Lokale priskomitéer sikrer ejerskab til fondspris

Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen er sat i ver­den for at hyl­de sær­li­ge ini­ti­a­ti­ver i fi­re lo­kal­om­rå­der på Fyn og i Trekants­området – dér hvor Fyn­s­ke Bank har fi­li­a­ler. For at sik­re det for­nød­ne lokal­kend­skab og et ejer­skab til fonds­prisen er der ned­sat en lokal­komite i hvert om­rå­de.

Fonden for Fynske Bank Prisen
Ved den se­ne­ste ud­de­ling af Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen i marts i år blev fol­ke­ne bag Støt­te­for­e­nin­gen Svend­borg De­mens­by hædret. Kir­sten Elkjær, fi­li­al­di­rek­tør i Fyn­s­ke Bank i Svend­borg over­rak­te pri­sen til Jo­hn Ol­sen og Dan Jep­pe­sen fra støt­te­for­e­nin­gen (fo­to: Fon­den for Fyn­s­ke Bank)
Se­rie: fond­spri­ser

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på fond­spri­ser. Læs ar­tik­ler­ne her:

Lo­kal­sam­fun­det er en le­de­t­råd i de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger for Fon­den for Fyn­s­ke Bank, der ejer 44,7 pro­cent af Fyn­s­ke Bank. Der­for har fon­dens år­li­ge pris – Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen – og­så en skarp lo­kal pro­fil.

”Pen­ge­ne skal gi­ves vi­de­re til et al­men­nyt­tigt lo­kalt for­mål. På den må­de an­er­ken­der og hyl­der vi bå­de en per­son, der har gjort no­get sær­ligt, og vi un­der­støt­ter lo­ka­le for­e­nin­ger og ini­ti­a­ti­ver. Man kan for ek­sem­pel ik­ke gi­ve pen­ge­ne vi­de­re til Kræf­tens Be­kæm­pel­se, men man kan godt gi­ve dem vi­de­re til en lo­kal af­de­ling af en lands­dæk­ken­de or­ga­ni­sa­tion.”

Det for­tæl­ler Frank Mül­­ler-Bøgh, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i Fyn­s­ke Bank og ad­mi­ni­stra­tor for Fon­den for Fyn­s­ke Bank.

”Ved at gi­ve pri­sen vi­de­re er det og­så skat­te­frit for den en­de­li­ge mod­ta­ger af pen­ge­ne,” si­ger han.

Det er pris­mod­ta­ge­ren selv, der be­stem­mer, hvem pri­sen skal gi­ves vi­de­re til, men det skal væ­re i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål og skal god­ken­des af lo­kal­ko­mitéen.

Pri­sen ud­de­les nem­lig i fi­re lo­ka­l­om­rå­der: Svendborg/Langeland, Odense/Nyborg, Assens/Middelfart og Tre­kants­om­rå­det, hvor ban­ken har fi­li­a­ler. Den går til en virk­som­hed, en for­e­ning, en el­ler fle­re per­so­ner, som har ud­vist sær­li­ge ini­ti­a­ti­ver in­den for er­hverv, turis­me, kul­tur el­ler an­det med gavn for det på­gæl­den­de lo­ka­l­om­rå­de.

Uden skar­pe ret­nings­linjer kan man fo­re­stil­le sig en si­tu­a­tion, hvor en pris­mod­ta­gers ind­sats kan bli­ve be­løn­net i ét lo­ka­l­om­rå­de, mens en til­sva­ren­de ind­sats vil­le bli­ve af­vist i et an­det lo­ka­l­om­rå­de

Frank Mül­­ler-Bøgh – ad­mi­ni­stra­tor, Fon­den for Fyn­s­ke Bank

Hver mod­ta­ger får 100.000 kro­ner, og pris­mod­ta­ge­ren indstil­les af hvert om­rå­des lo­kal­ko­mité, som be­står af den lo­ka­le bank­fi­li­al­di­rek­tør, 3-4 med­lem­mer fra ban­kens lo­ka­le re­præ­sen­tant­skab samt ét af fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

”Vi har etab­le­ret de fi­re lo­kal­ko­mitéer, for­di vi har et stort øn­ske om dels at for­ank­re ejer­ska­bet til pris­ud­de­lin­ger­ne i de en­kel­te lo­ka­l­om­rå­der og dels at sik­re det for­nød­ne lo­kal­kend­skab, når pris­mod­ta­ger­ne skal fin­des,” si­ger Frank Mül­­ler-Bøgh.

”Når der og­så sid­der et fonds­be­sty­rel­ses­med­lem med i hver lo­kal­ko­mité, er det dels for at sik­re, at indstil­lin­ger­ne sker i over­ens­stem­mel­se med de op­sat­te kri­te­ri­er, dels for at ha­ve et di­rek­te link til fonds­be­sty­rel­sen, så even­tu­el­le spørgs­mål el­ler uklar­he­der kan be­sva­res hur­tigt,” for­kla­rer han.

Ar­bej­det i lo­kal­ko­mi­te­en er fri­vil­ligt ar­bej­de, og lo­kal­ko­mitéer­ne indstil­ler pris­mod­ta­ger­ne til fonds­be­sty­rel­sen.

Om Fon­den for Fyn­s­ke Bank

Fon­den for Fyn­s­ke Bank blev om­døbt fra Fon­den for Svend­borg Spa­re­kas­se i 2013 – ef­ter fu­sio­nen af Svend­borg Spa­re­kas­se og Ve­st­fyns Bank. Fon­den ejer i dag 44,7 pro­cent af ak­tier­ne i Fyn­s­ke Bank. In­den fu­sio­nen eje­de Fon­den for Svend­borg Spa­re­kas­se 93 pro­cent af ak­tier­ne i Svend­borg Spa­re­kas­se.

Fon­dens for­mål er at vi­dere­fø­re Svend­borg Spa­re­kas­ses virk­som­hed i Fyn­s­ke Bank A/S, at udø­ve an­den fi­nan­si­el virk­som­hed og udø­ve al­men­nyt­tig el­ler vel­gø­ren­de ud­de­lings­virk­som­hed.

Fonds­for­mu­en var pr 31. de­cem­ber 2018 på 383 mil­li­o­ner kro­ner.

Fon­den ud­de­ler år­ligt om­kring 12 mil­li­o­ner kro­ner – pri­mært til idræt og kul­tur i de lo­ka­l­om­rå­der, hvor Fyn­s­ke Bank ope­re­rer.

Fon­den har in­gen di­rek­te an­sat­te, men gør til gen­gæld brug af me­d­ar­bej­de­re i Fyn­s­ke Bank.

Be­sty­rel­sen i Fon­den for Fyn­s­ke Bank

 • For­mand Uf­fe Strand­by, for­stan­der på Gym­na­stik­højsko­len i Ol­lerup
 • Flem­m­ing Sch­midt, ad­vo­kat
 • Mi­cha­el Køb­mand Pe­ter­sen, ar­ki­tekt
 • Ar­ne Knud­sen, juri­disk rå­d­gi­ver
 • Finn Bo­el Pe­der­sen, di­rek­tør
 • Ole E. Ras­mus­sen, kun­de­rå­d­gi­ver.

Uddelt siden 1977

Sel­ve Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen blev ud­delt før­ste gang i 2018, men i 36 år før og i 5 år ef­ter fu­sio­nen mel­lem Svend­borg Spa­re­kas­se og Ve­st­fyns Bank i 2013, blev for­lø­be­ren til pri­sen – Svend­borg Pri­sen – ud­delt.

Svend­borg Pri­sen blev indstif­tet i 1977, da Svend­borg Spa­re­kas­se hav­de 125-års ju­bilæum. Pri­sen hav­de den sam­me fun­dats. Blot blev den ude­luk­ken­de ud­delt i Svend­­borg-om­­rå­­det, hvor spa­re­kas­sen og si­den Fon­den for Svend­borg Spa­re­kas­se holdt til.
I de før­ste år var pri­sen på 15.000 kro­ner, si­den steg den til 25.000 kro­ner, og si­den 2012 har pri­sen væ­ret på 100.000 kro­ner.

Op til 2013 var det først be­sty­rel­sen i Svend­borg Spa­re­kas­se, si­den fonds­be­sty­rel­sen der bå­de indstil­le­de og be­slut­te­de, hvem der skul­le ha­ve pri­sen.

”Pri­sen blev be­slut­tet af den da­væ­ren­de be­sty­rel­se i Svend­borg Spa­re­kas­se. For at fejre ju­bilæ­et og for at sæt­te spa­re­kas­sen på land­kor­tet, og så har spa­re­kas­ser lidt den sam­me rol­le som fon­de, at de skal væ­re til gavn for al­men­vel­let,” si­ger Frank Mül­­ler-Bøgh.

Nødvendigt med skarpe retningslinjer

Med ud­vi­del­sen af pri­sen til fle­re lo­ka­l­om­rå­der har fon­den ar­bej­det me­get med ret­nings­linjer for pris­ud­de­lin­gen.

”Når man indstif­ter en pris, er det vig­tigt at ha­ve skar­pe ret­nings­linjer for, hvem der må få pri­sen, og hvem der ik­ke må få pri­sen. I vo­res til­fæl­de for at nye ko­mi­te­med­lem­mer hur­tigt kan sæt­te sig ind i op­ga­vens om­fang og for at gi­ve ens­ar­tet­hed i ud­de­lin­ger­ne. Uden skar­pe ret­nings­linjer kan man fo­re­stil­le sig en si­tu­a­tion, hvor en pris­mod­ta­gers ind­sats kan bli­ve be­løn­net i ét lo­ka­l­om­rå­de, mens en til­sva­ren­de ind­sats vil­le bli­ve af­vist i et an­det lo­ka­l­om­rå­de,” si­ger Frank Mül­­ler-Bøgh.

Pri­sen un­der­støt­ter vo­res stra­te­gi om, at fon­dens pen­ge skal kom­me bor­ger­ne til go­de lo­kalt, der hvor pen­ge­ne er skabt.

Frank Mül­­ler-Bøgh – ad­mi­ni­stra­tor, Fon­den for Fyn­s­ke Bank

Et an­det vig­tigt fo­ku­s­om­rå­de er in­ha­bi­li­tet. No­get, der be­stemt ik­ke bli­ver min­dre ak­tu­elt af, at man kom­mer ud i min­dre lo­ka­l­om­rå­der.

”Fon­den har stor fo­kus på in­ha­bi­li­tet. Vi har ik­ke skre­vet no­get ned, men det er no­get, vi ta­ler me­get om, og det er end­nu en grund til, at der sid­der et fonds­be­sty­rel­ses­med­lem i hver ko­mi­te.”

Hvem fik pri­ser­ne

Ved den se­ne­ste ud­de­ling i marts 2019 blev Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen gi­vet til:

 • Ivan Ni­el­sen, for sit uku­e­li­ge ar­bej­de med at sæt­te lands­by­en Ba­gen­kop på land­kor­tet. Han gav halv­de­len af pen­ge­ne vi­de­re til red­ska­ber i Ba­gen­kop Idræts­for­e­nings gym­na­sti­kaf­de­ling. Den an­den halv­del gav han til Ba­gen­kop Kir­ke til et nyt ly­dan­læg.
 • Tue Fa­bri­ci­us, dag­lig le­der at te­a­ter- og kul­tur­hu­set Ba­stio­nen Ny­borg. Pen­ge­ne bru­ges til et uden­dørs sce­ne­om­rå­de ved hu­set og til at star­te sko­le­te­a­ter op.
 • Jo­hn Ol­sen og Dan Jep­pe­sen fra Støt­te­for­e­nin­gen Svend­borg De­mens­by. Pen­ge­ne bru­ges til vi­de­re­ud­vik­ling af den de­mens­ven­li­ge by.
 • El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, tid­li­ge­re rek­tor for De­signsko­len Kol­ding for sko­lens før­ste so­ci­alø­ko­no­mi­ske pop-up bu­tik ‘Vi­elgut Stu­dio’. Pen­ge­ne bru­ges til vi­de­re­ud­vik­ling af pro­jek­tet.
 • An­net­te Ve­ster­skov, for­mand for Fjel­sted Spe­edway Klub. Pen­ge­ne bru­ges i spe­edway-klub­­ben.

Nor­malt ud­de­les der kun én pris i hvert af de fi­re lo­ka­l­om­rå­der; Svendborg/Langeland, Odense/Nyborg, Assens/Middelfart og Tre­kants­om­rå­det, men iføl­ge fun­dat­sen kan der i helt sær­li­ge til­fæl­de godt ud­de­les 5 pri­ser. I år blev der der­for ud­delt to pri­ser i om­rå­det Svendborg/Langeland.

Understøtter fondsstrategien

Fon­den for Fyn­s­ke Bank Pri­sen ud­de­les nor­malt ved de år­li­ge ak­tio­nær­mø­der i marts må­ned rundt i ban­kens lo­ka­l­om­rå­der.

”Ud­de­lin­gen af pri­sen er et høj­de­punkt på vo­res ak­tio­nær­mø­der, og pris­ud­de­lin­ger­ne er og­så in­ter­es­san­te for lo­kal­pres­sen. Så pri­sen er en an­den må­de at de­le pen­ge ud for os som fond - en gim­mi­ck, hvor der er lidt me­re hy­pe og stør­re op­mærk­som­hed end ved de nor­ma­le ud­de­lin­ger fra fon­den.”

”Så vi bru­ger pri­sen som mar­keds­fø­ring og til at gø­re op­mærk­som på fon­den. Pri­sen styr­ker kend­ska­bet, så end­nu fle­re får mu­lig­hed for at få gavn af vo­res mid­ler, og sel­ve pri­sen bli­ver brugt til styr­kel­se af lo­kal­sam­fun­det. Så pri­sen un­der­støt­ter vo­res stra­te­gi om, at fon­dens pen­ge skal kom­me bor­ger­ne til go­de lo­kalt, der hvor pen­ge­ne er skabt,” for­tæl­ler Frank Mül­­ler-Bøgh.

Han me­ner og­så, at pri­sen har væ­ret med til at gi­ve fle­re an­sø­ge­re til fon­den.

”Vi har ik­ke un­der­søgt det præ­cist, men vi op­le­ver et sti­gen­de an­tal an­sø­ge­re fra de nye lo­ka­l­om­rå­der, hvor fond­spri­sen bli­ver ud­delt. Her­ne­de på Syd­fyn ved folk godt, at de kan sø­ge pen­ge hos os, for det har de kun­net i man­ge år, men i de nye lo­ka­l­om­rå­der er de først be­gyndt at få øj­ne­ne op for det nu, og den sti­gen­de in­ter­es­se fra an­sø­ge­re er pri­sen en del af,” si­ger Frank Mül­­ler-Bøgh.

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.