Ny Lego-fond klar til at støtte bred vifte af formål

Den almene fond K2 Fonden af 2023, som Lego-familiens pengetank Kirkbi netop har stiftet, vil på uddelingssiden først og fremmest støtte børns udvikling. Men K2 Fondens vedtægter omtaler også en lang række andre formål, som den er parat til at give penge til – lige fra sygdomsbekæmpelse til klima. Fondens formand forventer, at den vil dele fem mio. kr. ud årligt.

Den nye Le­go-fond K2 Fon­den af 2023 har som for­mål at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger. Sam­ti­dig er Kirk­bis over­dra­gel­se af 3.002 ak­tier til fon­den ble­vet ud­lagt som, at ho­ve­d­ak­tio­nær Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen har gen­nem­ført et re­elt magtskif­te i pengetanken.

K2 Fon­den af 2023, som Le­go-kon­cer­nens ejer Kirk­bi stif­te­de i marts i år, kan po­ten­ti­elt støt­te en sær­de­les bred vif­te af al­men­nyt­ti­ge formål.

Det frem­går af den nye fonds vedtæg­ter, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i via Civilstyrelsen.

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er fon­dens for­mål at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger – her­un­der, som det hed­der, ”først og frem­mest ved at støt­te børns udvikling”.

Men der er på in­gen må­de ta­le om, at al­le fon­dens ud­de­lings­mid­ler nød­ven­dig­vis vil til­fal­de børns ud­vik­ling. For, som der står i vedtægterne:

”Fon­den kan end­vi­de­re støt­te kul­tur, ud­dan­nel­se, syg­doms­be­kæm­pel­se, kli­ma, na­tur­be­va­rel­se, forsk­ning el­ler an­det for­mål, som ud fra en al­min­de­lig sam­funds­op­fat­tel­se må an­ses som almennyttigt.”

Vi­de­re po­in­te­r­er stif­ter­ne af fon­den, at ud­de­lin­ger­ne kan gi­ves til per­so­ner, der for ek­sem­pel på grund af syg­dom, ind­truf­ne sær­li­ge om­stæn­dig­he­der el­ler lig­nen­de uden skyld er kom­met i øko­no­mi­ske vanskeligheder.

”Det skal i for­bin­del­se med ud­de­lin­ger­ne væ­re over­ladt til be­sty­rel­sens skøn at vur­de­re, om støt­te skal gi­ves til en­kel­te per­so­ner el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner, i pri­vat el­ler of­fent­ligt re­gi, i Dan­mark el­ler i ud­lan­det,” frem­går det af for­måls­pa­ra­graf­fen i K2 Fon­dens vedtægter.

Et tænkt ek­sem­pel kun­ne væ­re støt­te til kli­ma- og na­tur­for­mid­ling for børn

Mi­cha­el Hal­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, K2 Fon­den af 2023

For­mand for fon­dens tre per­so­ner sto­re be­sty­rel­se er i fo­re­lø­big ét år den tid­li­ge­re McK­in­sey-kon­su­lent Mi­cha­el Hal­bye, der er be­sty­rel­ses­med­lem i Kirk­bi og sær­lig rå­d­gi­ver for fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen. I en mail til Fun­dats for­kla­rer Mi­cha­el Hal­bye K2 Fon­dens for­mål på den­ne måde:

"Fon­dens for­mål er at støt­te børns ud­vik­ling, og som en del af det kan fon­den yde støt­te in­den­for blandt an­det kli­ma og na­tur­be­va­rel­se. Det er væ­sent­li­ge om­rå­der, der lig­ger fa­mi­li­en me­get på sin­de, og som i dag ik­ke er ind­be­fat­tet af de øv­ri­ge fondsak­ti­vi­te­ter. Et tænkt ek­sem­pel kun­ne væ­re støt­te til kli­ma- og na­tur­for­mid­ling for børn," skri­ver Mi­cha­el Halbye.

Han til­fø­jer, at K2 Fon­den over den kom­men­de pe­ri­o­de skal "kon­sti­tu­e­re sig endeligt".

"Det er der­for fort­sat for tid­ligt at bli­ve me­re kon­kret om­kring ty­per af pro­jek­ter – her­un­der og­så fon­dens geo­gra­fi­ske fo­kus samt even­tu­el­le sam­ar­bej­de med øv­ri­ge fon­de," skri­ver Mi­cha­el Halbye.

For­man­den for den nye fond til­fø­jer, at den for­ven­tes at ha­ve et år­ligt ud­de­lings­ni­veau på "om­kring fem mil­li­o­ner kroner".

Magtskifte i pengetank

I for­bin­del­se med stif­tel­sen af fon­den har Kirk­bi, der ejer 75 pro­cent af le­ge­tøjs­kon­cer­nen, som ga­ve over­dra­get 3.002 ak­tier til fon­den, sva­ren­de til en stem­me­an­del på knap 34 pro­cent i Kirkbi.

Det er i fle­re me­di­er ble­vet ud­lagt som, at ho­ve­d­ak­tio­nær og tid­li­ge­re Le­go-di­rek­tør Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen har gen­nem­ført et re­elt ’magtskif­te’ i pen­ge­tan­ken, hvor han ind­til stif­tel­sen af fon­den selv sad på 62 pro­cent af ak­tier­ne i pengetanken.

Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen har nu 28 pro­cent af ak­tier­ne i hol­ding- og in­ve­ste­rings­sel­ska­bet, som kom ud af 2022 med et fi­nan­si­elt re­sul­tat på 10,7 mil­li­ar­der kroner.

Som om­talt blandt an­det i bo­gen ’Et liv med Le­go’ har Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­en igen­nem fle­re år øn­sket at etab­le­re en min­dre, al­men­nyt­tig fond, der igen­nem en eje­ran­del i Kirk­bi blandt an­det kan væ­re en støt­ten­de fak­tor for det lang­sig­te­de familieejerskab

Mi­cha­el Hal­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, K2 Fon­den af 2023

Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­en har læn­ge væ­ret op­ta­get af at be­skyt­te Le­go mod even­tu­el­le fa­mi­lie­fejder a la dem, man bå­de i Dan­mark og an­dre lan­de har set i lig­nen­de fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der. Der­for har fa­mi­li­en gen­nem fle­re år haft pla­ner om at etab­le­re en al­men­nyt­tig fond.

”Som om­talt blandt an­det i bo­gen ’Et liv med Le­go’ har Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­en igen­nem fle­re år øn­sket at etab­le­re en min­dre, al­men­nyt­tig fond, der igen­nem en eje­ran­del i Kirk­bi blandt an­det kan væ­re en støt­ten­de fak­tor for det lang­sig­te­de fa­mi­lie­e­jer­skab. Da 3. ge­ne­ra­tions­e­jer Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen plan­mæs­sigt træ­der til­ba­ge som be­sty­rel­ses­for­mand i Kirk­bi A/S til maj, har der væ­ret et øn­ske om at etab­le­re K2 Fon­den af 2023 nu," for­kla­rer Mi­cha­el Halbye.

Kan overgå til erhvervsdrivende fond

Det frem­går af den nye fonds vedtæg­ter, at den er un­der­lagt Ci­vilsty­rel­sens fondsmyn­dig­hed. Fon­den skal dog ha­ve mu­lig­hed for at dri­ve erhvervsvirksomhed.

”Det skal der­for væ­re over­ladt til be­sty­rel­sen at be­slut­te, på et hvil­ket som helst tids­punkt ef­ter fon­dens stif­tel­se, at æn­dre fon­dens ak­ti­vi­te­ter, så­le­des at fon­den – for­ud­sat at Er­hvervs­sty­rel­sen er enig he­ri – skal over­gå til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond. Det skal i den for­bin­del­se væ­re over­ladt til be­sty­rel­sens su­veræ­ne be­slut­ning, hvor­dan kra­vet til er­hvervsak­ti­vi­tet i fon­den skal op­fyl­des,” fast­slås det i K2 Fon­dens vedtægter.

63-åri­ge Mi­cha­el Hal­bye, som iføl­ge Ber­ling­s­ke er nær pri­vat ven med Kron­prins Fre­de­rik, er i fonds­sek­to­ren blandt an­det kendt for at sid­de i be­sty­rel­ser­ne for Mary Fon­den, Crown Prin­ce Fre­de­rik Fo­un­da­tion og Ma­ter­ni­ty Fo­un­da­tion samt i præ­si­di­et for WWF Verdensnaturfonden.

De to an­dre med­lem­mer af K2 Fon­dens be­sty­rel­se er Hans Se­ve­rin Han­sen, der er part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Ples­ner og rå­d­gi­ver for Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­en, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kirk­bi Sø­ren Thorup Sørensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer