Professor indtræder i Poul Due Jensens Fond

Afdelingsleder ved Københavns Universitet, professor Flemming Konradsen er nyt med­lem af bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond.

Flemming Konradsen (foto: KU Global Health)
Flem­m­ing Kon­rad­sen (fo­to: KU Glo­bal Health)

Pro­fes­sor Flem­m­ing Kon­rad­sen er nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Po­ul Due Jen­sens Fond, den pri­mæ­re ejer af Grundfos-koncernen.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Flem­m­ing Kon­rad­sen, 54 år, er til dag­lig af­de­lings­le­der ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets af­de­ling for Glo­bal Sundhed.

Flem­m­ing Kon­rad­sen har me­re end 25 års er­fa­ring in­den for glo­bal sund­hed og har ar­bej­det for in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, FN, ngo’er og dan­ske uni­ver­si­te­ter. Han har i sin forsk­ning sær­ligt fo­kus på de mil­jø­mæs­si­ge fak­to­rer, der på­vir­ker ud­bre­del­sen og kon­trol­len af bl.a. ma­la­ria, der spre­des via myg.

”Med Flem­m­ing Kon­rad­sen får vi en sær­de­les kom­pe­tent pro­fil i be­sty­rel­sen, som qua sin enor­me fag­lig­hed blandt an­det vil styr­ke vo­res ind­sat­ser med vand­pro­gram­mer i ud­vik­ling­s­lan­de og forsk­ning. Med sit per­son­li­ge en­ga­ge­ment i mil­jøs­und­hed og bi­drag til den glo­ba­le ud­vik­ling, pas­ser han godt til vo­res hold­nin­ger og hand­lin­ger i for­hold til FN’s ver­dens­mål og ar­bej­det for me­re bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand Jens Maaløe i an­led­ning af valget.

Flem­m­ing Kon­rad­sen ser frem til be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Po­ul Due Jen­sens Fond.

”Det er en stor glæ­de for mig at bli­ve en del af fon­dens ar­bej­de. Jeg ken­der bå­de fon­den og Grund­fos for de­res ut­ræt­te­li­ge ar­bej­de og stær­ke vær­di­er for bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet og ik­ke mindst vand og sa­ni­tet. Jeg hå­ber at kun­ne bi­dra­ge med vi­den og pas­sion, så ind­sat­ser­ne styr­kes og ef­fek­ti­vi­se­res yder­li­ge­re,” ud­ta­ler han i pressemeddelelsen.

Fonds­be­sty­rel­sen be­står af tolv med­lem­mer: Jens Maaløe (for­mand), Po­ul Due Jen­sen (næst­for­mand), Estrid Due He­s­sel­holt, In­ger­ma­rie Due Ni­el­sen, An­net­te Due Jen­sen, Jens Mo­berg, El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, Flem­m­ing Kon­rad­sen, Ru­di Mar­ti­ni, Tor­ben Ømark, Jens Erik Lys­da­hl og Zsuzsan­na Tóth. De fi­re sidst­nævn­te er medarbejdervalgte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer