Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Kulturinstitutioner landet over lider på grund af coronakrisen, og mange fonde ønsker at hjælpe. Men ifølge Danmarks nationale akvarium, Den Blå Planet, vil fondene ofte kun støtte nye udviklingsprojekter. Og det er spild af tid, når situationen ganske enkelt handler om overlevelse, siger akvariets direktør Jon Diderichsen.

Børn foran Oceantank (foto: Jens Bangsbo/Den Blå Planet)
Det er spild af tid for al­le par­ter at for­sø­ge at ud­vik­le el­ler op­fin­de pro­jek­ter, som akva­ri­et egent­lig ik­ke har be­hov for el­ler res­sour­cer til i en tid, der hand­ler om ren og skær over­le­vel­se, si­ger di­rek­tør Jon Di­de­ri­ch­sen (fo­to: Jens Bangsbo/Den Blå Planet).

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med overlevelse.

Så­dan ly­der op­for­drin­gen til fon­de­ne fra di­rek­tør Jon Di­de­ri­ch­sen fra Dan­marks na­tio­na­le akva­ri­um, Den Blå Pla­net, der for al­vor mær­ker cor­ona­kri­sen krad­se på bundlinjen.

Den Blå Pla­net, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond og der­for ik­ke har no­gen eje­re, mang­ler på grund af kri­sen at fin­de 40-45 mio. kr. for at kun­ne hol­de akva­ri­et kø­ren­de i de næ­ste to sæ­so­ner, vur­de­rer Jon Di­de­ri­ch­sen, som der­for har øget sin kon­takt til fon­de­ne markant.

Men selv­om fon­de­ne ge­ne­relt er po­si­tivt indstil­let over for at støt­te akva­ri­et un­der kri­sen, så med­del­er stort set al­le fon­de, at de li­ge­som før kri­sen kun be­vil­ger pen­ge til ud­vik­ling og spe­ci­fik­ke pro­jek­ter, si­ger han.

Og det er gan­ske en­kelt spild af tid for al­le par­ter at for­sø­ge at ud­vik­le el­ler op­fin­de pro­jek­ter, som akva­ri­et egent­lig ik­ke har be­hov for el­ler res­sour­cer til i en tid, der hand­ler om ren og skær over­le­vel­se, si­ger Jon Diderichsen.

"Vi har al­tid haft et godt sam­ar­bej­de med fon­de­ne, og de­res fun­dat­ser er selv­føl­ge­lig skru­et sam­men så­dan, at de til nor­ma­le ti­der skal la­ve af­græn­se­de pro­jek­ter, der op­fyl­der et be­stemt for­mål. Det gi­ver nor­malt god me­ning. Men det gi­ver ik­ke god me­ning i de her ti­der. Vi har sim­pelt­hen ik­ke res­sour­cer til det. Vi er re­elt i en over­le­vel­ses­si­tu­a­tion, hvor vi har brug for et drift­stilskud ba­re for at hol­de det al­min­de­li­ge til­bud til gæ­ster­ne kø­ren­de,” si­ger Jon Diderichsen.

Der­for op­for­drer han nu fon­de­ne til at tæn­ke på en an­den må­de, end de plejer.

"Vi kan sim­pelt­hen ik­ke på­ta­ge os nye pro­jek­ter i øje­blik­ket. Det op­ti­ma­le for os vil­le i ste­det væ­re, at fon­de­ne i hø­je­re grad kun­ne dæk­ke drifts­ud­gif­ter. For vo­res dyr hand­ler det og­så om ren over­le­vel­se. De skal ha­ve mad. Vi har hund­red­vis af pum­per til at dri­ve akva­ri­et, og for at hol­de el­reg­nin­gen ne­de skal vi he­le ti­den in­ve­ste­re i pum­per, som er ener­gi­rig­ti­ge. Dén ty­pe ud­gif­ter er su­per­vig­ti­ge for vo­res pro­dukt. Men nor­malt er den ty­pe ud­gif­ter ik­ke støt­te­vær­di­ge, for­di fon­de­ne vil se dem som al­min­de­lig drift,” si­ger Jon Diderichsen.

Ren overlevelse

Iføl­ge Jon Di­de­ri­ch­sen går der en rum tid, før Den Blå Pla­net og en ræk­ke an­dre kul­tu­rak­tø­rer igen har res­sour­cer til det tra­di­tio­nel­le sam­ar­bej­de med fon­de­ne. Der­for bør fon­de­ne gen­tæn­ke de­res uddelingspolitik.

"Der kom­mer til at gå ret lang tid, før vi kan tæn­ke på pro­jek­ter og ny­ud­vik­ling, for­di vi har det her helt aku­t­te pro­blem for­an os. Det hand­ler om over­le­vel­se,” si­ger han.

Den Blå Pla­net er på fle­re må­der hår­de­re ramt end man­ge an­dre kul­tu­rak­tø­rer på grund af akva­ri­ets hø­je fa­ste om­kost­nin­ger, der ik­ke kan ned­brin­ges, blandt an­det for­di man på et akva­ri­um ik­ke ba­re kan sluk­ke ly­set, luk­ke dø­ren og gå hjem, si­ger Jon Diderichsen.

Den ge­ne­rel­le ud­vik­ling af pro­jek­ter kom­mer til at hal­te, for­di man er nødt til læg­ge al­le res­sour­cer – bå­de an­sat­te og øko­no­mi­ske res­sour­cer – over i drifts­de­len for at overleve.

Jon Di­de­ri­ch­sen – di­rek­tør, Den Blå Planet

Et an­det pro­blem er ind­tægts­si­den, hvor turi­ster nor­malt står for 60-65 pct. af be­sø­gen­de, men i øje­blik­ket i vidt om­fang er luk­ket ude af landet.

Men på trods af de sær­li­ge om­stæn­dig­he­der står Den Blå Pla­net ik­ke ale­ne i over­le­vel­ses­kam­pen, vur­de­rer Jon Diderichsen.

"Jeg tror der er man­ge an­dre, der kom­mer til at stå i sam­me si­tu­a­tion. Den ge­ne­rel­le ud­vik­ling af pro­jek­ter kom­mer til at hal­te, for­di man er nødt til læg­ge al­le res­sour­cer – bå­de an­sat­te og øko­no­mi­ske res­sour­cer – over i drifts­de­len for at over­le­ve. Så per­spek­ti­vet bli­ver ba­re et an­det i de kom­men­de år, ind­til man for­hå­bent­lig er ov­re den ‘hurd­le’. Og i den tid er jeg sik­ker på, at der er man­ge li­ge­som mig, der godt kun­ne tæn­ke sig, at fon­de­ne i hø­je­re grad hjalp med over­le­vel­se, ind­til vi kom­mer hen til en ny nor­mal igen. Det skal ik­ke væ­re en åben kas­se. Men en hjælp, hvor nø­den vir­ke­lig er størst nu,” si­ger Jon Diderichsen.

– Det kan så en­de med at væ­re fon­de­ne, der skal væl­ge, hvem der over­le­ver og hvem der dør. Kan du for­stå, hvis fon­de­ne helst ik­ke vil stå i den situation?

"Det ar­gu­ment kan jeg sag­tens for­stå. Men støt­ten vil væ­re mid­ler­ti­dig. Vi er slå­et ud af kurs, men ven­der for­hå­bent­lig til­ba­ge til et sted, hvor vi kan kla­re os selv igen. Og jeg ved og­så, at en del fon­de der­for har meldt ud, at de ger­ne mod­ta­ger an­søg­nin­ger fra dem, som de tid­li­ge­re har væ­ret i kon­takt med. Un­der­for­stå­et at fon­de­ne ger­ne vil væ­re med til at hjæl­pe dem, som de al­le­re­de har be­vil­get pen­ge til for der­med at sik­re de pen­ge, som de tid­li­ge­re har gi­vet," si­ger Jon Diderichsen.

– Nog­le fon­de tæn­ker må­ske: Hvor læn­ge skal vi så bli­ve ved? Og kan fon­de­ne ik­ke en­de med at po­ste en mas­se pen­ge i kul­turin­sti­tu­tio­ner, der al­li­ge­vel går ned?

"Det er da en ri­si­ko. Men hvis en kul­turin­sti­tu­tion tid­li­ge­re har vist, at den kun­ne få tin­ge­ne til at ba­lan­ce­re, så må man alt an­det li­ge tro, at det kan den igen på et se­ne­re tids­punkt. Har den haft un­der­skud på un­der­skud, så gi­ver det ik­ke no­gen me­ning at støt­te. Men hos os har vi haft for­nuf­ti­ge regn­ska­ber, og det sæt­ter vi en ære i. Det vi­ser, at folk ger­ne vil ha­ve, at vi er her,” si­ger Jon Diderichsen.

– Hvor læn­ge reg­ner I med, at den her kri­se vil vare?

"Vi læ­ner os op af turi­stor­ga­ni­sa­tio­ner­ne, og der­for for­ven­ter vi at ven­de til­ba­ge til nor­ma­len i 2022. Så for os er ud­for­drin­gen at kom­me igen­nem i år og næ­ste år, og så skal vi nok kla­re os selv der­ef­ter," si­ger Jon Diderichsen.

Han vur­de­rer, at det vil kræ­ve om­kring 40-45 mio. kr. at red­de Den Blå Pla­net gen­nem de to år. Det sva­rer til dif­fe­ren­cen mel­lem, hvad akva­ri­et kan få fra sta­tens hjæl­pe­pak­ker, og hvad der er be­hov for for at dri­ve basisproduktet.

Spar Nord Fonden: Fondenes samfundsrolle må hele tiden overvejes

Spar Nord Fon­den har net­op meldt ud, at den øn­sker at støt­te det nord­jy­ske kul­tur­liv, der i lig­hed med re­sten af lan­dets kul­tu­rak­tø­rer er hårdt ramt af coronakrisen.

Fon­den af­vi­ste ved sam­me lej­lig­hed di­rek­te at støt­te drift i en ar­ti­kel i avi­sen Nordjyske.

Al­li­ge­vel med­gi­ver fon­dens di­rek­tør Bo Ug­ger­høj, at Den Blå Pla­net har en po­in­te, når den ef­ter­ly­ser pen­ge til drift fra dan­ske fon­de. Og fon­den af­vi­ser ik­ke, at der på et tids­punkt i frem­ti­den kan bli­ve be­hov for at gen­be­sø­ge fon­dens sæd­van­li­ge uddelingspolitik.

“I ar­tik­len gi­ver jeg ud­tryk for, hvad po­li­tik­ken i fon­den har væ­ret og er til da­to. Men i fon­de­ne er det jo til en­hver tid be­sty­rel­ser­ne, der be­slut­ter sig for, hvor­dan ud­de­lings­po­li­tik­ken skal se ud. Så selv­føl­ge­lig kan en be­sty­rel­se træf­fe en ny be­slut­ning i ly­set af sam­funds­ud­vik­lin­gen,” si­ger han.

Han for­kla­rer, at Spar Nord Fon­den har set re­ge­rings hjæl­pe­pak­ker som fun­da­men­tet for kulturinstitutionerne.

Det bør ik­ke væ­re en pro­blem­stil­ling, som fon­de­ne skal stå med.

Bo Ug­ger­høj – di­rek­tør, Spar Nord Fonden

“For­stå­el­ses­ram­men har nok væ­ret den, at man har tro­et, at hjæl­pe­pak­ker vil­le hjæl­pe de in­sti­tu­tio­ner, der mid­ler­ti­digt var i nød rent drifts­mæs­sigt. Fra den stol hvor jeg sid­der, har fon­de­ne i den si­tu­a­tion sta­dig­væk den sam­me sam­funds­op­ga­ve, nem­lig at støt­te de pro­jek­ter, der var der­u­de, der skul­le op ad jor­den lø­ben­de frem for at støt­te drift,” si­ger han.

Han med­gi­ver sam­ti­dig, at det kan væ­re svært at gen­nem­skue hjæl­pe­pak­ker­nes ef­fekt, og at fon­de­nes rol­le kan æn­dre sig, hvis hjæl­pe­pak­ker­ne vi­ser sig ik­ke at kun­ne red­de en ræk­ke af kulturinstitutionerne.

“Det er svært at navi­ge­re i hjæl­pe­pak­ker­ne. Hvil­ke pak­ker kom­mer der, hvor sto­re er de, og hvad be­ty­der de for kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne? Det kan der­for sag­tens væ­re, at der lig­ger en an­den op­ga­ve for­an os, end vi har tro­et hidtil. Og det er da dybt re­le­vant at stil­le det spørgs­mål in­dad mod fon­de­ne: I ly­set af hvad der sker kon­kret i sam­fun­det, har vi så en an­den op­ga­ve? Det er helt fair. Og som sagt vil det jo her i fon­den væ­re be­sty­rel­sen, der skal ta­ge stil­ling til det spørgs­mål. Og jeg er sik­ker på, at det er et spørgs­mål, som be­sty­rel­ser­ne bå­de her og i an­dre fon­de selv sam­ler op: Har vi fort­sat den sam­me rol­le, el­ler bli­ver den an­der­le­des fremad­ret­tet?” si­ger Bo uggerhøj.

Til gen­gæld me­ner han ik­ke, at fon­de­ne bør en­de i en si­tu­a­tion, hvor de i prak­sis skal træf­fe en be­slut­ning om, hvil­ke in­sti­tu­tio­ner, der skal le­ve el­ler dø.

"Det bør ik­ke væ­re en pro­blem­stil­ling, som fon­de­ne skal stå med. Så her er i hvert fald nog­le over­vej­el­ser, man skal ha­ve gjort sig i fon­de­ne, in­den man ka­ster sig ud i at støt­te på nye må­der. Men i ly­set af sam­funds­ud­vik­lin­gen kan der kom­me en ny be­sty­rel­ses­be­slut­ning, hvis det kan klem­mes ind bå­de i for­hold til lov­giv­ning og de me­re etisk-moral­ske di­lem­ma­er om, hvor­vidt vi i fon­de­ne skal sid­de og be­stem­me, hvem der skal over­le­ve. Det er na­tur­ligt, at man i be­sty­rel­sen ta­ger en drøf­tel­se af, hvad man me­ner om den her si­tu­a­tion i ly­set af cor­o­na,” si­ger Bo Uggerhøj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer