Fonde vil hjælpe handicappede ud i naturen

En ræk­ke fon­de etab­le­rer nu et stort uden­dørs for­søg­s­la­bo­ra­to­ri­um i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hen­sig­ten med la­bo­ra­to­ri­et er at gø­re na­tu­ren til­gæn­ge­lig for den grup­pe af men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap, der i dag ufri­vil­ligt er inde-mennesker.

Move Gre­en Lab bli­ver nav­net på det kom­men­de la­bo­ra­to­ri­um, der støt­tes af Be­vi­ca Fon­den, 15. Ju­ni Fon­den, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Nor­­dea-fon­­den. Op­ga­ven i la­bo­ra­to­ri­et bli­ver at for­ske i de­sign, sund­hed og brug af na­tur­mil­jø­er med en ud­form­ning, der gør dem til­gæn­ge­li­ge og sund­heds­frem­men­de for men­ne­sker med fy­si­ske funktions­ned­sæt­tel­ser, for­tæl­ler Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i en pressemeddelelse.

Pro­fes­sor Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter fra In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vil med si­ne kol­le­ger bå­de ska­be ny vi­den i la­bo­ra­to­ri­et og ud­bre­de den til prak­ti­ke­re rundt om i lan­det. Der­for ar­ran­ge­rer la­bo­ra­to­ri­et wor­ks­hops, gu­i­de­de tu­re og spar­ring for na­tur­for­val­te­re, kom­mu­ner, sund­heds­fag­ligt per­so­na­le, land­skabs­ar­ki­tek­ter med flere:

“Vo­res am­bi­tion er, at næ­ste ge­ne­ra­tion af land­skabs­ar­ki­tek­ter bli­ver ru­ste­de med værk­tø­jer og et tan­ke­sæt til at ar­bej­de ak­tivt og kre­a­tivt med at få gjort na­tu­ren og grøn­ne om­rå­der til­gængelige for al­le,” si­ger Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter i pressemeddelelsen.

Det fem hektar sto­re la­bo­ra­to­ri­um med et bud­get på 14 mio. kr. bli­ver det før­ste af sin slags i ver­den og kom­mer til at lig­ge i Ar­bo­re­tet i Hørs­holm. Det er et unikt na­tur­mil­jø, som si­den 1936 har væ­ret brugt til forsk­ning og un­der­vis­ning på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Ar­bo­re­tet rum­mer i dag, for­u­den Dan­marks stør­ste sam­ling af træ­er og bu­ske, og­så en te­ra­pi­ha­ve og en helseskov. 

Move Gre­en Lab bli­ver så­le­des for­ank­ret i et al­le­re­de an­er­kendt forsk­­nings- og ud­dan­nel­ses­mil­jø. Rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner åb­ner of­fi­ci­elt pro­jek­tet den 14. ja­nu­ar 2019 ved et ar­ran­ge­ment for ind­bud­te gæ­ster i net­op Ar­bo­re­tet i Hørsholm.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…