Ny nordjysk lokalfond vil kickstarte uddelingerne

En ny almennyttig lokal fond bliver etableret, når repræsentantskabet i Dronninglund Sparekasse forventeligt godkender en fusion med Sparekassen Vendsyssel. Planen er, at fonden skal kickstarte uddelingerne til foreningslivet ved at gnave af kapitalen de første fem år.

Dronninglund Sparekasse
”Vi kan mær­ke, at der er stor in­ter­es­se for fon­den, og der er al­le­re­de liv­lig snak ude i for­e­nings­li­vet, om hvad man kan gø­re for at kom­me i be­tragt­ning. Det bli­ver en ga­me chan­ger for det lo­ka­le for­e­nings­liv,” si­ger Vil­ly Sø­ren­sen, di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Dronninglund.

End­nu en spa­re­kas­se­fond ser ud til at bli­ve sat i ver­den, hvis re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se som for­ven­tet god­ken­der fu­sions­pla­nen med Spa­re­kas­sen Vendsyssel.

På grund af den sti­gen­de fi­nan­si­el­le re­gu­le­ring, øge­de krav til spe­ci­a­li­ster og hø­je­re ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger, har den lil­le Dron­ning­lund Spa­re­kas­se valgt at fu­sio­ne­re med Spa­re­kas­sen Vendsyssel.

Fu­sio­nen er sam­ti­dig godt nyt for for­e­nings- og kul­tur­li­vet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­ses forretningsområde.

For i lø­bet af spa­re­kas­sens 146 år lan­ge liv er hvert års over­skud op­sam­let som re­ser­ver i den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tions pen­ge­tank. Det er ble­vet til me­re end 120 mio. kr., som i prin­cip­pet ejer sig selv, og der­for skal læg­ges i en al­men fond til gavn og glæ­de for det lo­ka­l­om­rå­de, hvor pen­ge­ne er op­tjent gen­nem tiderne.

”Det er rig­tig man­ge pen­ge, vi får mu­lig­hed for at ud­de­le i et lavind­kom­st­om­rå­de som det øst­li­ge Nord­jyl­land jo er,” si­ger di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Dron­ning­lund, Vil­ly Sø­ren­sen om den nye fond, som får nav­net Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel Fond, Dronninglund.

Vi læg­ger op til en lidt an­der­le­des kon­struk­tion, hvor pla­nen er, at der skal gna­ves 20 mio. kr. af ka­pi­ta­len de før­ste fem år.

Vil­ly Sø­ren­sen – di­rek­tør, Spa­re­kas­sen Dronninglund

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se er ind­kaldt til mø­de den 5. sep­tem­ber og den plan­lag­te fu­sion har væ­ret om­talt i de lo­ka­le medier.

”Man kan vel ta­le om, at vi med fu­sio­nen ryk­ker et ni­veau op, og at Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel her­ef­ter, må­lt på ga­ran­ter, bli­ver lan­dets ab­so­lut stør­ste spa­re­kas­se. Det er vi da lidt stol­te over at væ­re en del af. I for­hold til det at kun­ne sove trygt om nat­ten, har det væ­ret vig­tigt for os i be­sty­rel­sen, at der etab­le­res en fond med ik­ke min­dre end 120 mio. kr. til glæ­de for lo­ka­l­om­rå­det,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand i Dron­ning­lund Spa­re­kas­se, In­ge Møl­ler Ernst i for­bin­del­se med offentliggørelsen.

En game changer for foreningslivet

Nyhe­den om den kom­men­de fond har al­le­re­de skabt po­si­ti­ve for­vent­nin­ger i lo­ka­l­om­rå­det, for­tæl­ler spa­re­kas­sens direktør.

”Vi kan mær­ke, at der er stor in­ter­es­se for fon­den, og der er al­le­re­de liv­lig snak ude i for­e­nings­li­vet, om hvad man kan gø­re for at kom­me i be­tragt­ning. Det bli­ver en ga­me chan­ger for det lo­ka­le for­e­nings­liv,” si­ger Vil­ly Sørensen.

Han for­tæl­ler til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at le­del­sen i for­bin­del­se med kon­ci­pe­rin­gen af fon­dens vedtæg­ter har ske­let lidt til de fon­de, der har pro­ble­mer med at få nok af­kast af for­mu­en til at fo­re­ta­ge uddelinger.

”Vi læg­ger op til en lidt an­der­le­des kon­struk­tion, hvor pla­nen er, at der skal gna­ves 20 mio. kr. af ka­pi­ta­len de før­ste fem år og der­ef­ter at fryse for­mu­en på 100 mio. kr. – det sy­nes vi, er et dej­ligt rundt tal. Der­ef­ter er det så ale­ne af­ka­stet, der ud­de­les,” si­ger Vil­ly Sørensen.

Læs og­så

Pen­ge­ne skal pla­ce­res som ga­rant­ka­pi­tal i det fort­sæt­ten­de pen­ge­in­sti­tut, Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel. Og med et for­ven­tet af­kast på 3,25 pct. plus en år­lig neds­pa­ring på 4 mio. kr. for­ven­ter han, at fon­den vil kun­ne ud­de­le 7 mio. kr. om året de før­ste fem år.

Det er ad­vo­kat­hu­set Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, der står for ud­ar­bej­del­sen af fon­dens vedtæg­ter. Den plan­lag­te fonds­mo­del er dog end­nu ik­ke god­kendt af Ci­vilsty­rel­sen, og ud­over de to spa­re­kas­sers re­præ­sen­tant­ska­ber skal og­så Fi­nan­stil­sy­net og kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne gi­ve grønt lys til fu­sio­nen, in­den den nye fond kan be­gyn­de at øse ud­de­lin­ger ud­over Dron­ning­lund og omegn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer