Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer Skatteministeriets konsolideringsberegninger

Skat­te­eks­per­ter fra bå­de Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv kri­ti­se­rer nu Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring fo­ku­se­rer for snæ­vert på fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger, ly­der det fra de to er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser kri­tik­ken.

Dansk Erhverv
“Man kan godt ar­gu­men­te­re for, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et bur­de med­ta­ge til­ba­ge­lø­bet fra de skat­ter, som mod­ta­ger­ne af fon­de­nes ud­de­lin­ger be­ta­ler. Fak­tisk sy­nes jeg, at det er lidt mystisk, når der kun bli­ver set på den ene si­de af reg­ne­styk­ket,” si­ger Ja­cob Ravn, skat­tepo­li­tisk chef i Dansk Er­hverv (fo­to: Dansk Er­hverv).

“Usæd­van­lig“ og “me­nings­løs”. Så­dan har hen­holds­vis A.P. Møl­ler Fon­den og re­vi­sions­virk­som­he­den PwC for ny­lig ka­rak­te­ri­se­ret Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring af fon­de­nes ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag, som blev præ­sen­te­ret i ja­nu­ar i år.

Og nu mel­der bå­de Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv sig blandt de kri­ti­ske rø­ster.

“Jeg har umid­del­bart svært ved at se, hvor­dan Skat­te­mi­ni­ste­ri­et kom­mer frem til, at den kraf­ti­ge re­duk­tion af kon­so­li­de­rings­fradra­get har ind­bragt min­dre end for­ud­sat,” si­ger Ja­cob Bræ­strup, skat­tepo­li­tisk chef i Dansk In­du­stri.

Og­så Dansk Er­hvervs skat­tepo­li­tisk chef Ja­cob Ravn me­ner, at mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring ram­mer skævt:

“Man kan godt ar­gu­men­te­re for, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et bur­de med­ta­ge til­ba­ge­lø­bet fra de skat­ter, som mod­ta­ger­ne af fon­de­nes ud­de­lin­ger be­ta­ler. Fak­tisk sy­nes jeg, at det er lidt mystisk, når der kun bli­ver set på den ene si­de af reg­ne­styk­ket,” si­ger han.

Mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring kon­klu­de­rer, at ef­fek­ten af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag er en øget fak­tisk skat­te­be­ta­ling fra fon­de­ne på 40-50 mio. kr. om året.

Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen er fon­de­ne der­med me­get langt fra at bi­dra­ge med de 200 mio. kr. i mer­prove­nu om året, som var det po­li­ti­ske mål med at re­du­ce­re fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag i 2016.

Skatteministeriet afviser kritikken

Ud­over Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv kri­ti­se­re­de alt­så og­så re­vi­sions­hu­set PwC og A.P. Møl­ler Fon­den for ny­lig Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eva­lu­e­ring for at væ­re “usæd­van­lig”, for­di Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har skif­tet be­reg­nings­me­to­de si­den det lov­for­be­re­den­de ar­bej­de.

I Skat­te­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser man dog kri­tik­ken. Em­beds­vær­ket har hver­ken brugt usæd­van­li­ge el­ler uhen­sigts­mæs­si­ge me­to­der ved at skif­te til en be­reg­nings­me­to­de, som fo­ku­se­rer på fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger:

“Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har an­vendt de al­min­de­li­ge reg­ne­prin­cip­per for prove­n­u­vur­de­rin­ger på skat­te­o­m­rå­det,” op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et så­le­des i et skrift­ligt svar ef­ter at væ­re ble­vet fore­holdt kri­tik­ken.

“Ved det lov­for­be­re­den­de ar­bej­de blev der så vidt mu­ligt ta­get ud­gangs­punkt i op­lys­nin­ger om fon­des fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger mv., men der var og­så be­hov for at skøn­ne over en ræk­ke ef­fek­ter. Ved eva­lu­e­rin­gen af kon­so­li­de­rings­fradra­get var da­ta­grund­la­get ble­vet styr­ket, for­di ef­fek­ten af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag kun­ne be­reg­nes di­rek­te på bag­grund af fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger ef­ter ned­sæt­tel­sen af fradra­get. Der­for var der ik­ke be­hov for at skøn­ne over ef­fek­ter­ne på sam­me må­de som i for­bin­del­se med det lov­for­be­re­den­de ar­bej­de,” op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et vi­de­re.

Med sit svar hol­der Skat­te­mi­ni­ste­ri­et alt­så fast i den kri­ti­se­re­de eva­lu­e­ring, som blev frem­lagt af da­væ­ren­de skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) i ja­nu­ar i år.

Be­reg­nings­me­to­den er cen­tral i den po­li­ti­ske dis­kus­sion om fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag, for­di der er po­li­tisk enig­hed om at hæ­ve fradra­get, hvis ef­fek­ten af re­du­ce­rin­gen fra 25 pct. til 4 pct. over­sti­ger 200 mio. kr. om året i mer­prove­nu.

Dansk Industri: Fradraget bør hæves igen

Skat­tepo­li­tisk chef i Dansk In­du­stri Ja­cob Bræ­strup er ik­ke enig i Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets kon­klu­sion.

Li­ge­som PwC me­ner han, at det er mest ret­vi­sen­de at be­nyt­te mi­ni­ste­ri­ets op­rin­de­li­ge reg­ne­mo­del til at ud­reg­ne mer­prove­nu­et – dog med op­da­te­re­de tal for fon­de­nes ud­de­lin­ger.

Føl­ges dén me­to­de, bli­ver re­sul­ta­tet et helt an­det, end mi­ni­ste­ri­et op­rin­de­lig an­slog, si­ger han:

“Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets eg­ne tal vi­ser i hvert fald, at ud­de­lin­ger­ne i bå­de 2016 og 2017 har lig­get be­ty­de­ligt over det hi­sto­ri­ske gen­nem­snit, som mi­ni­ste­ri­et an­vend­te som for­ud­sæt­ning for be­reg­nin­ger­ne i lov­for­sla­get. Her var for­ud­sat ud­de­lin­ger på godt 9 mia. kr. om året – mens de fak­ti­ske ud­de­lin­ger i 2016 og 2017 lå på hhv. ca. 14 mia. kr. og ca. 17 mia. kr.,” si­ger Ja­cob Bræ­strup og kon­klu­de­rer:

Sa­gen om Kon­so­li­de­rings­fradra­get

At fon­de­ne får et kon­so­li­de­rings­fradrag be­ty­der i kor­te træk, at de er be­ret­ti­get et skat­te­fradrag, som er stør­re end det be­løb, som fon­de­ne ud­de­ler.

Ind­til 2016 kun­ne en fond fradra­ge 125 kro­ner, når den ud­del­te 100 kro­ner. I 2016 blev fradra­get re­du­ce­ret, så en ud­de­ling på 100 kro­ner ud­lø­ste et fradrag på 104 kro­ner.

Bag­grun­den for lovæn­drin­gen var et po­li­tisk øn­ske om at fin­de et mer­prove­nu til sta­tens fi­nan­ser på 200 mio. kr. år­ligt. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et vur­de­re­de ved over­slags­be­reg­nin­ger, at et mer­prove­nu på 200 mio. kr. kræ­ve­de en re­du­ce­ring af kon­so­li­de­rings­fradra­get fra 25 pct. til 4 pct.

Men iføl­ge be­reg­nin­ger fra kon­su­lent­hu­set PwC of­fent­lig­gjort i ef­ter­å­ret 2018 har fon­de­ne bi­dra­get med me­re end 400 mio. kr. år­ligt til sta­tens fi­nan­ser som føl­ge af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Be­reg­nin­ger­ne er ba­se­ret på fon­de­nes fak­ti­ske ak­ti­vi­te­ter og er iføl­ge PwC la­vet ud fra sam­me for­ud­sæt­nin­ger, som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et lag­de til grund for si­ne prove­nu­be­reg­nin­ger op til lov­for­sla­get L71.

“Her­af føl­ger lo­gisk, at kon­se­kven­sen af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag iso­le­ret set har væ­ret til­sva­ren­de stør­re, gi­vet at ud­nyt­tel­ses­gra­den ik­ke har æn­dret sig væ­sent­ligt.”

Ja­cob Bræ­strup op­for­drer der­for Skat­te­mi­ni­ste­ri­et til at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen, som tid­li­ge­re fo­re­slå­et af A.P. Møl­ler Fon­den:

“Vi er helt eni­ge i, at det er svært at si­ge no­get ge­ne­relt på bag­grund af ud­vik­lin­gen over en me­get kort år­ræk­ke – men det har man jo he­le ti­den vidst. Vi me­ner der­for, det vil­le væ­re på sin plads at hæ­ve fradra­get, og­så selv om man må­ske ik­ke nød­ven­dig­vis er vil­lig til helt at til­ba­gerul­le stram­nin­gen. Der­for kan man jo sta­dig godt gen­nem­fø­re end­nu en eva­lu­e­ring i 2021 for at se, hvor­dan sta­tus ser ud til den tid,” si­ger Ja­cob Bræ­strup.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.