SOS fra kulturlivet til de danske fonde

Situationen er dybt kritisk for det danske kulturliv på grund af coronakrisen. Halvdelen af landets teatre er truet af lukning, spillesteder på stribe forventes at gå konkurs på grund af genåbningsreglerne, og museerne forbereder sig på røde bundlinjer og afskedigelser. ”Egentlig er det statens ansvar at holde hånden under teatrene – men i praksis kan det ende med at blive fondene, som gør det,” siger direktør i Dansk Teater, Peter Mark Lundberg.

SOS fra kulturen
Hvert an­det te­a­ter og en stor del af lan­dets festi­va­ler og spil­le­ste­der ri­si­ke­rer kon­kurs i lø­bet af de næ­ste seks må­ne­der, hvis ik­ke re­ge­rin­gen lem­per cor­o­na-re­strik­tio­ner­ne. Mu­se­er­ne er hårdt ramt af mang­len­de turi­stind­tæg­ter. Kul­tur­li­vets bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner hå­ber på hjælp fra fondene.

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at hal­ve­re pri­sen på en­tré­bil­let­ter i sko­ler­nes som­mer­fe­rie, er sto­re de­le af dansk kul­tur­liv lan­det i en dyb øko­no­misk kri­se på grund af cor­o­na­pan­de­mi­en og reg­ler­ne for genåbning.

Der­for sen­der kul­tur­li­vet nu en bøn om hjælp til de dan­ske fon­de. El­lers kan kon­se­kven­sen blandt an­det bli­ve luk­nin­ger på stri­be af te­a­tre og spillesteder.

Selv­om fon­de­ne tra­di­tio­nelt set ik­ke støt­ter drift af kul­tur­liv, me­ner di­rek­tø­ren for bran­che- og ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Te­a­ter, Pe­ter Mark Lund­berg, at det vil væ­re ”su­per­fan­ta­stisk”, hvis fon­de­ne i en pe­ri­o­de vil gå ind og un­der­støt­te drift af teatre.

I Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er (ODM) ly­der op­for­drin­gen til fon­de­ne fra for­mand Flem­m­ing Just, at fon­de­ne skal tæn­ke end­nu bre­de­re i vur­de­rin­gen af, hvad mu­se­er­ne skal ha­ve støt­te til og ha­ve et blik for al­le mu­se­ums­lo­vens fem søj­ler: Ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, be­va­ring, forsk­ning og formidling.

Og se­kre­ta­ri­ats­chef Es­ben Mar­cher fra mu­sik­festi­va­ler­ne og spil­le­ste­der­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dansk Li­ve slår fast, at hvis der ik­ke kom­mer en stats­lig ord­ning, der kom­pen­se­rer for mang­len­de bil­letsalg, af­hæn­ger spil­le­ste­der­nes frem­tid af, om fon­de­ne vil sik­re over­le­vel­se og ik­ke kun støt­te aktiviteter.

Hvert andet teater løber tør for penge

Iføl­ge Pe­ter Mark Lund­berg fra Dansk Te­a­ter er vir­ke­lig­he­den for te­a­tre­ne, at selv­om der igen er mu­lig­hed for at åb­ne dø­re­ne, er det umu­ligt at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sammen.

”Ho­ved­par­ten af lan­dets te­a­tre er al­le­re­de i øko­no­misk kri­se el­ler vil kom­me i kri­se. Den kæm­pe­mæs­si­ge ud­for­dring er kun at måt­te spil­le for halvt fyld­te sa­le og der­med tje­ne halvt så me­get, som man ple­jer. For man­ge af de stør­re te­a­tre be­ty­der det, at de ta­ber 30-35.000 kro­ner per af­ten, og der­med lø­ber de hur­tigt tør for pen­ge,” si­ger Pe­ter Mark Lundberg.

Knap hvert an­det te­a­ter, for­ven­ter at lø­be tør for lik­vi­di­tet in­den for det næ­ste hal­ve år.

Pe­ter Mark Lund­berg – di­rek­tør, Dansk Teater

Dansk Te­a­ters med­lem­s­ska­re spæn­der li­ge fra pro­jekt- og egnste­a­tre over Den Jy­ske Ope­ra til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen har net­op la­vet en tem­pe­ra­tur­må­ling af te­a­tre­nes si­tu­a­tion, og den gi­ver di­rek­tø­ren dy­be panderynker.

”Tem­pe­ra­tur­må­lin­gen vi­ser, at 47 pro­cent af te­a­tre­ne, alt­så knap hvert an­det te­a­ter, for­ven­ter at lø­be tør for lik­vi­di­tet in­den for det næ­ste hal­ve år. Man­ge er al­le­re­de øko­no­misk nød­li­den­de nu, og de ser ind i, at når te­a­ter­sæ­so­nen star­ter, så går der kun kort tid, før pen­ge­kas­sen er tom. Det er da helt vildt at fo­re­stil­le sig, hvis hvert an­det te­a­ter for­svin­der,” si­ger Pe­ter Mark Lundberg.

En vig­tig po­in­te i den sam­men­hæng er, at te­a­tre­nes øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger ik­ke hand­ler om mang­len­de kø­be­lyst, po­in­te­r­er Pe­ter Mark Lundberg.

”Dan­sker­nes lyst til at kø­be te­a­ter­bil­let­ter er nær­mest end­nu stør­re end før cor­ona­kri­sen. De fle­ste ste­der ly­der mel­din­gen, at sal­get lig­ger på sam­me ni­veau som sid­ste år el­ler end­nu hø­je­re. Pro­ble­met er, at vi kun har halvt så man­ge sæ­der at sæl­ge,” si­ger han.

Principielt ikke fondenes rolle

Dansk Te­a­ters di­rek­tør har net­op haft fo­re­træ­de for Fol­ke­tin­gets kul­tur­ud­valg, men det mø­de gjor­de ik­ke Pe­ter Mark Lund­berg me­re over­be­vist om, at der er yder­li­ge­re stats­lig hjælp på vej til teatrene.

”Vi sæt­ter sta­dig vo­res lid til, at der kom­mer stats­lig hjælp til genåb­ning af te­a­tre­ne, men det vir­ker som om, at man­ge af po­li­ti­ker­ne har svært ved at for­stå, at vi ik­ke ba­re kan til­pas­se vo­res om­kost­nin­ger. Men det ta­ger tid at la­ve pro­fes­sio­nel kunst, at skri­ve ma­nuskrip­ter og la­ve sceno­gra­fi­er – det kan ik­ke li­ge ef­fek­ti­vi­se­res over­night. På sam­me må­de tror vi hel­ler ik­ke, det vil væ­re sær­lig spæn­den­de at se Ro­meo og Julie uden Julie, for­di te­a­tre­ne ik­ke kan an­sæt­te det nød­ven­di­ge an­tal sku­e­spil­le­re,” si­ger Pe­ter Mark Lundberg.

Af prin­cip me­ner vi ik­ke, at det er fon­de­nes rol­le at skul­le dæk­ke for te­a­tre­nes tab.

Pe­ter Mark Lund­berg – di­rek­tør, Dansk Teater

Han be­teg­ner det som ”fan­ta­stisk,” hvis te­a­tre­ne sam­men med fonds­ver­de­nen kan læg­ge en stra­te­gi, så – som han ud­tryk­ker det – ”man ik­ke kun skal op­le­ve mo­no­lo­ger de næ­ste to år.”

”Hvis der er fon­de, som og­så vil gi­ve drift­stilskud til te­a­tre og der­med hol­de hån­den un­der dem, vil det gø­re en kæm­pe for­skel. Af prin­cip me­ner vi ik­ke, at det er fon­de­nes rol­le at skul­le dæk­ke for te­a­tre­nes tab, når ta­be­ne er for­år­sa­get af re­strik­tio­ner ind­ført af sta­ten – for ek­sem­pel at der kun må sid­de pu­bli­kum på hvert an­det sæ­de. Når det er sagt, vil det væ­re for­fær­de­lig ær­ger­ligt, hvis sto­re te­a­tre og kul­turin­sti­tu­tio­ner, som har le­ve­ret god kunst i år­ræk­ker, må dre­je nøg­len om, for­di der ik­ke kom­mer den nød­ven­di­ge hjælp fra sta­ten,” si­ger Pe­ter Mark Lund­berg – og fø­jer til:

”Egent­lig er det sta­tens an­svar at hol­de hån­den un­der te­a­tre­ne – men i prak­sis kan det en­de med at bli­ve fon­de­ne, som gør det.”

Museer afhængige af krydstogtsegmentet

Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er (ODM) er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for 172 af lan­dets mu­se­er og kon­ser­ve­rings­cen­tre. Her af­hæn­ger be­kym­rin­gen for, hvad der kom­mer til at ske de kom­men­de må­ne­der, iføl­ge for­mand Flem­m­ing Just me­get af mu­se­er­nes pla­ce­ring på dan­marks­kor­tet og mu­se­er­nes målgrupper.

”For mu­se­er­ne i Jyl­land, på Fyn og Lol­land-Fal­ster bli­ver det helt af­gø­ren­de, at der kom­mer man­ge ty­ske­re hen over som­me­ren. De fyl­der tra­di­tio­nelt godt på mu­se­er­ne, og der­med kan til­ba­ge­gan­gen be­græn­ses til 25-35 pro­cent. Til gen­gæld har vi nog­le langt stør­re pro­ble­mer i Stor­kø­ben­havn, Oden­se og til dels og­så Aar­hus, hvor der lig­ger suc­ces­ri­ge mu­se­er, som nor­malt til­træk­ker man­ge gæ­ster fra he­le ver­den, blandt an­dre ame­ri­ka­ne­re, in­de­re og ki­ne­se­re. Dem er der som be­kendt ik­ke no­gen af i år,” si­ger Flem­m­ing Just.

Som ek­semp­ler på to af de hår­dest ram­te mu­se­er næv­ner han Vikin­ge­skibs­mu­se­et i Roskil­de og De­sign­mu­se­um Dan­mark i cen­trum af Kø­ben­havn. Sidst­nævn­te har på grund af cor­ona­kri­sen måt­te frem­skyn­de en stor, gen­nem­gri­ben­de renove­ring og er luk­ket for pu­bli­kum helt frem til ud­gan­gen af 2021.

Jeg for­ven­ter at kom­me til at se nog­le me­get rø­de bund­linjer om­kring på mu­se­er­ne, og sva­ret på dét bli­ver fy­rin­ger, ind­skrænk­nin­ger el­ler for­ø­ge­de kassekreditter.

Flem­m­ing Just – for­mand, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer

”De to mu­se­er mod­ta­ger ty­pisk 75-80 pro­cent uden­land­ske gæ­ster blandt an­det fra kryd­stogtski­be, så for dem er det me­get, me­get blo­digt. Og spør­ger du mu­se­er­ne i Oden­se by, hvor kryd­stogtseg­men­tet flok­kes for at se H.C. An­der­sens Hus og an­det, gør det vir­ke­lig og­så nas,” si­ger Flem­m­ing Just, der ud over for­mand­spo­sten i mu­se­er­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion er di­rek­tør for Syd­ve­stjy­ske Mu­se­er i Ribe.

Flem­m­ing Just be­teg­ner den hjælp, der er kom­met fra re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get, som ”en pæn hånds­ræk­ning,” og han me­ner, at som­mer­pak­kens til­bud om halv en­trépris bør sti­mu­le­re man­ge dan­ske­re til at gå på mu­se­um. Men den hid­ti­di­ge stats­li­ge hjælp er ik­ke til­stræk­ke­lig til at und­gå dy­be øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der for museerne.

”I for­vej­en er de fle­ste mu­se­er i en si­tu­a­tion, hvor de oven på de se­ne­re års stats­li­ge og kom­mu­na­le be­skæ­rin­ger ik­ke har sær­lig me­get fedt på ske­let­tet. Jeg for­ven­ter at kom­me til at se nog­le me­get rø­de bund­linjer om­kring på mu­se­er­ne, og sva­ret på dét bli­ver fy­rin­ger, ind­skrænk­nin­ger el­ler for­ø­ge­de kas­se­kre­dit­ter. Som kon­se­kvens vil vi se nog­le ma­gre år i 2021 og 2022, hvor man li­ge­som skal til at byg­ge op igen, og for an­dre mu­se­er vil kon­se­kven­ser­ne bli­ve me­re lang­sig­te­de og va­re i må­ske op til fem år,” for­ud­ser Flem­m­ing Just.

– For­ven­ter du mu­se­um­sluk­nin­ger i kølvan­det på coronakrisen?

”Nej, og det gør jeg ik­ke af den simp­le grund, at de fle­ste mu­se­er er en del af et lo­kal­sam­fund og har en stærk iden­ti­tet og be­tyd­ning lo­kalt. Jeg har me­get svært ved at se, at der er kom­mu­ner, som vil ac­cep­te­re, at det ene el­ler an­det mu­se­um luk­ker,” si­ger Flem­m­ing Just.

Fonde skal ændre fokus i støtte til museer

Flem­m­ing Just me­ner, at den po­si­ti­ve ud­vik­ling, en stor del af de dan­ske mu­se­er har gen­nem­gå­et de se­ne­ste 10 år, for en stor dels ved­kom­men­de kan til­skri­ves fon­de­nes støt­te til nye mu­se­er og nye ud­stil­lin­ger. Det har blandt an­det re­sul­te­ret i cir­ka 40 pro­cent fle­re gæ­ster på museerne.

Han me­ner ik­ke, at fon­de­ne i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion skal un­der­støt­te de træng­te mu­se­er med drifts­støt­te. Men han ser me­get ger­ne, at fon­de­ne tæn­ker bre­de­re, end de hidtil har gjort, for at hjæl­pe museerne.

Selv­om man­ge mu­se­er nu har kæm­pe hul i kas­ser­ne, sy­nes jeg ik­ke, fon­de­ne skal gi­ve de­ci­de­ret driftsstøtte.

Flem­m­ing Just – for­mand, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer

”Selv­om man­ge mu­se­er nu har kæm­pe hul i kas­ser­ne, sy­nes jeg ik­ke, fon­de­ne skal gi­ve de­ci­de­ret drifts­støt­te – det vil væ­re en for­kert vej at slå ind på, for­di pen­ge­ne kun kan bru­ges én gang. Men må­ske kan man fo­re­stil­le sig, at fon­de­ne i end­nu hø­je­re grad skal ha­ve blik for al­le mu­se­ums­lo­vens fem søj­ler: Ind­sam­ling, re­gi­stre­ring, be­va­ring, forsk­ning og for­mid­ling. Hidtil har der væ­ret me­get fo­kus på for­mid­lings­delen, og vi har set fonds­støt­te­de spek­taku­læ­re ud­stil­lin­ger i flot­te ram­mer. Til gen­gæld har det hidtil væ­ret svæ­re­re at gø­re fon­de­ne in­ter­es­se­re­de i vo­res sam­lings­ar­bej­de for ma­ga­si­ner, som er ry­gra­den i me­get mu­se­ums­ar­bej­de. I den kom­men­de tid er der brug for knap så man­ge nye mu­se­er og me­re brug for støt­te af det ek­si­ste­ren­de – så vi si­ger nej tak til kon­kre­te pen­ge til rø­de bund­linjer, men ja til pen­ge til det bre­de mu­se­ums­ar­bej­de,” si­ger Flem­m­ing Just.

Spillesteder kan se frem til kvælningsdød

Når Es­ben Mar­cher, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i 120 mu­sik­festi­va­ler og spil­le­ste­ders in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dansk Li­ve, gør det fo­re­lø­bi­ge bo op knap fi­re må­ne­der in­de i cor­ona­kri­sen, er hans mel­ding dy­ster. Og kom­mer sta­ten og de dan­ske fon­de ik­ke spil­le­ste­der­ne til und­sæt­ning, vil re­sten af 2020 bli­ve en end­nu me­re dy­ster fortælling.

”Festi­va­ler på stri­be er af­lyst og har sto­re un­der­skud, og spil­le­ste­der­ne ser ind i en kvæl­nings­død i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvis de ret­nings­linjer for genåb­ning af stå­en­de kon­cer­ter, vi har set ud­kast til, bli­ver gen­nem­ført. Ret­nings­linjer­ne er så re­strik­ti­ve, at ni ud af ti gæ­ster ik­ke må luk­kes ind, og om­kost­nin­ger­ne til at af­vik­le kon­cer­ter vil væ­re de sam­me som tid­li­ge­re – må­ske end­da hø­je­re på grund af kra­ve­ne til hy­giej­ne. En 10 pro­cents be­læg­ning er på in­gen må­de øko­no­misk ren­ta­bel. Man­ge ste­der er pen­ge­kas­ser­ne al­le­re­de tom­me ef­ter fi­re må­ne­ders luk­ke­pe­ri­o­de, så man le­ver dy­best set al­le­re­de på ban­kers og an­dre kre­di­to­rers nå­de, og når man lø­ber tør for pen­ge og ik­ke kan få nye ind, en­der man jo med at gå kon­kurs,” si­ger Es­ben Marcher.

Man le­ver dy­best set al­le­re­de på ban­kers og an­dre kre­di­to­rers nåde

Es­ben Mar­cher – se­kre­ta­ri­ats­chef, Dansk Live

Hå­bet er, at der bå­de fra po­li­tisk og fon­de­nes si­de bli­ver åb­net for kasserne.

”Vi ap­pel­le­rer til, at der kom­mer en stats­lig ord­ning, der kom­pen­se­rer for mang­len­de bil­letsalg som kon­se­kvens af ned­luk­nin­gen. Det er må­ske en uto­pisk drøm, og der­for er det nød­ven­digt at kig­ge ind i, om fon­de­ne, som al­le­re­de har budt sig til, kan og vil bi­dra­ge yder­li­ge­re med støt­te, der kan sik­re spil­le­ste­der­nes over­le­vel­se og ik­ke kun sik­rer ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Es­ben Marcher.

Fle­re spil­le­ste­der er, op­ly­ser han, al­le­re­de i di­a­log med de fon­de, de tid­li­ge­re har sam­ar­bej­det med, for at ap­pel­le­re til, at støt­te til ak­ti­vi­te­ter bli­ver er­stat­tet el­ler sup­ple­ret med de­ci­de­ret redningshjælp.

”Vi er dybt af­hæn­gi­ge af fon­de­ne og hå­ber vir­ke­lig, at der er nog­le fon­de, der vel­vil­ligt vil træ­de til,” si­ger Es­ben Marcher.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer