Nyt liv i Nykredits Fond

Nykredits Fond får tilført kapital fra Forenet Kredit og har igen åbnet for ansøgninger på en ny hjemmeside.

Nykredits Fond
I 2019 be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet i For­e­net Kre­dit at gi­ve til­skud på 12,5 mio. kr. til Nykre­dits Fond til end­nu fle­re ud­de­lin­ger – og til gavn for end­nu fle­re fællesskaber.

Nykre­dits Fond har for al­vor åb­net sig mod om­ver­den ef­ter den på bag­grund af en år­ræk­ke med lav ind­tje­ning måt­te luk­ke for ansøgninger.

”An­sø­ge­re har hidtil skul­le skri­ve e-mails til Nykre­dits Fond, hvis de øn­ske­de støt­te. Men for­di der er kom­met nyt liv i fon­den op­ti­me­res pro­ces­sen til for­del for an­sø­ger­ne. Nu fo­re­går an­søg­nings­pro­ces­sen nem­lig di­rek­te fra Nykre­dits Fonds hjem­mesi­de, hvor an­sø­ge­re bli­ver gu­i­det igen­nem en nem og over­sku­e­li­ge pro­ces,” skrev fon­den i en pres­se­med­del­el­se kort før sommerferien.

Æn­drin­ger i Nykre­dit-kon­cer­nens ejer­struk­tur be­ty­der, at for­e­nin­gen For­e­net Kre­dit, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Nykre­dit og To­tal­kre­dit, har få­et mu­lig­hed for at sen­de pen­ge til den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Ejer­skabspo­li­tik­ken i For­e­net Kre­dit gi­ver nem­lig mu­lig­hed for, at re­præ­sen­tant­ska­bet vil kun­ne be­slut­te at gi­ve et til­skud til fon­den på op til 1 pct. af det til­skud, som for­e­nin­gen gi­ver til­ba­ge til kon­cer­nen ef­ter at ha­ve mod­ta­get ud­byt­te,” frem­går det af pressemeddelelsen.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i For­e­net Kre­dit har i år be­slut­tet at gi­ve et til­skud til fon­den på 12,5 mio. kr. til end­nu fle­re uddelinger.

Der­u­d­over har fon­den få­et sin egen hjem­mesi­de, og i slut­nin­gen af sep­tem­ber må­ned of­fent­lig­gjor­de den en vej­led­ning til po­ten­ti­el­le ansøgere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer