Industriens Fond vil rette op på underrepræsentation af kvindelige iværksættere

”Dan­mark lig­ger håb­løst lavt på an­de­len af kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, og der­med går vi glip af en mas­se po­ten­ti­a­le,” me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang. Der­for har fon­den net­op skudt fo­re­lø­big én mil­li­on kro­ner ind i et nyt in­ter­na­tio­nalt men­tor­for­løb for 60 kvin­de­li­ge dan­ske iværksættere. 

Kvindelige iværksættere
Et nyt for­løb fra iværk­sæt­ter­p­lat­for­men Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes, som støt­tes øko­no­misk med én mil­li­on kro­ner fra In­du­stri­ens Fond, for­sø­ge dels at ba­ne vej for en suc­ces­rig iværk­sæt­ter­kar­ri­e­re for 60 ud­valg­te kvin­der, dels på læn­ge­re sigt gø­re fle­re an­dre dan­ske kvin­der in­ter­es­se­re­de i at drop­pe det fa­ste job for at bli­ve iværksættere.

Det kan næ­sten kun gå fremad.

Så­dan er vir­ke­lig­he­den, når det gæl­der den yderst be­sked­ne an­del af dan­ske kvin­der, der væl­ger en kar­ri­e­re­vej som iværksætter.

Den se­ne­ste år­li­ge vur­de­ring af iværk­sæt­terak­ti­vi­te­ter­ne i en ræk­ke lan­de, Glo­bal En­tre­pre­n­eurs­hip Mo­ni­tor, vi­ser, at an­de­len af dan­ske kvin­der i al­de­ren 18-64, som er nye iværk­sæt­te­re, i 2019 ud­gjor­de 4,2 pro­cent. Til sam­men­lig­ning var gen­nem­snit­tet i OECD-lan­­de­­ne me­re end dob­belt så højt, 9,2 procent. 

Men nu skal et nyt for­løb fra iværk­sæt­ter­p­lat­for­men Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes, som støt­tes øko­no­misk med én mil­li­on kro­ner fra In­du­stri­ens Fond, for­sø­ge dels at ba­ne vej for en suc­ces­rig iværk­sæt­ter­kar­ri­e­re for 60 ud­valg­te kvin­der, dels på læn­ge­re sigt gø­re fle­re an­dre dan­ske kvin­der in­ter­es­se­re­de i at drop­pe det fa­ste job for at bli­ve iværksættere.

Om kort tid åb­nes der for an­søg­nin­ger til de før­ste 20 ud af 60 plad­ser blandt nu­væ­ren­de og kom­men­de kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re på pro­gram­met kal­det ’Dan­mark i fø­rer­trøj­en på kvin­de­ligt iværk­sæt­te­ri’, og se­ne­re i 2021 ud­væl­ges yder­li­ge­re to hold á 20 kvinder.

De, som kom­mer gen­nem nå­leø­jet, får i lø­bet af det kom­men­de år stil­let to in­ter­na­tio­na­le men­to­rer til rå­dig­hed og bli­ver knyt­tet til et ac­ce­le­ra­tor­pro­gram, der skal hjæl­pe iværk­sæt­ter­ne hur­ti­ge­re i gang. 

Der­u­d­over får de 60 kvin­der på sigt mu­lig­hed for at op­ta­ge lån i en ny­op­ret­tet in­ve­ste­rings­fond, som kan hjæl­pe med at rej­se ka­pi­tal til at for­vand­le iværk­sæt­te­ram­bi­tio­ner­ne til realiteter.

Ingen konkrete måltal

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­­man-Bang læg­ger ik­ke skjul på, at han hå­ber, at for­lø­bet på sigt vil få stor be­tyd­ning for ly­sten til at bli­ve kvin­de­lig iværk­sæt­ter i Danmark.

”Det so­le­kla­re mål er, at iværk­sæt­ter­mil­jø­et dels skal bli­ve me­re at­trak­tivt for kvin­der, dels skal mun­de ud i, at vi får fle­re suc­ces­ful­de kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re i frem­ti­den,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang til Fundats.

Ek­sakt hvor man­ge fle­re dan­ske kvin­der, der om ét, fem el­ler ti år kan skri­ve iværk­sæt­ter på vi­sit­kor­tet, vil Tho­mas Hof­­man-Bang ik­ke kom­me med et bud på.

Det kan for­hå­bent­lig in­spi­re­re an­dre kvin­der, der går rundt med en iværk­sæt­ter i ma­ven, men ik­ke tør ta­ge sprin­get fra et sik­kert, løn­net job.

Tho­mas Hof­­man-Bang – di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond 

”Vi har ik­ke sat kon­kre­te må­l­tal op for, hvor man­ge nye iværk­sæt­te­re, det­te ini­ti­a­tiv skal fø­re med sig – det er for tid­ligt at må­le ved ud­gan­gen af 2021, hvor pro­cen­ten næp­pe har nå­et at flyt­te sig me­get. Men det, vi hå­ber på, er, at ini­ti­a­ti­vet på lidt læn­ge­re sigt kan væ­re med til at spar­ke en ud­vik­ling og en hold­nings­æn­dring i gang, så vi kan få ret­tet op på det be­skæm­men­de ud­gangs­punkt. Glo­bal En­tre­pre­n­eurs­hip Mo­­ni­tor-rap­por­ten vi­ser ty­de­ligt, at Dan­mark lig­ger håb­løst lavt på an­de­len af kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, og der­med går vi glip af en mas­se po­ten­ti­a­le,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Pa­ral­lelt med be­stræ­bel­ser­ne fra blandt an­det po­li­tisk si­de på at få fle­re kvin­der i le­del­se, hand­ler sats­nin­gen på de 60 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re me­get om at ska­be rol­lemo­del­ler, un­der­stre­ger In­du­stri­ens Fonds direktør.

”Om­drej­nings­punk­tet i pro­jek­tet er at hjæl­pe 60 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, der er i gang, men har brug for hjælp til at ac­ce­le­re­re og til at lyk­kes. Kan vi med hjælp fra blandt an­dre in­ter­na­tio­na­le men­to­rer gi­ve et skub i ret­ning af, at iværk­sæt­ter­ne bli­ver me­re syn­li­ge og suc­ces­ful­de, kan det for­hå­bent­lig in­spi­re­re an­dre kvin­der, der går rundt med en iværk­sæt­ter i ma­ven, men ik­ke tør ta­ge sprin­get fra et sik­kert, løn­net job og ud i den me­re usik­re til­væ­rel­se som iværk­sæt­ter. Det hand­ler om at ha­ve nog­le in­spi­re­ren­de, suc­ces­ful­de rol­lemo­del­ler, som an­dre kvin­der kan spej­le sig i,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Betydeligt bidrag

In­du­stri­ens Fonds ak­tie i pro­jek­tet er i før­ste om­gang kun knyt­tet til før­ste del af tre­trin­s­ra­ket­ten, nem­lig men­tor­de­len. Og selv­om Tho­mas Hof­­man-Bang er­ken­der, at fon­dens bi­drag på én mil­li­on kro­ner ik­ke ly­der stort i en fonds­ver­den, hvor to- og tre­cif­re­de mil­li­onbe­vil­lin­ger ik­ke er et sær­syn, fø­ler han sig over­be­vist om, at bi­dra­get vil gø­re en mar­kant forskel.

”For Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes er en mil­li­on kro­ner et be­ty­de­ligt bi­drag til at ac­ce­le­re­re de­res ak­ti­vi­te­ter. Og jeg er sik­ker på, vi kan ska­be me­get dy­na­mik for den mil­li­on,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Vi kan jo se, at fle­re og fle­re fon­de ta­ger del i im­­pa­ct-in­ve­ste­rings­­bøl­­gen, men vi er me­get be­vid­ste om, at ri­si­ko­en er, at man får et af­kast, som er un­der markedsniveau.

Tho­mas Hof­­man-Bang – di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond 

Han til­fø­jer, at når pro­jek­tet eva­lu­e­res om et års tid, er det langt fra utæn­ke­ligt, at In­du­stri­ens Fond vil væ­re klar til, som di­rek­tø­ren ud­tryk­ker det, ”at gø­re no­get me­re el­ler no­get an­der­le­des” for at frem­me de kvin­de­li­ge iværksættere.

Den in­ve­ste­rings­fond, som Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes øn­sker at op­ret­te for at kun­ne hjæl­pe de ud­valg­te kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re med at rej­se ka­pi­tal, bli­ver dog iføl­ge Tho­mas Hof­­man-Bang ik­ke med­fi­nan­si­e­ret af In­du­stri­ens Fond – i hvert fald ik­ke på den kor­te bane. 

”Vi kun­ne snildt rum­me det i vo­res stra­te­gi i In­du­stri­ens Fond. Men på nu­væ­ren­de tids­punkt har vi stra­te­gisk fra­valgt at in­vol­ve­re os på den må­de. Vi kan jo se, at fle­re og fle­re fon­de ta­ger del i im­­pa­ct-in­ve­ste­rings­­bøl­­gen, men vi er me­get be­vid­ste om, at ri­si­ko­en er, at man får et af­kast, som er un­der mar­keds­ni­veau. Så ind­til vi­de­re har vi be­slut­tet at kø­re en ren linje: På in­ve­ste­rings­si­den er vi ka­pi­ta­li­ster, der ar­bej­der på at mak­si­me­re af­ka­stet til brug for vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter – og så hel­li­ger vi os for­må­let på ud­de­lings­si­den, hvor vi har man­ge mid­ler at gø­re godt med, net­op for­di vi gør det godt på in­ve­ste­rings­si­den. Men lad os se om fø­je år – det kan godt væ­re, vi træf­fer en an­den be­slut­ning på et se­ne­re tids­punkt, men det bli­ver ik­ke nu og her,” fast­slår Tho­mas Hofman-Bang.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…