Brandene i Amazonas giver rekordindsamlinger i miljøorganisationerne

Brandene i Amazonas-regn­skoven har vækket civil­sam­fundet verden over. Det oplever blandt andre Verdens Skove, Oxfam-Ibis, Verdens­natur­fonden WWF og den danske af­deling af Green­peace. Og i Norge har ngo’en Regn­skogs­fondet til stor forbløf­felse for organisa­tionen selv indsamlet godt 6,5 millioner kroner på blot én uge via Facebook.

Mens il­drø­de flam­mer slik­ker op ad træ­er­ne i Ama­zo­nas, og grå­bru­ne røg­sky­er sti­ger til vej­rs, strøm­mer det ind med pen­ge og hen­ven­del­ser til miljøorganisationerne.

De dan­ske or­ga­ni­sa­tio­ner Ver­dens Sko­ve, Ox­fam-Ibis, WWF og den dan­ske af­de­ling af Gre­en­pea­ce, mel­der sam­stem­men­de om en stærkt øget op­mærk­som­hed om­kring de­res sag og fle­re af dem om re­kor­dind­sam­lin­ger i lø­bet af sid­ste uge.

"Det er me­get, me­get ud over det sæd­van­li­ge. Jeg tror ik­ke, at vi før har op­le­vet, at det på den må­de ba­re er strøm­met ind til vo­res mil­jø­ar­bej­de. Så det er rig­tigt dej­ligt, og det er vi sim­pelt­hen så gla­de og tak­nem­me­li­ge for," si­ger Kri­sti­ne Cle­men, der er an­svar­lig for sup­por­ter-kom­mu­ni­ka­tion i den dan­ske af­de­ling af Greenpeace.

Or­ga­ni­sa­tio­nen sat­te for al­vor fo­kus på bran­de­ne tors­dag i sid­ste uge på de so­ci­a­le me­di­er og gen­nem mails og ind­sam­le­de på én uge 200.000 kro­ner via 1.000 en­kelt­bi­drag samt fik 122 nye be­ta­len­de medlemmer.

Og­så Greenpeace's an­dre nor­di­ske kon­to­rer har mod­ta­get ek­stra sto­re do­na­tio­ner un­der Ama­zo­nas-bran­de­ne, for­tæl­ler Kri­sti­ne Clemen.

Donationer og stærkt engagement

Og­så Ox­fam-Ibis har valgt at fo­ku­se­re sær­skilt på bran­de­ne. Or­ga­ni­sa­tio­nen be­gynd­te sin kampag­ne den 26. au­gust, og sam­le­de 100.000 kro­ner ind ale­ne på de to ef­ter­føl­gen­de dage.

"Det er re­la­tivt nyt for os i det he­le ta­get at sam­le ind til en akut si­tu­a­tion på den må­de, så vi har ik­ke den helt sto­re hi­sto­rik på om­rå­det. Men på to da­ge, er der ik­ke an­dre sa­ger, der har sam­let li­ge så me­get ind," si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Per Bjerre.

Ngo’en Ver­dens Sko­ve ind­sam­le­de sid­ste uge 50.000 kro­ner mod 20.000 på en gen­nem­snit­lig uge, og her be­skri­ver fun­dra­i­ser- og kampag­ne­ko­or­di­na­tor Jo­hn Glit­feldt den se­ne­ste uges op­mærk­som­hed, som no­get af det vil­de­ste han har op­le­vet i si­ne seks år i stillingen.

Det er på al­le do­na­tions­om­rå­der, vi kan mær­ke in­ter­es­sen. Li­ge fra Mo­bile­pay og vo­res webs­hop samt fle­re nye med­lem­mer, der mel­der sig ind, til folk, virk­som­he­der og me­di­er, der hen­ven­der sig. Så det er he­le vej­en rundt.

Per Bjer­re – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ver­dens Skove

“Det er på al­le do­na­tions­om­rå­der, vi kan mær­ke in­ter­es­sen. Li­ge fra Mo­bile­pay og vo­res webs­hop samt fle­re nye med­lem­mer, der mel­der sig ind, til folk, virk­som­he­der og me­di­er, der hen­ven­der sig. Så det er he­le vej­en rundt,” for­tæl­ler han.

Ud­over de man­ge øko­no­mi­ske støt­te­bi­drag, er sko­v­bran­de i Ama­zo­nas og­så en sag, der får folk til at en­ga­ge­re sig me­re ak­tivt, for­tæl­ler ngo’erne.

Gre­en­pea­ce har for ek­sem­pel mod­ta­get over 5.000 un­der­skrif­ter for be­va­rel­sen af Ama­zo­nas-regnsko­ven på en uge, og har des­u­den haft sto­re frem­mø­der til de­mon­stra­tio­ner for­an den bra­si­li­an­ske am­bas­sa­de i Kø­ben­havn, som or­ga­ni­sa­tio­nen har væ­ret med til at arrangere.

Overraskende indsamlingssucces i Norge

Der er dog in­gen af de dan­ske ngo’er, der kan slå den nor­ske ngo Regnskogsfondet. 

På un­der én uge, har ngo’en ale­ne via Face­book for­må­et at sam­le om­kring 6,5 mil­li­o­ner kro­ner ind for­delt på over 42.000 en­kelt­do­na­tio­ner. Et be­løb, der skal ses i for­hold til, at ngo’en nor­malt sam­ler om­kring 12 mil­li­o­ner kro­ner ind i pri­va­te bi­drag fra en­kelt­per­so­ner – om året.

"Det har væ­ret me­get over­ra­sken­de og helt over­væl­den­de for os. Vi er jo en ngo, der el­lers pri­mært er fi­nan­si­e­ret via of­fent­li­ge til­skud og ik­ke via pri­vat fi­nan­si­e­ring,” si­ger Øyvind Eg­gen, der er ge­ne­ral­di­rek­tør i Regnskogsfondet.

Da me­di­er­ne i sid­ste uge igen be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for sa­gen, op­ret­te­de or­ga­ni­sa­tio­nen en Face­book-ind­sam­ling med et mål om at ind­sam­le 50.000 nor­ske kro­ner – om­kring 37.000 dan­ske kroner.

Og så eks­plo­de­re­de det ba­re. De før­ste da­ge modt­og vi me­re end en mil­li­on nor­ske kro­ner om dagen

Øyvind Eg­gen – ge­ne­ral­di­rek­tør, Regnskogsfondet

“Og så eks­plo­de­re­de det ba­re. De før­ste da­ge modt­og vi me­re end en mil­li­on nor­ske kro­ner om da­gen," si­ger Øyvind Eggen.

"Det har væ­ret en hel enorm re­spons, der har væ­ret sto­re be­løb, og der er rig­tig man­ge men­ne­sker, der har en­ga­ge­ret sig. Vi har hørt, at det skul­le væ­re den stør­ste ind­sam­ling på Face­book no­gen­sin­de i Nor­ge, men vi har ik­ke en sta­ti­stik, der kan be­kræf­te det. Men det er og­så vo­res for­nem­mel­se," si­ger han.

Sam­ti­dig med, at do­na­tio­ner­ne strøm­me­de ind fra nord­mæn­de­ne, op­da­ge­de or­ga­ni­sa­tio­nen, at der be­gynd­te at kom­me pen­ge ind fra fle­re an­dre lan­de, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen el­lers ik­ke har haft no­gen eks­po­ne­ring. Og­så fra Danmark.

"Det ske­te helt uden, at vi hav­de gjort no­get spe­ci­elt for det. Så det var og­så me­get over­ra­sken­de," si­ger Øyvind Eggen.

Ved si­den af do­na­tio­ner­ne på Face­book modt­og Regnskogs­fon­det i sam­me uge om­kring 600.000 kr. via den nor­ske pen­dant til Mo­bile­pay og cir­ka 370.000 kr. via tra­di­tio­nel­le overførsler.

– Men hvor­for li­ge jer? Hvor­for li­ge en norsk ngo – hvor­for ik­ke en en­gelsk­spro­get el­ler en bra­si­li­ansk? Har I et bud på, hvor­for det li­ge er jer?

“Vi er en lil­le ngo med en lil­le mar­ke­tin­gaf­de­ling, og vi er ik­ke spe­ci­elt pro­fes­sio­nel­le i vo­res mar­keds­fø­ring, så det har vi in­gen for­kla­ring på. Men det, jeg kan si­ge, er, at vi nok er Eu­ro­pas stør­ste ngo med kom­pe­ten­cer in­den for ar­bej­det med regnsko­ven. Vi er med an­dre ord en ngo, der er helt spe­ci­a­li­se­re­de på det her om­rå­de. Så jeg tror, det gi­ver os no­get le­gi­ti­mi­tet, og at folk op­fat­ter os som en æg­te, de­di­ke­ret or­ga­ni­sa­tion, som de kan ha­ve til­lid til,” si­ger Øyvind Eggen

Rammer ned i en generel klimaskam

Ver­dens Sko­ve er li­ge­som Regnskogs­fon­det gla­de for, men og­så over­ra­sket over, den stærkt sti­gen­de støt­te, da det hver­ken er før­ste gang, Ama­zo­nas el­ler kæm­pe skov­om­rå­der i Sy­da­me­ri­ka brænder.

Po­li­tik- og fri­vil­lig­ko­or­di­na­tor Gry Bos­sen me­ner dog, at en del af for­kla­rin­gen er den ge­ne­relt øge­de kli­ma­be­vidst­hed i be­folk­nin­gen, samt de fo­tos, der fl­o­re­rer på net­tet og i nyhe­der­ne fra branden.

Det er en for­kla­ring Øyvind Eg­gen i Regnskogs­fon­det til­slut­ter sig:

“Vi har tid­li­ge­re haft sa­tel­lit-da­ta fra regnsko­ven og fle­re hi­sto­ri­er om blandt an­det drab, vold og trus­ler mod de op­rin­de­li­ge folk. Men når det bli­ver visu­elt, sker der no­get" si­ger han.

Vi har tid­li­ge­re haft sa­tel­lit-da­ta fra regnsko­ven og fle­re hi­sto­ri­er om blandt an­det drab, vold og trus­ler mod de op­rin­de­li­ge folk. Men når det bli­ver visu­elt, sker der noget.

Øyvind Eg­gen – ge­ne­ral­di­rek­tør, Regnskogsfondet

Silas Har­re­bye er lek­tor på In­sti­tut for Sam­funds­vi­den­skab og Er­hverv på Roskil­de Uni­ver­si­tet og for­sker blandt an­det i so­ci­a­le be­væ­gel­ser og kre­a­tiv ak­ti­vis­me. Han for­tæl­ler, at det ik­ke er nyt, at ka­ta­stro­fer plud­se­ligt får kæm­pe op­mærk­som­hed, uden no­gen præ­cist kan for­kla­re hvorfor.

“Men det er klart, at ef­fek­ten er ble­vet for­stær­ket med de nye so­ci­a­le me­di­er,” si­ger han. 

“Der­u­d­over kan en del af for­kla­rin­gen og­så lig­ge i, at man­ge men­ne­sker en­ga­ge­rer sig på an­dre må­der nu. Man ta­ler for ek­sem­pel me­get om ‘spon­tan fri­vil­lig­hed’. Hvor man tid­li­ge­re ty­pisk var med­lem af en for­e­ning, be­tal­te ge­by­rer til den og var loy­al over for net­op den or­ga­ni­sa­tion, er man i dag me­re mid­ler­ti­digt og ad-hoc en­ga­ge­ret. I de sa­ger er folk så­dan set li­geg­la­de med, hvem der fa­ci­li­te­rer el­ler or­ga­ni­se­rer ar­bej­det, og hvem, de støt­ter igen­nem. Der hand­ler det om den en­kel­te sag,” si­ger Silas Harrebye.

Joss Ly­ons-Whi­te, der er for­sker i af­sko­v­ning ved Im­pe­ri­al Col­le­ge Lon­don og i øje­blik­ket er til­knyt­tet CBS, me­ner, at der i den kon­kre­te sag, er fle­re for­hold, der er af­gø­ren­de. Blandt an­det at det bra­si­li­an­ske ru­ma­gen­tur In­pe for ny­lig pu­bli­ce­re­de da­ta, der vi­ser, at der har væ­ret mar­kant fle­re bran­de i Ama­zo­nas i år set i for­hold til sid­ste år, og Bra­si­li­ens nye præ­si­dent Jair Bol­so­na­ros po­li­tik om­kring regnsko­ven. Der­u­d­over, at den kend­te sku­e­spil­ler Leo­nar­do Di­Caprio er gå­et ak­tivt ind i sa­gen på de so­ci­a­le me­di­er og har do­ne­ret om­kring 34 mil­li­o­ner kro­ner til regnsko­ven via sin kli­ma­fond Earth Alliance. 

Til­tag, der føl­ger i kølvan­det på en fler­årig for­stær­ket ef­ter­spørgsel på so­ja, der har be­vir­ket, at enor­me regnsko­vs­a­re­a­ler er ble­vet om­lagt til land­brugs­jord i Brasilien.

Så det er so­japro­duk­tio­nen i sam­spil med po­li­tik og mod­stan­den mod præ­si­den­ten Jair Bol­so­na­ro. Det skyl­des og­så den øge­de af­sko­v­ning, der fin­der sted li­ge nu, men der er og­så en po­li­tisk kom­po­nent i det, der har be­vir­ket, at det er hav­net i nyhe­der­ne li­ge nu.

Joss Ly­ons-Whi­te – for­sker i af­sko­v­ning, Im­pe­ri­al Col­le­ge Lon­don og til­knyt­tet CBS

”Så det er so­japro­duk­tio­nen i sam­spil med po­li­tik og mod­stan­den mod præ­si­den­ten Jair Bol­so­na­ro. Det skyl­des og­så den øge­de af­sko­v­ning, der fin­der sted li­ge nu, men der er og­så en po­li­tisk kom­po­nent i det, der har be­vir­ket, at det er hav­net i nyhe­der­ne li­ge nu,” si­ger Joss Lyons-White.

Det er en for­kla­ring, der væk­ker genklang i Gre­en­pea­ce hos Kri­sti­ne Cle­ment. Ud over en ge­ne­rel øget kli­ma­be­vidst­hed pe­ger hun og­så på den nu­væ­ren­de po­li­ti­ske si­tu­a­tion i Brasilien:

“Det er jo ik­ke til­fæl­digt, at bran­de­ne er op­stå­et. Det er et re­sul­tat af, at Bra­si­li­en har få­et en re­ge­ring og en præ­si­dent, som har væ­ret ude at si­ge, at han vil ud­vik­le – alt­så ud­vik­le – Ama­zo­nas ved at gi­ve land­brugs­in­du­stri­en ad­gang til at fæl­de skov og om­læg­ge til land­brugs­a­re­a­ler,” si­ger Kri­sti­ne Clement.

Kri­stjan Jes­per­sen, der er ad­junkt på CBS, me­ner og­så, at for­kla­rin­gen på den nu­væ­ren­de op­mærk­som­hed er man­ge­si­det, men at bran­de­ne der­u­d­over ta­ler di­rek­te ind i en ge­ne­rel fø­lel­se af kli­ma­skyld, -stress og -angst, han me­ner, har få­et tag i befolkningen.
Der­for fun­ge­rer fo­to­gra­fi­er­ne af den bræn­den­de regnskov, som nyhe­der­ne og de so­ci­a­le me­di­er brin­ger, li­ge så me­get som et call-for-action som et call-for-gu­ilt, si­ger han.

Selv­om Kri­stjan Jes­per­sen me­ner, at den nu­væ­ren­de sto­re op­mærk­som­hed på Ama­zo­nas-pro­ble­ma­tik­ken har go­de po­ten­ti­a­ler, si­ger han dog og­så, at de ind­sam­le­de be­løb kun er en drå­be i ha­vet, da bran­de­ne, som ngo’erne og­så gør op­mærk­som på, ik­ke blot er et mil­jøpo­li­tisk spørgs­mål, men er en del af en stør­re, so­ci­al­po­li­tisk sammenhæng.

Al­le med­vir­ken­de ngo’er for­tæl­ler, at det ik­ke har be­tyd­ning for de­res ind­sat­ser, at re­ge­rin­gen i Bra­si­li­en for ny­lig af­vi­ste en stør­re do­na­tion til ar­bej­det med genop­byg­ning af regnsko­ven, da de en­ten ude­luk­ken­de ar­bej­der via ci­vil­sam­fun­det, el­ler er ak­ti­ve gen­nem nog­le af de an­dre lan­de, Ama­zo­nas bre­der sig over.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer