Lene Espersen indtræder i KV Fondens bestyrelse

Tidligere minister og nuværende adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Feltmann Espersen bliver nyt bestyrelsesmedlem i KV Fonden.

KV Fondens bestyrelse (foto: KV Fonden)
Fra den 1. ja­nu­ar 2021 be­står KV Fon­dens be­sty­rel­se af (fra ven­stre): Hen­rik Amand Hol­te­gaard, Le­ne Felt­mann Es­per­sen, Bo Ry­gaard og Mor­ten Sko­v­fo­ged Ting­gaard (fo­to: KV Fonden).

For­hen­væ­ren­de mi­ni­ster Le­ne Es­per­sen er nyt med­lem af KV Fon­dens be­sty­rel­se. Ud­peg­nin­gen af den adm. di­rek­tør i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Ar­ki­tek­tvirk­som­he­der skal styr­ke fon­dens di­ver­si­tet og sam­ti­dig sik­re et stærkt be­sty­rel­ses­hold, si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Bo Rygaard.

"KV Fon­den støt­ter so­ci­alt ud­sat­te, idræt og un­ge un­der ud­dan­nel­se, og med Le­ne Felt­mann Es­per­sen har vi få­et nye kom­pe­ten­cer til fon­dens ar­bej­de net­op in­den­for dis­se om­rå­der. Le­ne har præ­cis den pro­fil, der skal til. Hun har en so­lid po­li­tisk bag­grund og stor er­fa­ring fra an­dre tun­ge le­del­ses­hverv. Med Le­ne Felt­mann Es­per­sen styr­ker vi sam­ti­dig fon­dens di­ver­si­tet og sæt­ter det stær­ke­ste be­sty­rel­ses­team," si­ger Bo Ry­gaard i en pressemeddelelse. 

KV Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der hvert år ud­de­ler om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner in­den­for ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te. Og net­op ar­bej­det med fon­dens filan­tro­pi­ske for­mål til­ta­ler Le­ne Espersen.

”Jeg sy­nes fon­dens fo­kus på at væ­re til gavn for sam­fun­det ved at yde støt­te til ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te må­l­ret­ter dens ind­sats me­get præ­cist. Nem­lig mod om­rå­der, hvor der kan gø­res en mærk­bar for­skel, f.eks. i for­hold til en­li­ge mødre. Jeg har læn­ge væ­ret fa­sci­ne­ret af det enor­me ar­bej­de, de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gør i Dan­mark, hvor filan­tro­pi­en bli­ver om­sat til kon­kre­te mærk­ba­re for­bed­rin­ger for sam­fun­dets sva­ge­ste. Og her har jeg fulgt KV Fon­dens ar­bej­de, som er for­bil­led­ligt,” si­ger hun.

Le­ne Felt­mann Es­per­sen ind­træ­der i be­sty­rel­sen pr. 1. ja­nu­ar 2021. 

Be­sty­rel­sen be­står her­ef­ter af: 

  • Bo Ry­gaard, formand
  • Hen­rik Amand Hol­te­gaard, bestyrelsesmedlem
  • Mor­ten Sko­v­fo­ged Ting­gaard, bestyrelsesmedlem
  • Le­ne Felt­mann Es­per­sen, bestyrelsesmedlem

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer