Industriens Fond vil rette op på underrepræsentation af kvindelige iværksættere

”Dan­mark lig­ger håb­løst lavt på an­de­len af kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, og der­med går vi glip af en mas­se po­ten­ti­a­le,” me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang. Der­for har fon­den net­op skudt fo­re­lø­big én mil­li­on kro­ner ind i et nyt in­ter­na­tio­nalt men­tor­for­løb for 60 kvin­de­li­ge dan­ske iværksættere. 

Kvindelige iværksættere
Et nyt for­løb fra iværk­sæt­ter­p­lat­for­men Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes, som støt­tes øko­no­misk med én mil­li­on kro­ner fra In­du­stri­ens Fond, for­sø­ge dels at ba­ne vej for en suc­ces­rig iværk­sæt­ter­kar­ri­e­re for 60 ud­valg­te kvin­der, dels på læn­ge­re sigt gø­re fle­re an­dre dan­ske kvin­der in­ter­es­se­re­de i at drop­pe det fa­ste job for at bli­ve iværksættere.

Det kan næ­sten kun gå fremad.

Så­dan er vir­ke­lig­he­den, når det gæl­der den yderst be­sked­ne an­del af dan­ske kvin­der, der væl­ger en kar­ri­e­re­vej som iværksætter.

Den se­ne­ste år­li­ge vur­de­ring af iværk­sæt­terak­ti­vi­te­ter­ne i en ræk­ke lan­de, Glo­bal En­tre­pre­n­eurs­hip Mo­ni­tor, vi­ser, at an­de­len af dan­ske kvin­der i al­de­ren 18-64, som er nye iværk­sæt­te­re, i 2019 ud­gjor­de 4,2 pro­cent. Til sam­men­lig­ning var gen­nem­snit­tet i OECD-lan­­de­­ne me­re end dob­belt så højt, 9,2 procent. 

Men nu skal et nyt for­løb fra iværk­sæt­ter­p­lat­for­men Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes, som støt­tes øko­no­misk med én mil­li­on kro­ner fra In­du­stri­ens Fond, for­sø­ge dels at ba­ne vej for en suc­ces­rig iværk­sæt­ter­kar­ri­e­re for 60 ud­valg­te kvin­der, dels på læn­ge­re sigt gø­re fle­re an­dre dan­ske kvin­der in­ter­es­se­re­de i at drop­pe det fa­ste job for at bli­ve iværksættere.

Om kort tid åb­nes der for an­søg­nin­ger til de før­ste 20 ud af 60 plad­ser blandt nu­væ­ren­de og kom­men­de kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re på pro­gram­met kal­det ’Dan­mark i fø­rer­trøj­en på kvin­de­ligt iværk­sæt­te­ri’, og se­ne­re i 2021 ud­væl­ges yder­li­ge­re to hold á 20 kvinder.

De, som kom­mer gen­nem nå­leø­jet, får i lø­bet af det kom­men­de år stil­let to in­ter­na­tio­na­le men­to­rer til rå­dig­hed og bli­ver knyt­tet til et ac­ce­le­ra­tor­pro­gram, der skal hjæl­pe iværk­sæt­ter­ne hur­ti­ge­re i gang. 

Der­u­d­over får de 60 kvin­der på sigt mu­lig­hed for at op­ta­ge lån i en ny­op­ret­tet in­ve­ste­rings­fond, som kan hjæl­pe med at rej­se ka­pi­tal til at for­vand­le iværk­sæt­te­ram­bi­tio­ner­ne til realiteter.

Ingen konkrete måltal

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­­man-Bang læg­ger ik­ke skjul på, at han hå­ber, at for­lø­bet på sigt vil få stor be­tyd­ning for ly­sten til at bli­ve kvin­de­lig iværk­sæt­ter i Danmark.

”Det so­le­kla­re mål er, at iværk­sæt­ter­mil­jø­et dels skal bli­ve me­re at­trak­tivt for kvin­der, dels skal mun­de ud i, at vi får fle­re suc­ces­ful­de kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re i frem­ti­den,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang til Fundats.

Ek­sakt hvor man­ge fle­re dan­ske kvin­der, der om ét, fem el­ler ti år kan skri­ve iværk­sæt­ter på vi­sit­kor­tet, vil Tho­mas Hof­­man-Bang ik­ke kom­me med et bud på.

Det kan for­hå­bent­lig in­spi­re­re an­dre kvin­der, der går rundt med en iværk­sæt­ter i ma­ven, men ik­ke tør ta­ge sprin­get fra et sik­kert, løn­net job.

Tho­mas Hof­­man-Bang – di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond 

”Vi har ik­ke sat kon­kre­te må­l­tal op for, hvor man­ge nye iværk­sæt­te­re, det­te ini­ti­a­tiv skal fø­re med sig – det er for tid­ligt at må­le ved ud­gan­gen af 2021, hvor pro­cen­ten næp­pe har nå­et at flyt­te sig me­get. Men det, vi hå­ber på, er, at ini­ti­a­ti­vet på lidt læn­ge­re sigt kan væ­re med til at spar­ke en ud­vik­ling og en hold­nings­æn­dring i gang, så vi kan få ret­tet op på det be­skæm­men­de ud­gangs­punkt. Glo­bal En­tre­pre­n­eurs­hip Mo­­ni­tor-rap­por­ten vi­ser ty­de­ligt, at Dan­mark lig­ger håb­løst lavt på an­de­len af kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, og der­med går vi glip af en mas­se po­ten­ti­a­le,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Pa­ral­lelt med be­stræ­bel­ser­ne fra blandt an­det po­li­tisk si­de på at få fle­re kvin­der i le­del­se, hand­ler sats­nin­gen på de 60 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re me­get om at ska­be rol­lemo­del­ler, un­der­stre­ger In­du­stri­ens Fonds direktør.

”Om­drej­nings­punk­tet i pro­jek­tet er at hjæl­pe 60 kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re, der er i gang, men har brug for hjælp til at ac­ce­le­re­re og til at lyk­kes. Kan vi med hjælp fra blandt an­dre in­ter­na­tio­na­le men­to­rer gi­ve et skub i ret­ning af, at iværk­sæt­ter­ne bli­ver me­re syn­li­ge og suc­ces­ful­de, kan det for­hå­bent­lig in­spi­re­re an­dre kvin­der, der går rundt med en iværk­sæt­ter i ma­ven, men ik­ke tør ta­ge sprin­get fra et sik­kert, løn­net job og ud i den me­re usik­re til­væ­rel­se som iværk­sæt­ter. Det hand­ler om at ha­ve nog­le in­spi­re­ren­de, suc­ces­ful­de rol­lemo­del­ler, som an­dre kvin­der kan spej­le sig i,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Betydeligt bidrag

In­du­stri­ens Fonds ak­tie i pro­jek­tet er i før­ste om­gang kun knyt­tet til før­ste del af tre­trin­s­ra­ket­ten, nem­lig men­tor­de­len. Og selv­om Tho­mas Hof­­man-Bang er­ken­der, at fon­dens bi­drag på én mil­li­on kro­ner ik­ke ly­der stort i en fonds­ver­den, hvor to- og tre­cif­re­de mil­li­onbe­vil­lin­ger ik­ke er et sær­syn, fø­ler han sig over­be­vist om, at bi­dra­get vil gø­re en mar­kant forskel.

”For Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes er en mil­li­on kro­ner et be­ty­de­ligt bi­drag til at ac­ce­le­re­re de­res ak­ti­vi­te­ter. Og jeg er sik­ker på, vi kan ska­be me­get dy­na­mik for den mil­li­on,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Vi kan jo se, at fle­re og fle­re fon­de ta­ger del i im­­pa­ct-in­ve­ste­rings­­bøl­­gen, men vi er me­get be­vid­ste om, at ri­si­ko­en er, at man får et af­kast, som er un­der markedsniveau.

Tho­mas Hof­­man-Bang – di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond 

Han til­fø­jer, at når pro­jek­tet eva­lu­e­res om et års tid, er det langt fra utæn­ke­ligt, at In­du­stri­ens Fond vil væ­re klar til, som di­rek­tø­ren ud­tryk­ker det, ”at gø­re no­get me­re el­ler no­get an­der­le­des” for at frem­me de kvin­de­li­ge iværksættere.

Den in­ve­ste­rings­fond, som Tech Nor­dic Ad­vo­ca­tes øn­sker at op­ret­te for at kun­ne hjæl­pe de ud­valg­te kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re med at rej­se ka­pi­tal, bli­ver dog iføl­ge Tho­mas Hof­­man-Bang ik­ke med­fi­nan­si­e­ret af In­du­stri­ens Fond – i hvert fald ik­ke på den kor­te bane. 

”Vi kun­ne snildt rum­me det i vo­res stra­te­gi i In­du­stri­ens Fond. Men på nu­væ­ren­de tids­punkt har vi stra­te­gisk fra­valgt at in­vol­ve­re os på den må­de. Vi kan jo se, at fle­re og fle­re fon­de ta­ger del i im­­pa­ct-in­ve­ste­rings­­bøl­­gen, men vi er me­get be­vid­ste om, at ri­si­ko­en er, at man får et af­kast, som er un­der mar­keds­ni­veau. Så ind­til vi­de­re har vi be­slut­tet at kø­re en ren linje: På in­ve­ste­rings­si­den er vi ka­pi­ta­li­ster, der ar­bej­der på at mak­si­me­re af­ka­stet til brug for vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter – og så hel­li­ger vi os for­må­let på ud­de­lings­si­den, hvor vi har man­ge mid­ler at gø­re godt med, net­op for­di vi gør det godt på in­ve­ste­rings­si­den. Men lad os se om fø­je år – det kan godt væ­re, vi træf­fer en an­den be­slut­ning på et se­ne­re tids­punkt, men det bli­ver ik­ke nu og her,” fast­slår Tho­mas Hofman-Bang.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: