Professor indtræder i Poul Due Jensens Fond

Af­de­lings­le­der ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, pro­fes­sor Flem­m­ing Kon­rad­sen er nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond.

Flemming Konradsen (foto: KU Global Health)
Flem­m­ing Kon­rad­sen (fo­to: KU Glo­bal He­alth)

Pro­fes­sor Flem­m­ing Kon­rad­sen er nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Po­ul Due Jen­sens Fond, den pri­mæ­re ejer af Grund­­fos-kon­­cer­­nen.

Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Flem­m­ing Kon­rad­sen, 54 år, er til dag­lig af­de­lings­le­der ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets af­de­ling for Glo­bal Sund­hed.

Flem­m­ing Kon­rad­sen har me­re end 25 års er­fa­ring in­den for glo­bal sund­hed og har ar­bej­det for in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, FN, ngo’er og dan­ske uni­ver­si­te­ter. Han har i sin forsk­ning sær­ligt fo­kus på de mil­jø­mæs­si­ge fak­to­rer, der på­vir­ker ud­bre­del­sen og kon­trol­len af bl.a. ma­la­ria, der spre­des via myg.

”Med Flem­m­ing Kon­rad­sen får vi en sær­de­les kom­pe­tent pro­fil i be­sty­rel­sen, som qua sin enor­me fag­lig­hed blandt an­det vil styr­ke vo­res ind­sat­ser med vand­pro­gram­mer i ud­vik­ling­s­lan­de og forsk­ning. Med sit per­son­li­ge en­ga­ge­ment i mil­jøs­und­hed og bi­drag til den glo­ba­le ud­vik­ling, pas­ser han godt til vo­res hold­nin­ger og hand­lin­ger i for­hold til FN’s ver­dens­mål og ar­bej­det for me­re bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand Jens Maaløe i an­led­ning af val­get.

Flem­m­ing Kon­rad­sen ser frem til be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Po­ul Due Jen­sens Fond.

”Det er en stor glæ­de for mig at bli­ve en del af fon­dens ar­bej­de. Jeg ken­der bå­de fon­den og Grund­fos for de­res ut­ræt­te­li­ge ar­bej­de og stær­ke vær­di­er for bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet og ik­ke mindst vand og sa­ni­tet. Jeg hå­ber at kun­ne bi­dra­ge med vi­den og pas­sion, så ind­sat­ser­ne styr­kes og ef­fek­ti­vi­se­res yder­li­ge­re,” ud­ta­ler han i pres­se­med­del­el­sen.

Fonds­be­sty­rel­sen be­står af tolv med­lem­mer: Jens Maaløe (for­mand), Po­ul Due Jen­sen (næst­for­mand), Estrid Due He­s­sel­holt, In­ger­ma­rie Due Ni­el­sen, An­net­te Due Jen­sen, Jens Mo­berg, El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, Flem­m­ing Kon­rad­sen, Ru­di Mar­ti­ni, Tor­ben Ømark, Jens Erik Lys­da­hl og Zsuzsan­na Tóth. De fi­re sidst­nævn­te er me­d­ar­bej­der­valg­te.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.