Annoncespot_img

Ny næstformand i Bikubenfondens bestyrelse

Nuværende bestyrelsesmedlem Maria Rørbye Rønn bliver ny næstformand. Thomas Hofman-Bang stopper som følge af en anciennitetsbestemmelse i fondens vedtægter.

”Det har væ­ret gi­ven­de, læ­re­rigt og pri­vil­e­ge­ret at væ­re en del af Bi­ku­ben­fon­den i så man­ge år. Det er en fond, der li­ge­som vo­res sam­fund, er i kon­stant ud­vik­ling, og jeg er sik­ker på, at den vil fort­sæt­te med at nytæn­ke si­ne filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­ler og prak­sis og hvor­dan man kan ska­be im­pact som fond”, si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, af­gå­en­de næst­for­mand i Bikubenfonden.

Tho­mas Hof­man-Bang ud­træ­der af Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se og stop­per som næst­for­mand per 12. april. Nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem Ma­ria Rør­bye Rønn bli­ver ny næstformand.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Æn­drin­gen er en kon­se­kvens af fon­dens reg­ler om, at man mak­si­malt kan væ­re med­lem af be­sty­rel­sen i 12 år.

Tho­mas Hof­man-Bang, adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, har væ­ret med­lem af Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se i 12 år og næst­for­mand i de se­ne­ste ot­te år. Ma­ria Rørbye
Rønn, ge­ne­ral­di­rek­tør i DR, ind­t­rå­d­te i Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se for et år si­den og bli­ver nu næstformand.

”Vo­res sam­ar­bej­de med Tho­mas Hof­man-Bang har væ­ret af stor be­tyd­ning. I lø­bet af hans tid i be­sty­rel­sen, har vi trans­for­me­ret Bi­ku­ben­fon­den fra at væ­re en an­sø­ger­dre­vet fond til at bli­ve en sy­stem­for­an­dren­de fond, der i stær­ke part­ner­ska­ber ar­bej­der for at ska­be po­si­ti­ve sam­funds­for­an­drin­ger. Tho­mas har væ­ret en cen­tral og in­nova­tiv driv­kraft i vo­res sto­re ud­vik­ling, og jeg tak­ker ham for ind­sat­sen,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Bi­ku­ben­fon­den Ni­els Sme­de­gaard i pressemeddelelsen.

Ma­ria Rør­bye Rønn, der er ny næst­for­mand i Bi­ku­ben­fon­den, har blandt an­det er­fa­ring med be­sty­rel­ses­ar­bej­de fra IT Uni­ver­si­tet, Cen­ter for Le­del­se og Ritzau.

Ef­ter for­mands­skif­tet be­står Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se af:

• Ni­els Sme­de­gaard, bestyrelsesformand
• Ma­ria Rør­bye Rønn, næstformand
• Dor­rit Vanglo
• Lou­i­se Gade
• Ma­rie Nipper
• Mads Ro­ke Clausen
• She­ela Mai­ni Søgaard

Sådan ser fonden sin almennyttige rolle i samfundet:

Bi­ku­ben­fon­den fun­ge­rer som en ka­ta­ly­sa­tor for sy­stem­for­an­dring. Med må­let om at ny­ska­be mu­lig­he­der for un­ge på kan­ten og for ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst, ar­bej­der fon­den med at mo­bi­li­se­re men­ne­sker og or­ga­ni­sa­tio­ner på tværs af sek­to­rer, fag­fel­ter og magt­po­si­tio­ner. Me­to­den er blandt an­det at sam­le vi­den om sam­fun­dets kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger og sam­men med an­dre ak­tø­rer, or­ga­ni­sa­tio­ner og in­sti­tu­tio­ner, nytæn­ke løs­nin­ger i for­hold til de sy­ste­mer, vo­res sam­fund byg­ger på. Ud over at finansiere

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer