Annoncespot_img

Fonde vil hjælpe handicappede ud i naturen

En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-men­ne­sker.

Move Gre­en Lab bli­ver nav­net på det kom­men­de la­bo­ra­to­ri­um, der støt­tes af Be­vi­ca Fon­den, 15. Ju­ni Fon­den, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Nor­dea-fon­den. Op­ga­ven i la­bo­ra­to­ri­et bli­ver at for­ske i de­sign, sund­hed og brug af na­tur­mil­jø­er med en ud­form­ning, der gør dem til­gæn­ge­li­ge og sund­heds­frem­men­de for men­ne­sker med fy­si­ske funktions­ned­sæt­tel­ser, for­tæl­ler Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i en pressemeddelelse.

Pro­fes­sor Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter fra In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vil med si­ne kol­le­ger bå­de ska­be ny vi­den i la­bo­ra­to­ri­et og ud­bre­de den til prak­ti­ke­re rundt om i lan­det. Der­for ar­ran­ge­rer la­bo­ra­to­ri­et wor­ks­hops, gu­i­de­de tu­re og spar­ring for na­tur­for­val­te­re, kom­mu­ner, sund­heds­fag­ligt per­so­na­le, land­skabs­ar­ki­tek­ter med flere:

“Vo­res am­bi­tion er, at næ­ste ge­ne­ra­tion af land­skabs­ar­ki­tek­ter bli­ver ru­ste­de med værk­tø­jer og et tan­ke­sæt til at ar­bej­de ak­tivt og kre­a­tivt med at få gjort na­tu­ren og grøn­ne om­rå­der til­gængelige for al­le,” si­ger Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter i pressemeddelelsen.

Det fem hektar sto­re la­bo­ra­to­ri­um med et bud­get på 14 mio. kr. bli­ver det før­ste af sin slags i ver­den og kom­mer til at lig­ge i Ar­bo­re­tet i Hørs­holm. Det er et unikt na­tur­mil­jø, som si­den 1936 har væ­ret brugt til forsk­ning og un­der­vis­ning på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Ar­bo­re­tet rum­mer i dag, for­u­den Dan­marks stør­ste sam­ling af træ­er og bu­ske, og­så en te­ra­pi­ha­ve og en helseskov. 

Move Gre­en Lab bli­ver så­le­des for­ank­ret i et al­le­re­de an­er­kendt forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­mil­jø. Rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner åb­ner of­fi­ci­elt pro­jek­tet den 14. ja­nu­ar 2019 ved et ar­ran­ge­ment for ind­bud­te gæ­ster i net­op Ar­bo­re­tet i Hørsholm.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer