Trygfonden: Medlemmerne skal tættere på uddelingerne

Trygheds­gruppen skal i hø­je­re grad ind­dra­ge si­ne 1,3 mio. med­lem­mer i de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fonden. Det er en af de cen­tra­le po­in­ter i en ny stra­te­gi, som Tryg­heds­grup­pens nytil­trådte di­rek­tør, Rie Ods­bjerg Wer­ner, får an­sva­ret for at ek­se­kve­re.

Rie Odsbjerg Werner og Ulrik Andersson
”Vi har lagt vægt på, at vi le­del­ses­mæs­sigt er et team, der kan se tin­ge­ne på tværs,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen (tv.). Til høj­re ses øko­no­mi­di­rek­tør Ul­rik An­der­s­son (fo­to: Tryg­heds­grup­pen)

De 1,3 mio. kun­der i Tryg og Al­ka bi­dra­ger hvert år til, at hund­red­vis af mio. kr. tril­ler ind i den sto­re pen­ge­tank, som står bag Tryg­fon­den. Nu har Tryg­heds­grup­pen be­slut­tet en ny sam­let stra­te­gi, som skal sik­re, at med­lem­mer­ne får me­re kon­kret ind­fly­del­se på, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver rul­let ud igen – blandt an­det via de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den.

Det er før­ste gang Tryg­heds­grup­pen præ­sen­te­rer en sam­men­hæn­gen­de stra­te­gi, som går på tværs af alt det som for­e­nin­gen be­skæf­ti­ger sig med – nem­lig ho­ve­d­e­jer­ska­bet af for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg, for­valt­ning af den mil­li­ards­to­re frie for­mue, al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den samt med­lem­s­de­mo­kra­ti og med­lems­bonus i den kun­de­e­je­de for­e­ning.

”Sel­ve den filan­tro­pi­ske del­stra­te­gi lig­ger fast – bå­de i for­hold til de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger og de re­gio­na­le og lo­ka­le ind­sat­ser. Men no­get af det vo­res re­præ­sen­tant­skab sy­nes, gi­ver rig­tig me­get vær­di, er at del­ta­ge i ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne,” si­ger Tryg­heds­grup­pens nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

Som et led i de nye stra­te­gi­ske over­vej­el­ser har re­præ­sen­tant­ska­bet der­for ned­sat et med­lem­s­ud­valg, der har haft til op­ga­ve at la­ve et ka­ta­log over mu­lig­he­der­ne for i hø­je­re grad at in­vol­ve­re med­lem­mer­ne i de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter.

”Et klart sig­nal fra ud­val­get har væ­ret, at der skal væ­re et spor, som går på in­vol­ve­ring af med­lem­mer i for­hold til de re­gio­na­le og lo­ka­le ind­sat­ser. Det er no­get af det vi skal til at kig­ge på, hvor­dan vi kan gø­re i prak­sis,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og næv­ner som ek­semp­ler med­lem­s­in­vol­ve­ring i Tryg­fon­dens be­søgs­hund­e­tje­ne­ste og hjer­te­lø­ber­pro­jek­tet.

Ud af Tryg­fon­dens år­li­ge ud­de­lings­bud­get på 600 mio. kr. er 70 mio. kr. af­sat til lo­ka­le ud­de­lin­ger via de fem re­gio­na­le råd, hvor det er de re­gio­na­le re­præ­sen­tan­ter, der be­slut­ter hvor­dan pen­ge­ne skal for­de­les.

I næ­ste må­ned be­gyn­der op­stil­lin­gen af kan­di­da­ter til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i re­gion ho­ved­sta­den, der med ca. en halv mil­li­on for­sik­rings­kun­der har 21 ud af Tryg­heds­grup­pens 70 re­præ­sen­tant­skabspo­ster.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner for­ven­ter, at det øge­de stra­te­gi­ske fo­kus på at en­ga­ge­re med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter vil bli­ve af­spej­let i det kom­men­de valg.

”Det vil væ­re na­tur­ligt, at kan­di­da­ter­ne gør det til en del af valg­kam­pen og kom­mer med for­slag til, hvor­dan med­lem­mer­ne kan ind­dra­ges i Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” si­ger hun.

Sid­ste år var det re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne fra re­gion Nord­jyl­land, som var på valg. For at øge valg­del­ta­gel­sen ind­før­te Tryg­heds­grup­pen for før­ste gang med­lem­s­mø­der, hvor med­lem­mer­ne kun­ne mø­de de lo­ka­le kan­di­da­ter for­ud for sel­ve val­get.
I år er der plan­lagt syv med­lem­s­mø­der i re­gion ho­ved­sta­den, for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

”Vi tror på, at når vi la­ver ak­ti­vi­te­ter mel­lem val­ge­ne, så bli­ver der skabt en stør­re in­ter­es­se for Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de, som gi­ver en af­smit­ten­de ef­fekt på valg­del­ta­gel­sen,” si­ger hun.

Overskudsdeling med Trygfonden falder

Si­den 2015 har Tryg­heds­grup­pen brugt en del af sit over­skud til at be­ta­le bonus til­ba­ge til med­lem­mer­ne. Tryg­heds­grup­pen ejer ca. 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S og det er ud­byt­tet her­fra, som ud­gør den stør­ste ind­tægtskil­de for Tryg­heds­grup­pen. De sid­ste fi­re år er der ud­be­talt bonus sva­ren­de til 8 pct. af med­lem­mer­nes for­sik­rings­præ­mi­er til Tryg – i alt har Tryg­heds­grup­pen ud­be­talt knap 4 mia. kr. i med­lems­bonus.

Tryg­fon­dens an­del af over­skud­s­an­ven­del­sen har de se­ne­ste år væ­ret fal­den­de, og af sid­ste års over­skud på næ­sten 1,6 mia. kr. blev de 925 mio. kr. til­ba­ge­be­talt til for­sik­rings­kun­der­ne og 600 mio. kr. gik til de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den.

I den nye stra­te­gi er der fort­sat lagt op til en ram­me for med­lems­bonus på mel­lem 5 og 8 pct. af for­sik­rings­præ­mi­er­ne, mens der ik­ke er fast­sat en ram­me Tryg­fon­dens ud­de­lings­ni­veau.

”Hvor stor en an­del af over­skud­det, der skal gå til ud­de­lin­ger og til med­lems­bonus er en be­slut­ning, der ta­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet – hen­holds­vis på ef­ter­års­mø­det og på for­års­mø­det på bag­grund af en indstil­ling fra be­sty­rel­sen,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

I for­bin­del­se le­del­ses­ro­ka­der­ne i Tryg­heds­grup­pen er det be­slut­tet ik­ke at gen­be­sæt­te stil­lin­gen som di­rek­tør for Tryg­fon­den ef­ter Gur­li Mar­ti­nus­sen meld­te sin af­gang med ud­gan­gen af sep­tem­ber må­ned.

Men fær­re le­del­ses­kræf­ter på det filan­tro­pi­ske om­rå­de skal ik­ke ses som en ned­pri­o­ri­te­ring af Tryg­fon­dens ar­bej­de, un­der­stre­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der sam­men med øko­no­mi­di­rek­tør, Ul­rik An­der­s­son ud­gør den nye di­rek­tion.

”Vi har lagt vægt på, at vi le­del­ses­mæs­sigt er et team, der kan se tin­ge­ne på tværs,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

Ek­sem­pel­vis bli­ver det frem­over Ul­rik An­der­s­son, der va­re­ta­ger be­sty­rel­ses­po­sten i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, mens Rie Od­s­b­jerg Wer­ner som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør vil stå for sam­ar­bej­det med de øv­ri­ge fon­de i sek­to­ren.

”Jeg glæ­der mig me­get til at mø­de mi­ne fond­skol­le­ger. Der lig­ger en stor rol­le i at gå sam­men om at lø­se nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, og der­for tror jeg og­så, at Tryg­fon­den frem­over kom­mer til at væ­re end­nu me­re in­vol­ve­ret i bre­de al­li­an­cer og ik­ke kun i part­ner­ska­ber,” si­ger hun.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.