Annoncespot_img

KFI skifter fondsdirektør

Købmandsfonden, KFI Erhvervs­drivende Fond, har valgt Terje List som ny direktør, sam­ti­dig med at Jesper Loiborg fratræder.

Terje List (foto: Karl Nordlund)
Terje List (fo­to: Karl Nordlund)

Fhv. Ma­tas-di­rek­tør, Terje List til­træ­der stil­lin­gen som adm. Di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i ste­det for Jes­per Loiborg. 

Det sker for at sæt­te yder­li­ge­re skub i ud­de­lin­ger­ne til de frie køb­mænd og i in­ve­ste­rin­ger­ne i ud­vik­lin­gen af de­res købmandsskab.

Det for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Bo Ry­gaard i en pressemeddelelse. 

”KFI er en vel­dre­vet og me­get so­lid for­ret­ning, og det er i høj grad Jes­per Loi­borgs fortje­ne­ste. Nu er ti­den in­de til at sæt­te end­nu me­re skub i en ud­vik­ling, hvor vi hjæl­per de frie køb­mænd mest mu­ligt. Terje List har om­fat­ten­de er­fa­ring in­den­for dag­lig­va­re- og de­tail­han­del. Han er den rig­ti­ge mand til at for­stå køb­mæn­de­nes be­hov og hjæl­pe dem med at ud­vik­le de­res for­ret­ning,” si­ger han.

Terje List var fra 2000-2017 di­rek­tør for Ma­tas A/S. Fra 1994-1997 var han som de­tail­di­rek­tør med­lem af le­del­ses­grup­pen i Da­gro­fa A/S, som KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er me­de­jer af.

Han er med­lem af be­sty­rel­sen i op­ti­ker­virk­som­he­den Syn­s­am Group AB (bl.a. Pro­fil Op­tik) og i 3C Re­tail A/S (bl.a. Lea­sy A/S). Han var me­de­jer af Ric­cos Kaf­fe Aps fra 2018-2019.

Terje List ser frem til at ar­bej­de vi­de­re med en struk­tur, der bå­de skal støt­te den in­di­vi­du­el­le køb­mand i hans for­ret­ning og det frie køb­mands­skab i det he­le ta­get, frem­går det af pressemeddelelsen.

”Det er i høj grad de frie køb­mænd og hans el­ler hen­des per­son­li­ge en­ga­ge­ment, som sør­ger for, at der fin­des dag­lig­va­re­bu­tik­ker i Dan­mark, hvor man kan få en ind­købs­op­le­vel­se, der ik­ke lig­ner en­hver an­den. Det er æg­te køb­mands­skab. Jeg ser det som et kæm­pe pri­vil­e­gi­um at få lov at støt­te en unik del af den dan­ske dag­lig­va­re­han­del,” ud­ta­ler han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer