Udskiftning i Den Sociale Kapitalfond

Pe­ter Eng­berg af­lø­ser Gur­li Mar­ti­nus­sen som bestyrel­ses­for­mand i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, der blev stif­tet af Tryg­heds­grup­pen/Tryg­fonden i 2011.

Peter Engberg
Pe­ter Eng­berg (fo­to: Den So­ci­a­le Kapitalfond)

Gur­li Mar­ti­nus­sen, der snart er for­hen­væ­ren­de di­rek­tør i Tryg­fon­den, er trå­dt til­ba­ge fra for­mand­spo­sten i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond godt et år før ud­lø­bet af in­de­væ­ren­de udpegningsperiode.

Gur­li Mar­ti­nus­sen bli­ver af­løst på for­mand­spo­sten af fhv. kon­cer­n­chef for Nykre­dit, Pe­ter Engberg.

Det var Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, der var med til at stif­te Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond i 2011.

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for Tryg­fon­dens sto­re og ved­hol­den­de en­ga­ge­ment. Det har væ­ret af­gø­ren­de for etab­le­rin­gen af Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond og for at vi fort­sat kan ud­vik­le nye løs­nin­ger, der ska­ber so­ci­al ef­fekt og har en po­si­tiv øko­no­misk bund­linje,” si­ger stif­ter af Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond, Lars Jan­ni­ck Jo­han­sen i en pressemeddelelse.

Ud­skift­nin­gen sker iføl­ge fon­den på et tids­punkt, hvor Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond har ud­vik­let en lang ræk­ke red­ska­ber til so­ci­a­le løs­nin­ger via in­ve­ste­rin­ger, som nu kan im­ple­men­te­res på mar­keds­lig­nen­de vil­kår – det dre­jer som om so­ci­al ac­ce­le­re­ring af virk­som­he­der, so­ci­a­le ef­fek­tin­ve­ste­rin­ger og di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i so­ci­alt an­svar­li­ge virksomheder.

“Jeg er over­be­vist om, at vi i frem­ti­den ser et sti­gen­de mar­ked og be­hov for in­ve­ste­rin­ger i virk­som­he­der og ak­ti­vi­te­ter, der un­der­støt­ter so­ci­al in­nova­tion. Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond har vist over­be­vi­sen­de re­sul­ta­ter, der un­der­støt­ter bå­de den so­ci­a­le og den øko­no­mi­ske bund­linje. Det skal vi nu ska­le­re på mar­keds­vil­kår, så det bli­ver til gavn for fle­re,” si­ger Pe­ter Eng­berg i pres­se­med­del­el­sen. Han har væ­ret or­di­nært med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2014.

Sam­ti­dig med ud­peg­nin­gen af den nye for­mand, ind­træ­der Ul­rik An­der­s­son, øko­no­mi­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen og Mor­ten Høj­berg, stif­ter og CEO for re­k­rut­te­rings­fir­ma­et Mo­ment i be­sty­rel­sen. Ud over Gur­li Mar­ti­nus­sen ud­træ­der Mads S. Ras­mus­sen og­så af bestyrelsen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…