Nye kommunikationskræfter til Novo Nordisk Fonden

Gigtforeningens kommunikationschef Anne Reinholdt skifter til Novo Nordisk Fondens satsning LIFE som leder af kommunikationsteamet.

Anne Reinholdt (foto: Büro Jantzen / Gigtforeningen)
An­ne Re­in­holdt (fo­to: Büro Jantzen / Gigtforeningen)

No­vo Nor­disk Fon­den op­ru­ster på kom­mu­ni­ka­tions­fron­ten i fon­dens sats­ning LIFE.

Nu­væ­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef ved Gigt­for­e­nin­gen An­ne Re­in­holdt skif­ter så­le­des til læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­et LIFE, der blandt an­det skal øge in­ter­es­sen og mo­ti­va­tio­nen hos børn og un­ge for at for­dy­be sig i na­tur­vi­den­skab og dens anvendelse:

“Jeg er me­get glad for at bli­ve valgt som den, der skal op­byg­ge et kom­mu­ni­ka­tions­team in­ter­nt og kend­skab til LIFE ek­ster­nt. Jeg er sam­ti­dig me­get spændt på at bli­ve en del af pro­jek­tet LIFE og sti­ge om­bord på den spæn­den­de or­ga­ni­sa­to­ri­ske rej­se, hvor pro­jek­tet i 2021 skal væ­re klar til at bli­ve en selv­stæn­dig al­men­nyt­tig fond,” skri­ver An­ne Re­in­holdt på LinkediIn.

Før sin tid i Gigt­for­e­nin­gen var An­ne Re­in­holdt fra 2004 til 2016 en del af kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Man­nov. Her ar­bej­de­de hun som kom­mu­ni­ka­tions- og pres­se­rå­d­gi­ver for virk­som­he­der fra især fø­de­va­re- og me­di­ci­na­lin­du­stri­en, og fra 2009 var An­ne Re­in­holdt part­ner i bureauet.

An­ne Re­in­holdt har des­u­den en ba­chel­or­grad i Bu­si­ness & Langu­a­ge fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og en ma­ster­grad fra sam­me sted in­den for PR og kommunikation.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer