Trygfonden: Medlemmerne skal tættere på uddelingerne

Trygheds­gruppen skal i hø­je­re grad ind­dra­ge si­ne 1,3 mio. med­lem­mer i de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fonden. Det er en af de cen­tra­le po­in­ter i en ny stra­te­gi, som Tryg­heds­grup­pens nytil­trådte di­rek­tør, Rie Ods­bjerg Wer­ner, får an­sva­ret for at ek­se­kve­re.

Rie Odsbjerg Werner og Ulrik Andersson
”Vi har lagt vægt på, at vi le­del­ses­mæs­sigt er et team, der kan se tin­ge­ne på tværs,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen (tv.). Til høj­re ses øko­no­mi­di­rek­tør Ul­rik An­der­s­son (fo­to: Tryg­heds­grup­pen)

De 1,3 mio. kun­der i Tryg og Al­ka bi­dra­ger hvert år til, at hund­red­vis af mio. kr. tril­ler ind i den sto­re pen­ge­tank, som står bag Tryg­fon­den. Nu har Tryg­heds­grup­pen be­slut­tet en ny sam­let stra­te­gi, som skal sik­re, at med­lem­mer­ne får me­re kon­kret ind­fly­del­se på, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver rul­let ud igen – blandt an­det via de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den.

Det er før­ste gang Tryg­heds­grup­pen præ­sen­te­rer en sam­men­hæn­gen­de stra­te­gi, som går på tværs af alt det som for­e­nin­gen be­skæf­ti­ger sig med – nem­lig ho­ve­d­e­jer­ska­bet af for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg, for­valt­ning af den mil­li­ards­to­re frie for­mue, al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den samt med­lem­s­de­mo­kra­ti og med­lems­bonus i den kun­de­e­je­de for­e­ning.

”Sel­ve den filan­tro­pi­ske del­stra­te­gi lig­ger fast – bå­de i for­hold til de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger og de re­gio­na­le og lo­ka­le ind­sat­ser. Men no­get af det vo­res re­præ­sen­tant­skab sy­nes, gi­ver rig­tig me­get vær­di, er at del­ta­ge i ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne,” si­ger Tryg­heds­grup­pens nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

Som et led i de nye stra­te­gi­ske over­vej­el­ser har re­præ­sen­tant­ska­bet der­for ned­sat et med­lem­s­ud­valg, der har haft til op­ga­ve at la­ve et ka­ta­log over mu­lig­he­der­ne for i hø­je­re grad at in­vol­ve­re med­lem­mer­ne i de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter.

”Et klart sig­nal fra ud­val­get har væ­ret, at der skal væ­re et spor, som går på in­vol­ve­ring af med­lem­mer i for­hold til de re­gio­na­le og lo­ka­le ind­sat­ser. Det er no­get af det vi skal til at kig­ge på, hvor­dan vi kan gø­re i prak­sis,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og næv­ner som ek­semp­ler med­lem­s­in­vol­ve­ring i Tryg­fon­dens be­søgs­hund­e­tje­ne­ste og hjer­te­lø­ber­pro­jek­tet.

Ud af Tryg­fon­dens år­li­ge ud­de­lings­bud­get på 600 mio. kr. er 70 mio. kr. af­sat til lo­ka­le ud­de­lin­ger via de fem re­gio­na­le råd, hvor det er de re­gio­na­le re­præ­sen­tan­ter, der be­slut­ter hvor­dan pen­ge­ne skal for­de­les.

I næ­ste må­ned be­gyn­der op­stil­lin­gen af kan­di­da­ter til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i re­gion ho­ved­sta­den, der med ca. en halv mil­li­on for­sik­rings­kun­der har 21 ud af Tryg­heds­grup­pens 70 re­præ­sen­tant­skabspo­ster.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner for­ven­ter, at det øge­de stra­te­gi­ske fo­kus på at en­ga­ge­re med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter vil bli­ve af­spej­let i det kom­men­de valg.

”Det vil væ­re na­tur­ligt, at kan­di­da­ter­ne gør det til en del af valg­kam­pen og kom­mer med for­slag til, hvor­dan med­lem­mer­ne kan ind­dra­ges i Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” si­ger hun.

Sid­ste år var det re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne fra re­gion Nord­jyl­land, som var på valg. For at øge valg­del­ta­gel­sen ind­før­te Tryg­heds­grup­pen for før­ste gang med­lem­s­mø­der, hvor med­lem­mer­ne kun­ne mø­de de lo­ka­le kan­di­da­ter for­ud for sel­ve val­get.
I år er der plan­lagt syv med­lem­s­mø­der i re­gion ho­ved­sta­den, for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

”Vi tror på, at når vi la­ver ak­ti­vi­te­ter mel­lem val­ge­ne, så bli­ver der skabt en stør­re in­ter­es­se for Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de, som gi­ver en af­smit­ten­de ef­fekt på valg­del­ta­gel­sen,” si­ger hun.

Overskudsdeling med Trygfonden falder

Si­den 2015 har Tryg­heds­grup­pen brugt en del af sit over­skud til at be­ta­le bonus til­ba­ge til med­lem­mer­ne. Tryg­heds­grup­pen ejer ca. 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S og det er ud­byt­tet her­fra, som ud­gør den stør­ste ind­tægtskil­de for Tryg­heds­grup­pen. De sid­ste fi­re år er der ud­be­talt bonus sva­ren­de til 8 pct. af med­lem­mer­nes for­sik­rings­præ­mi­er til Tryg – i alt har Tryg­heds­grup­pen ud­be­talt knap 4 mia. kr. i med­lems­bonus.

Tryg­fon­dens an­del af over­skud­s­an­ven­del­sen har de se­ne­ste år væ­ret fal­den­de, og af sid­ste års over­skud på næ­sten 1,6 mia. kr. blev de 925 mio. kr. til­ba­ge­be­talt til for­sik­rings­kun­der­ne og 600 mio. kr. gik til de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den.

I den nye stra­te­gi er der fort­sat lagt op til en ram­me for med­lems­bonus på mel­lem 5 og 8 pct. af for­sik­rings­præ­mi­er­ne, mens der ik­ke er fast­sat en ram­me Tryg­fon­dens ud­de­lings­ni­veau.

”Hvor stor en an­del af over­skud­det, der skal gå til ud­de­lin­ger og til med­lems­bonus er en be­slut­ning, der ta­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet – hen­holds­vis på ef­ter­års­mø­det og på for­års­mø­det på bag­grund af en indstil­ling fra be­sty­rel­sen,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

I for­bin­del­se le­del­ses­ro­ka­der­ne i Tryg­heds­grup­pen er det be­slut­tet ik­ke at gen­be­sæt­te stil­lin­gen som di­rek­tør for Tryg­fon­den ef­ter Gur­li Mar­ti­nus­sen meld­te sin af­gang med ud­gan­gen af sep­tem­ber må­ned.

Men fær­re le­del­ses­kræf­ter på det filan­tro­pi­ske om­rå­de skal ik­ke ses som en ned­pri­o­ri­te­ring af Tryg­fon­dens ar­bej­de, un­der­stre­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der sam­men med øko­no­mi­di­rek­tør, Ul­rik An­der­s­son ud­gør den nye di­rek­tion.

”Vi har lagt vægt på, at vi le­del­ses­mæs­sigt er et team, der kan se tin­ge­ne på tværs,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

Ek­sem­pel­vis bli­ver det frem­over Ul­rik An­der­s­son, der va­re­ta­ger be­sty­rel­ses­po­sten i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, mens Rie Od­s­b­jerg Wer­ner som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør vil stå for sam­ar­bej­det med de øv­ri­ge fon­de i sek­to­ren.

”Jeg glæ­der mig me­get til at mø­de mi­ne fond­skol­le­ger. Der lig­ger en stor rol­le i at gå sam­men om at lø­se nog­le af de sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, og der­for tror jeg og­så, at Tryg­fon­den frem­over kom­mer til at væ­re end­nu me­re in­vol­ve­ret i bre­de al­li­an­cer og ik­ke kun i part­ner­ska­ber,” si­ger hun.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.