Forskere skal undersøge Team Tvilling og Cykling uden alder

‘Når be­væ­gel­se be­væ­ger’. Det er tit­len på et nyt forsk­nings­projekt, Be­vi­ca Fon­den og Hel­se­fonden i sam­ar­bej­de med ‘Team Tvil­ling’ har få­et idéen til. Et forsk­nings­projekt der med udgangs­punkt i fore­ning­erne ‘Team Tvil­ling’ og ‘Cyk­ling uden al­der’ skal under­søge, hvad det be­ty­der fysio­logisk, men­talt og so­ci­alt at be­væ­ge sig gen­nem an­dre.

Cykling uden alder
For­e­nin­gen Cyk­ling uden al­der og dens over 5.000 dan­ske fri­vil­li­ge har en er­klæ­ret mis­sion om ‘at gi­ve de æl­dre ret til vind i hå­ret’ og cyk­ler der­for ple­je­hjems­be­bo­e­re rundt i ri­cks­haws. En ak­ti­vi­tet der sam­men med idrætsak­ti­vi­te­ter­ne i Team Tvil­ling nu er om­drej­nings­punk­tet for et nyt forsk­nings­pro­jekt, Hel­se­fon­den og Be­vi­ca Fon­den står bag (fo­to: Cyk­ling uden al­der).

Youtu­­be-vi­­deo­er, der spre­der for­tæl­lin­gen om en ame­ri­kansk far og hans søn med ce­re­bral pa­re­se (og­så kal­det ‘spa­stisk lam­mel­se’), der del­ta­ger i det ene løb ef­ter det an­det sam­men. Et mø­de i Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn. Og en god po­r­tion nys­ger­rig­hed.

Det er tre af tri­ne­ne på vej­en til et nyt forsk­nings­pro­jekt, som Be­vi­ca Fon­den og Hel­se­fon­den står bag idéen og forsk­­nings-cal­let til, og som Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og Tryg­fon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed på Rigs­ho­spi­ta­let nu vil fø­re ud i li­vet.

Forsk­nings­pro­jek­tet byg­ger vi­de­re på en loven­de pi­lo­tun­der­sø­gel­se ba­se­ret på tre at­le­ter i for­e­nin­gen Team Tvil­ling. En for­e­ning hvor fri­vil­li­ge og kø­re­stols­bru­ge­re (‘han­­di-at­le­ter­­ne’, som de kal­der sig) lø­ber sam­men ved hjælp af lø­be­vog­ne.

Forun­der­sø­gel­sen, der blev sø­sat af de to fon­de, in­di­ke­rer nem­lig, at han­­di-at­le­ter­­ne bå­de op­når po­si­ti­ve fy­si­o­lo­gi­ske og psy­ki­ske virk­nin­ger af at del­ta­ge i for­e­nin­gens ak­ti­vi­te­ter. Fon­de­ne hå­ber der­for, at forsk­nings­pro­jek­tet kan få en af­gø­ren­de for­skel for folk med be­væ­gel­ses­han­di­cap.

Team Tvilling (foto: Line Thausen)
Ste­en og Pe­der Mon­d­rup, der til­sam­men ud­gør Team Tvil­ling (fo­to: Li­ne Thau­sen)

Youtube-videoer og Ironman

I 2008 in­spi­re­re­de løbsvi­deo­er­ne af den ame­ri­kan­ske far-og-søn-duo dan­ske Ste­en Mon­d­rup til at fo­re­slå sin tvil­lin­ge­bror med ce­re­bral pa­re­se, Pe­der Mon­d­rup, at de på lig­nen­de vis skul­le for­sø­ge sig med en iron­man.

‘Team Tvil­ling’ be­slut­te­de de to brød­re sig for at kal­de de­res hold, og i 2014 blev nav­net kendt langt uden for lan­dets græn­ser. Her kun­ne man nem­lig på avis­si­der og i nyheds­ud­sen­del­ser ver­den over på da­gen ef­ter KMD Iron­man Co­pen­ha­gen læ­se om tvil­lin­ger­nes sport­s­dåd: Om hvor­dan de via en ka­jak, en spe­ci­al­byg­get cy­kel og en lø­be­vogn nå­e­de over mål­stre­gen li­ge in­den for tids­græn­sen på 16 ti­mer.

Si­den­hen er tvil­lin­ger­ne ble­vet hædret med den ene pris ef­ter den an­den, og nav­net ‘Team Tvil­ling’ er vok­set til bå­de at dæk­ke over en virk­som­hed og en for­e­ning med ni lo­ka­laf­de­lin­ger, hvor kø­re­stols­bru­ge­re og over 500 fri­vil­li­ge lø­ber sam­men.

Jeg var fa­sci­ne­ret af det, de gør, og jeg syn­tes, at det var stærkt, at de på den må­de har skabt po­si­tiv op­mærk­som­hed om­kring en grup­pe af men­ne­sker, som fortje­ner det – at de li­ge plud­se­lig bli­ver be­trag­tet som idræts­u­dø­ve­re og ik­ke som per­so­ner med et han­di­cap.

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed – di­rek­tør, Be­vi­ca Fon­den

Men med forsk­nings­pro­jek­tet er der nu mu­lig­vis et helt nyt ka­pi­tel på vej om Team Tvil­ling.

Via forsk­nings­pro­jek­tet hå­ber Ste­en og Pe­der Mon­d­rup, at de kan få be­kræf­tet det, de selv op­le­ver på dag­lig ba­sis: At han­­di-at­le­ter­­ne ik­ke blot er pas­si­ve del­ta­ge­re i sport­sak­ti­vi­te­ter­ne – en skep­tisk hold­ning de tit mø­der – men at de tvær­ti­mod får det bed­re bå­de fy­sisk og psy­kisk af idrætsak­ti­vi­te­ter­ne, og at ak­ti­vi­te­ter­ne i sig selv er med til at ned­bry­de ta­bu­er om­kring han­di­caps.

Nysgerrighed og fascination bag forskningsidé

Di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den, Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, for­tæl­ler, at det var en god po­r­tion nys­ger­rig­hed, og en me­d­ar­bej­der, der selv er ak­tiv i Team Tvil­ling, der skub­be­de på, der op­rin­de­ligt fik hen­de til at in­vi­te­re Team Tvil­ling til kaf­fe i Fon­de­nes Hus.

"Jeg var fa­sci­ne­ret af det, de gør, og jeg syn­tes, at det var stærkt, at de på den må­de har skabt po­si­tiv op­mærk­som­hed om­kring en grup­pe af men­ne­sker, som fortje­ner det – at de li­ge plud­se­lig bli­ver be­trag­tet som idræts­u­dø­ve­re og ik­ke som per­so­ner med et han­di­cap. Og at de sam­ti­dig ska­ber nog­le go­de op­le­vel­ser,” si­ger hun.

‘Be­vi­ca’ er dan­net af or­de­ne ‘be­væ­gel­se’, ‘vi­den’ og ‘ca­re’ og in­dram­mer fon­dens mis­sion om på for­skel­lig vis at støt­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Pe­ter og Ste­en Mon­d­rups for­tæl­ling om, hvor­dan de op­le­ve­de, at de fæl­les sport­sak­ti­vi­te­ter gav­ne­de han­­di-at­le­ter lan­det rundt, hav­de der­for fan­get Ma­ri­an­ne Ko­fo­eds in­ter­es­se.

Til mø­det med tvil­lin­ger­ne hav­de hun des­u­den in­vi­te­ret di­rek­tør i Hel­se­fon­den, Han­ne Jer­vild, og mø­det blev der­med start­skud­det til fon­de­nes fæl­les fi­nan­si­e­ring af pi­lot­pro­jek­tet, der skul­le un­der­sø­ge grund­la­get for et egent­ligt forsk­­nings-call på om­rå­det.

"Vi blev nys­ger­rig på de­res pro­jekt – bå­de i for­hold til det, de gjor­de, men jeg tror og­så, at det, der trig­ge­de mig lidt, er, at han­­di-at­le­ter­­ne bli­ver mødt med skep­sis i for­hold til, om de er at­le­ter el­ler om de ba­re ‘lig­ger pas­sivt i en stol’. Så vi vil­le bå­de ger­ne un­der­sø­ge, hvad det be­ty­der for dem rent kro­p­s­ligt at del­ta­ge i lø­be­ne, men og­så me­re over­ord­net; hvad det be­ty­der i for­hold til, hvor­dan vi be­hand­ler hin­an­den," si­ger Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed.

Hvis re­sul­ta­ter­ne er po­si­ti­ve, kan det jo få nog­le vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser i for­hold til, hvor­dan man hånd­te­rer folk med et fy­sisk han­di­cap.

Han­ne Jer­vild – di­rek­tør, Hel­se­fon­den

En hold­ning Han­ne Jer­vild de­ler:

"Hvis re­sul­ta­ter­ne er po­si­ti­ve, kan det jo få nog­le vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser i for­hold til, hvor­dan man hånd­te­rer folk med et fy­sisk han­di­cap. Bå­de i for­hold til in­klu­sion, men og­så i for­hold til fy­sisk sund­hed," si­ger hun.

Pulsstigninger, spændinger og ret til vind i håret

Pi­lo­tun­der­sø­gel­sen pe­ger på, at de med­vir­ken­de han­­di-at­le­ter i for­e­nin­gen Team Tvil­ling øger de­res puls un­der lø­be­ne og styr­ker de­res mus­k­ler ved at spæn­de i krop­pen un­der­vejs. Der­u­d­over rap­por­te­rer un­der­sø­gel­sen, at han­­di-at­le­ter­­ne op­le­ver en ge­ne­rel stolt­hed og en øget fø­lel­se af li­ge­værd på grund af sport­sak­ti­vi­te­ter­ne.

I det kon­kre­te forsk­nings­pro­jekt, som Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og Tryg­fon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed på Rigs­ho­spi­ta­let, har budt ind med, vil for­sker­ne gå vi­de­re med hy­po­te­ser­ne fra forun­der­sø­gel­sen og sam­ti­dig un­der­sø­ge, hvad det be­ty­der for de fri­vil­li­ges livskva­li­tet og fy­si­o­lo­gi­ske sund­hed at væ­re med til at be­væ­ge an­dre.

Ud over Team Tvil­ling vil for­sker­ne un­der­sø­ge for­e­nin­gen ‘Cyk­ling uden al­der’, hvor hund­red­vis af fri­vil­li­ge un­der mot­to­et “Al­le har ret til vind i hå­ret” cyk­ler æl­dre ple­je­hjems­be­bo­e­re rundt i ri­cks­haws i bå­de Dan­mark og fle­re an­dre lan­de.

Store forhåbninger

Ste­en og Pe­der Mon­d­rup glæ­der sig til at føl­ge forsk­nings­pro­jek­tet.

"Vi har sta­dig­væk ik­ke helt for­stå­et det – vi glæ­der os ba­re sind­sygt me­get til at kom­me i gang. For for os er det jo nær­mest kro­nen på vær­ket – en form for blåstem­pling af vo­res pro­jekt, at nu bli­ver det sgu ta­get se­ri­øst. Nu er det i ret­te hæn­der på en el­ler an­den må­de," si­ger Ste­en Mon­d­rup, der og­så for­tæl­ler, at de to brød­re har sto­re for­håb­nin­ger­ne til pro­jek­tet.

Det, vi rig­tigt ger­ne vil med vo­res pro­jekt, er jo i bund og grund, at den skil­le­linje, der er mel­lem al­min­de­li­ge og folk med han­di­cap bli­ver brudt ned.

Ste­en Mon­d­rup – Team Tvil­ling

"Det kan jo be­ty­de, at man plud­se­lig god­ken­der, at be­væ­gel­se gen­nem an­dre og­så er be­væ­gel­se. Den gængse mod­stand, vi har haft, er at 'hey, det er jo me­­ga-hårdt for Ste­en, men Pe­der – han sid­der trods alt ba­re i sto­len’. Det kræ­ver en for­kla­ring hver gang. At det er os beg­ge, der ar­bej­der for sa­gen,” si­ger Ste­en Mon­d­rup.

Der­u­d­over hå­ber tvil­lin­ger­ne og­så på, at pro­jek­tet kan væ­re med til at æn­dre den må­de, folk med han­di­cap bli­ver op­fat­tet på.

“Det, vi rig­tigt ger­ne vil med vo­res pro­jekt, er jo i bund og grund, at den skil­le­linje, der er mel­lem al­min­de­li­ge og folk med han­di­cap bli­ver brudt ned,” si­ger han.

De to di­rek­tø­rer for Be­vi­ca Fon­den og Hel­se­fon­den er og­så spænd­te på pro­jek­tet og ik­ke mindst gla­de for sam­ar­bej­det. Her næv­ner Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed al­le­re­de mu­lig­he­den for et step to, hvis re­sul­ta­ter­ne skul­le vi­se sig at væ­re po­si­ti­ve, og at hun i så fald sag­tens kun­ne fo­re­stil­le sig at in­vi­te­re end­nu fle­re fon­de med i pro­jek­tet.

"For­de­len ved at mø­des på tværs af fon­de, er jo at vi kan gå sam­men om at kva­li­fi­ce­re pro­jek­ter­ne med hver vo­res kom­pe­ten­cer og agen­da­er. For os hand­ler det om at væ­re med til at kva­li­fi­ce­re pro­jek­ter­ne, så al­le bli­ver tænkt med og sær­ligt men­ne­sker med han­di­cap," si­ger hun.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.