Ugens uddelinger: Fondsmidler til børn i modgang, humanitære organisationer, spillesteder, topforsker og rensning af søer

Pen­ge fra PFA Brug Li­vet Fon­den til børn og fa­mi­li­er i svæ­re si­tu­a­tio­ner, fra Fon­den Sol og Strand til 10 for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, fra Tu­borg­fon­det til 29 spil­le­ste­der og kon­certar­ran­gø­rer, fra No­vo Nor­disk Fon­den til at lok­ke en pro­fes­sor hjem til Dan­mark og årets sid­ste do­na­tions­run­de fra Po­ul Due Jen­sens Fond. Det er ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Margit & Kjeld Andersen (foto: Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld)
Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld er en ny fond un­der op­byg­ning, og op­rin­de­ligt var pla­nen, at den skul­le be­gyn­de si­ne ud­lod­nin­ger fra 2022/2023. Imid­ler­tid har fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ud­lod­de en mil­li­on kro­ner til hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de for­mål al­le­re­de i år. På bil­le­det ses de to stif­te­re Mar­git og Kjeld An­der­sen (fo­to: Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld).

Årets sid­ste ud­ga­ve af rund­t­u­ren blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter med to fon­de, vi ik­ke så tit om­ta­ler i Fun­dats, nem­lig PFA Brug Li­vet Fon­den og Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld.

PFA Brug Li­vet Fon­den blev etab­le­ret i 2009 med en be­ske­den ka­pi­tal på tre mil­li­o­ner kro­ner og har som for­mål at ”støt­te ildsjæ­le, der hjæl­per an­dre til at bru­ge li­vet.” Fon­den har net­op fun­det frem til det­te års fem mod­ta­ge­re af be­vil­lin­ger blandt 45 re­le­van­te ansøgninger. 

”Ef­ter en gen­nem­gang af årets indstil­lin­ger teg­ne­de der sig et bil­le­de af, at børn og fa­mi­li­er i svæ­re si­tu­a­tio­ner var om­drej­nings­punkt for de ini­ti­a­ti­ver, hvor vi men­te at kun­ne gø­re den stør­ste for­skel for ildsjæ­le­ne der­u­de. Net­op i den­ne tid præ­get af so­ci­al iso­la­tion fin­der vi det sær­ligt vig­tigt, at der ret­tes en op­mærk­som­hed mod dem, som ska­ber fæl­les­ska­ber til at mø­de nog­le af li­vets svæ­re­ste ud­for­drin­ger. Det er bag­grun­den for val­get af årets hjer­tesa­ger,” si­ger Tor­ben Dal­by Lar­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen i PFA Brug Li­vet Fon­den og i PFA Pen­sion, i en pressemeddelelse.

Net­op i den­ne tid præ­get af so­ci­al iso­la­tion fin­der vi det sær­ligt vig­tigt, at der ret­tes en op­mærk­som­hed mod dem, som ska­ber fæl­les­ska­ber til at mø­de nog­le af li­vets svæ­re­ste udfordringer.

Tor­ben Dal­by Lar­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, PFA Brug Li­vet Fonden

De i alt 175.000 kro­ner for­de­les mel­lem Li­ge Vil­kårs Fri­vil­li­ge bi­sid­der­kor­ps og or­ga­ni­sa­tio­nen Skyg­gebørn, som beg­ge mod­ta­ger 50.000 kro­ner, og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Men­tor­barn, Øn­skeland og For­æl­dre & Sorg – Lands­for­e­nin­gen Spæd­barns­død, der al­le mod­ta­ger 25.000 kroner.

Ud over øko­no­misk hjælp får mod­ta­ger­ne hjælp og spar­ring fra PFA til at ska­be yder­li­ge­re op­mærk­som­hed om­kring de­res ar­bej­de, blandt an­det i form af pro­fes­sio­nelt pro­du­ce­re­de film og even­tu­el del­ta­gel­se på di­ver­se PFA-events.

En million til 10 organisationer fra nystiftet fond

Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld er en ny fond un­der op­byg­ning, og op­rin­de­ligt var pla­nen, at den skul­le be­gyn­de si­ne ud­lod­nin­ger fra 2022/2023. Imid­ler­tid har fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ud­lod­de en mil­li­on kro­ner til hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de for­mål al­le­re­de i år, skri­ver lo­kal­me­di­et Vo­res Jammerbugt.

”Vi er utro­lig gla­de for, at vi her i 2020 får mu­lig­hed for at ud­lod­de de før­ste pen­ge fra fon­den. På grund af pan­de­mi­en har det væ­ret et tur­bu­lent år – ik­ke kun for Sol og Strand, men for al­le. Man­ge af de for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, vi har væ­ret i di­a­log med, er stærkt på­vir­ke­de af cor­ona­kri­sen dels i for­hold til mu­lig­he­den for at la­ve ak­ti­vi­te­ter og dels rent øko­no­misk. Der­for er det en glæ­de, at vi for­mår at hjæl­pe dis­se for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, og vi hå­ber, at det kan væ­re et lys­punkt i en svær tid,” si­ger Kjeld An­der­sen til Vo­res Jammerbugt.

Han og hu­stru­en Mar­git An­der­sen, der er grund­læg­ge­re af Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning, stif­te­de fon­den i 2019 i for­bin­del­se med, at par­ret over­drog ho­ve­d­e­jer­ska­bet i fe­ri­e­hus­ud­lej­nings­virk­som­he­den til fonden.

”Vi har i man­ge år øn­sket at etab­le­re den­ne fond dels for at sik­re, at Sol og Strand for­bli­ver på dan­ske hæn­der – og­så i frem­ti­den – og dels for i kraft af vo­res livs­værk at hjæl­pe an­dre, der har be­hov,” si­ger Mar­git Andersen.

Vi er utro­lig gla­de for, at vi her i 2020 får mu­lig­hed for at ud­lod­de de før­ste pen­ge fra fonden.

Kjeld An­der­sen – Medstif­ter og be­sty­rel­ses­med­lem, Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld

Føl­gen­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som al­le får 100.000 kro­ner, er de før­ste mod­ta­ge­re af pen­ge fra Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld: Læ­ger uden Græn­ser, Bed­re Psy­ki­a­tri, Nat­te­rav­ne­ne, AD­HD-for­e­­nin­­gen, Ju­le­mær­ke­fon­den, Skyg­gebørn, Lands­for­e­nin­gen for Spi­se­for­styr­rel­ser, Bør­ne­sa­gens Fæl­les­råd, den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Sko­vs­gård Ho­tel samt Hy­de­ra­bad­fon­den, der støt­ter drif­ten af et bør­ne­hjem i Indien.

Årets ud­væl­gel­se er sket med sær­lig vægt på de øn­sker, som Mar­git og Kjeld An­der­sen har haft til den før­ste ud­lod­ning. Frem­ti­di­ge ud­lod­nin­ger fra fon­den vil ske på bag­grund af mod­tag­ne ansøgninger.

”I 2022/2023 for­ven­ter vi at kun­ne ud­lod­de et be­trag­te­ligt mil­li­onbe­løb, mens vi hå­ber at kun­ne ud­lod­de end­nu én mil­li­on kro­ner næ­ste år. For­vent­nin­gen er, at vi åb­ner for ind­sen­del­se af an­søg­nin­ger i au­gust næ­ste år, og dis­se vil bli­ve be­hand­let i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvor­ef­ter ud­lod­ning vil fin­de sted i de­cem­ber,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jens Stadum.

3,2 millioner kroner til spillesteder

I den for­løb­ne uge er der og­så ble­vet sat nav­ne på 29 spil­le­ste­der og kon­certar­ran­gø­rer, som til­sam­men mod­ta­ger 3,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det Musikhjælp.

I Fun­dats om­tal­te vi i novem­ber Tu­borg­fon­dets nye pul­je på tre mil­li­o­ner kro­ner må­l­ret­tet de dan­ske spil­le­ste­der, som kan sø­ge om mid­ler til at genåb­ne på en bed­re må­de, end da de i for­å­ret blev tvun­get til at luk­ke dø­re­ne i. 

Du kan blandt an­det glæ­de dig til nye kon­cert­for­ma­ter med op­varm­nings­for­ske­re i ste­det for musikere

Tu­borg­fon­det

”Du kan blandt an­det glæ­de dig til nye kon­cert­for­ma­ter med op­varm­nings­for­ske­re i ste­det for mu­si­ke­re, spil­le­ste­der med re­du­ce­ret CO2 af­tryk, fle­re un­ge fri­vil­li­ge i kon­cert­pro­duk­tio­nen og me­get me­re,” skri­ver Tu­borg­fon­det på Linkedin.

Stort legat til anerkendt professor

Rund­t­u­ren blandt fon­de­nes se­ne­ste ud­de­lin­ger fort­sæt­ter hos No­vo Nor­disk Fon­den, som med et le­gat på 50 mil­li­o­ner kro­ner har haft held til at lok­ke pro­fes­sor Jes­per Svej­strup til­ba­ge til Dan­mark ef­ter 27 år i udlandet.

Pro­fes­sor Jes­per Svej­strup for­lod Dan­mark i 1993 for at læ­re af de bed­ste i ver­den in­den for sit forsk­nings­om­rå­de på Stan­ford Uni­ver­si­ty i Californien.

Nu ven­der Jes­per Svej­strup hjem til Dan­mark som en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt top­for­sker, og han er net­op til­t­rå­dt en stil­ling som pro­fes­sor og forsk­nings­le­der på In­sti­tut for Cel­lu­lær- og Mo­le­kylær Me­di­cin ved Kø­ben­havns Universitet.

”Min hu­stru og jeg har læn­ge haft tan­ker om at ven­de til­ba­ge til Dan­mark og gi­ve no­get til­ba­ge til det land, som gav os vo­res op­vækst, ud­dan­nel­se og sti­pen­di­er til at ta­ge ud og læ­re. Der­for var det en fan­ta­stisk mu­lig­hed, som bød sig, og som vi kun kun­ne si­ge ja til, da det bå­de gav me­ning forsk­nings­mæs­sigt og fa­mi­lie­mæs­sigt,” si­ger Jes­per Svej­strup i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Jes­per Svej­strup har få­et en sy­vårig Lau­re­a­te Re­search Grant-be­vil­ling, der gi­ves til frem­ra­gen­de in­ter­na­tio­na­le for­ske­re, som øn­sker at etab­le­re en for­sker­grup­pe i Danmark.

Si­den 2012 har No­vo Nor­disk Fon­den gen­nem pro­gram­met ud­delt i alt 655 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 16 bevillinger.

Penge til rensning af søer

Vi slut­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, hvor be­sty­rel­sen net­op har god­kendt årets sid­ste do­na­tio­ner, der brin­ger de sam­le­de ud­de­lin­ger i 2020 op på 195 mil­li­o­ner kro­ner, for­delt med 65 mil­li­o­ner til forsk­ning og læ­ring, 90 mil­li­o­ner til vand og bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og 40 mil­li­o­ner til in­klu­sion og samfundsengagement.

Når di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond Kim Nøhr Skib­sted kig­ger til­ba­ge på 2020, hæf­ter han sig især ved kon­se­kven­ser­ne af coronapandemien.

”Det stod ret tid­ligt klart for os, at pan­de­mi­en vil­le få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for al­le tre ud­de­lings­om­rå­der. Vi har i årets løb ud­delt en ræk­ke be­vil­lin­ger til sund­heds­forsk­ning, no­get vi el­lers nor­malt vil­le over­la­de til de sto­re me­­di­ci­­nal-fon­­de. In­den for vand har vi ud­delt ek­stra­or­di­nært man­ge mid­ler til hu­ma­ni­tær bi­stand og in­stal­le­ret tu­sind­vis af hånd­va­ske­sta­tio­ner rundt om­kring i ver­den. En­de­lig har vi gjort vo­res in­klu­sions­om­rå­de glo­balt ved at etab­le­re en pul­je, hvor Grund­­fos-sel­ska­­ber og an­sat­te en­ga­ge­rer sig i lo­ka­le, so­ci­a­le for­mål,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Blandt årets sid­ste do­na­tio­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond er et pro­jekt om sø­rens­ning, hvor fle­re dan­ske uni­ver­si­te­ter er gå­et sam­men om at fin­de en bæ­re­dyg­tig og skån­som me­to­de til at fjer­ne fos­for fra sø­er og gen­an­ven­de det. Pro­jek­tet modt­og i før­ste om­gang 6,1 mil­li­o­ner kro­ner, og nu føl­ges der op med en be­vil­ling på 14,4 mil­li­o­ner kro­ner til vi­de­re­ud­vik­ling og ind­dra­gel­se af fle­re partnere.

Be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond be­slut­te­de på årets sid­ste mø­de sam­ti­dig at fast­hol­de be­vil­lings­ram­men i 2021 på sam­me ni­veau som i år, nem­lig 200 mil­li­o­ner kroner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…