Flere ansatte i fondene følges af større uddelinger

De senere år er der kommet flere ansatte i fondene, men samtidig uddeler fondene også markant flere penge. Måler man på uddelinger per ansat sidder medarbejderne således ikke tættere på pengene i 2018, end de gjorde i 2015. Det viser en ny opgørelse baseret på 60 fonde.

Bloom School 2019 (foto: Malthe Ivarsson)
Carls­berg­fon­det har øget sit fo­kus på for­mid­ling af forsk­ning i de se­ne­re år. På Bloom School i maj 2019 var over­skrif­ten na­tur og vi­den­skab for 6.-9. klas­se. Ar­ran­ge­men­tet blev støt­tet af Carls­berg­fon­det, Carls­bergs Min­de­le­gat, Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne og Fre­de­riks­berg Fon­den (fo­to: Malt­he Ivarsson).

Fon­de­ne ud­del­te fle­re pen­ge per me­d­ar­bej­der i 2018, end de gjor­de i 2015.

Med an­dre ord sad de an­sat­te ik­ke tæt­te­re på pen­ge­ne i 2018, end de gjor­de tid­li­ge­re, selv­om fon­de­ne i gen­nem­snit har an­sat 32 pct. fle­re me­d­ar­bej­de­re si­den 2015.

Det vi­ser en ny op­gø­rel­se, der sæt­ter ud­de­lin­ger­ne fra 60 fon­de over for ud­vik­lin­gen i an­tal­let af an­sat­te i de sam­me fonde.

Op­gø­rel­sen vi­ser og­så, at fon­de­ne fo­re­tog ud­de­lin­ger for 12,3 mio. kr. per me­d­ar­bej­der i 2015, mens tal­let steg til 13,8 mio. kr. i 2018.

Tal­le­ne vi­ser vi­de­re, at fon­de­ne i me­get høj grad ope­re­rer for­skel­ligt for at frem­me de­res respek­ti­ve for­mål. Blandt an­det der­for svin­ger det me­get, hvor sto­re ud­de­lin­ger fon­de­ne fo­re­ta­ger per medarbejder.

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger ek­sem­pel­vis pri­mært mid­ler gen­nem sto­re forsk­nings­pro­gram­mer. Det re­sul­te­rer i ud­de­lin­ger for me­re end 51 mio. kr. per medarbejder.

El­sass Fon­den vir­ker der­i­mod først og frem­mest gen­nem fy­sio- og er­go­te­ra­pe­u­ter an­sat af fon­den til at genop­træ­ne børn og un­ge med hjer­neska­den ce­re­bral pa­re­se. Her lig­ger man i den mod­sat­te en­de af ska­la­en med ud­de­lin­ger for 1,23 mio. kr. per medarbejder.

Her­u­d­over kan tal­le­ne svin­ge i takt med fon­de­nes or­ga­ni­sa­tions­struk­tur. Køb­mand Her­man Sal­lings Fond har for ek­sem­pel øget si­ne ud­de­lin­ger fra 50 mio. kr. i 2015 til 159 mio. kr. i 2018 uden at ha­ve an­sat­te i fon­den. Vi vil­le ger­ne ha­ve spurgt, hvor­dan ud­de­lings­ar­bej­det hånd­te­res i fond­s­kon­cer­nen, men Sal­ling Groups kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge op­ly­ser, at fonds­be­sty­rel­sen ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig.

Stabil udvikling

Fle­re tvær­snit gen­nem tal­le­ne be­kræf­ter, at fon­de­ne ge­ne­relt set lig­ger me­get sta­bilt må­lt på ud­de­lin­ger per me­d­ar­bej­der, selv­om de har an­sat 32 pct. fle­re si­den 2015.

I alt 25 fon­de fra op­gø­rel­sen har så­le­des sæn­ket ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der med me­re end en halv mil­li­on kro­ner fra 2015 til 2018.

Mod­sat har 21 fon­de øget ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der med me­re end en halv mio. kr. i sam­me pe­ri­o­de, mens 8 fon­de lå på sam­me ni­veau i bå­de 2015 og 2018.

For de re­ste­ren­de 6 fon­de er det ik­ke mu­ligt at op­gø­re ud­vik­lin­gen, for ek­sem­pel for­di fon­den ik­ke hav­de an­sat­te el­ler fo­re­tog ud­de­lin­ger i 2015 el­ler 2018.

Carlsbergfondet fokuserer på formidling

Carls­berg­fon­det er blandt de fon­de, der bå­de be­skæf­ti­ge­de fle­re me­d­ar­bej­de­re og sam­ti­dig ud­del­te fle­re mid­ler i 2018 end i 2015.

For­kla­rin­gen skal fin­des i fon­dens øn­ske om at styr­ke for­mid­lin­gen af den vi­den­skab, som ud­de­lin­ger­ne i me­get høj grad er ret­tet imod. Det for­tæl­ler se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Thostrup:

“For os hæn­ger ud­vik­lin­gen sam­men med vo­res over­ord­ne­de øn­ske om at for­mid­le me­re af den forsk­ning, som vi støt­ter. Vi har et øn­ske om at for­mid­le forsk­nin­gen, styr­ke vi­den­ska­bens rol­le i sam­fun­det og den bre­de­re be­folk­nings op­fat­tel­se af vi­den­skab, som no­get, der er enormt vig­tigt for vo­res frem­tid," si­ger Pe­ter Thostrup.

I 2018 be­skæf­ti­ge­de Carls­berg­fon­det må­lt på fuld­tids­an­sat­te i alt 21 me­d­ar­bej­de­re, mens sam­me tal for 2015 var 16. Ud­de­lin­ger­ne var i 2018 på 397 mio. kr., mens de i 2015 lå på 222 mio. kr. (bå­de ud­de­lin­ger og an­sat­te er in­klu­siv Carls­berg­fon­dets af­de­ling D, Tuborgfondet).

Der­med har ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der flyt­tet sig fra 13,9 i 2015 til 18,9 mio. kr. i 2018.

Carls­berg­fon­dets øge­de fo­kus på for­mid­lings­ar­bej­de kom­mer blandt an­det til ud­tryk ved, at fon­den i hø­je­re grad end tid­li­ge­re ar­ran­ge­rer for­skel­li­ge begivenheder:

"Hvis man tæl­ler vo­res ar­ran­ge­men­ter, så har vi væ­sent­ligt fle­re nu. Og så­dan no­get som Fol­ke­mø­det kræ­ver en halv me­d­ar­bej­der til pro­jekt­sty­ring, for­di vi har vo­res eget telt – en­dog vo­res egen plads,” si­ger Pe­ter Tho­strup og op­sum­me­rer ud­vik­lin­gen i fon­den over de se­ne­re år:

"Man kan vel kal­de det en pro­fes­sio­na­li­se­ring og en åb­ning udadtil. Med me­re fo­kus på at væ­re me­re syn­li­ge og trans­pa­ren­te om, hvad vi tæn­ker og gør.”

Lauritzen Fonden har ansat vidensmedarbejdere

Og­så Lauritzen Fon­den har øget bå­de an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re og ud­de­lin­ger­ne si­den 2015. 

Fon­den hav­de i 2015 iføl­ge regn­ska­bet 4 me­d­ar­bej­de­re, mens tal­let i 2018 var ste­get til 6.

I sam­me pe­ri­o­de steg fon­dens ud­de­lin­ger fra 20 mio. kr. til 43 mio. kr., og der­med steg ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der fra 5 mio. kr. til 7,2 mio. kr.

Hos Lauritzen Fon­den er de se­ne­st an­sat­te vi­dens­me­d­ar­bej­de­re. An­sæt­tel­ser­ne hæn­ger tæt sam­men med den ka­ta­ly­ti­ske stra­te­giæn­dring, som fon­den har væ­ret igen­nem i de se­ne­re år, for­tæl­ler di­rek­tør In­ge Grønvold:

“Vi vil ger­ne gø­re no­get for at un­der­støt­te børn og un­ges mu­lig­he­der for at bli­ve ak­ti­ve sam­funds­bor­ge­re gen­nem en pro­ak­tiv og ri­si­ko­vil­lig fond­sprak­sis og ska­be ny vi­den og nye sam­ar­bejds­for­mer, og vi tæn­ker ik­ke, at fon­de­nes bi­drag til sam­fun­det kun er kro­ner og ører. Vi op­le­ver, at en vi­dens­ba­se­ret til­gang er en for­ud­sæt­ning for stær­ke sam­ar­bej­der på tværs af in­ter­es­sen­ter,” si­ger hun.

For at ind­fri dét mål, har fon­den valgt at in­ve­ste­re i at øge se­kre­ta­ri­a­tets ka­pa­ci­tet på vidensområdet:

“Man kan kun få den vi­dens­op­byg­ning i et lil­le se­kre­ta­ri­at, hvis man og­så har mus­k­ler og et par me­d­ar­bej­de­re me­re, der kan dyk­ke ned i de sær­li­ge om­rå­der – i vo­res til­fæl­de det so­ci­a­le om­rå­de og det kul­tur-so­ci­a­le om­rå­de," si­ger In­ge Grønvold.

Industriens Fond engagerer sig

End­nu fond med bå­de fle­re an­sat­te og stør­re ud­de­lin­ger er In­du­stri­ens Fond. Fon­den hav­de ni an­sat­te i 2015, mens tal­let for for regn­skabsår­et 2018 var 10. Tal­let er p.t. 13 medarbejdere.

Sam­ti­dig er fon­dens ud­de­lin­ger ste­get mar­kant fra 126 mio. kr. i 2015 til 256 mio. kr. i 2018. Per me­d­ar­bej­der er ud­de­lin­ger­ne alt­så ste­get fra 14 mio. kr. til 25,6 mio. kr i 2018.

Selv­om ud­vik­lin­gen i nøg­le­tal­le­ne er me­get ty­de­lig for In­du­stri­ens Fond, ad­va­rer di­rek­tør Tho­mas Hof­man-Bang mod at se på dem isoleret:

“Man skal væ­re for­sig­tig med at tol­ke for me­get på nøg­le­tal­le­ne ale­ne, for al­le fon­de ar­bej­der for­skel­ligt. Der er f.eks. stor for­skel på, om fon­de ar­bej­der an­søg­nings­dre­vet el­ler katalytisk.”

Net­op skif­tet mod en me­re ka­ta­ly­tisk til­gang er én for­kla­ring på væk­sten i fon­den, for­tæl­ler di­rek­tør Tho­mas Hofman-Bang:

“Dels har vi få­et et stør­re øko­no­misk rå­de­rum, for­di vi har få­et fri­gjort en del af vo­res for­mue. Det har mu­lig­gjort et stør­re af­kast til ud­de­lin­ger. Dels ar­bej­der vi i sti­gen­de grad ka­ta­ly­tisk, el­ler det vi kal­der ‘en­ga­ge­ret filan­tro­pisk’. Det be­ty­der, at vi selv igang­sæt­ter fle­re pro­jek­ter end tid­li­ge­re, vi de­fi­ne­rer i hø­je­re grad selv de ud­for­drin­ger, som vi ger­ne vil lø­se, og vi føl­ger og­så pro­jek­ter­ne tæt­te­re nu, end vi gjor­de i 2015,” si­ger han.

Selv­om fon­dens ud­de­lin­ger per me­d­ar­bej­der er ste­get, be­ty­der det dog iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang ik­ke, at den en­kel­te me­d­ar­bej­der er kom­met læn­ge­re væk fra pro­jek­ter­ne - tværtimod:

“Når pro­jek­ter­ne i fon­den bli­ver stør­re, så vok­ser ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne ik­ke nød­ven­dig­vis i sam­me grad. Der­for kan vo­res me­d­ar­bej­de­re nu føl­ge pro­jek­ter­ne tæt­te­re, sam­ti­dig med at ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der sti­ger,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.
 

FondUd­de­lin­ger per me­d­arb. i 2018

(mio. kr.)
Æn­dring i ud­de­lin­ger per me­d­arb. fra 2015-18
(mio. kr.)
Ud­de­lin­ger 2018 

(mio. kr.)
An­tal an­sat­te 2018
15. Ju­ni Fonden10,70-8,80323
A.P. Møl­ler Fonden31,82-17,0063620
Au­gusti­nus Fonden39,81-12,943198
Beck­ett-Fon­denno­te 1522,909,90231
Be­vi­ca Fonden7,503,83152
Bi­ku­ben­fon­den3,04-1,017625
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond10,13-0,87616
BRF­Fon­denno­te 2401
C.L. Davids Fond og Sam­lingno­te 111,08-0,115753
Carls­berg­fon­detno­te 318,905,0339721
Den Dan­ske Naturfond0,860,8645
Det Obel­ske Familiefond14,53-14,641027
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fondno­te 230,14-0,0615
Drey­ers Fond12,254,25252
Eg­mont Fonden10,66-3,17858
El­lab Fon­denno­te 198,704,70172
El­sass Fonden1,230,424436
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fondno­te 206,90-2,60142
Fon­den En­som­me Gam­les Værn1,28-0,7354
For­e­nin­gen Vel­livno­te 127,29517
Fre­de­riks­berg Fonden10,002,00101
Fær­ch­fon­den1,67-12,00127
Hel­se­fon­denno­te 148,07-3,27243
Hem­pel Fonden21,713,051527
In­du­stri­ens Fond25,5511,5525610
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond1,47-0,115940
Knud Høj­gaards Fond29,50-16,00592
Kong Fre­de­rik 7.s Stif­tel­se På Jægerspris0,94-0,141112
KR Fo­un­da­tion19,00-6,00955
KV Fon­denno­te 2110,00101
Køb­mand Her­man Sal­lings Fondno­te 61590
Lauritzen Fon­den7,132,13436
Le­go Fonden6,11-0,6939164
Leo Fon­detno­te 450,003006
Lo­ka­le- og An­lægs­fon­denno­te 96,21-0,799315
Lund­beck­fon­den28,55-8,2857120
Mary Fon­denno­te 181,700,101911
Nor­dea-fon­den39,316,7170818
Nor­disk Kulturfond4,24-1,16307
No­vo Nor­disk Fon­denno­te 151,206,62389176
Ny Carls­berg­fon­detno­te 714,35-0,6515111
Oak Fo­un­da­tion Dan­markno­te 1317,502,50352
Ole Kirks Fond33,25-9,751334
Ot­to Møn­steds Fondno­te 166,591,92203
Po­ul Due Jen­sens Fond13,5610,56957
Re­al­da­nia f.m.b.a.5,61-2,7553395
Ro­ck­wool Fon­denno­te 82,100,4610349
Sol­da­ter­le­ga­tet1,750,2574
Spar Nord Fonden12,40-9,60625
Spar Vest Fonden12,804,80262
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond4,20-7,8041
Tryg­fon­den sm­ba (Tryg­heds­grup­pen)9,091,0060066
Tu­borg­fon­detno­te 1011,705,90595
Van­fø­re­fon­denno­te 223
Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­denno­te 217,76-6,8088850
Østif­ter­ne f.m.b.a.8,950,95182
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fondno­te 542,75-30,251714
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond9,235,9212013
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond8,32-6,9314217
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fondno­te 179,870,87202
To­talkr 12.042871
An­mærk­nin­ger
 • Al­le tal stam­mer fra fon­de­nes regn­ska­ber – med min­dre an­det er angivet.
 • Rød pil vi­ser, at tal­let for ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der er fal­det me­re end 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2018
 • Grøn pil vi­ser, at tal­let for ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der er ste­get me­re end 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2018
 • Sort pil vi­ser, at tal­let for ud­de­lin­ger­ne per me­d­ar­bej­der er æn­dret højst 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2018

No­ter:
 1. Tal­le­ne in­klu­de­rer ik­ke an­sat­te ved cen­tre­ne LIFE og Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te, som No­vo Nor­disk Fon­den på sigt øn­sker stif­tet som nye fonde.
 2. Op­ly­ser "ca. 50" i se­ne­ste årsrapport.
 3. An­tal fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet. Op­gjort ef­ter regn­skabsprak­sis for 2018.
 4. Kan ik­ke ud­reg­nes, da fon­den iføl­ge regn­ska­bet hav­de 0 an­sat­te i 2015.
 5. For pe­ri­o­de 01/10/2017-30/09/2018
 6. Kan ik­ke ud­reg­nes, da fon­den iføl­ge regn­ska­bet har 0 ansatte.
 7. Op­lyst af sekretariatet
 8. Op­lyst af sekretariatet
 9. Op­lyst af sekretariatet
 10. Op­lyst af sekretariatet
 11. Me­d­ar­bej­de­re inkl museumsansatte
 12. Kan ik­ke ud­reg­nes, da for­e­nin­gen er stif­tet ef­ter 2015.
 13. Op­lyst af sekretariatet
 14. 2018-tal­let op­lyst af sekretariatet
 15. Op­lyst af sekretariatet
 16. Op­lyst af se­kre­ta­ri­a­tet. Op­gjort på koncernniveau.
 17. 01/07/17-30/06/2018
 18. Op­lyst af sekretariatet
 19. For året 01/05/2017-30/04/2018
 20. Se­kre­ta­ri­a­tet va­re­ta­ger og­så Dan­foss' Un­der­støt­tel­ses­fond og Dan­foss' Uddannelsesfond
 21. Kan ik­ke ud­reg­nes, da fon­den hav­de 0 an­sat­te i 2015.
 22. Van­fø­re­fon­dens ad­mi­ni­stra­tion va­re­ta­ges af Be­vi­ca Fonden
 23. Inkl. me­d­ar­bej­de­re i Asia House
 24. Kan ik­ke ud­reg­nes, da fon­den ik­ke har fo­re­ta­get uddelinger.

ar­tik­len er op­da­te­ret den 12.9.2019

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer