KFI skifter fondsdirektør

Køb­mands­fon­den, KFI Erhvervs­drivende Fond, har valgt Terje List som ny di­rek­tør, sam­ti­dig med at Jes­per Loi­borg fratræder.

Terje List (foto: Karl Nordlund)
Terje List (fo­to: Karl Nordlund)

Fhv. Ma­tas-di­rek­tør, Terje List til­træ­der stil­lin­gen som adm. Di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i ste­det for Jes­per Loiborg. 

Det sker for at sæt­te yder­li­ge­re skub i ud­de­lin­ger­ne til de frie køb­mænd og i in­ve­ste­rin­ger­ne i ud­vik­lin­gen af de­res købmandsskab.

Det for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Bo Ry­gaard i en pressemeddelelse. 

”KFI er en vel­dre­vet og me­get so­lid for­ret­ning, og det er i høj grad Jes­per Loi­borgs fortje­ne­ste. Nu er ti­den in­de til at sæt­te end­nu me­re skub i en ud­vik­ling, hvor vi hjæl­per de frie køb­mænd mest mu­ligt. Terje List har om­fat­ten­de er­fa­ring in­den­for dag­lig­va­re- og de­tail­han­del. Han er den rig­ti­ge mand til at for­stå køb­mæn­de­nes be­hov og hjæl­pe dem med at ud­vik­le de­res for­ret­ning,” si­ger han.

Terje List var fra 2000-2017 di­rek­tør for Ma­tas A/S. Fra 1994-1997 var han som de­tail­di­rek­tør med­lem af le­del­ses­grup­pen i Da­gro­fa A/S, som KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er me­de­jer af.

Han er med­lem af be­sty­rel­sen i op­ti­ker­virk­som­he­den Syn­s­am Group AB (bl.a. Pro­fil Op­tik) og i 3C Re­tail A/S (bl.a. Lea­sy A/S). Han var me­de­jer af Ric­cos Kaf­fe Aps fra 2018-2019.

Terje List ser frem til at ar­bej­de vi­de­re med en struk­tur, der bå­de skal støt­te den in­di­vi­du­el­le køb­mand i hans for­ret­ning og det frie køb­mands­skab i det he­le ta­get, frem­går det af pressemeddelelsen.

”Det er i høj grad de frie køb­mænd og hans el­ler hen­des per­son­li­ge en­ga­ge­ment, som sør­ger for, at der fin­des dag­lig­va­re­bu­tik­ker i Dan­mark, hvor man kan få en ind­købs­op­le­vel­se, der ik­ke lig­ner en­hver an­den. Det er æg­te køb­mands­skab. Jeg ser det som et kæm­pe pri­vil­e­gi­um at få lov at støt­te en unik del af den dan­ske dag­lig­va­re­han­del,” ud­ta­ler han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…