Ny nordjysk lokalfond vil kickstarte uddelingerne

En ny al­men­nyt­tig lo­kal fond bli­ver etab­le­ret, når re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se for­ven­te­ligt god­ken­der en fu­sion med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Pla­nen er, at fon­den skal ki­ck­star­te ud­de­lin­ger­ne til for­e­nings­li­vet ved at gna­ve af ka­pi­ta­len de før­ste fem år.

Dronninglund Sparekasse
”Vi kan mær­ke, at der er stor in­ter­es­se for fon­den, og der er al­le­re­de liv­lig snak ude i for­e­nings­li­vet, om hvad man kan gø­re for at kom­me i be­tragt­ning. Det bli­ver en ga­me chan­ger for det lo­ka­le for­e­nings­liv,” si­ger Vil­ly Sø­ren­sen, di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Dron­ning­lund.

End­nu en spa­re­kas­se­fond ser ud til at bli­ve sat i ver­den, hvis re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se som for­ven­tet god­ken­der fu­sions­pla­nen med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel.

På grund af den sti­gen­de fi­nan­si­el­le re­gu­le­ring, øge­de krav til spe­ci­a­li­ster og hø­je­re ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger, har den lil­le Dron­ning­lund Spa­re­kas­se valgt at fu­sio­ne­re med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel.

Fu­sio­nen er sam­ti­dig godt nyt for for­e­­nings- og kul­tur­li­vet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­ses for­ret­nings­om­rå­de.

For i lø­bet af spa­re­kas­sens 146 år lan­ge liv er hvert års over­skud op­sam­let som re­ser­ver i den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tions pen­ge­tank. Det er ble­vet til me­re end 120 mio. kr., som i prin­cip­pet ejer sig selv, og der­for skal læg­ges i en al­men fond til gavn og glæ­de for det lo­ka­l­om­rå­de, hvor pen­ge­ne er op­tjent gen­nem ti­der­ne.

”Det er rig­tig man­ge pen­ge, vi får mu­lig­hed for at ud­de­le i et lavind­kom­st­om­rå­de som det øst­li­ge Nord­jyl­land jo er,” si­ger di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Dron­ning­lund, Vil­ly Sø­ren­sen om den nye fond, som får nav­net Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel Fond, Dron­ning­lund.

Vi læg­ger op til en lidt an­der­le­des kon­struk­tion, hvor pla­nen er, at der skal gna­ves 20 mio. kr. af ka­pi­ta­len de før­ste fem år.

Vil­ly Sø­ren­sen – di­rek­tør, Spa­re­kas­sen Dron­ning­lund

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se er ind­kaldt til mø­de den 5. sep­tem­ber og den plan­lag­te fu­sion har væ­ret om­talt i de lo­ka­le me­di­er.

”Man kan vel ta­le om, at vi med fu­sio­nen ryk­ker et ni­veau op, og at Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel her­ef­ter, må­lt på ga­ran­ter, bli­ver lan­dets ab­so­lut stør­ste spa­re­kas­se. Det er vi da lidt stol­te over at væ­re en del af. I for­hold til det at kun­ne sove trygt om nat­ten, har det væ­ret vig­tigt for os i be­sty­rel­sen, at der etab­le­res en fond med ik­ke min­dre end 120 mio. kr. til glæ­de for lo­ka­l­om­rå­det,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se, In­ge Møl­ler Ernst i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen.

En game changer for foreningslivet

Nyhe­den om den kom­men­de fond har al­le­re­de skabt po­si­ti­ve for­vent­nin­ger i lo­ka­l­om­rå­det, for­tæl­ler spa­re­kas­sens di­rek­tør.

”Vi kan mær­ke, at der er stor in­ter­es­se for fon­den, og der er al­le­re­de liv­lig snak ude i for­e­nings­li­vet, om hvad man kan gø­re for at kom­me i be­tragt­ning. Det bli­ver en ga­me chan­ger for det lo­ka­le for­e­nings­liv,” si­ger Vil­ly Sø­ren­sen.

Han for­tæl­ler til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at le­del­sen i for­bin­del­se med kon­ci­pe­rin­gen af fon­dens vedtæg­ter har ske­let lidt til de fon­de, der har pro­ble­mer med at få nok af­kast af for­mu­en til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger.

”Vi læg­ger op til en lidt an­der­le­des kon­struk­tion, hvor pla­nen er, at der skal gna­ves 20 mio. kr. af ka­pi­ta­len de før­ste fem år og der­ef­ter at fryse for­mu­en på 100 mio. kr. – det sy­nes vi, er et dej­ligt rundt tal. Der­ef­ter er det så ale­ne af­ka­stet, der ud­de­les,” si­ger Vil­ly Sø­ren­sen.

Læs og­så

Pen­ge­ne skal pla­ce­res som ga­rant­ka­pi­tal i det fort­sæt­ten­de pen­ge­in­sti­tut, Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Og med et for­ven­tet af­kast på 3,25 pct. plus en år­lig neds­pa­ring på 4 mio. kr. for­ven­ter han, at fon­den vil kun­ne ud­de­le 7 mio. kr. om året de før­ste fem år.

Det er ad­vo­kat­hu­set Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, der står for ud­ar­bej­del­sen af fon­dens vedtæg­ter. Den plan­lag­te fonds­mo­del er dog end­nu ik­ke god­kendt af Ci­vilsty­rel­sen, og ud­over de to spa­re­kas­sers re­præ­sen­tant­ska­ber skal og­så Fi­nan­stil­sy­net og kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne gi­ve grønt lys til fu­sio­nen, in­den den nye fond kan be­gyn­de at øse ud­de­lin­ger ud­over Dron­ning­lund og om­egn.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.