Annoncespot_img

Udskiftning i Den Sociale Kapitalfond

Peter Engberg afløser Gurli Martinussen som bestyrel­ses­for­mand i Den Sociale Ka­pi­tal­fond, der blev stiftet af Tryg­heds­grup­pen/Tryg­fonden i 2011.

Peter Engberg
Pe­ter Eng­berg (fo­to: Den So­ci­a­le Kapitalfond)

Gur­li Mar­ti­nus­sen, der snart er for­hen­væ­ren­de di­rek­tør i Tryg­fon­den, er trå­dt til­ba­ge fra for­mand­spo­sten i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond godt et år før ud­lø­bet af in­de­væ­ren­de udpegningsperiode.

Gur­li Mar­ti­nus­sen bli­ver af­løst på for­mand­spo­sten af fhv. kon­cer­n­chef for Nykre­dit, Pe­ter Engberg.

Det var Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, der var med til at stif­te Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond i 2011.

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for Tryg­fon­dens sto­re og ved­hol­den­de en­ga­ge­ment. Det har væ­ret af­gø­ren­de for etab­le­rin­gen af Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond og for at vi fort­sat kan ud­vik­le nye løs­nin­ger, der ska­ber so­ci­al ef­fekt og har en po­si­tiv øko­no­misk bund­linje,” si­ger stif­ter af Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, Lars Jan­ni­ck Jo­han­sen i en pressemeddelelse.

Ud­skift­nin­gen sker iføl­ge fon­den på et tids­punkt, hvor Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond har ud­vik­let en lang ræk­ke red­ska­ber til so­ci­a­le løs­nin­ger via in­ve­ste­rin­ger, som nu kan im­ple­men­te­res på mar­keds­lig­nen­de vil­kår – det dre­jer som om so­ci­al ac­ce­le­re­ring af virk­som­he­der, so­ci­a­le ef­fek­tin­ve­ste­rin­ger og di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i so­ci­alt an­svar­li­ge virksomheder.

“Jeg er over­be­vist om, at vi i frem­ti­den ser et sti­gen­de mar­ked og be­hov for in­ve­ste­rin­ger i virk­som­he­der og ak­ti­vi­te­ter, der un­der­støt­ter so­ci­al in­nova­tion. Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond har vist over­be­vi­sen­de re­sul­ta­ter, der un­der­støt­ter bå­de den so­ci­a­le og den øko­no­mi­ske bund­linje. Det skal vi nu ska­le­re på mar­keds­vil­kår, så det bli­ver til gavn for fle­re,” si­ger Pe­ter Eng­berg i pres­se­med­del­el­sen. Han har væ­ret or­di­nært med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2014.

Sam­ti­dig med ud­peg­nin­gen af den nye for­mand, ind­træ­der Ul­rik An­der­s­son, øko­no­mi­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen og Mor­ten Høj­berg, stif­ter og CEO for re­k­rut­te­rings­fir­ma­et Mo­ment i be­sty­rel­sen. Ud over Gur­li Mar­ti­nus­sen ud­træ­der Mads S. Ras­mus­sen og­så af bestyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer