru­ge på at gø­re ud­sig­ten til ru­de­ku­ver­ter i ju­le­ti­den min­dre stres­sen­de for de fat­tig­ste fa­mi­li­er, for­kla­rer in­for­ma­tions- og for­valt­nings­chef Lars Lyd­holm vi­de­re i pressemeddelelsen:

“De fat­tig­ste fa­mi­li­er i Dan­mark er desvær­re ik­ke med i den ‘fest’, som de fle­ste dan­ske­re op­lever, ef­ter at vi er ude af kri­sen. Der­for er det svært at få råd til at hol­de jul, hvis der og­så skal væ­re pen­ge til tand­læ­ge, for­sik­rin­ger, me­di­cin og an­dre for­nø­de­n­he­der,” si­ger Lars Lydholm.

Når en fa­mi­lies øko­no­mi­ske si­tu­a­tion bli­ver for pres­set, er det Frel­sens Hærs er­fa­ring, at det især går ud over børnene:

“Det er of­te bør­ne­ne, der bli­ver mest på­vir­ke­de af, at der ik­ke er råd til ju­le­ga­ver. Bør­ne­ne fø­ler sig uden­for i sko­len, bli­ver må­ske mob­bet og får ondt i ma­ven ved sen­ge­tid,” si­ger Lars Lydholm.

Frel­sens Hær for­ven­ter at ud­de­le ju­le­hjælp til i alt 8.000 fa­mi­li­er i år, hvoraf El­sass Fon­dens do­na­tion kan hjæl­pe 150 familier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer