Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer Skatteministeriets konsolideringsberegninger

Skatteeksperter fra både Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer nu Skatteministeriets evaluering af det reducerede konsolideringsfradrag. Ministeriets evaluering fokuserer for snævert på fondenes faktiske skattebetalinger, lyder det fra de to erhvervsorganisationer. Skatteministeriet afviser kritikken.

Dansk Erhverv
“Man kan godt ar­gu­men­te­re for, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et bur­de med­ta­ge til­ba­ge­lø­bet fra de skat­ter, som mod­ta­ger­ne af fon­de­nes ud­de­lin­ger be­ta­ler. Fak­tisk sy­nes jeg, at det er lidt mystisk, når der kun bli­ver set på den ene si­de af reg­ne­styk­ket,” si­ger Ja­cob Ravn, skat­tepo­li­tisk chef i Dansk Er­hverv (fo­to: Dansk Erhverv).

“Usæd­van­lig“ og “me­nings­løs”. Så­dan har hen­holds­vis A.P. Møl­ler Fon­den og re­vi­sions­virk­som­he­den PwC for ny­lig ka­rak­te­ri­se­ret Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring af fon­de­nes ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag, som blev præ­sen­te­ret i ja­nu­ar i år.

Og nu mel­der bå­de Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv sig blandt de kri­ti­ske røster.

“Jeg har umid­del­bart svært ved at se, hvor­dan Skat­te­mi­ni­ste­ri­et kom­mer frem til, at den kraf­ti­ge re­duk­tion af kon­so­li­de­rings­fradra­get har ind­bragt min­dre end for­ud­sat,” si­ger Ja­cob Bræ­strup, skat­tepo­li­tisk chef i Dansk Industri.

Og­så Dansk Er­hvervs skat­tepo­li­tisk chef Ja­cob Ravn me­ner, at mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring ram­mer skævt:

“Man kan godt ar­gu­men­te­re for, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et bur­de med­ta­ge til­ba­ge­lø­bet fra de skat­ter, som mod­ta­ger­ne af fon­de­nes ud­de­lin­ger be­ta­ler. Fak­tisk sy­nes jeg, at det er lidt mystisk, når der kun bli­ver set på den ene si­de af reg­ne­styk­ket,” si­ger han.

Mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring kon­klu­de­rer, at ef­fek­ten af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag er en øget fak­tisk skat­te­be­ta­ling fra fon­de­ne på 40-50 mio. kr. om året.

Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen er fon­de­ne der­med me­get langt fra at bi­dra­ge med de 200 mio. kr. i mer­prove­nu om året, som var det po­li­ti­ske mål med at re­du­ce­re fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag i 2016.

Skatteministeriet afviser kritikken

Ud­over Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv kri­ti­se­re­de alt­så og­så re­vi­sions­hu­set PwC og A.P. Møl­ler Fon­den for ny­lig Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring for at væ­re “usæd­van­lig”, for­di Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har skif­tet be­reg­nings­me­to­de si­den det lov­for­be­re­den­de arbejde.

I Skat­te­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser man dog kri­tik­ken. Em­beds­vær­ket har hver­ken brugt usæd­van­li­ge el­ler uhen­sigts­mæs­si­ge me­to­der ved at skif­te til en be­reg­nings­me­to­de, som fo­ku­se­rer på fon­de­nes fak­ti­ske skattebetalinger:

“Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har an­vendt de al­min­de­li­ge reg­ne­prin­cip­per for prove­n­u­vur­de­rin­ger på skat­te­o­m­rå­det,” op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et så­le­des i et skrift­ligt svar ef­ter at væ­re ble­vet fore­holdt kritikken.

“Ved det lov­for­be­re­den­de ar­bej­de blev der så vidt mu­ligt ta­get ud­gangs­punkt i op­lys­nin­ger om fon­des fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger mv., men der var og­så be­hov for at skøn­ne over en ræk­ke ef­fek­ter. Ved eva­lu­e­rin­gen af kon­so­li­de­rings­fradra­get var da­ta­grund­la­get ble­vet styr­ket, for­di ef­fek­ten af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag kun­ne be­reg­nes di­rek­te på bag­grund af fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger ef­ter ned­sæt­tel­sen af fradra­get. Der­for var der ik­ke be­hov for at skøn­ne over ef­fek­ter­ne på sam­me må­de som i for­bin­del­se med det lov­for­be­re­den­de ar­bej­de,” op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et videre.

Med sit svar hol­der Skat­te­mi­ni­ste­ri­et alt­så fast i den kri­ti­se­re­de eva­lu­e­ring, som blev frem­lagt af da­væ­ren­de skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) i ja­nu­ar i år.

Be­reg­nings­me­to­den er cen­tral i den po­li­ti­ske dis­kus­sion om fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag, for­di der er po­li­tisk enig­hed om at hæ­ve fradra­get, hvis ef­fek­ten af re­du­ce­rin­gen fra 25 pct. til 4 pct. over­sti­ger 200 mio. kr. om året i merprovenu.

Dansk Industri: Fradraget bør hæves igen

Skat­tepo­li­tisk chef i Dansk In­du­stri Ja­cob Bræ­strup er ik­ke enig i Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets konklusion.

Li­ge­som PwC me­ner han, at det er mest ret­vi­sen­de at be­nyt­te mi­ni­ste­ri­ets op­rin­de­li­ge reg­ne­mo­del til at ud­reg­ne mer­prove­nu­et – dog med op­da­te­re­de tal for fon­de­nes uddelinger.

Føl­ges dén me­to­de, bli­ver re­sul­ta­tet et helt an­det, end mi­ni­ste­ri­et op­rin­de­lig an­slog, si­ger han:

“Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eg­ne tal vi­ser i hvert fald, at ud­de­lin­ger­ne i bå­de 2016 og 2017 har lig­get be­ty­de­ligt over det hi­sto­ri­ske gen­nem­snit, som mi­ni­ste­ri­et an­vend­te som for­ud­sæt­ning for be­reg­nin­ger­ne i lov­for­sla­get. Her var for­ud­sat ud­de­lin­ger på godt 9 mia. kr. om året – mens de fak­ti­ske ud­de­lin­ger i 2016 og 2017 lå på hhv. ca. 14 mia. kr. og ca. 17 mia. kr.,” si­ger Ja­cob Bræ­strup og konkluderer:

Sa­gen om Kon­so­li­de­rings­fradra­get

At fon­de­ne får et kon­so­li­de­rings­fradrag be­ty­der i kor­te træk, at de er be­ret­ti­get et skat­te­fradrag, som er stør­re end det be­løb, som fon­de­ne uddeler.

Ind­til 2016 kun­ne en fond fradra­ge 125 kro­ner, når den ud­del­te 100 kro­ner. I 2016 blev fradra­get re­du­ce­ret, så en ud­de­ling på 100 kro­ner ud­lø­ste et fradrag på 104 kroner.

Bag­grun­den for lovæn­drin­gen var et po­li­tisk øn­ske om at fin­de et mer­prove­nu til sta­tens fi­nan­ser på 200 mio. kr. år­ligt. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et vur­de­re­de ved over­slags­be­reg­nin­ger, at et mer­prove­nu på 200 mio. kr. kræ­ve­de en re­du­ce­ring af kon­so­li­de­rings­fradra­get fra 25 pct. til 4 pct.

Men iføl­ge be­reg­nin­ger fra kon­su­lent­hu­set PwC of­fent­lig­gjort i ef­ter­å­ret 2018 har fon­de­ne bi­dra­get med me­re end 400 mio. kr. år­ligt til sta­tens fi­nan­ser som føl­ge af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Be­reg­nin­ger­ne er ba­se­ret på fon­de­nes fak­ti­ske ak­ti­vi­te­ter og er iføl­ge PwC la­vet ud fra sam­me for­ud­sæt­nin­ger, som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et lag­de til grund for si­ne prove­nu­be­reg­nin­ger op til lov­for­sla­get L71.

“Her­af føl­ger lo­gisk, at kon­se­kven­sen af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag iso­le­ret set har væ­ret til­sva­ren­de stør­re, gi­vet at ud­nyt­tel­ses­gra­den ik­ke har æn­dret sig væsentligt.”

Ja­cob Bræ­strup op­for­drer der­for Skat­te­mi­ni­ste­ri­et til at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen, som tid­li­ge­re fo­re­slå­et af A.P. Møl­ler Fonden:

“Vi er helt eni­ge i, at det er svært at si­ge no­get ge­ne­relt på bag­grund af ud­vik­lin­gen over en me­get kort år­ræk­ke – men det har man jo he­le ti­den vidst. Vi me­ner der­for, det vil­le væ­re på sin plads at hæ­ve fradra­get, og­så selv om man må­ske ik­ke nød­ven­dig­vis er vil­lig til helt at til­ba­gerul­le stram­nin­gen. Der­for kan man jo sta­dig godt gen­nem­fø­re end­nu en eva­lu­e­ring i 2021 for at se, hvor­dan sta­tus ser ud til den tid,” si­ger Ja­cob Bræstrup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer