Lene Espersen indtræder i KV Fondens bestyrelse

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og nu­væ­ren­de adm. di­rek­tør i Dan­ske Ar­ki­tek­tvirk­som­he­der Le­ne Felt­mann Es­per­sen bli­ver nyt be­sty­rel­ses­med­lem i KV Fonden.

KV Fondens bestyrelse (foto: KV Fonden)
Fra den 1. ja­nu­ar 2021 be­står KV Fon­dens be­sty­rel­se af (fra ven­stre): Hen­rik Amand Hol­te­gaard, Le­ne Felt­mann Es­per­sen, Bo Ry­gaard og Mor­ten Sko­v­fo­ged Ting­gaard (fo­to: KV Fonden).

For­hen­væ­ren­de mi­ni­ster Le­ne Es­per­sen er nyt med­lem af KV Fon­dens be­sty­rel­se. Ud­peg­nin­gen af den adm. di­rek­tør i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Ar­ki­tek­tvirk­som­he­der skal styr­ke fon­dens di­ver­si­tet og sam­ti­dig sik­re et stærkt be­sty­rel­ses­hold, si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Bo Rygaard.

"KV Fon­den støt­ter so­ci­alt ud­sat­te, idræt og un­ge un­der ud­dan­nel­se, og med Le­ne Felt­mann Es­per­sen har vi få­et nye kom­pe­ten­cer til fon­dens ar­bej­de net­op in­den­for dis­se om­rå­der. Le­ne har præ­cis den pro­fil, der skal til. Hun har en so­lid po­li­tisk bag­grund og stor er­fa­ring fra an­dre tun­ge le­del­ses­hverv. Med Le­ne Felt­mann Es­per­sen styr­ker vi sam­ti­dig fon­dens di­ver­si­tet og sæt­ter det stær­ke­ste be­sty­rel­ses­team," si­ger Bo Ry­gaard i en pressemeddelelse. 

KV Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der hvert år ud­de­ler om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner in­den­for ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te. Og net­op ar­bej­det med fon­dens filan­tro­pi­ske for­mål til­ta­ler Le­ne Espersen.

”Jeg sy­nes fon­dens fo­kus på at væ­re til gavn for sam­fun­det ved at yde støt­te til ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te må­l­ret­ter dens ind­sats me­get præ­cist. Nem­lig mod om­rå­der, hvor der kan gø­res en mærk­bar for­skel, f.eks. i for­hold til en­li­ge mødre. Jeg har læn­ge væ­ret fa­sci­ne­ret af det enor­me ar­bej­de, de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gør i Dan­mark, hvor filan­tro­pi­en bli­ver om­sat til kon­kre­te mærk­ba­re for­bed­rin­ger for sam­fun­dets sva­ge­ste. Og her har jeg fulgt KV Fon­dens ar­bej­de, som er for­bil­led­ligt,” si­ger hun.

Le­ne Felt­mann Es­per­sen ind­træ­der i be­sty­rel­sen pr. 1. ja­nu­ar 2021. 

Be­sty­rel­sen be­står her­ef­ter af: 

  • Bo Ry­gaard, formand
  • Hen­rik Amand Hol­te­gaard, bestyrelsesmedlem
  • Mor­ten Sko­v­fo­ged Ting­gaard, bestyrelsesmedlem
  • Le­ne Felt­mann Es­per­sen, bestyrelsesmedlem

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…