Ny nordjysk lokalfond vil kickstarte uddelingerne

En ny al­men­nyt­tig lo­kal fond bli­ver etab­le­ret, når re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se for­ven­te­ligt god­ken­der en fu­sion med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Pla­nen er, at fon­den skal ki­ck­star­te ud­de­lin­ger­ne til for­e­nings­li­vet ved at gna­ve af ka­pi­ta­len de før­ste fem år. 

Dronninglund Sparekasse
”Vi kan mær­ke, at der er stor in­ter­es­se for fon­den, og der er al­le­re­de liv­lig snak ude i for­e­nings­li­vet, om hvad man kan gø­re for at kom­me i be­tragt­ning. Det bli­ver en ga­me chan­ger for det lo­ka­le for­e­nings­liv,” si­ger Vil­ly Sø­ren­sen, di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Dronninglund.

End­nu en spa­re­kas­se­fond ser ud til at bli­ve sat i ver­den, hvis re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se som for­ven­tet god­ken­der fu­sions­pla­nen med Spa­re­kas­sen Vendsyssel.

På grund af den sti­gen­de fi­nan­si­el­le re­gu­le­ring, øge­de krav til spe­ci­a­li­ster og hø­je­re ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger, har den lil­le Dron­ning­lund Spa­re­kas­se valgt at fu­sio­ne­re med Spa­re­kas­sen Vendsyssel.

Fu­sio­nen er sam­ti­dig godt nyt for for­e­­nings- og kul­tur­li­vet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­ses forretningsområde.

For i lø­bet af spa­re­kas­sens 146 år lan­ge liv er hvert års over­skud op­sam­let som re­ser­ver i den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tions pen­ge­tank. Det er ble­vet til me­re end 120 mio. kr., som i prin­cip­pet ejer sig selv, og der­for skal læg­ges i en al­men fond til gavn og glæ­de for det lo­ka­l­om­rå­de, hvor pen­ge­ne er op­tjent gen­nem tiderne.

”Det er rig­tig man­ge pen­ge, vi får mu­lig­hed for at ud­de­le i et lavind­kom­st­om­rå­de som det øst­li­ge Nord­jyl­land jo er,” si­ger di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Dron­ning­lund, Vil­ly Sø­ren­sen om den nye fond, som får nav­net Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel Fond, Dronninglund.

Vi læg­ger op til en lidt an­der­le­des kon­struk­tion, hvor pla­nen er, at der skal gna­ves 20 mio. kr. af ka­pi­ta­len de før­ste fem år.

Vil­ly Sø­ren­sen – di­rek­tør, Spa­re­kas­sen Dronninglund

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se er ind­kaldt til mø­de den 5. sep­tem­ber og den plan­lag­te fu­sion har væ­ret om­talt i de lo­ka­le medier.

”Man kan vel ta­le om, at vi med fu­sio­nen ryk­ker et ni­veau op, og at Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel her­ef­ter, må­lt på ga­ran­ter, bli­ver lan­dets ab­so­lut stør­ste spa­re­kas­se. Det er vi da lidt stol­te over at væ­re en del af. I for­hold til det at kun­ne sove trygt om nat­ten, har det væ­ret vig­tigt for os i be­sty­rel­sen, at der etab­le­res en fond med ik­ke min­dre end 120 mio. kr. til glæ­de for lo­ka­l­om­rå­det,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se, In­ge Møl­ler Ernst i for­bin­del­se med offentliggørelsen.

En game changer for foreningslivet

Nyhe­den om den kom­men­de fond har al­le­re­de skabt po­si­ti­ve for­vent­nin­ger i lo­ka­l­om­rå­det, for­tæl­ler spa­re­kas­sens direktør.

”Vi kan mær­ke, at der er stor in­ter­es­se for fon­den, og der er al­le­re­de liv­lig snak ude i for­e­nings­li­vet, om hvad man kan gø­re for at kom­me i be­tragt­ning. Det bli­ver en ga­me chan­ger for det lo­ka­le for­e­nings­liv,” si­ger Vil­ly Sørensen.

Han for­tæl­ler til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at le­del­sen i for­bin­del­se med kon­ci­pe­rin­gen af fon­dens vedtæg­ter har ske­let lidt til de fon­de, der har pro­ble­mer med at få nok af­kast af for­mu­en til at fo­re­ta­ge uddelinger.

”Vi læg­ger op til en lidt an­der­le­des kon­struk­tion, hvor pla­nen er, at der skal gna­ves 20 mio. kr. af ka­pi­ta­len de før­ste fem år og der­ef­ter at fryse for­mu­en på 100 mio. kr. – det sy­nes vi, er et dej­ligt rundt tal. Der­ef­ter er det så ale­ne af­ka­stet, der ud­de­les,” si­ger Vil­ly Sørensen.

Læs og­så

Pen­ge­ne skal pla­ce­res som ga­rant­ka­pi­tal i det fort­sæt­ten­de pen­ge­in­sti­tut, Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Og med et for­ven­tet af­kast på 3,25 pct. plus en år­lig neds­pa­ring på 4 mio. kr. for­ven­ter han, at fon­den vil kun­ne ud­de­le 7 mio. kr. om året de før­ste fem år.

Det er ad­vo­kat­hu­set Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, der står for ud­ar­bej­del­sen af fon­dens vedtæg­ter. Den plan­lag­te fonds­mo­del er dog end­nu ik­ke god­kendt af Ci­vilsty­rel­sen, og ud­over de to spa­re­kas­sers re­præ­sen­tant­ska­ber skal og­så Fi­nan­stil­sy­net og kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne gi­ve grønt lys til fu­sio­nen, in­den den nye fond kan be­gyn­de at øse ud­de­lin­ger ud­over Dron­ning­lund og omegn.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…