Leo Fondet støtter hudforskning med 400 mio kr.

Den sto­re be­vil­ling går til etab­le­ring af et nyt cen­ter for hud­forsk­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Cen­te­ret skal ba­ne vej­en for bed­re for­stå­el­se, fore­byg­gel­se og be­hand­ling af hudsygdomme.

Mærsk Tårnet (foto: Fotograf: C.F. Møller/Adam Mørk)
Over de næ­ste 10 år støt­ter Leo Fon­det et nyt hud­cen­ter – Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter – ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med 400 mio. kr. Cen­te­ret får hjem­me på 12. eta­ge af Mær­sk Tår­net (fo­to: Fo­to­graf: C.F. Møller/Adam Mørk)

Det nye hud­cen­ter hed­der LEO Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter og får hjem­me på 12. eta­ge af det nye Mær­sk Tower nær Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn som en del af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. De til­knyt­te­de for­ske­re skal ef­ter pla­nen ar­bej­de tæt sam­men med hos­pi­ta­ler og an­dre forsk­nings­mil­jø­er ver­den over for at øge mu­lig­he­den for innovation.

“Hver fjer­de li­der af en hud­syg­dom, og i øje­blik­ket har vi ik­ke mu­lig­hed for at be­hand­le man­ge af dis­se syg­dom­me på en til­freds­stil­len­de må­de. Der­for er vi nødt til at hæ­ve ni­veau­et for hud­forsk­ning,” si­ger Leo Fon­dets di­rek­tør Jes­per Mai­lind og fortsætter:

“Leo Fon­det støt­ter den bed­ste in­ter­na­tio­na­le forsk­ning i hud og hud­syg­dom­me, og det nye cen­ter gi­ver unik­ke mu­lig­he­der for bed­re at for­stå hu­den og dens sygdomme.”

Cen­te­ret skal des­u­den væ­re hjem­sted for for­skel­li­ge for­mer for ud­dan­nel­se for der­ved at styr­ke fø­de­kæ­den af frem­ti­di­ge eks­per­ter in­den for hud og hudsygdomme.

Ind­vi­el­sen af det nye cen­ter fin­der sted man­dag den 25. fe­bru­ar 2019 ved Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor bl.a. ud­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers deltager.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…