Industriens Fond vil rette op på underrepræsentation af kvindelige iværksættere

”Danmark ligger håbløst lavt på andelen af kvindelige iværksættere, og dermed går vi glip af en masse potentiale,” mener administrerende direktør i Industriens Fond Thomas Hofman-Bang. Derfor har fonden netop skudt foreløbig én million kroner ind i et nyt internationalt mentorforløb for 60 kvindelige danske iværksættere.

Kvindelige iværksættere
Et nyt for­løb fra iværk­sæt­ter­p­lat­for­men Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes, som støt­tes øko­no­misk med én mil­li­on kro­ner fra In­du­stri­ens Fond, for­sø­ge dels at ba­ne vej for en suc­ces­rig iværk­sæt­ter­kar­ri­e­re for 60 ud­valg­te kvin­der, dels på læn­ge­re sigt gø­re fle­re an­dre dan­ske kvin­der in­ter­es­se­re­de i at drop­pe det fa­ste job for at bli­ve iværksættere.

Det kan næ­sten kun gå fremad.

Så­dan er vir­ke­lig­he­den, når det gæl­der den yderst be­sked­ne an­del af dan­ske kvin­der, der væl­ger en kar­ri­e­re­vej som iværksætter.

Den se­ne­ste år­li­ge vur­de­ring af iværk­sæt­terak­ti­vi­te­ter­ne i en ræk­ke lan­de, Glo­bal En­tre­pre­n­eurs­hip Mo­ni­tor, vi­ser, at an­de­len af dan­ske kvin­der i al­de­ren 18-64, som er nye iværk­sæt­te­re, i 2019 ud­gjor­de 4,2 pro­cent. Til sam­men­lig­ning var gen­nem­snit­tet i OECD-lan­de­ne me­re end dob­belt så højt, 9,2 procent. 

Men nu skal et nyt for­løb fra iværk­sæt­ter­p­lat­for­men Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes, som støt­tes øko­no­misk med én mil­li­on kro­ner fra In­du­stri­ens Fond, for­sø­ge dels at ba­ne vej for en suc­ces­rig iværk­sæt­ter­kar­ri­e­re for 60 ud­valg­te kvin­der, dels på læn­ge­re sigt gø­re fle­re an­dre dan­ske kvin­der in­ter­es­se­re­de i at drop­pe det fa­ste job for at bli­ve iværksættere.

Om kort tid åb­nes der for an­søg­nin­ger til de før­ste 20 ud af 60 plad­ser blandt nu­væ­ren­de og kom­men­de kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re på pro­gram­met kal­det ’Dan­mark i fø­rer­trøj­en på kvin­de­ligt iværk­sæt­te­ri’, og se­ne­re i 2021 ud­væl­ges yder­li­ge­re to hold á 20 kvinder.

De, som kom­mer gen­nem nå­leø­jet, får i lø­bet af det kom­men­de år stil­let to in­ter­na­tio­na­le men­to­rer til rå­dig­hed og bli­ver knyt­tet til et ac­ce­le­ra­tor­pro­gram, der skal hjæl­pe iværk­sæt­ter­ne hur­ti­ge­re i gang. 

Der­u­d­over får de 60 kvin­der på sigt mu­lig­hed for at op­ta­ge lån i en ny­op­ret­tet in­ve­ste­rings­fond, som kan hjæl­pe med at rej­se ka­pi­tal til at for­vand­le iværk­sæt­te­ram­bi­tio­ner­ne til realiteter.

Ingen konkrete måltal

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang læg­ger ik­ke skjul på, at han hå­ber, at for­lø­bet på sigt vil få stor be­tyd­ning for ly­sten til at bli­ve kvin­de­lig iværk­sæt­ter i Danmark.

”Det so­le­kla­re mål er, at iværk­sæt­ter­mil­jø­et dels skal bli­ve me­re at­trak­tivt for kvin­der, dels skal mun­de ud i, at vi får fle­re suc­ces­ful­de kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re i frem­ti­den,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang til Fundats.

Ek­sakt hvor man­ge fle­re dan­ske kvin­der, der om ét, fem el­ler ti år kan skri­ve iværk­sæt­ter på vi­sit­kor­tet, vil Tho­mas Hof­man-Bang ik­ke kom­me med et bud på.

Det kan for­hå­bent­lig in­spi­re­re an­dre kvin­der, der går rundt med en iværk­sæt­ter i ma­ven, men ik­ke tør ta­ge sprin­get fra et sik­kert, løn­net job.

Tho­mas Hof­man-Bang – di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond 

”Vi har ik­ke sat kon­kre­te må­l­tal op for, hvor man­ge nye iværk­sæt­te­re, det­te ini­ti­a­tiv skal fø­re med sig – det er for tid­ligt at må­le ved ud­gan­gen af 2021, hvor pro­cen­ten næp­pe har nå­et at flyt­te sig me­get. Men det, vi hå­ber på, er, at ini­ti­a­ti­vet på lidt læn­ge­re sigt kan væ­re med til at spar­ke en ud­vik­ling og en hold­nings­æn­dring i gang, så vi kan få ret­tet op på det be­skæm­men­de ud­gangs­punkt. Glo­bal En­tre­pre­n­eurs­hip Mo­ni­tor-rap­por­ten vi­ser ty­de­ligt, at Dan­mark lig­ger håb­løst lavt på an­de­len af kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, og der­med går vi glip af en mas­se po­ten­ti­a­le,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Pa­ral­lelt med be­stræ­bel­ser­ne fra blandt an­det po­li­tisk si­de på at få fle­re kvin­der i le­del­se, hand­ler sats­nin­gen på de 60 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re me­get om at ska­be rol­lemo­del­ler, un­der­stre­ger In­du­stri­ens Fonds direktør.

”Om­drej­nings­punk­tet i pro­jek­tet er at hjæl­pe 60 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, der er i gang, men har brug for hjælp til at ac­ce­le­re­re og til at lyk­kes. Kan vi med hjælp fra blandt an­dre in­ter­na­tio­na­le men­to­rer gi­ve et skub i ret­ning af, at iværk­sæt­ter­ne bli­ver me­re syn­li­ge og suc­ces­ful­de, kan det for­hå­bent­lig in­spi­re­re an­dre kvin­der, der går rundt med en iværk­sæt­ter i ma­ven, men ik­ke tør ta­ge sprin­get fra et sik­kert, løn­net job og ud i den me­re usik­re til­væ­rel­se som iværk­sæt­ter. Det hand­ler om at ha­ve nog­le in­spi­re­ren­de, suc­ces­ful­de rol­lemo­del­ler, som an­dre kvin­der kan spej­le sig i,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Betydeligt bidrag

In­du­stri­ens Fonds ak­tie i pro­jek­tet er i før­ste om­gang kun knyt­tet til før­ste del af tre­trin­s­ra­ket­ten, nem­lig men­tor­de­len. Og selv­om Tho­mas Hof­man-Bang er­ken­der, at fon­dens bi­drag på én mil­li­on kro­ner ik­ke ly­der stort i en fonds­ver­den, hvor to- og tre­cif­re­de mil­li­onbe­vil­lin­ger ik­ke er et sær­syn, fø­ler han sig over­be­vist om, at bi­dra­get vil gø­re en mar­kant forskel.

”For Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes er en mil­li­on kro­ner et be­ty­de­ligt bi­drag til at ac­ce­le­re­re de­res ak­ti­vi­te­ter. Og jeg er sik­ker på, vi kan ska­be me­get dy­na­mik for den mil­li­on,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Vi kan jo se, at fle­re og fle­re fon­de ta­ger del i im­pact-in­ve­ste­rings­bøl­gen, men vi er me­get be­vid­ste om, at ri­si­ko­en er, at man får et af­kast, som er un­der markedsniveau.

Tho­mas Hof­man-Bang – di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond 

Han til­fø­jer, at når pro­jek­tet eva­lu­e­res om et års tid, er det langt fra utæn­ke­ligt, at In­du­stri­ens Fond vil væ­re klar til, som di­rek­tø­ren ud­tryk­ker det, ”at gø­re no­get me­re el­ler no­get an­der­le­des” for at frem­me de kvin­de­li­ge iværksættere.

Den in­ve­ste­rings­fond, som Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes øn­sker at op­ret­te for at kun­ne hjæl­pe de ud­valg­te kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re med at rej­se ka­pi­tal, bli­ver dog iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang ik­ke med­fi­nan­si­e­ret af In­du­stri­ens Fond – i hvert fald ik­ke på den kor­te bane. 

”Vi kun­ne snildt rum­me det i vo­res stra­te­gi i In­du­stri­ens Fond. Men på nu­væ­ren­de tids­punkt har vi stra­te­gisk fra­valgt at in­vol­ve­re os på den må­de. Vi kan jo se, at fle­re og fle­re fon­de ta­ger del i im­pact-in­ve­ste­rings­bøl­gen, men vi er me­get be­vid­ste om, at ri­si­ko­en er, at man får et af­kast, som er un­der mar­keds­ni­veau. Så ind­til vi­de­re har vi be­slut­tet at kø­re en ren linje: På in­ve­ste­rings­si­den er vi ka­pi­ta­li­ster, der ar­bej­der på at mak­si­me­re af­ka­stet til brug for vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter – og så hel­li­ger vi os for­må­let på ud­de­lings­si­den, hvor vi har man­ge mid­ler at gø­re godt med, net­op for­di vi gør det godt på in­ve­ste­rings­si­den. Men lad os se om fø­je år – det kan godt væ­re, vi træf­fer en an­den be­slut­ning på et se­ne­re tids­punkt, men det bli­ver ik­ke nu og her,” fast­slår Tho­mas Hofman-Bang.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer