Forskere skal undersøge Team Tvilling og Cykling uden alder

‘Når bevægelse bevæger’. Det er titlen på et nyt forsk­nings­projekt, Bevica Fonden og Hel­se­fonden i samarbejde med ‘Team Tvilling’ har fået idéen til. Et forsk­nings­projekt der med udgangs­punkt i fore­ning­erne ‘Team Tvilling’ og ‘Cykling uden alder’ skal under­søge, hvad det betyder fysio­logisk, mentalt og socialt at bevæge sig gennem andre.

Cykling uden alder
For­e­nin­gen Cyk­ling uden al­der og dens over 5.000 dan­ske fri­vil­li­ge har en er­klæ­ret mis­sion om ‘at gi­ve de æl­dre ret til vind i hå­ret’ og cyk­ler der­for ple­je­hjems­be­bo­e­re rundt i ri­cks­haws. En ak­ti­vi­tet der sam­men med idrætsak­ti­vi­te­ter­ne i Team Tvil­ling nu er om­drej­nings­punk­tet for et nyt forsk­nings­pro­jekt, Hel­se­fon­den og Be­vi­ca Fon­den står bag (fo­to: Cyk­ling uden alder).

Youtu­be-vi­deo­er, der spre­der for­tæl­lin­gen om en ame­ri­kansk far og hans søn med ce­re­bral pa­re­se (og­så kal­det ‘spa­stisk lam­mel­se’), der del­ta­ger i det ene løb ef­ter det an­det sam­men. Et mø­de i Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn. Og en god po­r­tion nysgerrighed.

Det er tre af tri­ne­ne på vej­en til et nyt forsk­nings­pro­jekt, som Be­vi­ca Fon­den og Hel­se­fon­den står bag idéen og forsk­nings-cal­let til, og som Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og Tryg­fon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed på Rigs­ho­spi­ta­let nu vil fø­re ud i livet.

Forsk­nings­pro­jek­tet byg­ger vi­de­re på en loven­de pi­lo­tun­der­sø­gel­se ba­se­ret på tre at­le­ter i for­e­nin­gen Team Tvil­ling. En for­e­ning hvor fri­vil­li­ge og kø­re­stols­bru­ge­re (‘han­di-at­le­ter­ne’, som de kal­der sig) lø­ber sam­men ved hjælp af løbevogne.

Forun­der­sø­gel­sen, der blev sø­sat af de to fon­de, in­di­ke­rer nem­lig, at han­di-at­le­ter­ne bå­de op­når po­si­ti­ve fy­si­o­lo­gi­ske og psy­ki­ske virk­nin­ger af at del­ta­ge i for­e­nin­gens ak­ti­vi­te­ter. Fon­de­ne hå­ber der­for, at forsk­nings­pro­jek­tet kan få en af­gø­ren­de for­skel for folk med bevægelseshandicap.

Team Tvilling (foto: Line Thausen)
Ste­en og Pe­der Mon­d­rup, der til­sam­men ud­gør Team Tvil­ling (fo­to: Li­ne Thausen)

Youtube-videoer og Ironman

I 2008 in­spi­re­re­de løbsvi­deo­er­ne af den ame­ri­kan­ske far-og-søn-duo dan­ske Ste­en Mon­d­rup til at fo­re­slå sin tvil­lin­ge­bror med ce­re­bral pa­re­se, Pe­der Mon­d­rup, at de på lig­nen­de vis skul­le for­sø­ge sig med en ironman.

‘Team Tvil­ling’ be­slut­te­de de to brød­re sig for at kal­de de­res hold, og i 2014 blev nav­net kendt langt uden for lan­dets græn­ser. Her kun­ne man nem­lig på avis­si­der og i nyheds­ud­sen­del­ser ver­den over på da­gen ef­ter KMD Iron­man Co­pen­ha­gen læ­se om tvil­lin­ger­nes sport­s­dåd: Om hvor­dan de via en ka­jak, en spe­ci­al­byg­get cy­kel og en lø­be­vogn nå­e­de over mål­stre­gen li­ge in­den for tids­græn­sen på 16 timer.

Si­den­hen er tvil­lin­ger­ne ble­vet hædret med den ene pris ef­ter den an­den, og nav­net ‘Team Tvil­ling’ er vok­set til bå­de at dæk­ke over en virk­som­hed og en for­e­ning med ni lo­ka­laf­de­lin­ger, hvor kø­re­stols­bru­ge­re og over 500 fri­vil­li­ge lø­ber sammen.

Jeg var fa­sci­ne­ret af det, de gør, og jeg syn­tes, at det var stærkt, at de på den må­de har skabt po­si­tiv op­mærk­som­hed om­kring en grup­pe af men­ne­sker, som fortje­ner det – at de li­ge plud­se­lig bli­ver be­trag­tet som idræts­u­dø­ve­re og ik­ke som per­so­ner med et handicap.

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed – di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

Men med forsk­nings­pro­jek­tet er der nu mu­lig­vis et helt nyt ka­pi­tel på vej om Team Tvilling.

Via forsk­nings­pro­jek­tet hå­ber Ste­en og Pe­der Mon­d­rup, at de kan få be­kræf­tet det, de selv op­le­ver på dag­lig ba­sis: At han­di-at­le­ter­ne ik­ke blot er pas­si­ve del­ta­ge­re i sport­sak­ti­vi­te­ter­ne – en skep­tisk hold­ning de tit mø­der – men at de tvær­ti­mod får det bed­re bå­de fy­sisk og psy­kisk af idrætsak­ti­vi­te­ter­ne, og at ak­ti­vi­te­ter­ne i sig selv er med til at ned­bry­de ta­bu­er om­kring handicaps.

Nysgerrighed og fascination bag forskningsidé

Di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den, Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, for­tæl­ler, at det var en god po­r­tion nys­ger­rig­hed, og en me­d­ar­bej­der, der selv er ak­tiv i Team Tvil­ling, der skub­be­de på, der op­rin­de­ligt fik hen­de til at in­vi­te­re Team Tvil­ling til kaf­fe i Fon­de­nes Hus.

"Jeg var fa­sci­ne­ret af det, de gør, og jeg syn­tes, at det var stærkt, at de på den må­de har skabt po­si­tiv op­mærk­som­hed om­kring en grup­pe af men­ne­sker, som fortje­ner det – at de li­ge plud­se­lig bli­ver be­trag­tet som idræts­u­dø­ve­re og ik­ke som per­so­ner med et han­di­cap. Og at de sam­ti­dig ska­ber nog­le go­de op­le­vel­ser,” si­ger hun.

‘Be­vi­ca’ er dan­net af or­de­ne ‘be­væ­gel­se’, ‘vi­den’ og ‘ca­re’ og in­dram­mer fon­dens mis­sion om på for­skel­lig vis at støt­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Pe­ter og Ste­en Mon­d­rups for­tæl­ling om, hvor­dan de op­le­ve­de, at de fæl­les sport­sak­ti­vi­te­ter gav­ne­de han­di-at­le­ter lan­det rundt, hav­de der­for fan­get Ma­ri­an­ne Ko­fo­eds interesse.

Til mø­det med tvil­lin­ger­ne hav­de hun des­u­den in­vi­te­ret di­rek­tør i Hel­se­fon­den, Han­ne Jer­vild, og mø­det blev der­med start­skud­det til fon­de­nes fæl­les fi­nan­si­e­ring af pi­lot­pro­jek­tet, der skul­le un­der­sø­ge grund­la­get for et egent­ligt forsk­nings-call på området.

"Vi blev nys­ger­rig på de­res pro­jekt – bå­de i for­hold til det, de gjor­de, men jeg tror og­så, at det, der trig­ge­de mig lidt, er, at han­di-at­le­ter­ne bli­ver mødt med skep­sis i for­hold til, om de er at­le­ter el­ler om de ba­re ‘lig­ger pas­sivt i en stol’. Så vi vil­le bå­de ger­ne un­der­sø­ge, hvad det be­ty­der for dem rent kro­p­s­ligt at del­ta­ge i lø­be­ne, men og­så me­re over­ord­net; hvad det be­ty­der i for­hold til, hvor­dan vi be­hand­ler hin­an­den," si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Hvis re­sul­ta­ter­ne er po­si­ti­ve, kan det jo få nog­le vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser i for­hold til, hvor­dan man hånd­te­rer folk med et fy­sisk handicap.

Han­ne Jer­vild – di­rek­tør, Helsefonden

En hold­ning Han­ne Jer­vild deler:

"Hvis re­sul­ta­ter­ne er po­si­ti­ve, kan det jo få nog­le vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser i for­hold til, hvor­dan man hånd­te­rer folk med et fy­sisk han­di­cap. Bå­de i for­hold til in­klu­sion, men og­så i for­hold til fy­sisk sund­hed," si­ger hun.

Pulsstigninger, spændinger og ret til vind i håret

Pi­lo­tun­der­sø­gel­sen pe­ger på, at de med­vir­ken­de han­di-at­le­ter i for­e­nin­gen Team Tvil­ling øger de­res puls un­der lø­be­ne og styr­ker de­res mus­k­ler ved at spæn­de i krop­pen un­der­vejs. Der­u­d­over rap­por­te­rer un­der­sø­gel­sen, at han­di-at­le­ter­ne op­le­ver en ge­ne­rel stolt­hed og en øget fø­lel­se af li­ge­værd på grund af sportsaktiviteterne.

I det kon­kre­te forsk­nings­pro­jekt, som Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og Tryg­fon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed på Rigs­ho­spi­ta­let, har budt ind med, vil for­sker­ne gå vi­de­re med hy­po­te­ser­ne fra forun­der­sø­gel­sen og sam­ti­dig un­der­sø­ge, hvad det be­ty­der for de fri­vil­li­ges livskva­li­tet og fy­si­o­lo­gi­ske sund­hed at væ­re med til at be­væ­ge andre.

Ud over Team Tvil­ling vil for­sker­ne un­der­sø­ge for­e­nin­gen ‘Cyk­ling uden al­der’, hvor hund­red­vis af fri­vil­li­ge un­der mot­to­et “Al­le har ret til vind i hå­ret” cyk­ler æl­dre ple­je­hjems­be­bo­e­re rundt i ri­cks­haws i bå­de Dan­mark og fle­re an­dre lande.

Store forhåbninger

Ste­en og Pe­der Mon­d­rup glæ­der sig til at føl­ge forskningsprojektet.

"Vi har sta­dig­væk ik­ke helt for­stå­et det – vi glæ­der os ba­re sind­sygt me­get til at kom­me i gang. For for os er det jo nær­mest kro­nen på vær­ket – en form for blåstem­pling af vo­res pro­jekt, at nu bli­ver det sgu ta­get se­ri­øst. Nu er det i ret­te hæn­der på en el­ler an­den må­de," si­ger Ste­en Mon­d­rup, der og­så for­tæl­ler, at de to brød­re har sto­re for­håb­nin­ger­ne til projektet.

Det, vi rig­tigt ger­ne vil med vo­res pro­jekt, er jo i bund og grund, at den skil­le­linje, der er mel­lem al­min­de­li­ge og folk med han­di­cap bli­ver brudt ned.

Ste­en Mon­d­rup – Team Tvilling

"Det kan jo be­ty­de, at man plud­se­lig god­ken­der, at be­væ­gel­se gen­nem an­dre og­så er be­væ­gel­se. Den gængse mod­stand, vi har haft, er at 'hey, det er jo me­ga-hårdt for Ste­en, men Pe­der – han sid­der trods alt ba­re i sto­len’. Det kræ­ver en for­kla­ring hver gang. At det er os beg­ge, der ar­bej­der for sa­gen,” si­ger Ste­en Mondrup.

Der­u­d­over hå­ber tvil­lin­ger­ne og­så på, at pro­jek­tet kan væ­re med til at æn­dre den må­de, folk med han­di­cap bli­ver op­fat­tet på.

“Det, vi rig­tigt ger­ne vil med vo­res pro­jekt, er jo i bund og grund, at den skil­le­linje, der er mel­lem al­min­de­li­ge og folk med han­di­cap bli­ver brudt ned,” si­ger han.

De to di­rek­tø­rer for Be­vi­ca Fon­den og Hel­se­fon­den er og­så spænd­te på pro­jek­tet og ik­ke mindst gla­de for sam­ar­bej­det. Her næv­ner Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed al­le­re­de mu­lig­he­den for et step to, hvis re­sul­ta­ter­ne skul­le vi­se sig at væ­re po­si­ti­ve, og at hun i så fald sag­tens kun­ne fo­re­stil­le sig at in­vi­te­re end­nu fle­re fon­de med i projektet.

"For­de­len ved at mø­des på tværs af fon­de, er jo at vi kan gå sam­men om at kva­li­fi­ce­re pro­jek­ter­ne med hver vo­res kom­pe­ten­cer og agen­da­er. For os hand­ler det om at væ­re med til at kva­li­fi­ce­re pro­jek­ter­ne, så al­le bli­ver tænkt med og sær­ligt men­ne­sker med han­di­cap," si­ger hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer