SOS fra kulturlivet til de danske fonde

Si­tu­a­tio­nen er dybt kri­tisk for det dan­ske kul­tur­liv på grund af cor­ona­kri­sen. Halv­de­len af lan­dets te­a­tre er tru­et af luk­ning, spil­le­ste­der på stri­be for­ven­tes at gå kon­kurs på grund af genåb­nings­reg­ler­ne, og mu­se­er­ne for­be­re­der sig på rø­de bund­linjer og af­ske­di­gel­ser. ”Egent­lig er det sta­tens an­svar at hol­de hån­den un­der te­a­tre­ne – men i prak­sis kan det en­de med at bli­ve fon­de­ne, som gør det,” si­ger di­rek­tør i Dansk Te­a­ter, Pe­ter Mark Lundberg.

SOS fra kulturen
Hvert an­det te­a­ter og en stor del af lan­dets festi­va­ler og spil­le­ste­der ri­si­ke­rer kon­kurs i lø­bet af de næ­ste seks må­ne­der, hvis ik­ke re­ge­rin­gen lem­per cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner­­ne. Mu­se­er­ne er hårdt ramt af mang­len­de turi­stind­tæg­ter. Kul­tur­li­vets bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner hå­ber på hjælp fra fondene.

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at hal­ve­re pri­sen på en­tré­bil­let­ter i sko­ler­nes som­mer­fe­rie, er sto­re de­le af dansk kul­tur­liv lan­det i en dyb øko­no­misk kri­se på grund af cor­o­na­pan­de­mi­en og reg­ler­ne for genåbning.

Der­for sen­der kul­tur­li­vet nu en bøn om hjælp til de dan­ske fon­de. El­lers kan kon­se­kven­sen blandt an­det bli­ve luk­nin­ger på stri­be af te­a­tre og spillesteder.

Selv­om fon­de­ne tra­di­tio­nelt set ik­ke støt­ter drift af kul­tur­liv, me­ner di­rek­tø­ren for bran­­che- og ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Te­a­ter, Pe­ter Mark Lund­berg, at det vil væ­re ”su­per­fan­ta­stisk”, hvis fon­de­ne i en pe­ri­o­de vil gå ind og un­der­støt­te drift af teatre.

I Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er (ODM) ly­der op­for­drin­gen til fon­de­ne fra for­mand Flem­m­ing Just, at fon­de­ne skal tæn­ke end­nu bre­de­re i vur­de­rin­gen af, hvad mu­se­er­ne skal ha­ve støt­te til og ha­ve et blik for al­le mu­se­ums­lo­vens fem søj­ler: Ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, be­va­ring, forsk­ning og formidling.

Og se­kre­ta­ri­ats­chef Es­ben Mar­cher fra mu­sik­festi­va­ler­ne og spil­le­ste­der­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dansk Li­ve slår fast, at hvis der ik­ke kom­mer en stats­lig ord­ning, der kom­pen­se­rer for mang­len­de bil­letsalg, af­hæn­ger spil­le­ste­der­nes frem­tid af, om fon­de­ne vil sik­re over­le­vel­se og ik­ke kun støt­te aktiviteter.

Hvert andet teater løber tør for penge

Iføl­ge Pe­ter Mark Lund­berg fra Dansk Te­a­ter er vir­ke­lig­he­den for te­a­tre­ne, at selv­om der igen er mu­lig­hed for at åb­ne dø­re­ne, er det umu­ligt at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sammen.

”Ho­ved­par­ten af lan­dets te­a­tre er al­le­re­de i øko­no­misk kri­se el­ler vil kom­me i kri­se. Den kæm­pe­mæs­si­ge ud­for­dring er kun at måt­te spil­le for halvt fyld­te sa­le og der­med tje­ne halvt så me­get, som man ple­jer. For man­ge af de stør­re te­a­tre be­ty­der det, at de ta­ber 30-35.000 kro­ner per af­ten, og der­med lø­ber de hur­tigt tør for pen­ge,” si­ger Pe­ter Mark Lundberg.

Knap hvert an­det te­a­ter, for­ven­ter at lø­be tør for lik­vi­di­tet in­den for det næ­ste hal­ve år.

Pe­ter Mark Lund­berg – di­rek­tør, Dansk Teater

Dansk Te­a­ters med­lem­s­ska­re spæn­der li­ge fra pro­jekt- og egnste­a­tre over Den Jy­ske Ope­ra til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen har net­op la­vet en tem­pe­ra­tur­må­ling af te­a­tre­nes si­tu­a­tion, og den gi­ver di­rek­tø­ren dy­be panderynker.

”Tem­pe­ra­tur­må­lin­gen vi­ser, at 47 pro­cent af te­a­tre­ne, alt­så knap hvert an­det te­a­ter, for­ven­ter at lø­be tør for lik­vi­di­tet in­den for det næ­ste hal­ve år. Man­ge er al­le­re­de øko­no­misk nød­li­den­de nu, og de ser ind i, at når te­a­ter­sæ­so­nen star­ter, så går der kun kort tid, før pen­ge­kas­sen er tom. Det er da helt vildt at fo­re­stil­le sig, hvis hvert an­det te­a­ter for­svin­der,” si­ger Pe­ter Mark Lundberg.

En vig­tig po­in­te i den sam­men­hæng er, at te­a­tre­nes øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger ik­ke hand­ler om mang­len­de kø­be­lyst, po­in­te­r­er Pe­ter Mark Lundberg.

”Dan­sker­nes lyst til at kø­be te­a­ter­bil­let­ter er nær­mest end­nu stør­re end før cor­ona­kri­sen. De fle­ste ste­der ly­der mel­din­gen, at sal­get lig­ger på sam­me ni­veau som sid­ste år el­ler end­nu hø­je­re. Pro­ble­met er, at vi kun har halvt så man­ge sæ­der at sæl­ge,” si­ger han.

Principielt ikke fondenes rolle

Dansk Te­a­ters di­rek­tør har net­op haft fo­re­træ­de for Fol­ke­tin­gets kul­tur­ud­valg, men det mø­de gjor­de ik­ke Pe­ter Mark Lund­berg me­re over­be­vist om, at der er yder­li­ge­re stats­lig hjælp på vej til teatrene.

”Vi sæt­ter sta­dig vo­res lid til, at der kom­mer stats­lig hjælp til genåb­ning af te­a­tre­ne, men det vir­ker som om, at man­ge af po­li­ti­ker­ne har svært ved at for­stå, at vi ik­ke ba­re kan til­pas­se vo­res om­kost­nin­ger. Men det ta­ger tid at la­ve pro­fes­sio­nel kunst, at skri­ve ma­nuskrip­ter og la­ve sceno­gra­fi­er – det kan ik­ke li­ge ef­fek­ti­vi­se­res over­night. På sam­me må­de tror vi hel­ler ik­ke, det vil væ­re sær­lig spæn­den­de at se Ro­meo og Julie uden Julie, for­di te­a­tre­ne ik­ke kan an­sæt­te det nød­ven­di­ge an­tal sku­e­spil­le­re,” si­ger Pe­ter Mark Lundberg.

Af prin­cip me­ner vi ik­ke, at det er fon­de­nes rol­le at skul­le dæk­ke for te­a­tre­nes tab.

Pe­ter Mark Lund­berg – di­rek­tør, Dansk Teater

Han be­teg­ner det som ”fan­ta­stisk,” hvis te­a­tre­ne sam­men med fonds­ver­de­nen kan læg­ge en stra­te­gi, så – som han ud­tryk­ker det – ”man ik­ke kun skal op­le­ve mo­no­lo­ger de næ­ste to år.”

”Hvis der er fon­de, som og­så vil gi­ve drift­stilskud til te­a­tre og der­med hol­de hån­den un­der dem, vil det gø­re en kæm­pe for­skel. Af prin­cip me­ner vi ik­ke, at det er fon­de­nes rol­le at skul­le dæk­ke for te­a­tre­nes tab, når ta­be­ne er for­år­sa­get af re­strik­tio­ner ind­ført af sta­ten – for ek­sem­pel at der kun må sid­de pu­bli­kum på hvert an­det sæ­de. Når det er sagt, vil det væ­re for­fær­de­lig ær­ger­ligt, hvis sto­re te­a­tre og kul­turin­sti­tu­tio­ner, som har le­ve­ret god kunst i år­ræk­ker, må dre­je nøg­len om, for­di der ik­ke kom­mer den nød­ven­di­ge hjælp fra sta­ten,” si­ger Pe­ter Mark Lund­berg – og fø­jer til:

”Egent­lig er det sta­tens an­svar at hol­de hån­den un­der te­a­tre­ne – men i prak­sis kan det en­de med at bli­ve fon­de­ne, som gør det.”

Museer afhængige af krydstogtsegmentet

Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er (ODM) er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for 172 af lan­dets mu­se­er og kon­ser­ve­rings­cen­tre. Her af­hæn­ger be­kym­rin­gen for, hvad der kom­mer til at ske de kom­men­de må­ne­der, iføl­ge for­mand Flem­m­ing Just me­get af mu­se­er­nes pla­ce­ring på dan­marks­kor­tet og mu­se­er­nes målgrupper.

”For mu­se­er­ne i Jyl­land, på Fyn og Lol­land-Fal­­ster bli­ver det helt af­gø­ren­de, at der kom­mer man­ge ty­ske­re hen over som­me­ren. De fyl­der tra­di­tio­nelt godt på mu­se­er­ne, og der­med kan til­ba­ge­gan­gen be­græn­ses til 25-35 pro­cent. Til gen­gæld har vi nog­le langt stør­re pro­ble­mer i Stor­kø­ben­havn, Oden­se og til dels og­så Aar­hus, hvor der lig­ger suc­ces­ri­ge mu­se­er, som nor­malt til­træk­ker man­ge gæ­ster fra he­le ver­den, blandt an­dre ame­ri­ka­ne­re, in­de­re og ki­ne­se­re. Dem er der som be­kendt ik­ke no­gen af i år,” si­ger Flem­m­ing Just.

Som ek­semp­ler på to af de hår­dest ram­te mu­se­er næv­ner han Vikin­ge­skibs­mu­se­et i Roskil­de og De­sign­mu­se­um Dan­mark i cen­trum af Kø­ben­havn. Sidst­nævn­te har på grund af cor­ona­kri­sen måt­te frem­skyn­de en stor, gen­nem­gri­ben­de renove­ring og er luk­ket for pu­bli­kum helt frem til ud­gan­gen af 2021.

Jeg for­ven­ter at kom­me til at se nog­le me­get rø­de bund­linjer om­kring på mu­se­er­ne, og sva­ret på dét bli­ver fy­rin­ger, ind­skrænk­nin­ger el­ler for­ø­ge­de kassekreditter.

Flem­m­ing Just – for­mand, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer

”De to mu­se­er mod­ta­ger ty­pisk 75-80 pro­cent uden­land­ske gæ­ster blandt an­det fra kryd­stogtski­be, så for dem er det me­get, me­get blo­digt. Og spør­ger du mu­se­er­ne i Oden­se by, hvor kryd­stogtseg­men­tet flok­kes for at se H.C. An­der­sens Hus og an­det, gør det vir­ke­lig og­så nas,” si­ger Flem­m­ing Just, der ud over for­mand­spo­sten i mu­se­er­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion er di­rek­tør for Syd­ve­stjy­ske Mu­se­er i Ribe.

Flem­m­ing Just be­teg­ner den hjælp, der er kom­met fra re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get, som ”en pæn hånds­ræk­ning,” og han me­ner, at som­mer­pak­kens til­bud om halv en­trépris bør sti­mu­le­re man­ge dan­ske­re til at gå på mu­se­um. Men den hid­ti­di­ge stats­li­ge hjælp er ik­ke til­stræk­ke­lig til at und­gå dy­be øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der for museerne.

”I for­vej­en er de fle­ste mu­se­er i en si­tu­a­tion, hvor de oven på de se­ne­re års stats­li­ge og kom­mu­na­le be­skæ­rin­ger ik­ke har sær­lig me­get fedt på ske­let­tet. Jeg for­ven­ter at kom­me til at se nog­le me­get rø­de bund­linjer om­kring på mu­se­er­ne, og sva­ret på dét bli­ver fy­rin­ger, ind­skrænk­nin­ger el­ler for­ø­ge­de kas­se­kre­dit­ter. Som kon­se­kvens vil vi se nog­le ma­gre år i 2021 og 2022, hvor man li­ge­som skal til at byg­ge op igen, og for an­dre mu­se­er vil kon­se­kven­ser­ne bli­ve me­re lang­sig­te­de og va­re i må­ske op til fem år,” for­ud­ser Flem­m­ing Just.

– For­ven­ter du mu­se­um­sluk­nin­ger i kølvan­det på coronakrisen?

”Nej, og det gør jeg ik­ke af den simp­le grund, at de fle­ste mu­se­er er en del af et lo­kal­sam­fund og har en stærk iden­ti­tet og be­tyd­ning lo­kalt. Jeg har me­get svært ved at se, at der er kom­mu­ner, som vil ac­cep­te­re, at det ene el­ler an­det mu­se­um luk­ker,” si­ger Flem­m­ing Just.

Fonde skal ændre fokus i støtte til museer

Flem­m­ing Just me­ner, at den po­si­ti­ve ud­vik­ling, en stor del af de dan­ske mu­se­er har gen­nem­gå­et de se­ne­ste 10 år, for en stor dels ved­kom­men­de kan til­skri­ves fon­de­nes støt­te til nye mu­se­er og nye ud­stil­lin­ger. Det har blandt an­det re­sul­te­ret i cir­ka 40 pro­cent fle­re gæ­ster på museerne.

Han me­ner ik­ke, at fon­de­ne i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion skal un­der­støt­te de træng­te mu­se­er med drifts­støt­te. Men han ser me­get ger­ne, at fon­de­ne tæn­ker bre­de­re, end de hidtil har gjort, for at hjæl­pe museerne.

Selv­om man­ge mu­se­er nu har kæm­pe hul i kas­ser­ne, sy­nes jeg ik­ke, fon­de­ne skal gi­ve de­ci­de­ret driftsstøtte.

Flem­m­ing Just – for­mand, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer

”Selv­om man­ge mu­se­er nu har kæm­pe hul i kas­ser­ne, sy­nes jeg ik­ke, fon­de­ne skal gi­ve de­ci­de­ret drifts­støt­te – det vil væ­re en for­kert vej at slå ind på, for­di pen­ge­ne kun kan bru­ges én gang. Men må­ske kan man fo­re­stil­le sig, at fon­de­ne i end­nu hø­je­re grad skal ha­ve blik for al­le mu­se­ums­lo­vens fem søj­ler: Ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, be­va­ring, forsk­ning og for­mid­ling. Hidtil har der væ­ret me­get fo­kus på for­mid­lings­delen, og vi har set fonds­støt­te­de spek­taku­læ­re ud­stil­lin­ger i flot­te ram­mer. Til gen­gæld har det hidtil væ­ret svæ­re­re at gø­re fon­de­ne in­ter­es­se­re­de i vo­res sam­lings­ar­bej­de for ma­ga­si­ner, som er ry­gra­den i me­get mu­se­ums­ar­bej­de. I den kom­men­de tid er der brug for knap så man­ge nye mu­se­er og me­re brug for støt­te af det ek­si­ste­ren­de – så vi si­ger nej tak til kon­kre­te pen­ge til rø­de bund­linjer, men ja til pen­ge til det bre­de mu­se­ums­ar­bej­de,” si­ger Flem­m­ing Just.

Spillesteder kan se frem til kvælningsdød

Når Es­ben Mar­cher, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i 120 mu­sik­festi­va­ler og spil­le­ste­ders in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dansk Li­ve, gør det fo­re­lø­bi­ge bo op knap fi­re må­ne­der in­de i cor­ona­kri­sen, er hans mel­ding dy­ster. Og kom­mer sta­ten og de dan­ske fon­de ik­ke spil­le­ste­der­ne til und­sæt­ning, vil re­sten af 2020 bli­ve en end­nu me­re dy­ster fortælling.

”Festi­va­ler på stri­be er af­lyst og har sto­re un­der­skud, og spil­le­ste­der­ne ser ind i en kvæl­nings­død i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvis de ret­nings­linjer for genåb­ning af stå­en­de kon­cer­ter, vi har set ud­kast til, bli­ver gen­nem­ført. Ret­nings­linjer­ne er så re­strik­ti­ve, at ni ud af ti gæ­ster ik­ke må luk­kes ind, og om­kost­nin­ger­ne til at af­vik­le kon­cer­ter vil væ­re de sam­me som tid­li­ge­re – må­ske end­da hø­je­re på grund af kra­ve­ne til hy­giej­ne. En 10 pro­cents be­læg­ning er på in­gen må­de øko­no­misk ren­ta­bel. Man­ge ste­der er pen­ge­kas­ser­ne al­le­re­de tom­me ef­ter fi­re må­ne­ders luk­ke­pe­ri­o­de, så man le­ver dy­best set al­le­re­de på ban­kers og an­dre kre­di­to­rers nå­de, og når man lø­ber tør for pen­ge og ik­ke kan få nye ind, en­der man jo med at gå kon­kurs,” si­ger Es­ben Marcher.

Man le­ver dy­best set al­le­re­de på ban­kers og an­dre kre­di­to­rers nåde

Es­ben Mar­cher – se­kre­ta­ri­ats­chef, Dansk Live

Hå­bet er, at der bå­de fra po­li­tisk og fon­de­nes si­de bli­ver åb­net for kasserne.

”Vi ap­pel­le­rer til, at der kom­mer en stats­lig ord­ning, der kom­pen­se­rer for mang­len­de bil­letsalg som kon­se­kvens af ned­luk­nin­gen. Det er må­ske en uto­pisk drøm, og der­for er det nød­ven­digt at kig­ge ind i, om fon­de­ne, som al­le­re­de har budt sig til, kan og vil bi­dra­ge yder­li­ge­re med støt­te, der kan sik­re spil­le­ste­der­nes over­le­vel­se og ik­ke kun sik­rer ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Es­ben Marcher.

Fle­re spil­le­ste­der er, op­ly­ser han, al­le­re­de i di­a­log med de fon­de, de tid­li­ge­re har sam­ar­bej­det med, for at ap­pel­le­re til, at støt­te til ak­ti­vi­te­ter bli­ver er­stat­tet el­ler sup­ple­ret med de­ci­de­ret redningshjælp.

”Vi er dybt af­hæn­gi­ge af fon­de­ne og hå­ber vir­ke­lig, at der er nog­le fon­de, der vel­vil­ligt vil træ­de til,” si­ger Es­ben Marcher.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…