Annoncespot_img

Mary Fonden får ny kommunikationschef

Bodil Liv Holm er ny kommunikationschef i Mary Fonden.

Bodil Liv Holm
 
Bo­dil Liv Holm er an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Mary Fon­den. Hun over­ta­ger stil­lin­gen ef­ter Hei­di Krum­hardt Mor­ten­sen, som sam­ti­dig til­træ­der i en ny­op­ret­tet stil­ling som ud­vik­lings- og ana­ly­se­chef i fonden.

Det op­ly­ser Mary Fon­den i en nyhed på Linkedin. 

Bo­dil Liv Holm kom­mer fra en stil­ling som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Fri­vil­li­g­rå­det og Det Cen­tra­le Handicapråd.

”Mi­ne op­ga­ver bli­ver at sæt­te mob­ning, vold i hjem­met og en­som­hed på dags­or­de­nen og ska­be op­mærk­som­hed om­kring fon­dens vig­ti­ge pro­jek­ter in­den­for de tre te­ma­er. Jeg er sik­ker på, at det bli­ver bå­de ud­for­dren­de, me­nings­fyldt og sjovt. Sam­ti­dig er det et lidt ve­mo­digt far­vel til Fri­vil­li­g­rå­det og Det Cen­tra­le Han­di­cap­råd. Det blev desvær­re kun til 1,5 år på grund af ud­flyt­nin­gen til det nord­jy­ske,” skri­ver Bo­dil Liv Holm i et Linkedin-opslag.

Bo­dil Liv Holm er cand. sci­ent adm. fra Roskil­de Uni­ver­si­tet og har en diplom­ud­dan­nel­se i stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion fra Dan­marks Me­die- og Journalisthøjskole.

Hei­di Krum­hardt Mor­ten­sen, der har væ­ret en i fon­den i syv år som en del af fon­dens le­del­se, til­træ­der sam­ti­dig en ny­op­ret­tet stil­ling som ud­vik­lings- og ana­ly­se­chef tre da­ge om ugen. Den nye stil­ling er op­ret­tet som en kon­se­kvens af Mary Fon­dens skær­pe­de fo­kus på vi­den­sind­sam­ling og evaluering.

Der­u­d­over kom­mer Hei­di Krum­hardt Mor­ten­sen til at ar­bej­de selv­stæn­digt med kom­mu­ni­ka­tions- og rå­d­giv­nings­op­ga­ver, op­ly­ser fonden.

”I fon­den er vi gla­de for, at Hei­di bli­ver i hu­set, og at vi sam­ti­dig kan by­de en ny, dyg­tig kom­mu­ni­ka­tions­chef vel­kom­men,” skri­ver Mary Fon­den i nyhedsopslaget.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer