Ugens uddelinger: Fondsmidler til børn i modgang, humanitære organisationer, spillesteder, topforsker og rensning af søer

Penge fra PFA Brug Livet Fonden til børn og familier i svære situationer, fra Fonden Sol og Strand til 10 forskellige organisationer, fra Tuborgfondet til 29 spillesteder og koncertarrangører, fra Novo Nordisk Fonden til at lokke en professor hjem til Danmark og årets sidste donationsrunde fra Poul Due Jensens Fond. Det er ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren.

Margit & Kjeld Andersen (foto: Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld)
Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld er en ny fond un­der op­byg­ning, og op­rin­de­ligt var pla­nen, at den skul­le be­gyn­de si­ne ud­lod­nin­ger fra 2022/2023. Imid­ler­tid har fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ud­lod­de en mil­li­on kro­ner til hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de for­mål al­le­re­de i år. På bil­le­det ses de to stif­te­re Mar­git og Kjeld An­der­sen (fo­to: Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld).

Årets sid­ste ud­ga­ve af rund­t­u­ren blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter med to fon­de, vi ik­ke så tit om­ta­ler i Fun­dats, nem­lig PFA Brug Li­vet Fon­den og Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld.

PFA Brug Li­vet Fon­den blev etab­le­ret i 2009 med en be­ske­den ka­pi­tal på tre mil­li­o­ner kro­ner og har som for­mål at ”støt­te ildsjæ­le, der hjæl­per an­dre til at bru­ge li­vet.” Fon­den har net­op fun­det frem til det­te års fem mod­ta­ge­re af be­vil­lin­ger blandt 45 re­le­van­te ansøgninger. 

”Ef­ter en gen­nem­gang af årets indstil­lin­ger teg­ne­de der sig et bil­le­de af, at børn og fa­mi­li­er i svæ­re si­tu­a­tio­ner var om­drej­nings­punkt for de ini­ti­a­ti­ver, hvor vi men­te at kun­ne gø­re den stør­ste for­skel for ildsjæ­le­ne der­u­de. Net­op i den­ne tid præ­get af so­ci­al iso­la­tion fin­der vi det sær­ligt vig­tigt, at der ret­tes en op­mærk­som­hed mod dem, som ska­ber fæl­les­ska­ber til at mø­de nog­le af li­vets svæ­re­ste ud­for­drin­ger. Det er bag­grun­den for val­get af årets hjer­tesa­ger,” si­ger Tor­ben Dal­by Lar­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen i PFA Brug Li­vet Fon­den og i PFA Pen­sion, i en pressemeddelelse.

Net­op i den­ne tid præ­get af so­ci­al iso­la­tion fin­der vi det sær­ligt vig­tigt, at der ret­tes en op­mærk­som­hed mod dem, som ska­ber fæl­les­ska­ber til at mø­de nog­le af li­vets svæ­re­ste udfordringer.

Tor­ben Dal­by Lar­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, PFA Brug Li­vet Fonden

De i alt 175.000 kro­ner for­de­les mel­lem Li­ge Vil­kårs Fri­vil­li­ge bi­sid­der­kor­ps og or­ga­ni­sa­tio­nen Skyg­gebørn, som beg­ge mod­ta­ger 50.000 kro­ner, og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Men­tor­barn, Øn­skeland og For­æl­dre & Sorg – Lands­for­e­nin­gen Spæd­barns­død, der al­le mod­ta­ger 25.000 kroner.

Ud over øko­no­misk hjælp får mod­ta­ger­ne hjælp og spar­ring fra PFA til at ska­be yder­li­ge­re op­mærk­som­hed om­kring de­res ar­bej­de, blandt an­det i form af pro­fes­sio­nelt pro­du­ce­re­de film og even­tu­el del­ta­gel­se på di­ver­se PFA-events.

En million til 10 organisationer fra nystiftet fond

Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld er en ny fond un­der op­byg­ning, og op­rin­de­ligt var pla­nen, at den skul­le be­gyn­de si­ne ud­lod­nin­ger fra 2022/2023. Imid­ler­tid har fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ud­lod­de en mil­li­on kro­ner til hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de for­mål al­le­re­de i år, skri­ver lo­kal­me­di­et Vo­res Jammerbugt.

”Vi er utro­lig gla­de for, at vi her i 2020 får mu­lig­hed for at ud­lod­de de før­ste pen­ge fra fon­den. På grund af pan­de­mi­en har det væ­ret et tur­bu­lent år – ik­ke kun for Sol og Strand, men for al­le. Man­ge af de for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, vi har væ­ret i di­a­log med, er stærkt på­vir­ke­de af cor­ona­kri­sen dels i for­hold til mu­lig­he­den for at la­ve ak­ti­vi­te­ter og dels rent øko­no­misk. Der­for er det en glæ­de, at vi for­mår at hjæl­pe dis­se for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, og vi hå­ber, at det kan væ­re et lys­punkt i en svær tid,” si­ger Kjeld An­der­sen til Vo­res Jammerbugt.

Han og hu­stru­en Mar­git An­der­sen, der er grund­læg­ge­re af Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning, stif­te­de fon­den i 2019 i for­bin­del­se med, at par­ret over­drog ho­ve­d­e­jer­ska­bet i fe­ri­e­hus­ud­lej­nings­virk­som­he­den til fonden.

”Vi har i man­ge år øn­sket at etab­le­re den­ne fond dels for at sik­re, at Sol og Strand for­bli­ver på dan­ske hæn­der – og­så i frem­ti­den – og dels for i kraft af vo­res livs­værk at hjæl­pe an­dre, der har be­hov,” si­ger Mar­git Andersen.

Vi er utro­lig gla­de for, at vi her i 2020 får mu­lig­hed for at ud­lod­de de før­ste pen­ge fra fonden.

Kjeld An­der­sen – Medstif­ter og be­sty­rel­ses­med­lem, Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld

Føl­gen­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som al­le får 100.000 kro­ner, er de før­ste mod­ta­ge­re af pen­ge fra Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld: Læ­ger uden Græn­ser, Bed­re Psy­ki­a­tri, Nat­te­rav­ne­ne, AD­HD-for­e­nin­gen, Ju­le­mær­ke­fon­den, Skyg­gebørn, Lands­for­e­nin­gen for Spi­se­for­styr­rel­ser, Bør­ne­sa­gens Fæl­les­råd, den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Sko­vs­gård Ho­tel samt Hy­de­ra­bad­fon­den, der støt­ter drif­ten af et bør­ne­hjem i Indien.

Årets ud­væl­gel­se er sket med sær­lig vægt på de øn­sker, som Mar­git og Kjeld An­der­sen har haft til den før­ste ud­lod­ning. Frem­ti­di­ge ud­lod­nin­ger fra fon­den vil ske på bag­grund af mod­tag­ne ansøgninger.

”I 2022/2023 for­ven­ter vi at kun­ne ud­lod­de et be­trag­te­ligt mil­li­onbe­løb, mens vi hå­ber at kun­ne ud­lod­de end­nu én mil­li­on kro­ner næ­ste år. For­vent­nin­gen er, at vi åb­ner for ind­sen­del­se af an­søg­nin­ger i au­gust næ­ste år, og dis­se vil bli­ve be­hand­let i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvor­ef­ter ud­lod­ning vil fin­de sted i de­cem­ber,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jens Stadum.

3,2 millioner kroner til spillesteder

I den for­løb­ne uge er der og­så ble­vet sat nav­ne på 29 spil­le­ste­der og kon­certar­ran­gø­rer, som til­sam­men mod­ta­ger 3,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det Musikhjælp.

I Fun­dats om­tal­te vi i novem­ber Tu­borg­fon­dets nye pul­je på tre mil­li­o­ner kro­ner må­l­ret­tet de dan­ske spil­le­ste­der, som kan sø­ge om mid­ler til at genåb­ne på en bed­re må­de, end da de i for­å­ret blev tvun­get til at luk­ke dø­re­ne i. 

Du kan blandt an­det glæ­de dig til nye kon­cert­for­ma­ter med op­varm­nings­for­ske­re i ste­det for musikere

Tu­borg­fon­det

”Du kan blandt an­det glæ­de dig til nye kon­cert­for­ma­ter med op­varm­nings­for­ske­re i ste­det for mu­si­ke­re, spil­le­ste­der med re­du­ce­ret CO2 af­tryk, fle­re un­ge fri­vil­li­ge i kon­cert­pro­duk­tio­nen og me­get me­re,” skri­ver Tu­borg­fon­det på Linkedin.

Stort legat til anerkendt professor

Rund­t­u­ren blandt fon­de­nes se­ne­ste ud­de­lin­ger fort­sæt­ter hos No­vo Nor­disk Fon­den, som med et le­gat på 50 mil­li­o­ner kro­ner har haft held til at lok­ke pro­fes­sor Jes­per Svej­strup til­ba­ge til Dan­mark ef­ter 27 år i udlandet.

Pro­fes­sor Jes­per Svej­strup for­lod Dan­mark i 1993 for at læ­re af de bed­ste i ver­den in­den for sit forsk­nings­om­rå­de på Stan­ford Uni­ver­si­ty i Californien.

Nu ven­der Jes­per Svej­strup hjem til Dan­mark som en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt top­for­sker, og han er net­op til­t­rå­dt en stil­ling som pro­fes­sor og forsk­nings­le­der på In­sti­tut for Cel­lu­lær- og Mo­le­kylær Me­di­cin ved Kø­ben­havns Universitet.

”Min hu­stru og jeg har læn­ge haft tan­ker om at ven­de til­ba­ge til Dan­mark og gi­ve no­get til­ba­ge til det land, som gav os vo­res op­vækst, ud­dan­nel­se og sti­pen­di­er til at ta­ge ud og læ­re. Der­for var det en fan­ta­stisk mu­lig­hed, som bød sig, og som vi kun kun­ne si­ge ja til, da det bå­de gav me­ning forsk­nings­mæs­sigt og fa­mi­lie­mæs­sigt,” si­ger Jes­per Svej­strup i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Jes­per Svej­strup har få­et en sy­vårig Lau­re­a­te Re­search Grant-be­vil­ling, der gi­ves til frem­ra­gen­de in­ter­na­tio­na­le for­ske­re, som øn­sker at etab­le­re en for­sker­grup­pe i Danmark.

Si­den 2012 har No­vo Nor­disk Fon­den gen­nem pro­gram­met ud­delt i alt 655 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 16 bevillinger.

Penge til rensning af søer

Vi slut­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, hvor be­sty­rel­sen net­op har god­kendt årets sid­ste do­na­tio­ner, der brin­ger de sam­le­de ud­de­lin­ger i 2020 op på 195 mil­li­o­ner kro­ner, for­delt med 65 mil­li­o­ner til forsk­ning og læ­ring, 90 mil­li­o­ner til vand og bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og 40 mil­li­o­ner til in­klu­sion og samfundsengagement.

Når di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond Kim Nøhr Skib­sted kig­ger til­ba­ge på 2020, hæf­ter han sig især ved kon­se­kven­ser­ne af coronapandemien.

”Det stod ret tid­ligt klart for os, at pan­de­mi­en vil­le få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for al­le tre ud­de­lings­om­rå­der. Vi har i årets løb ud­delt en ræk­ke be­vil­lin­ger til sund­heds­forsk­ning, no­get vi el­lers nor­malt vil­le over­la­de til de sto­re me­di­ci­nal-fon­de. In­den for vand har vi ud­delt ek­stra­or­di­nært man­ge mid­ler til hu­ma­ni­tær bi­stand og in­stal­le­ret tu­sind­vis af hånd­va­ske­sta­tio­ner rundt om­kring i ver­den. En­de­lig har vi gjort vo­res in­klu­sions­om­rå­de glo­balt ved at etab­le­re en pul­je, hvor Grund­fos-sel­ska­ber og an­sat­te en­ga­ge­rer sig i lo­ka­le, so­ci­a­le for­mål,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Blandt årets sid­ste do­na­tio­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond er et pro­jekt om sø­rens­ning, hvor fle­re dan­ske uni­ver­si­te­ter er gå­et sam­men om at fin­de en bæ­re­dyg­tig og skån­som me­to­de til at fjer­ne fos­for fra sø­er og gen­an­ven­de det. Pro­jek­tet modt­og i før­ste om­gang 6,1 mil­li­o­ner kro­ner, og nu føl­ges der op med en be­vil­ling på 14,4 mil­li­o­ner kro­ner til vi­de­re­ud­vik­ling og ind­dra­gel­se af fle­re partnere.

Be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond be­slut­te­de på årets sid­ste mø­de sam­ti­dig at fast­hol­de be­vil­lings­ram­men i 2021 på sam­me ni­veau som i år, nem­lig 200 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer