KFI skifter fondsdirektør

Køb­mands­fon­den, KFI Erhvervs­drivende Fond, har valgt Terje List som ny di­rek­tør, sam­ti­dig med at Jes­per Loi­borg fra­træ­der.

Terje List (foto: Karl Nordlund)
Terje List (fo­to: Karl Nord­lund)

Fhv. Ma­tas-di­rek­tør, Terje List til­træ­der stil­lin­gen som adm. Di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i ste­det for Jes­per Loi­borg.

Det sker for at sæt­te yder­li­ge­re skub i ud­de­lin­ger­ne til de frie køb­mænd og i in­ve­ste­rin­ger­ne i ud­vik­lin­gen af de­res køb­mands­skab.

Det for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Bo Ry­gaard i en pres­se­med­del­el­se.

”KFI er en vel­dre­vet og me­get so­lid for­ret­ning, og det er i høj grad Jes­per Loi­borgs fortje­ne­ste. Nu er ti­den in­de til at sæt­te end­nu me­re skub i en ud­vik­ling, hvor vi hjæl­per de frie køb­mænd mest mu­ligt. Terje List har om­fat­ten­de er­fa­ring in­den­for dag­lig­va­re- og de­tail­han­del. Han er den rig­ti­ge mand til at for­stå køb­mæn­de­nes be­hov og hjæl­pe dem med at ud­vik­le de­res for­ret­ning,” si­ger han.

Terje List var fra 2000-2017 di­rek­tør for Ma­tas A/S. Fra 1994-1997 var han som de­tail­di­rek­tør med­lem af le­del­ses­grup­pen i Da­gro­fa A/S, som KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er me­de­jer af.

Han er med­lem af be­sty­rel­sen i op­ti­ker­virk­som­he­den Syn­s­am Group AB (bl.a. Pro­fil Op­tik) og i 3C Re­tail A/S (bl.a. Lea­sy A/S). Han var me­de­jer af Ric­cos Kaf­fe Aps fra 2018-2019.

Terje List ser frem til at ar­bej­de vi­de­re med en struk­tur, der bå­de skal støt­te den in­di­vi­du­el­le køb­mand i hans for­ret­ning og det frie køb­mands­skab i det he­le ta­get, frem­går det af pres­se­med­del­el­sen.

”Det er i høj grad de frie køb­mænd og hans el­ler hen­des per­son­li­ge en­ga­ge­ment, som sør­ger for, at der fin­des dag­lig­va­re­bu­tik­ker i Dan­mark, hvor man kan få en ind­købs­op­le­vel­se, der ik­ke lig­ner en­hver an­den. Det er æg­te køb­mands­skab. Jeg ser det som et kæm­pe pri­vil­e­gi­um at få lov at støt­te en unik del af den dan­ske dag­lig­va­re­han­del,” ud­ta­ler han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.