Komité: Færre fonde adskiller bestyrelser i fond og datterselskab

Fær­re fon­de ad­skil­ler be­sty­rel­ser­ne i mo­der­fond og dat­ter­sel­skab, selv­om ad­skil­lel­sen an­be­fa­les af Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se. Det vi­ser en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se fra ko­mitéen, som nu vil sæt­te ind med oplysningsarbejde.

Ledelsessammenfald i fondens dattervirksomhed(er) 2018-2020
An­be­fa­lin­gen fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se om at ad­skil­le be­sty­rel­ser i fond og dat­ter­sel­skab ved at und­gå for stort per­son­sam­men­fald er nu blandt de mindst ef­ter­le­ve­de blandt al­le An­be­fa­lin­ger­ne for god Fondsledelse.

Der er sket et mar­kant fald i an­tal­let af fon­de, der ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­gen fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se om at ad­skil­le be­sty­rel­ser i fond og dat­ter­sel­skab ved at und­gå for stort personsammenfald.

Det vi­ser en stikprø­ve fo­re­ta­get af Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, som er be­skre­vet i ko­mitéens nye årsberetning.

Iføl­ge an­be­fa­lin­gen bør fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke sam­ti­dig sid­de i be­sty­rel­sen el­ler di­rek­tio­nen i fon­dens dat­ter­sel­skab, med­min­dre der er ta­le om et he­le­jet holdingselskab.

Mens 92 pct. af de ud­tag­ne fon­de fulg­te an­be­fa­lin­gen i 2018, så faldt an­de­len til 88 pct. i 2019.

I 2020 er an­de­len fal­det yder­li­ge­re til 78 pct. Og der­med er an­be­fa­lin­gen nu blandt de mindst ef­ter­le­ve­de blandt al­le An­be­fa­lin­ger­ne for god Fondsledelse.

Det er kun mu­ligt at udø­ve ak­tivt ejer­skab, hvis der ik­ke er et alt for stort sam­men­fald med fonds­be­sty­rel­sen og selskabsbestyrelsen.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor, CBS

Iføl­ge Ko­mitéens for­mand, Ma­ri­an­ne Phi­lip, har ko­mitéen det ene øje ret­tet mod det mar­kan­te fald.

"I ko­mitéen er vi op­mærk­som­me på, at de se­ne­ste års stikprø­ve­un­der­sø­gel­ser har vist et fald i ef­ter­le­vel­sen af an­be­fa­lin­gen om per­so­nad­skil­lel­se mel­lem fon­dens og dens dat­ter­virk­som­he­ders be­sty­rel­ser,” si­ger hun.

Ekspert: Adskillelsen er vigtig

Iføl­ge pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School er an­be­fa­lin­gen om at sik­re per­so­nad­skil­lel­se mel­lem be­sty­rel­se i fond og dat­ter­sel­skab vig­tig af fle­re årsager.

"Det er svært for den sam­me per­son at skif­te ka­sket og sæt­te sig selv i en ny rol­le. Hvis man i det ene øje­blik sid­der i en fonds­be­sty­rel­se og ta­ger stil­ling til, om man har den rig­ti­ge sel­skabs­be­sty­rel­se og det an­det øje­blik sid­der i en sel­skabs­be­sty­rel­se og træf­fer nog­le dis­po­si­tio­ner, så er det svært at be­va­re ob­jek­ti­vi­te­ten. Der­for mi­ster man sim­pelt­hen dét, vi kal­der 'checks and ba­lan­ces', alt­så et blik på om sel­skabs­be­sty­rel­sen kla­rer det godt. Det er kun mu­ligt at udø­ve ak­tivt ejer­skab, hvis der ik­ke er et alt for stort sam­men­fald med fonds­be­sty­rel­sen og sel­skabs­be­sty­rel­sen," si­ger Ste­en Thomsen.

Iføl­ge Ma­ri­an­ne Phi­lip gi­ver fon­de­ne i stikprø­ven for­skel­li­ge for­kla­rin­ger på, hvor­for de væl­ger at ind­ret­te sig i strid med den an­be­fa­ling for god fonds­le­del­se, der hand­ler om at und­gå for stort bestyrelsessammenfald.

Ko­mitéen vil nu sæt­te ind med op­lys­nings­ar­bej­de for at op­ly­se om idéen bag anbefalingen.

I ko­mitéen er vi blandt an­det ved at ud­ar­bej­de en Q&A ved­rø­ren­de an­be­fa­lin­gen for at imø­de­gå even­tu­el tvivl fra fon­de­ne om.

Ma­ri­an­ne Phi­lip – for­mand, Ko­mitéen for god Fondsledelse

“Det er vo­res op­fat­tel­se, at en del af for­kla­rin­gen [på den la­ve ef­ter­le­vel­se, red.] kan fin­des i, at fle­re be­sty­rel­ser op­le­ver, at en gen­nem­gå­en­de be­sty­rel­se for­enk­ler de­res ar­bej­de. Her lig­ger der en vig­tig for­mid­lings­op­ga­ve, som vi i ko­mitéen har sat fo­kus på. I ko­mitéen er vi blandt an­det ved at ud­ar­bej­de en Q&A ved­rø­ren­de an­be­fa­lin­gen for at imø­de­gå even­tu­el tvivl fra fon­de­ne om, hvor­vidt de­res gover­­nan­­ce-mo­­del er i over­ens­stem­mel­se med an­be­fa­lin­gen,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Der er dog og­så me­re tek­ni­ske grun­de til, at en del fon­de ik­ke ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­gen om at ad­skil­le be­sty­rel­ser­ne, og sam­let set er Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se der­for ik­ke be­kym­ret over udviklingen.

“En an­den væ­sent­lig år­sag til den la­ve ef­ter­le­vel­se kan fin­des i den an­vend­te op­gø­rel­ses­me­to­de. Fon­de uden dat­ter­virk­som­he­der ind­går nem­lig ik­ke i op­gø­rel­sen for den­ne an­be­fa­ling, og tæl­ler der­for ik­ke med blandt de fon­de som ef­ter­le­ver. I årets un­der­sø­gel­se an­gav 19 ud af de 70 fon­de så­le­des, at an­be­fa­lin­gen ik­ke var re­le­vant for dem. Hvis vi hav­de med­reg­net de 19 fon­de blandt de fon­de, der ef­ter­le­ver, hav­de ef­ter­le­vel­sen i ste­det væ­ret 84%. I ly­set her­af fin­der vi ik­ke, at der er grund til at væ­re be­kym­ret over ud­vik­lin­gen, men vi føl­ger den na­tur­lig­vis," si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Ekspert: Ingen grund til hård lovgivning

Hos de så­kald­te spa­re­kas­se­fon­de er det et lov­krav, at med­lem­mer af be­sty­rel­sen for spa­re­kas­sen [det fort­sæt­ten­de bankak­tie­sel­skab, red.] ik­ke må ud­gø­re et fler­tal af med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen for fonden.

Loven skal sik­re, at der er re­el uaf­hæn­gig­hed mel­lem fon­den og det un­der­lig­gen­de spa­re­kas­se­ak­tie­sel­skab og mod­vir­ke “pen­ge­in­sti­tut­tets kon­trol over fon­den,” som det hed­der i for­ar­bej­der­ne til loven.

Men selv­om man­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­gen om at ad­skil­le be­sty­rel­ser­ne i fond og dat­ter­sel­skab, så er der er in­gen grund til at gø­re an­be­fa­lin­gen til hård lov, me­ner Ste­en Thomsen.

"Det kan i nog­le til­fæl­de væ­re ud­mær­ket at ha­ve et stort sam­men­fald mel­lem de to be­sty­rel­ser. Må­ske er fon­dens be­sty­rel­se util­freds med sel­ska­bets be­sty­rel­se og er nødt til at fy­re den med dags var­sel. I den si­tu­a­tion må fon­dens be­sty­rel­se kun­ne ryk­ke sig selv ned i sel­skabs­be­sty­rel­sen og over­ta­ge rol­len, ind­til der fin­des en an­den kon­stel­la­tion," si­ger Ste­en Thomsen.

Og så er der og­så ba­re nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor det er rig­tig vig­tigt at ha­ve fod­slag i fonds­be­sty­rel­sen om­kring de ting, der sker ne­de i selskabsbestyrelsen.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor, CBS

Og­så spørgs­mål om stør­rel­se og kom­plek­si­tet af fond og sel­skab kan gø­re et de­ci­de­ret lov­krav om per­so­nad­skil­lel­se for ri­gidt, me­ner han.

"Må­ske er der så lidt selv­stæn­dig ak­ti­vi­tet i sel­ska­bet, at det ik­ke gi­ver me­ning. Det er må­ske kun en ejen­dom. I vir­ke­lig­he­den sva­rer dét til, at fon­den hav­de et he­le­jet hol­dings­el­skab [hvor an­be­fa­lin­gen om ad­skil­lel­se ik­ke fin­der an­ven­del­se, red.], og dér er vi jo eni­ge om, at sam­men­fal­det er i or­den. Og hvor­for er det nu, at vi er eni­ge om det? Det er for­di, der ik­ke fo­re­går sær­lig me­get, som ik­ke har med fon­den at gø­re," si­ger Ste­en Thom­sen og fortsætter:

"Og så er der og­så ba­re nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor det er rig­tig vig­tigt at ha­ve fod­slag i fonds­be­sty­rel­sen om­kring de ting, der sker ne­de i sel­skabs­be­sty­rel­sen. Det kan hand­le om fu­sio­ner og virk­som­heds­over­ta­gel­ser. Her hjæl­per det alt­så, hvis he­le fonds­be­sty­rel­sen sid­der i sel­skabs­be­sty­rel­sen. Så er de fuldt in­for­me­ret. Så der kan væ­re ar­gu­men­ter for, hvor­for en ad­skil­lel­se ik­ke al­tid er en god idé,” si­ger Ste­en Thomsen.

Høj gennemsnitsalder

I Ko­mitéen for god Fonds­le­del­ses års­be­ret­ning sæt­ter ko­mitéen og­så fo­kus på al­der og an­cien­ni­tet hos be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de med en un­der­sø­gel­se ba­se­ret på tal fra CVR-registeret.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er gen­nem­snitsal­de­ren for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de 59 år. Me­di­a­nal­de­ren er og­så 59 år.

Det yng­ste be­sty­rel­ses­med­lem i un­der­sø­gel­sen var 18 år gam­melt, mens det æld­ste be­sty­rel­ses­med­lem var 96 år gammelt.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at den mest re­præ­sen­te­re­de al­ders­grup­pe pr. 1. ja­nu­ar 2020 var de 60-65-åri­­ge, som ud­gjor­de ca. 16 pct. af samt­li­ge bestyrelsesmedlemmer.

Mod­sat Ko­mitéen for god Sel­skabs­le­del­se har Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se valgt at fast­hol­de sin an­be­fa­ling om, at er­hvervs­dri­ven­de fon­de bør fast­sæt­te en al­ders­græn­se. Det skyl­des blandt an­det, at al­ders­gen­nem­snit­tet i er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ser er højt i for­hold til selskabers.

Læs års­rap­por­ten fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…