Annoncespot_img

Danmarks ældste erhvervsdrivende fond vedtager sin første strategi

Danmarks ældste erhvervs­drivende fond har fået sin første nedskrevne strategi. Be­sty­rel­sen i Carlsberg­fondet har således netop vedtaget strategien ‘Vi brygger viden for en op­lyst fremtid’. Den fokuserer blandt andet på sam­funds­ud­vik­lingen og skal belyse, hvor Carlsberg­fondet har størst effekt i sam­fundet, men også hvor nye initia­tiver kan med­virke til forbed­ringer, siger besty­rel­ses­for­mand Flemming Besenbacher.

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
er har væ­ret et øn­ske i be­sty­rel­sen om at bli­ve end­nu me­re ty­de­li­ge og struk­tu­re­re­de i må­den, som Carls­berg­fon­det i de kom­men­de fem år plan­læg­ger at le­ve op til vo­res for­mål," si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand, Carls­berg­fon­det (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

Be­sty­rel­sen i Dan­marks æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fond har net­op ved­ta­get sin før­ste strategi.

I de næ­ste fem år ar­bej­der Carls­berg­fon­det så­le­des un­der over­skrif­ten ‘Vi bryg­ger vi­den for en op­lyst fremtid.’

Ror­pin­den i fon­dens ar­bej­de har si­den fon­dens stif­tel­se i 1876 væ­ret fun­dat­sen, som den blev for­mu­le­ret af bryg­ger J.C. Jacobsen.

“Men ver­den er jo en an­den i dag end i 1876. Der­for er det godt en gang imel­lem at stand­se op og bru­ge lej­lig­he­den til at re­flek­te­re over, hvad vi har gjort, og hvad vi vil gø­re frem­over,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Og nu er ti­den kom­met til at skrue op for bå­de trans­pa­rens og struk­tur i fonds­ar­bej­det ved hjælp af en ny strategi.

“Der har væ­ret et øn­ske i be­sty­rel­sen om at bli­ve end­nu me­re ty­de­li­ge og struk­tu­re­re­de i må­den, som Carls­berg­fon­det i de kom­men­de fem år plan­læg­ger at le­ve op til vo­res for­mål om at bryg­ge vi­den for en op­lyst frem­tid, hvil­ket ud­vik­lin­gen af den nye stra­te­gi imø­de­kom­mer,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Stra­te­gi­en hand­ler pri­mært om fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de, men be­rø­rer og­så blandt an­det fon­dens for­hold til dat­ter­sel­ska­bet Carls­berg A/S.

Byggesten i strategiens hus

For at gi­ve stra­te­gi­en form har Carls­berg­fon­det byg­get et ‘stra­te­gi­hus’ med hjælp fra kon­su­lent­fir­ma­et Voluntas.

‘At vir­ke til frem­me af og støt­te for na­tur­vi­den­ska­ber­ne samt ma­te­ma­tik og fi­lo­so­fi, de hu­ma­ni­sti­ske vi­den­ska­ber og sam­funds­vi­den­ska­ber­ne’, ly­der for­mu­le­rin­gen fra fon­dens fun­dats, som ud­gør hu­sets fundament.

På fun­da­men­tet står fi­re bæ­ren­de søj­ler som stra­te­gi­ens fo­ku­s­om­rå­der. De hand­ler om at frem­tids­sik­re grund­forsk­ning, in­ve­ste­re i ny vi­den, sam­ar­bej­de in­ter­na­tio­nalt og styr­ke Carlsbergfamilien.

Der har væ­ret et øn­ske i be­sty­rel­sen om at bli­ve end­nu me­re ty­de­li­ge og struk­tu­re­re­de i må­den, som Carls­berg­fon­det i de kom­men­de fem år plan­læg­ger at le­ve op til vo­res formål.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

Fi­re prin­cip­per for­bin­der de fi­re søj­ler. De skal styr­ke ta­len­t­ud­vik­ling, frem­me di­ver­si­tet, re­vi­ta­li­se­re dan­nel­ses­be­gre­bet og gø­re fon­dens kom­mu­ni­ka­tion end­nu me­re effektfuld.

Som hu­sets tag pe­ger stra­te­gi­ens over­skrift op og frem: ‘Vi bryg­ger vi­den for en op­lyst fremtid’.

En styrket Carlsbergfamilie med visioner for samfundet

Mens ar­bej­det for ex­cel­lent grund­forsk­ning sta­dig ud­gør hjør­ne­ste­nen i Carls­berg­fon­dets filan­tro­pi, så til­fø­jer stra­te­gi­en fle­re nye perspektiver.

Ét ek­sem­pel er am­bi­tio­nen om et tæt­te­re sam­spil mel­lem Carls­berg­fa­mi­li­ens med­lem­mer, som be­står af Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det, Tu­borg­fon­det, Ny Carls­berg Glyp­to­tek, Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, Carls­berg La­bo­ra­to­ri­um og selv­føl­ge­lig bryg­ge­ri­et Carls­berg A/S.

Med­lem­mer­ne be­skæf­ti­ger sig med vi­den­skab, er­hverv, kunst, kul­tur og ci­vil­sam­fund. Og i frem­ti­den skal om­rå­der­ne kryds­be­frug­tes i fle­re fæl­les og me­re udad­vend­te ar­ran­ge­men­ter og events – ek­sem­pel­vis på Folkemødet.

“Et cen­tralt fo­ku­s­om­rå­de i stra­te­gi­en er at styr­ke Carls­berg­fa­mi­li­en og få for­talt den unik­ke hi­sto­rie, som vi sam­men de­ler i et fæl­les nar­ra­tiv og pur­po­se om, hvor­for vi ek­si­ste­rer og hvil­ken for­skel vi med vo­res sam­le­de vir­ke øn­sker at gø­re i sam­fun­det,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Kob­lin­gen af vi­den­skab, er­hverv, kunst, kul­tur og ci­vil­sam­fund skal læn­ge­re ud end blot til de for­re­ste pu­bli­kums­ræk­ker ved de kom­men­de events.

Viden som katalysator for samfundets udvikling

En an­den mar­kant ny­ska­bel­se er fon­dens mål om at gø­re brug af te­ma­ti­se­re­de forsk­nings­be­vil­lin­ger – et vir­ke­mid­del, som Carls­berg­fon­det hidtil har væ­ret til­ba­ge­hol­den­de med at be­nyt­te set i for­hold til an­dre forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fonde.

Te­ma­be­vil­lin­ger­ne skal væ­re med til at ska­be vi­den, der kan ‘ka­ta­ly­se­re sam­fun­dets ud­vik­ling’, som det hed­der i strategien:

“I frem­ti­den kan man ik­ke ude­luk­ke, at vi de­fi­ne­rer nog­le te­ma­ti­ske om­rå­der. Jeg si­ger ik­ke, at li­ge dét her vil ske, men må­ske vil vi ger­ne ar­bej­de for at styr­ke forsk­nin­gen i Ark­tis. På Grøn­land er der ge­o­lo­gi, isker­ne­bor­in­ger og så vi­de­re. Det er et om­rå­de, der har sti­gen­de in­ter­es­se og be­vå­gen­hed. Og det har be­tyd­ning for Dan­mark, idet det er en del af vo­res rigs­fæl­les­skab,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, der og­så næv­ner grøn om­stil­ling og kli­ma som mu­li­ge te­ma­er, dog na­tur­lig­vis med grund­forsk­ning i fo­kus jævn­før fon­dens fundats.

I det he­le ta­get vil fon­den ger­ne un­der­støt­te en ‘vi­den­ska­be­ligt ba­se­ret til­gang til sam­funds­ud­vik­ling’, og dén am­bi­tion kom­mer og­så til ud­tryk, når fon­den frem­over ræk­ker ud til politikerne:

I frem­ti­den kan man ik­ke ude­luk­ke, at vi de­fi­ne­rer nog­le te­ma­ti­ske om­rå­der. Jeg si­ger ik­ke, at li­ge dét her vil ske, men må­ske vil vi ger­ne ar­bej­de for at styr­ke forsk­nin­gen i Arktis.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

"Vi vil ger­ne in­ter­a­ge­re med det po­li­ti­ske sy­stem og bi­dra­ge til at man i hø­je­re grad ud­vik­ler 'sci­en­ce-ba­sed po­li­cies',” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Fra Danmark ud i verden og hjem igen

Ud­over et ty­de­li­ge­re sam­fund­s­per­spek­tiv bli­ver in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de og­så et fo­ku­s­om­rå­de. Carls­berg­fon­det øn­sker ‘at ta­ge vi­den fra Dan­mark ud i ver­den og brin­ge det frem­me­ste med hjem’.

Blandt an­det har fon­den etab­le­ret et sam­ar­bej­de med Queen’s Col­le­ge på Uni­ver­si­ty of Ox­ford. Her kan un­ge dan­ske for­ske­re med støt­te fra Carls­berg­fon­det for­dy­be sig i de­res stu­di­er i et tvær­fag­ligt eli­te­mil­jø og ef­ter­føl­gen­de sø­ge et så­kaldt re­in­te­gra­tions­sti­pen­di­um, der skal brin­ge ta­len­ter­ne hjem igen.

Fle­re lig­nen­de af­ta­ler med ver­dens før­en­de uni­ver­si­te­ter kan kom­me på ta­le i fremtiden.

"Forsk­ning i dag er per de­fi­ni­tion in­ter­na­tio­nal og me­get kom­pe­ti­tiv. At væ­re den bed­ste i Dan­mark be­ty­der ik­ke no­get in­den for forsk­nings­ver­de­nen. Der­for me­ner jeg, at det at kom­me ud på et tid­ligt tids­punkt og de­fi­ne­re sit eget net­værk sim­pelt­hen er en styr­ke for en­hver for­sker. Man må er­ken­de, at hvis du har en am­bi­tion om at bli­ve én af de bed­ste i ver­den in­den for din pro­fes­sion el­ler di­sci­plin, så kan det væ­re kræ­ven­de ar­bejds­mæs­sigt og fa­mi­lie­mæs­sigt. Det gæl­der og­så for dem, der øn­sker en for­sker­kar­ri­e­re. Men det er alt­så of­te en af­gø­ren­de in­ve­ste­ring i frem­ti­den," si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Det skær­pe­de in­ter­na­tio­na­le fo­kus er end­nu et ek­sem­pel på, at fon­dens vir­ke­mid­ler må føl­ge med ti­den, si­ger Flem­m­ing Besenbacher:

"Man kan al­tid si­ge: Er det nød­ven­digt at rej­se ud? Men bå­de men­ne­ske­ligt og fag­ligt bli­ver man be­ri­get af at kom­me ud i ver­den. Da bryg­ge­ren le­ve­de, blev for­sker­ne ty­pisk født i Kø­ben­havn, og de stu­de­re­de i Kø­ben­havn. Men forsk­ning er no­get helt an­det i dag.”

Strategi skal gøre succes og forbedringsmuligheder tydeligere

Den nye stra­te­gi sæt­ter ret­ning på fon­dens ar­bej­de i de næ­ste fem års tid med mu­lig­hed for ju­ste­rin­ger un­der­vejs. Stra­te­gi­en skal for­bli­ve re­le­vant i en ver­den un­der forandring:

“Der vil væ­re en år­lig eva­lu­e­ring, re­vi­sion og op­da­te­ring af stra­te­gi­en, hvis pro­ces al­le­re­de er klart de­fi­ne­ret. Nok er stra­te­gi­en tænkt lang­sig­tet, men vi skal væ­re flek­sib­le over for de mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger, der unæg­te­lig vil vi­se sig for os i den for­an­der­li­ge ver­den, vi er en del af og de er­fa­rin­ger, vi kom­mer til at gø­re os, når stra­te­gi­en ram­mer vir­ke­lig­he­den,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Selv­om stra­te­gi­en til­fø­jer nye per­spek­ti­ver til fon­dens ar­bej­de, er det vig­tigt for Carls­berg­fon­det at un­der­stre­ge, at der ik­ke er ta­le om et op­gør med dens hid­ti­di­ge arbejde.

Det her er ik­ke en re­vo­lu­tion, men nær­me­re en evo­lu­tion. He­le pro­ces­sen star­te­de med, at vi sam­men med Vo­lun­tas ud­vik­le­de et nar­ra­tiv for fondet.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

"Det her er ik­ke en re­vo­lu­tion, men nær­me­re en evo­lu­tion. He­le pro­ces­sen star­te­de med, at vi sam­men med Vo­lun­tas ud­vik­le­de et nar­ra­tiv for fon­det, der i en sam­let og mo­der­ne for­tæl­ling har gi­vet os et fæl­les og præ­cist sprog for, hvor­for Carls­berg­fon­det ek­si­ste­rer, det vil si­ge, hvad vo­res pur­po­se er, samt hvil­ken for­skel det er, vi øn­sker at gø­re i ver­den for­e­net med vo­res unik­ke hi­sto­rie og DNA. Vi byg­ger for så vidt loy­alt vi­de­re på det fun­da­ment, der blev lagt af bryg­ger Ja­cob­sen i 1876. Hvis du spør­ger, om Carls­berg­fon­det nu gør no­get helt an­det, end vi har gjort tid­li­ge­re, så vil jeg sva­re 'nej’, for stra­te­gi­en og nar­ra­ti­vet byg­ger på en dyb og grun­dig for­stå­el­se af vo­res for­mål," si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Selv­om stra­te­gi­en net­op er ble­vet ved­ta­get af be­sty­rel­sen, så er ar­bej­det med at ope­ra­tio­na­li­se­re den sta­dig i gang, si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

"For øje­blik­ket er vi i gang med at la­ve hand­lings­pla­ner for, hvad vi skal gø­re i se­kre­ta­ri­a­tet for at im­ple­men­te­re stra­te­gi­en,” si­ger han.

Når stra­te­gi­en er helt på plads, for­ven­ter fon­den og­så, at dens in­ter­ne mo­ni­to­re­rings- og eva­lu­e­rings­ar­bej­de bli­ver lettere:

“Vi for­ven­ter, at stra­te­gi­en gi­ver os et end­nu ty­de­li­ge­re sig­te­korn for vo­res ak­ti­vi­te­ter og pri­o­ri­te­ter, og sam­ti­dig gør os i stand til at do­ku­men­te­re vo­res ind­sat­ser og re­sul­ta­ter end­nu bed­re. Den gør det ty­de­ligt for os, hvor­når vi har suc­ces med et vir­ke­mid­del, og hvor vi har mu­lig­hed for at for­bed­re vo­res til­tag,” slut­ter Flem­m­ing Besenbacher.

Læs me­re om Carls­berg­fon­dets nye stra­te­gi: carls​berg​fon​det​.dk/​d​a​/​O​m​-​f​o​n​d​e​t​/​S​t​r​a​t​e​g​i​-​o​g​-​M​a​a​l​i​n​g​e​r​/​S​t​r​a​t​egi

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer