Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Kul­turin­sti­tu­tio­ner lan­det over li­der på grund af cor­ona­kri­sen, og man­ge fon­de øn­sker at hjæl­pe. Men iføl­ge Dan­marks na­tio­na­le akva­ri­um, Den Blå Pla­net, vil fon­de­ne of­te kun støt­te nye ud­vik­lings­pro­jek­ter. Og det er spild af tid, når si­tu­a­tio­nen gan­ske en­kelt hand­ler om over­le­vel­se, si­ger akva­ri­ets di­rek­tør Jon Di­de­ri­ch­sen.

Børn foran Oceantank (foto: Jens Bangsbo/Den Blå Planet)
Det er spild af tid for al­le par­ter at for­sø­ge at ud­vik­le el­ler op­fin­de pro­jek­ter, som akva­ri­et egent­lig ik­ke har be­hov for el­ler res­sour­cer til i en tid, der hand­ler om ren og skær over­le­vel­se, si­ger di­rek­tør Jon Di­de­ri­ch­sen (fo­to: Jens Bangsbo/Den Blå Pla­net).

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se.

Så­dan ly­der op­for­drin­gen til fon­de­ne fra di­rek­tør Jon Di­de­ri­ch­sen fra Dan­marks na­tio­na­le akva­ri­um, Den Blå Pla­net, der for al­vor mær­ker cor­ona­kri­sen krad­se på bund­linj­en.

Den Blå Pla­net, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond og der­for ik­ke har no­gen eje­re, mang­ler på grund af kri­sen at fin­de 40-45 mio. kr. for at kun­ne hol­de akva­ri­et kø­ren­de i de næ­ste to sæ­so­ner, vur­de­rer Jon Di­de­ri­ch­sen, som der­for har øget sin kon­takt til fon­de­ne mar­kant.

Men selv­om fon­de­ne ge­ne­relt er po­si­tivt indstil­let over for at støt­te akva­ri­et un­der kri­sen, så med­del­er stort set al­le fon­de, at de li­ge­som før kri­sen kun be­vil­ger pen­ge til ud­vik­ling og spe­ci­fik­ke pro­jek­ter, si­ger han.

Og det er gan­ske en­kelt spild af tid for al­le par­ter at for­sø­ge at ud­vik­le el­ler op­fin­de pro­jek­ter, som akva­ri­et egent­lig ik­ke har be­hov for el­ler res­sour­cer til i en tid, der hand­ler om ren og skær over­le­vel­se, si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

"Vi har al­tid haft et godt sam­ar­bej­de med fon­de­ne, og de­res fun­dat­ser er selv­føl­ge­lig skru­et sam­men så­dan, at de til nor­ma­le ti­der skal la­ve af­græn­se­de pro­jek­ter, der op­fyl­der et be­stemt for­mål. Det gi­ver nor­malt god me­ning. Men det gi­ver ik­ke god me­ning i de her ti­der. Vi har sim­pelt­hen ik­ke res­sour­cer til det. Vi er re­elt i en over­le­vel­ses­si­tu­a­tion, hvor vi har brug for et drift­stilskud ba­re for at hol­de det al­min­de­li­ge til­bud til gæ­ster­ne kø­ren­de,” si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

Der­for op­for­drer han nu fon­de­ne til at tæn­ke på en an­den må­de, end de ple­jer.

"Vi kan sim­pelt­hen ik­ke på­ta­ge os nye pro­jek­ter i øje­blik­ket. Det op­ti­ma­le for os vil­le i ste­det væ­re, at fon­de­ne i hø­je­re grad kun­ne dæk­ke drifts­ud­gif­ter. For vo­res dyr hand­ler det og­så om ren over­le­vel­se. De skal ha­ve mad. Vi har hund­red­vis af pum­per til at dri­ve akva­ri­et, og for at hol­de el­reg­nin­gen ne­de skal vi he­le ti­den in­ve­ste­re i pum­per, som er ener­gi­rig­ti­ge. Dén ty­pe ud­gif­ter er su­per­vig­ti­ge for vo­res pro­dukt. Men nor­malt er den ty­pe ud­gif­ter ik­ke støt­te­vær­di­ge, for­di fon­de­ne vil se dem som al­min­de­lig drift,” si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

Ren overlevelse

Iføl­ge Jon Di­de­ri­ch­sen går der en rum tid, før Den Blå Pla­net og en ræk­ke an­dre kul­tu­rak­tø­rer igen har res­sour­cer til det tra­di­tio­nel­le sam­ar­bej­de med fon­de­ne. Der­for bør fon­de­ne gen­tæn­ke de­res ud­de­lings­po­li­tik.

"Der kom­mer til at gå ret lang tid, før vi kan tæn­ke på pro­jek­ter og ny­ud­vik­ling, for­di vi har det her helt aku­t­te pro­blem for­an os. Det hand­ler om over­le­vel­se,” si­ger han.

Den Blå Pla­net er på fle­re må­der hår­de­re ramt end man­ge an­dre kul­tu­rak­tø­rer på grund af akva­ri­ets hø­je fa­ste om­kost­nin­ger, der ik­ke kan ned­brin­ges, blandt an­det for­di man på et akva­ri­um ik­ke ba­re kan sluk­ke ly­set, luk­ke dø­ren og gå hjem, si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

Den ge­ne­rel­le ud­vik­ling af pro­jek­ter kom­mer til at hal­te, for­di man er nødt til læg­ge al­le res­sour­cer – bå­de an­sat­te og øko­no­mi­ske res­sour­cer – over i drifts­de­len for at over­le­ve.

Jon Di­de­ri­ch­sen – di­rek­tør, Den Blå Pla­net

Et an­det pro­blem er ind­tægts­si­den, hvor turi­ster nor­malt står for 60-65 pct. af be­sø­gen­de, men i øje­blik­ket i vidt om­fang er luk­ket ude af lan­det.

Men på trods af de sær­li­ge om­stæn­dig­he­der står Den Blå Pla­net ik­ke ale­ne i over­le­vel­ses­kam­pen, vur­de­rer Jon Di­de­ri­ch­sen.

"Jeg tror der er man­ge an­dre, der kom­mer til at stå i sam­me si­tu­a­tion. Den ge­ne­rel­le ud­vik­ling af pro­jek­ter kom­mer til at hal­te, for­di man er nødt til læg­ge al­le res­sour­cer – bå­de an­sat­te og øko­no­mi­ske res­sour­cer – over i drifts­de­len for at over­le­ve. Så per­spek­ti­vet bli­ver ba­re et an­det i de kom­men­de år, ind­til man for­hå­bent­lig er ov­re den ‘hurd­le’. Og i den tid er jeg sik­ker på, at der er man­ge li­ge­som mig, der godt kun­ne tæn­ke sig, at fon­de­ne i hø­je­re grad hjalp med over­le­vel­se, ind­til vi kom­mer hen til en ny nor­mal igen. Det skal ik­ke væ­re en åben kas­se. Men en hjælp, hvor nø­den vir­ke­lig er størst nu,” si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

– Det kan så en­de med at væ­re fon­de­ne, der skal væl­ge, hvem der over­le­ver og hvem der dør. Kan du for­stå, hvis fon­de­ne helst ik­ke vil stå i den si­tu­a­tion?

"Det ar­gu­ment kan jeg sag­tens for­stå. Men støt­ten vil væ­re mid­ler­ti­dig. Vi er slå­et ud af kurs, men ven­der for­hå­bent­lig til­ba­ge til et sted, hvor vi kan kla­re os selv igen. Og jeg ved og­så, at en del fon­de der­for har meldt ud, at de ger­ne mod­ta­ger an­søg­nin­ger fra dem, som de tid­li­ge­re har væ­ret i kon­takt med. Un­der­for­stå­et at fon­de­ne ger­ne vil væ­re med til at hjæl­pe dem, som de al­le­re­de har be­vil­get pen­ge til for der­med at sik­re de pen­ge, som de tid­li­ge­re har gi­vet," si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

– Nog­le fon­de tæn­ker må­ske: Hvor læn­ge skal vi så bli­ve ved? Og kan fon­de­ne ik­ke en­de med at po­ste en mas­se pen­ge i kul­turin­sti­tu­tio­ner, der al­li­ge­vel går ned?

"Det er da en ri­si­ko. Men hvis en kul­turin­sti­tu­tion tid­li­ge­re har vist, at den kun­ne få tin­ge­ne til at ba­lan­ce­re, så må man alt an­det li­ge tro, at det kan den igen på et se­ne­re tids­punkt. Har den haft un­der­skud på un­der­skud, så gi­ver det ik­ke no­gen me­ning at støt­te. Men hos os har vi haft for­nuf­ti­ge regn­ska­ber, og det sæt­ter vi en ære i. Det vi­ser, at folk ger­ne vil ha­ve, at vi er her,” si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

– Hvor læn­ge reg­ner I med, at den her kri­se vil va­re?

"Vi læ­ner os op af turi­stor­ga­ni­sa­tio­ner­ne, og der­for for­ven­ter vi at ven­de til­ba­ge til nor­ma­len i 2022. Så for os er ud­for­drin­gen at kom­me igen­nem i år og næ­ste år, og så skal vi nok kla­re os selv der­ef­ter," si­ger Jon Di­de­ri­ch­sen.

Han vur­de­rer, at det vil kræ­ve om­kring 40-45 mio. kr. at red­de Den Blå Pla­net gen­nem de to år. Det sva­rer til dif­fe­ren­cen mel­lem, hvad akva­ri­et kan få fra sta­tens hjæl­pe­pak­ker, og hvad der er be­hov for for at dri­ve ba­sis­pro­duk­tet.

Spar Nord Fonden: Fondenes samfundsrolle må hele tiden overvejes

Spar Nord Fon­den har net­op meldt ud, at den øn­sker at støt­te det nord­jy­ske kul­tur­liv, der i lig­hed med re­sten af lan­dets kul­tu­rak­tø­rer er hårdt ramt af cor­ona­kri­sen.

Fon­den af­vi­ste ved sam­me lej­lig­hed di­rek­te at støt­te drift i en ar­ti­kel i avi­sen Nord­jy­ske.

Al­li­ge­vel med­gi­ver fon­dens di­rek­tør Bo Ug­ger­høj, at Den Blå Pla­net har en po­in­te, når den ef­ter­ly­ser pen­ge til drift fra dan­ske fon­de. Og fon­den af­vi­ser ik­ke, at der på et tids­punkt i frem­ti­den kan bli­ve be­hov for at gen­be­sø­ge fon­dens sæd­van­li­ge ud­de­lings­po­li­tik.

“I ar­tik­len gi­ver jeg ud­tryk for, hvad po­li­tik­ken i fon­den har væ­ret og er til da­to. Men i fon­de­ne er det jo til en­hver tid be­sty­rel­ser­ne, der be­slut­ter sig for, hvor­dan ud­de­lings­po­li­tik­ken skal se ud. Så selv­føl­ge­lig kan en be­sty­rel­se træf­fe en ny be­slut­ning i ly­set af sam­funds­ud­vik­lin­gen,” si­ger han.

Han for­kla­rer, at Spar Nord Fon­den har set re­ge­rings hjæl­pe­pak­ker som fun­da­men­tet for kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne.

Det bør ik­ke væ­re en pro­blem­stil­ling, som fon­de­ne skal stå med.

Bo Ug­ger­høj – di­rek­tør, Spar Nord Fon­den

“For­stå­el­ses­ram­men har nok væ­ret den, at man har tro­et, at hjæl­pe­pak­ker vil­le hjæl­pe de in­sti­tu­tio­ner, der mid­ler­ti­digt var i nød rent drifts­mæs­sigt. Fra den stol hvor jeg sid­der, har fon­de­ne i den si­tu­a­tion sta­dig­væk den sam­me sam­funds­op­ga­ve, nem­lig at støt­te de pro­jek­ter, der var der­u­de, der skul­le op ad jor­den lø­ben­de frem for at støt­te drift,” si­ger han.

Han med­gi­ver sam­ti­dig, at det kan væ­re svært at gen­nem­skue hjæl­pe­pak­ker­nes ef­fekt, og at fon­de­nes rol­le kan æn­dre sig, hvis hjæl­pe­pak­ker­ne vi­ser sig ik­ke at kun­ne red­de en ræk­ke af kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne.

“Det er svært at navi­ge­re i hjæl­pe­pak­ker­ne. Hvil­ke pak­ker kom­mer der, hvor sto­re er de, og hvad be­ty­der de for kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne? Det kan der­for sag­tens væ­re, at der lig­ger en an­den op­ga­ve for­an os, end vi har tro­et hidtil. Og det er da dybt re­le­vant at stil­le det spørgs­mål in­dad mod fon­de­ne: I ly­set af hvad der sker kon­kret i sam­fun­det, har vi så en an­den op­ga­ve? Det er helt fair. Og som sagt vil det jo her i fon­den væ­re be­sty­rel­sen, der skal ta­ge stil­ling til det spørgs­mål. Og jeg er sik­ker på, at det er et spørgs­mål, som be­sty­rel­ser­ne bå­de her og i an­dre fon­de selv sam­ler op: Har vi fort­sat den sam­me rol­le, el­ler bli­ver den an­der­le­des fremad­ret­tet?” si­ger Bo ug­ger­høj.

Til gen­gæld me­ner han ik­ke, at fon­de­ne bør en­de i en si­tu­a­tion, hvor de i prak­sis skal træf­fe en be­slut­ning om, hvil­ke in­sti­tu­tio­ner, der skal le­ve el­ler dø.

"Det bør ik­ke væ­re en pro­blem­stil­ling, som fon­de­ne skal stå med. Så her er i hvert fald nog­le over­vej­el­ser, man skal ha­ve gjort sig i fon­de­ne, in­den man ka­ster sig ud i at støt­te på nye må­der. Men i ly­set af sam­funds­ud­vik­lin­gen kan der kom­me en ny be­sty­rel­ses­be­slut­ning, hvis det kan klem­mes ind bå­de i for­hold til lov­giv­ning og de me­re etisk-moral­­ske di­lem­ma­er om, hvor­vidt vi i fon­de­ne skal sid­de og be­stem­me, hvem der skal over­le­ve. Det er na­tur­ligt, at man i be­sty­rel­sen ta­ger en drøf­tel­se af, hvad man me­ner om den her si­tu­a­tion i ly­set af cor­o­na,” si­ger Bo Ug­ger­høj.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.