Eksperter: Festivalfonde fortsat på usikker grund

Fondskonstruk­tionen bag en lang række danske festivaler strider ikke imod betingelserne for moms­fritagelse, oplyser Skatte­styrelsen nu. Men ved at acceptere kon­struktio­nen for­valter styrelsen i strid med lovens bogstav. Det mener flere eksperter, som vurderer, at festi­valerne befinder sig på usikker juridisk grund. Festival­ernes interes­se­orga­nisation Dansk Live tager initiativ til en afklaring af området.

Publikum til Roskilde Festival (foto: Jens Dige / Rockfoto)
Festi­va­ler­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dansk Li­ve øn­sker klar­hed over, hvad der er op og ned i sa­gen om festi­val­fon­de og moms. For­e­nin­gen ta­ger nu ini­ti­a­tiv til en be­lys­ning af om­rå­det (fo­to: Jens Di­ge / Rockfoto).

Festi­val­sæ­so­nen er ef­ter­hån­den slut, men moms-sa­gen om de dan­ske festi­val­fon­de gi­ver sta­dig gen­lyd.

Skat­testy­rel­sen op­ly­ser nem­lig nu, at fond­s­kon­struk­tio­nen bag en lang ræk­ke dan­ske mu­sik­festi­va­ler iføl­ge sty­rel­sens juri­ster ik­ke stri­der mod lovens be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­se. Der­med kan festi­va­ler med de om­dis­ku­te­re­de fond­s­kon­struk­tio­ner fort­sat und­la­de at be­ta­le moms.

Iføl­ge fle­re eks­per­ter kan fond­s­kon­truk­tio­ner­ne bag festi­va­ler­ne dog sta­dig ri­si­ke­re at kom­me i juri­disk mod­vind. For Skat­testy­rel­sen for­hol­der sig ik­ke kon­kret til sa­gen, me­ner eksperterne.

Festi­va­ler­nes fond­s­kon­struk­tion in­de­bæ­rer kort for­talt to mod­sa­t­ret­te­de pen­ge­strøm­me. En moms­fri­ta­get for­e­ning som ek­sem­pel­vis For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val kø­ber ydel­ser af en for­bun­den fond – ek­sem­pel­vis le­je af hegn, sce­ner og per­so­na­le. Sam­ti­dig be­vil­ger fon­den pen­ge til for­e­nin­gen, hvis for­e­nin­gen kom­mer i øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der el­ler har brug for udviklingsstøtte.

Skat­testy­rel­sens prak­sis er ef­ter min me­ning ik­ke i over­ens­stem­mel­se med lovens bog­stav. Jeg me­ner ik­ke, at man lov­ligt kan ind­ret­te sig på den­ne her må­de. Det kan godt væ­re, at man po­li­tisk ger­ne vil gi­ve festi­va­ler­ne den­ne her mu­lig­hed. Men så skal man æn­dre momsloven.

Sø­ren En­gers Pe­der­sen – mom­s­kon­su­lent, Ba­ker Tilly

Men når fon­de­ne på den­ne må­de age­rer fast øko­no­misk sik­ker­heds­net, ri­si­ke­rer de at brin­ge festi­val­for­e­nin­ger­ne i strid med be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­se, vur­de­rer fle­re eksperter.

Be­tin­gel­ser­ne in­de­bæ­rer nem­lig, at festi­val­for­e­nin­ger­ne “for egen reg­ning og ri­si­ko” skal stab­le festi­va­len på be­ne­ne år ef­ter år for at kun­ne momsfritages.

Men iføl­ge Skat­testy­rel­sen er det alt­så i or­den for for­e­nin­ger­ne at ha­ve øko­no­mi­ske sik­ker­heds­net i form af fon­de. Sty­rel­sen af­vi­ser nem­lig, at “un­der­skuds­ga­ran­ti­er stil­let af og sam­han­del med for­bund­ne fon­de in­de­bæ­rer, at be­tin­gel­sen om, at ar­ran­ge­men­tet skal ske for ar­ran­gø­rens reg­ning og ri­si­ko, ik­ke an­ses for op­fyldt.” (se do­ku­men­ta­tion ne­derst i artiklen.)

Eksperter: Skat forvalter i strid med lovens bogstav

Selv­om Skat­testy­rel­sen alt­så nu kon­klu­de­rer, at festi­val­fon­de­ne hol­der sig in­den for moms­lo­vens ram­mer, så me­ner eks­per­ter­ne til gen­gæld, at sty­rel­sen ved at ac­cep­te­re kon­struk­tio­nen for­val­ter i strid med lovens bogstav:

“Skat­testy­rel­sens prak­sis er ef­ter min me­ning ik­ke i over­ens­stem­mel­se med lovens bog­stav. Jeg me­ner ik­ke, at man lov­ligt kan ind­ret­te sig på den­ne her må­de. Det kan godt væ­re, at man po­li­tisk ger­ne vil gi­ve festi­va­ler­ne den­ne her mu­lig­hed. Men så skal man æn­dre moms­lo­ven,” si­ger Sø­ren En­gers Pe­der­sen, mom­s­kon­su­lent i kon­su­lent­hu­set Ba­ker Tilly.

Sam­me mel­ding ly­der fra pro­fes­sor i skat­te­ret Hen­rik Stens­gaard fra Aar­hus Universitet:

“Man kan jo helt be­stemt dis­ku­te­re, om den­ne her prak­sis ik­ke er i strid med lovens bog­stav. Men jeg tror, at Skat har valgt at si­ge, at den­ne her fond­s­kon­struk­tion øn­sker Skat i me­get vid ud­stræk­ning at se igen­nem fin­gre med, for­di Skat ik­ke vil kvæ­le de me­get po­pu­læ­re festi­va­ler. Så Skat hol­der lav pro­fil og la­der det sej­le. Det er mit ind­tryk,” si­ger Hen­rik Stensgaard.

Den­ne her fond­s­kon­struk­tion øn­sker Skat i me­get vid ud­stræk­ning at se igen­nem fin­gre med, for­di Skat ik­ke vil kvæ­le de me­get po­pu­læ­re festi­va­ler. Så Skat hol­der lav pro­fil og la­der det sej­le. Det er mit indtryk.

Hen­rik Stens­gaard – pro­fes­sor i skat­te­ret, Aar­hus Universitet

Iføl­ge Skat­testy­rel­sen er myn­dig­he­der­ne op­mærk­som­me på fond­s­kon­struk­tio­nen bag en ræk­ke moms­fri­tag­ne festi­va­ler. Og sty­rel­sens vur­de­ring “har i dis­se til­fæl­de væ­ret, at be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­se var op­fyld­te, selv om der var sam­han­del mel­lem ar­ran­gø­ren og fon­den.” Skat ken­der hel­ler ik­ke til til­fæl­de, hvor en festi­vals moms­fri­ta­gel­se er ble­vet af­vist på grund af “fuld el­ler del­vis un­der­skuds­ga­ran­ti fra fx en fond el­ler en kommune.”

Skat­testy­rel­sen ac­cep­te­rer med an­dre ord kon­struk­tio­nen, selv­om den iføl­ge Hen­rik Stens­gaard er skabt for at und­gå at bli­ve momspligtig:

“Det er klart, at den her fond­s­kon­struk­tion er la­vet for at om­gå be­tin­gel­ser­ne. Man la­ver en nært­stå­en­de fond med en be­ty­de­lig grad af per­son­sam­men­fald, op­sam­ler et over­skud de­ri og gi­ver det til­ba­ge til for­e­nin­gen som til­skud. Det er jo ude­luk­ken­de for at sik­re sig, at man ik­ke skal ud­be­ta­le he­le over­skud­det til uaf­hæn­gi­ge for­mål, hvor man al­drig kan få pen­ge­ne til­ba­ge igen. Loven be­stem­mer, at for­e­nin­gen skal ud­lod­de alt over­skud­det og star­te for­fra året ef­ter. Det und­går man så med den her fond­s­kon­struk­tion,” si­ger Hen­rik Stensgaard.

Eksperter: Skat forholder sig ikke til sagens kerne

Selv­om Skat­testy­rel­sen ac­cep­te­rer mo­del­len, er det iføl­ge eks­per­ter­ne fort­sat uklart, hvor­dan en støt­te­fonds un­der­skuds­ga­ran­ti­er og ud­de­lin­ger til ar­ran­gø­ren kan und­gå at re­du­ce­re ar­ran­gø­rens egen ri­si­ko og bry­de be­tin­gel­ser­ne for momsfritagelse:

“Det for­hol­der Skat sig ik­ke til i de­tal­jer. Skat si­ger jo ba­re på et me­get, me­get over­ord­net ni­veau: ‘Vi vur­de­rer, at det her ik­ke er i strid med loven og den fo­re­lig­gen­de prak­sis. Punk­tum.’ De øn­sker ik­ke at gå ind i en yder­li­ge­re di­a­log om, hvor­for de vur­de­rer, at kon­struk­tio­nen ik­ke er i strid med loven," si­ger Hen­rik Stensgaard.

Festi­va­ler­ne kan ik­ke læ­ne sig til­ba­ge og si­ge, ‘ja­men, det her er en god og sik­ker kon­struk­tion.’ For Skat har ik­ke væ­ret in­de og re­a­li­tets­vur­de­re, hvad der foregår.

Sø­ren En­gers Pe­der­sen – mom­s­kon­su­lent, Ba­ker Tilly

Sø­ren En­gers Pe­der­sen me­ner hel­ler ik­ke, at Skat for­hol­der sig til kri­tik­kens substans:

“Skat gli­der af på spørgs­må­let. I vir­ke­lig­he­den me­ner jeg ær­ligt ik­ke, at Skat rig­tigt har for­holdt sig til sa­gen. De sva­rer lidt i øst og vest og gør vel et for­søg på at le­gi­ti­me­re den hold­ning, man har haft hidtil. Sam­ti­dig sig­na­le­rer Skat, at hvis der er no­get i for­hol­det mel­lem for­e­nin­gen og fon­den, hvor man har sam­ar­bej­det på no­get, der ik­ke er mar­keds­mæs­si­ge vil­kår, så er det selv­føl­ge­lig ik­ke i or­den. Alt­så sig­na­le­rer Skat, at man godt kun­ne un­der­ken­de de her kon­struk­tio­ner i de til­fæl­de,” si­ger Sø­ren En­gers Pedersen.

Festivaler kan ikke føle sig sikre

Selv­om Skat­testy­rel­sen ac­cep­te­rer festi­va­ler­nes fond­s­kon­struk­tion på et ge­ne­relt ni­veau, skal festi­va­ler­ne væ­re for­sig­ti­ge med at læ­se ud­mel­din­gen som en blåstem­pling, me­ner Sø­ren En­gers Pedersen:

“Jeg læ­ser det på den må­de, at Skat sø­ger at for­kla­re, hvor­for nog­le af festi­va­ler­ne har få­et en lem­pe­lig vur­de­ring tid­li­ge­re. Men nej, festi­va­ler­ne kan ik­ke læ­ne sig til­ba­ge og si­ge, ‘ja­men, det her er en god og sik­ker kon­struk­tion.’ For Skat har ik­ke væ­ret in­de og re­a­li­tets­vur­de­re, hvad der fo­re­går. Hvis kon­struk­tio­nen skal væ­re hold­bar, sav­ner jeg, at Skat me­re kon­kret for­hol­der sig li­ge præ­cis til den kon­struk­tion, man har la­vet på festi­va­ler­ne,” si­ger Sø­ren En­gers Pedersen.

Hen­rik Stens­gaard er enig i, at festi­va­ler­ne lø­ber en ri­si­ko ved at be­nyt­te sig af modellen:

“Hvis for­e­nin­gen lø­ben­de har sam­han­del med fon­den, og al over­skud­det året ef­ter bli­ver ført til­ba­ge til for­e­nin­gen, så vil Skat må­ske be­gyn­de at over­ve­je, om det her er OK. For så er det jo ba­re en re­el til­bage­før­sel af over­skud­det. Og det af­vi­ger jo fra en si­tu­a­tion, hvor man op­sam­ler nog­le pen­ge i fon­den og så kun i det til­fæl­de, hvor for­e­nin­gen får øko­no­mi­ske pro­ble­mer, fø­rer nog­le pen­ge til­ba­ge. For så er man jo læn­ge­re væk fra at kom­me i fed­te­fa­det, end hvis man sy­ste­ma­tisk fø­rer pen­ge­ne til­ba­ge,” si­ger Hen­rik Stens­gaard og fortsætter:

“Men det er næ­sten umu­ligt at for­ud­se, hvor­når Skat vil gri­be ind og si­ge ‘nu bli­ver det for tykt med den her umid­del­ba­re til­bage­før­sel af over­skud­det,’ Sær­ligt hen­set til, at der er per­son­sam­men­fald mel­lem for­e­ning og fond,” si­ger Hen­rik Stengaard.

Festivalernes organisation vil undersøge sagen

Or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Li­ve er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for dan­ske festi­va­ler og spil­le­ste­der. Se­kre­ta­ri­ats­chef Es­ben Mar­cher har no­te­ret sig, at nog­le af lan­dets før­en­de mom­s­eks­per­ter nu rej­ser kri­tik af festi­va­ler­nes fond­s­kon­struk­tion og Skat­testy­rel­sens for­valt­ning. Der­for vil han nu ta­ge ini­ti­a­tiv til at un­der­sø­ge sa­gen og om nød­ven­digt ta­ge kon­takt til Skat:

At der på den­ne må­de sås tvivl om, hvor­vidt Skat­testy­rel­sens prak­sis føl­ger moms­lo­ven, gi­ver na­tur­lig­vis an­led­ning til, at vi sam­men med med­lem­mer­ne vil få om­rå­det be­lyst og få klar­hed over, hvad der er op og ned i det her.

Es­ben Mar­cher – se­kre­ta­ri­ats­chef, Dansk Live

“Som ud­gangs­punkt er vi tryg­ge ved mo­del­len, da den er gen­nem­prø­vet og har væ­ret i funk­tion i en lang år­ræk­ke: Men vi­ser det sig, at der er be­hov for det, vil vi na­tur­lig­vis ta­ge di­a­lo­gen op med Skat,” si­ger Es­ben Marcher.

Han for­tæl­ler, at Dansk Li­ve nu vil af­kla­re festi­va­ler­nes brug af fondskonstruktionen:

“At der på den­ne må­de sås tvivl om, hvor­vidt Skat­testy­rel­sens prak­sis føl­ger moms­lo­ven, gi­ver na­tur­lig­vis an­led­ning til, at vi sam­men med med­lem­mer­ne vil få om­rå­det be­lyst og få klar­hed over, hvad der er op og ned i det her,” si­ger Es­ben Mar­cher og fortsætter:

“Vi vil først og frem­mest ven­de det in­ter­nt og drøf­te det på vo­res først­kom­men­de se­mi­nar. Vi kom­mer til at ha­ve en snak om, hvad prak­sis er de for­skel­li­ge ste­der. Har festi­va­ler­ne nog­le mo­del­ler, hvor de ik­ke er helt op­mærk­som­me på at føl­ge den prak­sis, der bør føl­ges?” slut­ter Es­ben Marcher.

Skat­testy­rel­sen har få­et fo­re­lagt eks­per­ter­nes kri­tik. Sty­rel­sen hen­vi­ser til si­ne tid­li­ge­re svar og op­ly­ser, at den ik­ke har yder­li­ge­re kommentarer.

Do­ku­men­ta­tion

I for­bin­del­se med fle­re moms-eks­per­ters kri­tik af fond­s­kon­struk­tio­nen bag en ræk­ke mu­sik­festi­va­ler bad vi Skat­testy­rel­sen om at for­hol­de sig til eks­per­ter­nes kri­tik og sva­re på, om Skat­testy­rel­sen ken­der til og har god­kendt konstruktionen.

Skat­testy­rel­sen oplyser:

”Moms­fri­ta­gel­se for le­ve­ring af va­rer og ydel­ser i for­bin­del­se med af­hol­del­se af vel­gø­ren­de ar­ran­ge­men­ter, med­del­es af Skat­testy­rel­sen ef­ter for­ud­gå­en­de an­søg­ning. Som vel­gø­ren­de ar­ran­ge­men­ter an­ses ar­ran­ge­men­ter af kor­te­re va­rig­hed, hvis over­skud fuldt ud an­ven­des til vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge formål.

Det er en be­tin­gel­se for med­del­el­se af moms­fri­ta­gel­se, at le­ve­rin­gen sker for ar­ran­gø­rens reg­ning og ri­si­ko, og at ar­ran­gø­ren i øv­rigt ik­ke dri­ver virk­som­hed med le­ve­ring af til­sva­ren­de va­rer og ydelser.

Det frem­går af Den juri­di­ske vej­led­ning, af­snit D.A.5.17, at ved Skat­testy­rel­sens af­gø­rel­se af, om et ar­ran­ge­ment for­melt og re­elt fo­re­går for an­sø­ge­rens reg­ning og ri­si­ko, bli­ver de fak­ti­ske om­stæn­dig­he­der ved af­hol­del­se af ar­ran­ge­men­tet vur­de­ret. Skat­testy­rel­sen læg­ger bl.a. vægt på at

  • an­non­ce­ring af ar­ran­ge­men­tet sker i an­sø­gers navn
  • ind­gå­el­se af kon­trak­ter med di­ver­se un­der­le­ve­ran­dø­rer sker i an­sø­gers navn
  • be­ta­ling for op­træ­den, hal-le­je, va­rer til vi­de­resalg mv. af­hol­des af ansøger
  • ve­der­lag for le­ve­ran­cer om­fat­tet af ar­ran­ge­men­tet kun til­fal­der ansøger.

Skat­testy­rel­sen er be­kendt med, at mu­sik­festi­va­ler, som ef­ter for­ud­gå­en­de an­søg­ning har op­nå­et til­la­del­se til moms­fri­ta­gel­se for et vel­gø­ren­de ar­ran­ge­ment, har or­ga­ni­se­ret sig på den be­skrev­ne måde.

Skat­testy­rel­sens vur­de­ring har i dis­se til­fæl­de væ­ret, at be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­se var op­fyld­te, selv om der var sam­han­del mel­lem ar­ran­gø­ren og fon­den. Skat­testy­rel­sen har hel­ler ik­ke kend­skab til til­fæl­de, hvor der er gi­vet af­slag på moms­fri­ta­gel­se med den be­grun­del­se, at der er gi­vet fuld el­ler del­vis un­der­skuds­ga­ran­ti fra fx en fond el­ler en kommune.”

Vi bad her­ef­ter Skat­testy­rel­sen om at ud­dy­be, hvor­for un­der­skuds­ga­ran­ti­er og ud­de­lin­ger fra en for­bun­den fond iføl­ge Skat­testy­rel­sen ik­ke mind­sker ar­ran­gø­rens risiko.

Skat­testy­rel­sen oplyser:

”Skat­testy­rel­sen kan på grund af sin tavs­heds­pligt ik­ke ud­ta­le sig om de kon­kre­te ek­semp­ler i ar­tik­len. Det kan dog ge­ne­relt op­ly­ses, at Skat­testy­rel­sen ik­ke me­ner, at un­der­skuds­ga­ran­ti­er stil­let af og sam­han­del med for­bund­ne fon­de in­de­bæ­rer, at be­tin­gel­sen om at ar­ran­ge­men­tet skal ske for ar­ran­gø­rens reg­ning og ri­si­ko, ik­ke an­ses for op­fyldt. Der­i­mod kan be­tin­gel­sen om, at he­le over­skud­det fra ar­ran­ge­men­tet skal ud­lod­des, ik­ke an­ses for op­fyldt, hvis sam­han­del med for­bund­ne fon­de og for­e­nin­ger, ik­ke sker på ”armslæng­de vil­kår” med det re­sul­tat, at over­skud­det fra ar­ran­ge­men­tet flyt­tes til fon­den, hvor der ik­ke er for­plig­tel­se til at ud­lod­de he­le over­skud­det årligt.”

Op­føl­gen­de bad vi igen Skat om at ud­dy­be, hvor­for sty­rel­sen ik­ke me­ner, at “un­der­skuds­ga­ran­ti­er stil­let af og sam­han­del med for­bund­ne fon­de in­de­bæ­rer, at be­tin­gel­sen om at ar­ran­ge­men­tet skal ske for ar­ran­gø­rens reg­ning og ri­si­ko, ik­ke an­ses for opfyldt.”

Skat­testy­rel­sen oplyser:

”Skat­testy­rel­sen er ik­ke enig i, at sty­rel­sens tid­li­ge­re svar kan ud­læg­ges så­dan, at sty­rel­sen ik­ke fin­der, at den øko­no­mi­ske ri­si­ko ul­ti­ma­tivt mind­skes, når tred­je­par­ter, stil­ler en underskudsgaranti.

Som an­ført in­de­bæ­rer un­der­skuds­ga­ran­tien imid­ler­tid ik­ke, at be­tin­gel­sen om at ar­ran­ge­men­tet skal ske for ar­ran­gø­rens reg­ning og ri­si­ko, ik­ke an­ses for op­fyldt, når le­ve­rin­gen af va­rer og ydel­ser i for­bin­del­se med ar­ran­ge­men­tet i øv­rigt op­fyl­der de tid­li­ge­re skit­se­re­de be­tin­gel­ser om an­non­ce­ring og ind­gå­el­se af kon­trak­ter sker i an­sø­ge­rens navn, her­un­der at be­ta­ling for op­træ­den, hal-le­je og va­rer til vi­de­resalg mv. af­hol­des af an­sø­ger, samt at ve­der­lag for le­ve­ran­cer om­fat­tet af ar­ran­ge­men­tet kun til­fal­der ansøger.

Fx kan der ik­ke gi­ves moms­fri­ta­gel­se, hvis le­ve­ran­dø­rer til et ar­ran­ge­ment ho­no­re­res i for­hold til ind­tæg­ter­ne ved ar­ran­ge­men­tet. I det­te til­fæl­de sker le­ve­rin­gen af va­rer og ydel­ser ik­ke ude­luk­ken­de for ar­ran­gø­rens reg­ning og ri­si­ko, li­ge­som over­skud­det ik­ke fuldt ud går til al­men­nyt­ti­ge formål.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer