Leo Fondet støtter hudforskning med 400 mio kr.

Den store bevilling går til etablering af et nyt center for hudforskning ved Københavns Universitet. Centeret skal bane vejen for bedre forståelse, forebyggelse og behandling af hudsygdomme.

Mærsk Tårnet (foto: Fotograf: C.F. Møller/Adam Mørk)
Over de næ­ste 10 år støt­ter Leo Fon­det et nyt hud­cen­ter – Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter – ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med 400 mio. kr. Cen­te­ret får hjem­me på 12. eta­ge af Mær­sk Tår­net (fo­to: Fo­to­graf: C.F. Møller/Adam Mørk)

Det nye hud­cen­ter hed­der LEO Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter og får hjem­me på 12. eta­ge af det nye Mær­sk Tower nær Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn som en del af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. De til­knyt­te­de for­ske­re skal ef­ter pla­nen ar­bej­de tæt sam­men med hos­pi­ta­ler og an­dre forsk­nings­mil­jø­er ver­den over for at øge mu­lig­he­den for innovation.

“Hver fjer­de li­der af en hud­syg­dom, og i øje­blik­ket har vi ik­ke mu­lig­hed for at be­hand­le man­ge af dis­se syg­dom­me på en til­freds­stil­len­de må­de. Der­for er vi nødt til at hæ­ve ni­veau­et for hud­forsk­ning,” si­ger Leo Fon­dets di­rek­tør Jes­per Mai­lind og fortsætter:

“Leo Fon­det støt­ter den bed­ste in­ter­na­tio­na­le forsk­ning i hud og hud­syg­dom­me, og det nye cen­ter gi­ver unik­ke mu­lig­he­der for bed­re at for­stå hu­den og dens sygdomme.”

Cen­te­ret skal des­u­den væ­re hjem­sted for for­skel­li­ge for­mer for ud­dan­nel­se for der­ved at styr­ke fø­de­kæ­den af frem­ti­di­ge eks­per­ter in­den for hud og hudsygdomme.

Ind­vi­el­sen af det nye cen­ter fin­der sted man­dag den 25. fe­bru­ar 2019 ved Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor bl.a. ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers deltager.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer