Forum for Forskningsfinansiering: Optimisme efter første møde

Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i ar­bejds­tøjet for at skitsere farbare veje frem.

Forum for forskningsfinansiering
"Vi skal nok lø­se det kon­kre­te pro­blem med in­di­rek­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Men man skal ik­ke star­te med at lø­se et kon­kret pro­blem, før man har en fæl­les plan. Det var i dén ånd at mø­det fo­re­gik," si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

In­den før­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring kald­te Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm det ‘hi­sto­risk’, at de stør­ste ak­tø­rer in­den for dansk forsk­ning nu fik en ram­me til at gå i di­a­log. For­vent­nin­ger­ne har der­for væ­ret hø­je, in­den ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers i sid­ste uge bød på kaf­fe til re­præ­sen­tan­ter fra de ot­te uni­ver­si­te­ter, tre of­fent­li­ge forsk­nings­fon­de, samt Carls­berg­fon­det, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Lundbeckfonden.

Og ef­ter mø­det ly­der der fort­sat op­ti­mi­sti­ske to­ner, ros til mi­ni­ste­ren og løf­ter om at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet for at brin­ge dansk forsk­ning op i verdenseliten.

Et sættemøde med ros til ministeren

Iføl­ge kom­mis­so­ri­et skal Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring mø­des to gan­ge om året. Og Tho­mas Bjørn­holm for­kla­rer, at ti­den på før­ste mø­de der­for blev brugt på at ska­be et godt af­sæt for det ar­bej­de, der fo­re­står fremover:

"Det var jo et sæt­te­mø­de, der hand­le­de om at af­stem­me for­vent­nin­ger. Stem­nin­gen på mø­det var god, og der blev fo­ku­se­ret på at læg­ge en plan for, hvor­dan vi kon­kret skal gå til op­ga­ven med at ska­be en fæl­les vi­sion for dansk uni­ver­si­tets­forsk­ning. Der blev af­talt at ar­bej­de vi­de­re på en ræk­ke kon­kre­te punk­ter, som mi­ni­ste­ri­et har ta­get an­svar for at op­sum­me­re. Så helt kort for­talt gik mø­det godt,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Oven på mø­det fin­der be­sty­rel­ses­for­mand for Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher og­så de po­si­ti­ve glo­ser frem:

“Jeg vil ger­ne ro­se mi­ni­ste­ren for at ta­ge det her ini­ti­a­tiv. Al­le de sto­re spil­le­re i dansk forsk­ning sid­der om­kring bor­det – uni­ver­si­te­ter, pri­va­te fon­de og of­fent­li­ge fon­de. Om­kring bor­det var der enig­hed om at sæt­te Dan­marks am­bi­tio­ner end­nu hø­je­re, hvad an­går forsk­ning. Og jeg me­ner, at der er be­hov for at væ­re am­bi­tiøs på det her om­rå­de – ik­ke mindst når jeg ser på mi­ne rej­ser rundt om i ver­den, hvor­dan an­dre lan­de fo­re­ta­ger of­fent­li­ge in­ve­ste­rin­ger i forsk­ning og in­nova­tion,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Knasten med indirekte forskningsomkostninger

Én af de bund­ne op­ga­ver i de kom­men­de mø­der bli­ver iføl­ge forum­mets kom­mis­so­ri­um at fin­de en løs­ning på det pro­blem, at uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum ind­skræn­kes, når de ta­ger imod forsk­nings­be­vil­lin­ger fra fon­de­ne – bå­de de pri­va­te og de of­fent­li­ge. Pro­ble­met op­står, for­di in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved forsk­ning som ek­sem­pel­vis ad­mi­ni­stra­tion, hus­le­je og var­me i øje­blik­ket ik­ke kan dæk­kes af fonds­mid­ler­ne, men der­i­mod må ta­ges fra uni­ver­si­te­ter­nes basismidler.

Og op til før­ste mø­de har der blandt an­det fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet væ­ret meldt ud, at pro­ble­met nu er så stort, at man i fle­re til­fæl­de har væ­ret nødt til at brem­se an­søg­nin­ger til fon­de, for­di der ik­ke har væ­ret råd til at ta­ge imod pengene.

Men og­så i for­hold til den­ne op­ga­ve ly­der op­ti­mi­sti­ske to­ner fra Carls­berg­fon­dets Flem­m­ing Besenbacher:

“Jeg tog og­så med mig, at det her skal man ik­ke gø­re til et pro­blem. Det er så­dan set en po­si­tiv ud­vik­ling for Dan­mark, at de dan­ske fon­de i dag ud­de­ler langt fle­re mid­ler til forsk­ning, og bi­dra­get fra pri­va­te fon­de kan må­ske væ­re med til at ind­fri det hø­je am­bi­tions­ni­veau på Dan­marks veg­ne, som jeg om­tal­te li­ge før. Og så må man prø­ve at sæt­te sig ned om­kring bor­det og fin­de en mo­del for fi­nan­si­e­ring af in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­nin­ger,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher og pe­ger på, at man kan la­de sig in­spi­re­re af mo­del­ler fra udlandet:

“Jeg er li­ge kom­met hjem fra Ox­ford, hvor ek­sem­pel­vis fon­den Wel­lco­me Trust ud­de­ler pen­ge til især sund­heds­vi­den­skab. Wel­lco­me Trust ud­de­ler ik­ke over­he­ad, men i Eng­land fin­des be­gre­bet 'mat­ching fun­ding', så når en for­sker får ek­ster­ne mid­ler, så ud­lø­ser det et be­løb fra det of­fent­li­ge på 19 pct. Der­u­d­over fin­des der og­så en svensk mo­del, som jeg per­son­ligt ik­ke selv me­ner lø­ser al­le pro­ble­mer. Men i mi­ni­ste­ri­et vil man for­fat­te et no­tat om, hvad man gør i an­dre lan­de, så vi kan læ­re af 'best pra­cti­ce' og må­ske på sigt kan ud­vik­le en dansk mo­del,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Hel­ler ik­ke Tho­mas Bjørn­holm fra Vil­lum Fon­den er be­kym­ret for de in­di­rek­te forskningsomkostninger:

"Ide­en med mø­det var at bli­ve eni­ge om en fæl­les vi­sion og få skabt en fæl­les am­bi­tion for dansk forsk­ning. Og så skal vi nok lø­se det kon­kre­te pro­blem med in­di­rek­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Men man skal ik­ke star­te med at lø­se et kon­kret pro­blem, før man har en fæl­les plan. Det var i dén ånd at mø­det fo­re­gik, og det var en rig­tig god idé," si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Ministeriet trækker i arbejdstøjet

Oven på mø­det lig­ger den mest kon­kre­te ar­bejds­op­ga­ve hos Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et. In­den Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­rings næ­ste mø­de i mid­ten af 2019 skal em­beds­vær­ket så­le­des op­sum­me­re de fo­re­stå­en­de dis­kus­sions­punk­ter og der­u­d­over på­be­gyn­de et ana­ly­se­ar­bej­de, der frem­over skal dan­ne grund­lag for dis­kus­sio­ner­ne. Ana­ly­ser­ne skal ef­ter den nu­væ­ren­de plan om­fat­te bl.a. uden­land­ske stra­te­gi­er for in­ve­ste­ring i forsk­ning, mu­lig­he­den for at må­le im­pact af forsk­ning på sam­funds­ni­veau med videre.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer