Annoncespot_img

Novo Nordisk Fonden sender studerende til Silicon Valley

Et nyt program fra Novo Nordisk Fonden skal give danske studerende indblik i innovation og entreprenørskab. Fonden har bevilget syv mio. kr., så kandidatstuderende fra bl.a. life-science og ingeniørvidenskab fremover kan blive knyttet til en opstartsvirksomhed i Si­li­con Valley hen mod afslutningen af deres uddannelse.

Pro­gram­met fra No­vo Nor­disk Fon­den er det ene­ste af sin art i Dan­mark, og det skal gi­ve de stu­de­ren­de ind­blik i pit­ching, for­ret­nings­ud­vik­ling og an­dre kund­ska­ber hjul­pet på vej af en ræk­ke ame­ri­kan­ske eks­per­ter i et af ver­dens før­en­de in­nova­tions­mil­jø­er, Si­li­con Val­ley, USA.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse. 

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers er glad for pro­jek­tet, som han me­ner vil gav­ne Danmark:

"Det er rig­tig godt, at de stu­de­ren­de ta­ger ud i ver­den og får nye ide­er og in­spira­tion. Det gør dem stær­ke­re og klo­ge­re, og Dan­mark ri­ge­re. Der­for er det her pro­jekt frem­ra­gen­de – Si­li­con Val­ley vil in­spi­re­re og ud­for­dre de stu­de­ren­de, så de frem­over vil se på ud­for­drin­ger og løs­ning­er på nye må­der," si­ger Tom­my Ah­lers i en pressemeddelelsen. 

Idéen med pro­gram­met er at ska­be en kob­ling mel­lem forsk­ning og for­ret­nings­tænk­ning, for­kla­rer Bir­git­te Naun­tof­te, adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden:

”Dan­mark har be­hov for, at der er fle­re, der øn­sker at bli­ve en­tre­pre­nø­rer. Gen­nem det­te pro­gram øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den at bi­dra­ge til, at fle­re stu­de­ren­de op­når in­ter­es­se for forsk­ning med kom­merci­elt mål samt op­når ind­sigt i og kom­pe­ten­cer in­den for in­nova­tion og for­ret­nings­ud­vik­ling og på den bag­grund vil væl­ge en kar­ri­e­re­vej som entreprenører.”

De før­ste stu­de­ren­de sen­des ef­ter pla­nen af­sted i au­gust 2019. I alt op til 20 stu­de­ren­de – fem per se­me­ster – kan over de kom­men­de to år få be­talt et virk­som­heds­pro­jekt i Si­li­con Val­ley. De stu­de­ren­de væl­ges på bag­grund af an­søg­nin­ger i åben kon­kur­ren­ce. No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter at åb­ne for an­søg­nin­ger i ja­nu­ar 2019. Ud­over at dæk­ke hus­lej­en i Si­li­con Val­ley be­ta­ler fon­den og­så et sti­pen­di­um, der skal dæk­ke øv­ri­ge om­kost­nin­ger ved opholdet.

Pro­gram­mets of­fi­ci­el­le navn er In­ter­na­tio­nal In­nova­tion Pro­ject, og det er ud­vik­let med In­no­va­tion Cen­ter Den­mark, Si­li­con Val­ley, som er et sam­ar­bej­de mel­lem Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer