Carlsbergfondet rydder op i fundatsen: Tuborgfondets bestyrelse er nu en bevillingskomité

Carlsbergfondet præciserer nu i sin fundats, at Tuborgfondet ikke er en selvstændig fond, og at bestyrelsen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Samtidig får fonden lovliggjort honorarerne til komité­med­lem­mer­ne, og inden længe overlader Flemming Be­sen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til Anne-Marie Skov.

Carlsbergfondet rydder op i fundatsen
Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har an­sva­ret for at be­slut­te ud­de­lin­ger un­der Tu­borg­fon­det ef­ter indstil­ling fra be­vil­lings­ko­mitéen. Carls­berg A/S er ik­ke læn­ge­re ud­peg­nings­be­ret­ti­get til komitéen.

Carls­berg­fon­det har net­op af­slut­tet en stør­re ho­ved­ren­gø­ring i fun­dat­sen, som bl.a. be­ty­der, at der nu er re­ne linjer om Tu­borg­fon­dets stil­ling og sta­tus i fondsfamilien.

Fun­dat­sen ind­skær­per nu, at Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er en be­vil­lings­ko­mité uden ud­de­lings­kom­pe­ten­ce. Des­u­den får be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i lil­le­søster­fon­den lov til at bli­ve ho­no­re­ret for de­res ar­bej­de. Og en­de­lig bli­ver Carls­berg A/S fra­ta­get sin rol­le, som ud­peg­nings­be­ret­ti­get til Tu­borg­fon­dets bestyrelse.

I for­læn­gel­se af fun­dats­æn­drin­ger­ne over­ta­ger An­ne-Ma­rie Skov for­mand­spo­sten i Tuborgfondet.

”I for­bin­del­se med fun­dats­æn­drin­ger­ne, som har væ­ret gan­ske læn­ge un­der­vejs, har Flem­m­ing Be­sen­ba­cher og jeg haft en god snak om mi­ne øn­sker til frem­ti­den. Nu er æn­drin­ger­ne god­kendt, og det be­ty­der, at det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der kan ud­pe­ge mig til Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand,” si­ger di­rek­tør i Tu­borg­fon­det, An­ne-Ma­rie Skov, som der­for er gå­et gang med at le­de ef­ter sin ef­ter­føl­ger som chef for Tu­borg­fon­dets sekretariat.

Opråb fra fondsretseksperter

Be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher var i for­å­ret midt i en pro­ces med at ren­se ud i nog­le utids­sva­ren­de be­fø­jel­ser, som var til­lagt fondstil­sy­net i den gam­le fundats.

Fun­dat­sen har igen­nem ti­den lø­ben­de væ­ret ju­ste­ret og god­kendt af bå­de Ci­vilsty­rel­sen og Er­hvervs­sty­rel­sen, men de nye til­pas­nin­ger skul­le brin­ge fun­dat­sen i tråd med er­hvervs­fonds­lo­ven fra 2015. Det frem­gik ek­sem­pel­vis, at fondsmyn­dig­he­den skul­le god­ken­de Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­ho­norar og valg af re­visor, at be­sty­rel­sen lø­ben­de skul­le ind­sen­de be­sty­rel­ses­pro­tokol­la­ter, og at fondstil­sy­net skul­le ori­en­te­res om ind­kal­del­se og dags­ord­ner for ge­ne­ral­for­sam­lin­ger i Carls­berg A/S. Alt sam­men for­hold som i er re­gu­le­ret på an­den vis i lov­giv­nin­gen, og som fondstil­sy­net der­for øn­ske­de at få slettet.

Der­i­mod var der ik­ke pla­ner om at æn­dre be­stem­mel­ser­ne om fun­dat­sens af­de­ling D, Tu­borg­fon­det, som iføl­ge be­stem­mel­ser­ne skal ud­de­le 13 pct. af det sam­le­de ud­de­lings­be­løb fra Carlsbergfondet.

Tu­borg­fon­det kom dog på dags­ord­nen, da en ræk­ke fonds­ret­s­eks­per­ter her i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de gjor­de op­mærk­som på, at der var rod i bå­de fun­datspa­ra­graf­fer­ne og i Tu­borg­fon­dets virke.

På grund af usæd­van­li­ge be­stem­mel­ser i fun­dat­sen hav­de Tu­borg­fon­det i prak­sis to be­sty­rel­ser. Og i of­fent­lig­he­den frem­stod Tu­borg­fon­det som en selv­stæn­dig fond med en selv­stæn­dig be­sty­rel­se, der traf eg­ne be­slut­nin­ger om ud­de­lin­ger­ne for 30-35 mio. kr.

Og det var et pro­blem, sær­ligt for med­lem­mer­ne af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, for­kla­re­de eksperterne:

”Kon­struk­tio­nen med to be­sty­rel­ser i en fond gi­ver et pro­blem i for­hold til om­ver­de­nen, for­di af­de­ling D’s – Tu­borg­fon­dets – be­sty­rel­se ik­ke er re­gi­stre­ret som le­del­ses­med­lem­mer no­gen ste­der. Der kan jo kun væ­re én an­svar­lig be­sty­rel­se i en fond. Der­for er det pro­ble­ma­tisk, hvis per­son­kred­sen i Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se med bin­den­de virk­ning kan træf­fe af­gø­rel­ser på Carls­berg­fon­dets veg­ne. Og der­for stil­ler jeg mig un­dren­de over for den kon­struk­tion i Carls­berg­fon­dets fun­dats,” sag­de eks­pert i fon­des er­stat­nings­ansvar Sø­ren Bergenser.

Han blev bak­ket op af fon­drets­pro­fes­sor lic. jur. Len­nart Lyn­ge Andersen:

“I gam­le dag hav­de man ik­ke ud­de­lings­ko­mitéer. Der var det be­sty­rel­sen selv, der la­ve­de ar­bej­det. Men ar­bej­det er ble­vet no­get me­re kom­pli­ce­ret i vo­re da­ge, og man må nok er­ken­de, at der i de sto­re fon­de kan væ­re be­hov for en ud­de­lings­ko­mité. Men det æn­drer ik­ke ved, at det er fonds­be­sty­rel­sens an­svar. Hvis man for­sø­ger at frem­stil­le det som om, at det er Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, der har an­sva­ret, så er der kun en ting at si­ge: det er for­kert,” sag­de Len­nart Lyn­ge Andersen.

På be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­chers ini­ti­a­tiv fik fon­dens ad­vo­ka­ter her­ef­ter ind­kaldt Er­hvervs­sty­rel­sen til mø­de og bad em­beds­mæn­de­ne for­kla­re, hvor­dan de som fonds­myn­dighed ad fle­re om­gan­ge kun­ne god­ken­de en fun­dats, som til­sy­ne­la­den­de ik­ke var i over­ens­stem­mel­se med fondslovgivningen.

Er­hvervs­sty­rel­sen er­kend­te på mø­det, at myn­dig­he­der­ne tid­li­ge­re hav­de god­kendt Tu­borg­fon­dets kon­struk­tion un­der Carls­berg­fon­det, men for­kla­re­de at no­get til­sva­ren­de ik­ke vil­le gå i dag.

”Det er der­for Er­hvervs­sty­rel­sens an­be­fa­ling, at den kom­pe­ten­ce, som ‘Tu­borg­fon­dets’ be­sty­rel­se ef­ter fun­dat­sen er til­lagt, æn­dres. Det­te kan ek­sem­pel­vis ske ved, at ‘Tu­borg­fon­dets’ be­sty­rel­se til­de­les en rå­d­gi­ven­de rol­le med ret til at indstil­le ud­de­lings­mod­ta­ge­re over for Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se,” frem­går det af fondstil­sy­nets re­fe­rat af mø­det den 7. marts i år.
Ho­norar bli­ver lovliggjort

Med de net­op god­kend­te fun­dats­æn­drin­ger er det nu ty­de­ligt, at Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se har an­sva­ret for Tu­borg­fon­dets uddelinger:

”Carls­berg­fon­det ud­pe­ger en be­vil­lings­ko­mi­te be­nævnt be­sty­rel­se be­stå­en­de af 3-7 med­lem­mer, der indstil­ler til Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, hvil­ke an­søg­nin­ger m.v. om støt­te til sam­funds­gavn­li­ge for­mål, sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv, der bør imø­de­kom­mes og af­slås. Der kan li­ge­le­des an­sæt­tes et se­kre­ta­ri­at, der sær­ligt er til­knyt­tet Tu­borg­fon­det, og som der­for kan bi­stå med op­ga­ver knyt­tet til Tu­borg­fon­dets vir­ke,” står der i den re­vi­de­re­de fundats

Selv­om Tu­borg­fon­det i sin tid for­melt blev ned­lagt, og ud­de­lin­ger­ne i ste­det lagt un­der Carls­berg­fon­det, har bryg­ge­ri­et sta­dig haft ud­peg­nings­ret til Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se. Men og­så den­ne be­stem­mel­se er nu bragt i tråd med er­hvervs­fonds­lo­ven, som slår fast, at et dat­ter­sel­skab el­ler et as­so­ci­e­ret sel­skab til en fond ik­ke kan ha­ve ud­peg­nings­ret til fon­dens bestyrelse.

”Med fun­dats­æn­drin­gen er det ble­vet fuld­stæn­dig klart, at det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der ud­næv­ner Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se. Tid­li­ge­re var det jo Carls­berg A/S, der ud­pe­ge­de Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Hun for­tæl­ler, at det før i ti­den var nor­mal pro­ce­du­re, at Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se blev re­k­rut­te­ret blandt an­sat­te i bryggeriet.

Af sam­me grund har be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Tu­borg­fon­det væ­ret uløn­net, iføl­ge fun­dat­sen. Tu­borg­fon­det har dog i de se­ne­re år un­der An­ne-Ma­rie Sko­vs le­del­se ud­vik­let sig til en mo­der­ne ka­ta­ly­tisk ar­bej­den­de fond, hvil­ket bl.a. stil­ler krav til be­sty­rel­sens stra­te­gi­ske ar­bej­de og lø­ben­de en­ga­ge­ment. Med de nye fun­dats­æn­drin­ger får Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se nu hjem­mel til at op­ret­hol­de et ho­norar, som det i prak­sis har væ­ret til­fæl­det i me­re end ti år:

”I ly­set af at der frem­over vil bli­ve ud­ar­bej­det en for­ret­nings­or­den for Tu­borg­fon­det, vur­de­res det, at spørgs­må­let om af­løn­ning af med­lem­mer­ne af Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se frem­over re­gu­le­res i den­ne for­ret­nings­or­den. Det har der­u­d­over si­den 2006 væ­ret kuty­me, at de ek­ster­ne med­lem­mer af Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se har mod­ta­get et be­ske­dent år­ligt ho­norar for den op­ga­ve, de yder i be­sty­rel­sen,” frem­går det af et no­tat fra Carls­berg­fon­dets ad­vo­kat på sagen.

Fra direktør til sekretariatschef

Carls­berg­fon­dets for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, over­la­der for­mand­spo­sten i Tu­borg­fon­det til An­ne-Ma­rie Skov, når hen­des af­lø­ser på po­sten er fundet.

I mod­sæt­ning til An­ne-Ma­rie Skov får hen­des af­lø­ser ik­ke ti­tel af di­rek­tør, men se­kre­ta­ri­ats­chef. Den æn­dre­de ti­tel er dog ale­ne ud­tryk for, at der nu er kom­met or­den i Carls­berg­fa­mi­li­ens fun­dats, som hu­ser fle­re fonde:

”Min af­lø­ser som se­kre­ta­ri­ats­chef får præ­cis de sam­me ar­bejds­op­ga­ver og an­svars­om­rå­der. Grun­den til at vi nu kal­der det en se­kre­ta­ri­ats­chef, er, at det er den struk­tur, der er i Carls­berg­fon­det og i Ny Carls­berg­fon­det. Det er ud­tryk for, at vi ryk­ker tæt­te­re på hin­an­den i må­den at gø­re tin­ge­ne på,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer