Drivkraft i Lauritzen-gruppen går på pension

Bent Østergaard, den tidligere admini­stre­rende direktør i Lauritzen Fonden og LF Investment samt fhv. besty­rel­ses­for­mand i rederierne J. Lauritzen og DFDS, går på pension efter næsten 50 år i Lauritzen-gruppen.

Bent Østergaard
Bent Øster­gaard (fo­to: Lauritzen Fon­den)

Den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lauritzen Fon­den Bent Øster­gaard tak­ker nu af ef­ter en lang kar­ri­e­re i Lauritzen-grup­pen. Det sker i for­bin­del­se med hans 75-års-fød­sels­dag.

Det op­ly­ser Lauritzen Fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Fra 1996 frem til 2019 var Bent Øster­gaard ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lauritzen Fon­den – et an­svar han over­lod til Tom­my Thom­sen ved års­skif­tet.

Bent Øster­gaard har i sin næ­sten 50 år lan­ge kar­ri­e­re i ship­ping­kon­cer­nen be­stridt en ræk­ke for­skel­li­ge stil­lin­ger blandt an­det som fi­nans­chef, øko­no­mi­chef, un­der­di­rek­tør og di­rek­tør for fi­nans og øko­no­mi i re­de­ri­et J. Lauritzen, li­ge­som han har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand i bå­de J. Lauritzen og DFDS.

Bent Øster­gaard over­gik i 1993 til re­de­ri­ets mo­der­sel­skab, J. Lauritzen Hol­ding A/S, nu LF In­ve­st­ment ApS, og i 1996 blev han ud­nævnt til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør bå­de her og i Lauritzen Fon­den.

Bent Øster­gaard har des­u­den fun­ge­ret som sag­kyn­dig dom­mer i Sø- og Han­dels­ret­ten i pe­ri­o­den 2007-2014.