Annoncespot_img

Trygfonden: Medlemmerne skal tættere på uddelingerne

Trygheds­gruppen skal i højere grad inddrage sine 1,3 mio. medlemmer i de filantropiske aktiviteter i Tryg­fonden. Det er en af de centrale pointer i en ny strategi, som Tryg­heds­grup­pens nytil­trådte direktør, Rie Ods­bjerg Werner, får ansvaret for at eksekvere.

Rie Odsbjerg Werner og Ulrik Andersson
”Vi har lagt vægt på, at vi le­del­ses­mæs­sigt er et team, der kan se tin­ge­ne på tværs,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen (tv.). Til høj­re ses øko­no­mi­di­rek­tør Ul­rik An­der­s­son (fo­to: Tryghedsgruppen)

De 1,3 mio. kun­der i Tryg og Al­ka bi­dra­ger hvert år til, at hund­red­vis af mio. kr. tril­ler ind i den sto­re pen­ge­tank, som står bag Tryg­fon­den. Nu har Tryg­heds­grup­pen be­slut­tet en ny sam­let stra­te­gi, som skal sik­re, at med­lem­mer­ne får me­re kon­kret ind­fly­del­se på, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver rul­let ud igen – blandt an­det via de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra Trygfonden. 

Det er før­ste gang Tryg­heds­grup­pen præ­sen­te­rer en sam­men­hæn­gen­de stra­te­gi, som går på tværs af alt det som for­e­nin­gen be­skæf­ti­ger sig med – nem­lig ho­ve­d­e­jer­ska­bet af for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg, for­valt­ning af den mil­li­ards­to­re frie for­mue, al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den samt med­lem­s­de­mo­kra­ti og med­lems­bonus i den kun­de­e­je­de forening. 

”Sel­ve den filan­tro­pi­ske del­stra­te­gi lig­ger fast – bå­de i for­hold til de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger og de re­gio­na­le og lo­ka­le ind­sat­ser. Men no­get af det vo­res re­præ­sen­tant­skab sy­nes, gi­ver rig­tig me­get vær­di, er at del­ta­ge i ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne,” si­ger Tryg­heds­grup­pens nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Rie Od­s­b­jerg Werner. 

Som et led i de nye stra­te­gi­ske over­vej­el­ser har re­præ­sen­tant­ska­bet der­for ned­sat et med­lem­s­ud­valg, der har haft til op­ga­ve at la­ve et ka­ta­log over mu­lig­he­der­ne for i hø­je­re grad at in­vol­ve­re med­lem­mer­ne i de filan­tro­pi­ske aktiviteter. 

”Et klart sig­nal fra ud­val­get har væ­ret, at der skal væ­re et spor, som går på in­vol­ve­ring af med­lem­mer i for­hold til de re­gio­na­le og lo­ka­le ind­sat­ser. Det er no­get af det vi skal til at kig­ge på, hvor­dan vi kan gø­re i prak­sis,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og næv­ner som ek­semp­ler med­lem­s­in­vol­ve­ring i Tryg­fon­dens be­søgs­hund­e­tje­ne­ste og hjerteløberprojektet. 

Ud af Tryg­fon­dens år­li­ge ud­de­lings­bud­get på 600 mio. kr. er 70 mio. kr. af­sat til lo­ka­le ud­de­lin­ger via de fem re­gio­na­le råd, hvor det er de re­gio­na­le re­præ­sen­tan­ter, der be­slut­ter hvor­dan pen­ge­ne skal fordeles.

I næ­ste må­ned be­gyn­der op­stil­lin­gen af kan­di­da­ter til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i re­gion ho­ved­sta­den, der med ca. en halv mil­li­on for­sik­rings­kun­der har 21 ud af Tryg­heds­grup­pens 70 repræsentantskabsposter. 

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner for­ven­ter, at det øge­de stra­te­gi­ske fo­kus på at en­ga­ge­re med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter vil bli­ve af­spej­let i det kom­men­de valg.

”Det vil væ­re na­tur­ligt, at kan­di­da­ter­ne gør det til en del af valg­kam­pen og kom­mer med for­slag til, hvor­dan med­lem­mer­ne kan ind­dra­ges i Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” si­ger hun.

Sid­ste år var det re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne fra re­gion Nord­jyl­land, som var på valg. For at øge valg­del­ta­gel­sen ind­før­te Tryg­heds­grup­pen for før­ste gang med­lem­s­mø­der, hvor med­lem­mer­ne kun­ne mø­de de lo­ka­le kan­di­da­ter for­ud for sel­ve valget.
I år er der plan­lagt syv med­lem­s­mø­der i re­gion ho­ved­sta­den, for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Werner.

”Vi tror på, at når vi la­ver ak­ti­vi­te­ter mel­lem val­ge­ne, så bli­ver der skabt en stør­re in­ter­es­se for Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de, som gi­ver en af­smit­ten­de ef­fekt på valg­del­ta­gel­sen,” si­ger hun. 

Overskudsdeling med Trygfonden falder

Si­den 2015 har Tryg­heds­grup­pen brugt en del af sit over­skud til at be­ta­le bonus til­ba­ge til med­lem­mer­ne. Tryg­heds­grup­pen ejer ca. 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S og det er ud­byt­tet her­fra, som ud­gør den stør­ste ind­tægtskil­de for Tryg­heds­grup­pen. De sid­ste fi­re år er der ud­be­talt bonus sva­ren­de til 8 pct. af med­lem­mer­nes for­sik­rings­præ­mi­er til Tryg – i alt har Tryg­heds­grup­pen ud­be­talt knap 4 mia. kr. i medlemsbonus. 

Tryg­fon­dens an­del af over­skud­s­an­ven­del­sen har de se­ne­ste år væ­ret fal­den­de, og af sid­ste års over­skud på næ­sten 1,6 mia. kr. blev de 925 mio. kr. til­ba­ge­be­talt til for­sik­rings­kun­der­ne og 600 mio. kr. gik til de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Trygfonden. 

I den nye stra­te­gi er der fort­sat lagt op til en ram­me for med­lems­bonus på mel­lem 5 og 8 pct. af for­sik­rings­præ­mi­er­ne, mens der ik­ke er fast­sat en ram­me Tryg­fon­dens uddelingsniveau.

”Hvor stor en an­del af over­skud­det, der skal gå til ud­de­lin­ger og til med­lems­bonus er en be­slut­ning, der ta­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet – hen­holds­vis på ef­ter­års­mø­det og på for­års­mø­det på bag­grund af en indstil­ling fra be­sty­rel­sen,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner. 

I for­bin­del­se le­del­ses­ro­ka­der­ne i Tryg­heds­grup­pen er det be­slut­tet ik­ke at gen­be­sæt­te stil­lin­gen som di­rek­tør for Tryg­fon­den ef­ter Gur­li Mar­ti­nus­sen meld­te sin af­gang med ud­gan­gen af sep­tem­ber måned.

Men fær­re le­del­ses­kræf­ter på det filan­tro­pi­ske om­rå­de skal ik­ke ses som en ned­pri­o­ri­te­ring af Tryg­fon­dens ar­bej­de, un­der­stre­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der sam­men med øko­no­mi­di­rek­tør, Ul­rik An­der­s­son ud­gør den nye direktion.

”Vi har lagt vægt på, at vi le­del­ses­mæs­sigt er et team, der kan se tin­ge­ne på tværs,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner. 

Ek­sem­pel­vis bli­ver det frem­over Ul­rik An­der­s­son, der va­re­ta­ger be­sty­rel­ses­po­sten i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, mens Rie Od­s­b­jerg Wer­ner som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør vil stå for sam­ar­bej­det med de øv­ri­ge fon­de i sektoren.

”Jeg glæ­der mig me­get til at mø­de mi­ne fond­skol­le­ger. Der lig­ger en stor rol­le i at gå sam­men om at lø­se nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, og der­for tror jeg og­så, at Tryg­fon­den frem­over kom­mer til at væ­re end­nu me­re in­vol­ve­ret i bre­de al­li­an­cer og ik­ke kun i part­ner­ska­ber,” si­ger hun. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer