Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

De fonds­støt­te­de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Dren­ge­a­ka­de­mi­et, Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og Plan T har “in­gen el­ler små ef­fek­ter.” To of­fent­ligt ud­vik­le­de tur­bo­for­løb til en brøk­del af pri­sen vi­ser til gen­gæld et lidt me­re po­si­tivt bil­le­de, iføl­ge nye eva­lu­e­rin­ger ud­gi­vet af Tryg­fon­dens Børneforskningscenter.

Hård skoledag
In­ten­si­ve læ­rings­for­løb med­fø­rer langt fra så mar­kan­te fag­li­ge frem­skridt, som nog­le drøm­te om for få år si­den, kon­klu­de­rer for­sker­ne bag eva­lu­e­rin­gen af Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi, Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og Plan T (mo­del­fo­to).

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge part­ne­re til en brøk­del af pri­sen vi­ser en “be­ske­den,” men dog ty­de­li­ge­re effekt.

Det kon­klu­de­rer to nye eva­lu­e­rin­ger ud­gi­vet af Tryg­fon­dens Børneforskningscenter.

Den ene eva­lu­e­ring må­ler ef­fek­ten af de fonds­støt­te­de tur­bo­for­løb Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi, Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og Plan T. Rap­por­ten er sid­ste del af en stør­re eva­lu­e­ring fi­nan­si­e­ret af Bi­ku­ben­fon­den og Eg­mont Fonden.

For­sker­ne bag eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer, at for­lø­be­ne sam­let set ik­ke er ef­fek­ti­ve må­lt i for­hold til den al­min­de­li­ge sko­le­gang, som del­ta­ger­ne el­lers kun­ne ha­ve del­ta­get i.

Der­for var de po­si­ti­ve rap­por­ter om for­lø­be­nes ef­fekt gen­nem 2010’erne fra blandt an­dre fle­re fon­de og­så mis­vi­sen­de, slut­ter forskerne.

“Sam­let set vi­ser eva­lu­e­rin­gen så­le­des, at in­ten­si­ve læ­rings­for­løb kan gav­ne ele­ver­nes fag­li­ge, so­ci­a­le og per­son­li­ge ud­vik­ling, men at det langt fra med­fø­rer så mar­kan­te fag­li­ge frem­skridt, som nog­le drøm­te om for få år si­den. Re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb of­te har sam­me ef­fekt som den al­min­de­li­ge ind­sats som sko­ler og kom­mu­ner til­by­der ele­ver med fag­li­ge, so­ci­a­le og per­son­li­ge ud­for­drin­ger,” kon­klu­de­rer evalueringen.

En drøm

Tur­bo­for­lø­be­ne har el­lers væ­ret bredt ud­råbt som en ef­fek­tiv ind­sats til at frem­me læ­ring hos fag­ligt sva­ge ele­ver af for­ta­le­re som f.eks. Løk­ke­fon­den og Eg­mont Fonden.

Og for­lø­be­ne har og­så væ­ret po­pu­læ­re på det po­li­ti­ske ni­veau. Med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den køb­te Kø­ben­havns Kom­mu­ne med bør­­ne- og ung­doms­borg­me­ster Pia Al­ler­s­lev (V) i spid­sen så­le­des tur­bo­for­lø­bet Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et af Løk­ke­fon­den i 2015, så lan­dets ho­ved­stad kun­ne til­by­de for­lø­bet til sær­ligt ud­valg­te fag­ligt ud­for­dre­de elever.

I 2017 kald­te over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et et “ge­ni­alt kon­cept, som skal ud­bre­des til bå­de dren­ge og pi­ger og til al­le fol­ke­sko­ler i København.”

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb blev og­så re­ge­rings­po­li­tik. I Ven­stres re­ge­rings­grund­lag fra 2015 stod, at ud­for­dre­de ele­ver ”skal ha­ve mu­lig­hed for at ta­ge et tur­bo­for­løb med hen­blik på at bli­ve uddannelsesparate.”

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et an­be­fa­ler i dag in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som en “virk­som ind­sats til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver” over for lan­dets fol­ke­sko­ler. Mi­ni­ste­ri­et har be­kræf­tet, at an­be­fa­lin­gen ik­ke er evi­dens­ba­se­ret, og at den blandt an­det er in­spi­re­ret af fon­des ar­bej­de og ud­sagn om de in­ten­si­ve læringsforløb.

Men den ud­bred­te be­gej­string og op­ti­mis­me om ef­fek­ten af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb var alt­så kun en drøm, kon­klu­de­rer Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter nu.

Løkkefondens Drengeakademi har lille effekt

For Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et kan der ik­ke spo­res en ef­fekt over­ho­ve­det, vi­ser den nye eva­lu­e­ring. I vis­se til­fæl­de ty­der eva­lu­e­rin­gen end­da på, at del­ta­ger­ne i gen­nem­snit kla­rer sig dår­li­ge­re end kon­trol­grup­pen, som er fun­det ved lodtrækning.

Det gæl­der prø­ver­ne i 9. klas­se i skrift­lig dansk og pro­blem­reg­ning, ele­ver­nes egen vur­de­ring af de­res so­ci­a­le triv­sel i 8. klas­se og an­de­len af ele­ver­ne, der er­klæ­res ud­dan­nel­ses­pa­rat i 8. klasse. 

For­sker­nes kon­klu­sio­ner står i skarp kon­trast til de se­ne­re års man­ge gla­de vid­nes­byrd fra del­ta­ger­ne i for­lø­be­ne, de­res læ­re­re og de­res for­æl­dre, som er ble­vet brugt som ar­gu­ment for for­lø­be­ne, men som og­så er ble­vet kri­ti­se­ret for at væ­re util­stræk­ke­li­ge som evi­dens.

For for­lø­bet Plan T kan Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter hel­ler ik­ke spo­re en po­si­tiv effekt.

Til gen­gæld kan Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter – med væ­sent­li­ge for­be­hold – spo­re en lil­le po­si­tiv ef­fekt af Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi. Dog kun på de se­ne­ste år­gan­ge, som har del­ta­get i forløbet.

Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen kan Dren­ge­a­ka­de­mi­et dog i lig­hed med Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ha­ve sat tid­li­ge­re del­ta­ge­re fra 2015 og 2016 til­ba­ge fag­ligt og so­ci­alt, så de­res sko­le­gang har ta­get ska­de af for­lø­bet, skri­ver forskerne.

“Ud af de 95 dren­ge, der i som­me­ren 2017 og 2018 har del­ta­get på Dren­ge­a­ka­de­mi­et ef­ter 8. klas­se, er det vo­res bed­ste esti­mat, at cir­ka ot­te fle­re er ble­vet er­klæ­ret ud­dan­nel­ses­pa­ra­te, og cir­ka seks fle­re har be­stå­et fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve ef­ter 9. klas­se, end det vil­le ha­ve væ­ret til­fæl­det, hvis dren­ge­ne ik­ke hav­de del­ta­get på Dren­ge­a­ka­de­mi­et. Det­te er i kon­trast til ef­fek­ten af Dren­ge­a­ka­de­mi­et i 2015 og 2016, hvor re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at del­ta­ger­ne ef­ter­føl­gen­de fak­tisk kla­rer sig dår­li­ge­re end sam­men­lig­nings­grup­pen på en ræk­ke om­rå­der,” står der i evalueringen.

Lodtrækningsforsøg på vej

Di­rek­tør i Løk­ke­fon­den, Fre­de­rik Mey­er, for­kla­rer re­sul­ta­ter­ne i 2017 og 2018 med, at for­lø­bets men­tor­ord­ning er ændret.

“Hvert år si­den 2012 har vi ud­vik­let og ju­ste­ret vo­res Dren­ge­a­ka­de­mi ba­se­ret på eg­ne er­fa­rin­ger og ek­stern forsk­ning om in­ten­siv læ­ring. I 2017 æn­dre­de vi vo­res men­tor­ord­ning mar­kant. Men­tor­ord­nin­gen er i dag en grup­pe­men­tor­ord­ning, hvor de del­ta­gen­de dren­ge mø­des to gan­ge om må­ne­den samt har lø­ben­de in­di­vi­du­el kon­takt til de­res men­to­rer. Ud­over et end­nu stør­re fo­kus på so­ci­a­le og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer har vi an­sat en for­æl­dre­vej­le­der samt ind­gå­et et stør­re sam­ar­bej­de med Adec­co [re­k­rut­te­rings­fir­ma, red.] med hen­blik på er­hvervs­be­søg og fri­tidsjo­bind­sats,” si­ger Fre­de­rik Meyer.

Net­op på grund af usik­ker­he­den om ef­fek­ter­ne er vi sam­men med Dren­ge­a­ka­de­mi­et i gang med et lod­træk­nings­for­søg for at sik­re at de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter holder.

Mi­cha­el Ros­holm – ho­ved­for­fat­ter bag evalueringerne

Trods be­reg­nin­ger­ne af en po­si­tiv ef­fekt af de se­ne­ste for­løb på Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi, så er for­fat­ter­ne er ik­ke sik­re på, at kon­klu­sio­nen hol­der. Løk­ke­fon­den gør nem­lig me­get ud af at sik­re, at den kun ud­væl­ger “top­mo­ti­ve­re­de” del­ta­ge­re, som ho­ved­for­fat­ter bag eva­lu­e­rin­gen, den tid­li­ge­re øko­no­mi­ske vis­mand Mi­cha­el Ros­holm, for­mu­le­rer det.

Der­for ta­ger for­fat­ter­ne bag eva­lu­e­rin­gen for­be­hold. For må­ske flyt­ter del­ta­ger­ne sig i for­hold til kon­trol­grup­pen, for­di de er me­re mo­ti­ve­re­de – ik­ke for­di de har væ­ret igen­nem det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, skri­ver de.

“Da vi må for­mode, at del­ta­ger­ne på Dren­ge­a­ka­de­mi­et i gen­nem­snit er me­re mo­ti­ve­re­de for at for­bed­re sig fag­ligt end an­dre ele­ver med sam­me fag­li­ge ud­gangs­punkt, kan vi væ­re be­kym­re­de for, at vi mang­ler op­lys­nin­ger om ele­ver­nes mo­ti­va­tion, når vi skal dan­ne en helt sam­men­lig­ne­lig kon­trol­grup­pe,” skri­ver forfatterne.

For at mind­ske usik­ker­he­den i eva­lu­e­rin­gen bør kon­trol­grup­pen fin­des gen­nem lod­træk­ning. Dét ar­bej­de er be­gyndt nu, for­tæl­ler Mi­cha­el Rosholm.

“Net­op på grund af usik­ker­he­den om ef­fek­ter­ne er vi sam­men med Dren­ge­a­ka­de­mi­et i gang med et lod­træk­nings­for­søg for at sik­re at de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter hol­der. På grund af et be­græn­set op­tag for­ven­tes re­sul­ta­ter­ne her­fra først i lø­bet af et par år,” si­ger Mi­cha­el Rosholm.

Tydeligere effekt af offentlige turboforløb

Bå­de Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi og Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ko­ster om­kring 40.000 kr. per elev at gen­nem­fø­re og har alt­så iføl­ge Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter in­gen el­ler små effekter.

Lidt ty­de­li­ge­re ef­fekt kan for­sker­ne til gen­gæld se i de to væ­sent­ligt bil­li­ge­re in­ten­si­ve læ­rings­for­løb ‘Dit liv, din læ­ring’ og ‘Stra­te­gi­er til læ­ring’, som er ud­vik­let som en del af sats­pul­je­i­ni­ti­a­ti­vet ‘Tur­bo­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de ele­ver i fol­ke­sko­len’ fra 2016-2019 af for­ske­re ved Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter, Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og Via Uni­ver­si­ty Col­le­ge i sam­ar­bej­de med Ram­bøll Ma­na­ge­ment Consulting.

For­lø­be­ne ko­ster 5.000 kr. per elev og va­rer to uger. De har sær­ligt fo­kus på dansk og ma­te­ma­tik. I mod­sæt­ning til fon­de­nes tur­bo­for­løb fo­re­går de på ele­ver­nes egen sko­le, hvor ele­ver­ne bli­ver un­der­vist sam­men med an­dre ele­ver fra sko­len af sko­lens eg­ne læ­re­re og pædagoger.

Dén til­gang skal ska­be en bed­re kob­ling mel­lem tur­bo­for­lø­be­ne og ele­ver­nes øv­ri­ge sko­le­gang, så ele­ver­nes læ­ring bli­ver fast­holdt, når tur­bo­for­lø­be­ne slut­ter. Her­ef­ter fort­sæt­ter ele­ver­ne i et 8-ugers men­tor­for­løb, der sy­ste­ma­tisk føl­ger op på ind­hol­det i turboforløbet.

Da tur­bo­for­lø­be­ne kun ko­ster cir­ka 5.000 kr. pr. elev, der går til af­løn­ning af læ­re­re og pæ­da­go­ger, er der og­så ta­le om res­sour­ce­let­te ind­sat­ser, som sko­ler­ne kan anvende.

Mi­cha­el Ros­holm – ho­ved­for­fat­ter bag evalueringerne

“Ef­fek­ter­ne er i sig selv små, men da de er op­nå­et på blot to uger, må de an­ses som be­trag­te­li­ge. Og da tur­bo­for­lø­be­ne kun ko­ster cir­ka 5.000 kr. pr. elev, der går til af­løn­ning af læ­re­re og pæ­da­go­ger, er der og­så ta­le om res­sour­ce­let­te ind­sat­ser, som sko­ler­ne kan an­ven­de som en del af de­res ind­sats for at løf­te ik­ke-ud­­dan­­nel­­ses­­pa­ra­te ele­ver med fag­li­ge ud­for­drin­ger,” si­ger Mi­cha­el Ros­holm om de of­fent­ligt ud­vik­le­de turboforløb.

Det er iføl­ge Mi­cha­el Ros­holm ik­ke mu­ligt at af­gø­re di­rek­te, om de of­fent­ligt ud­vik­le­de tur­bo­for­løb er me­re el­ler min­dre ef­fek­ti­ve end de fonds­støt­te­de koncepter.

"De har en en ef­fekt, men en re­la­tivt be­ske­den ef­fekt. Og om de er me­re ef­fek­ti­ve end f.eks. Dren­ge­a­ka­de­mi­et, kan vi jo ik­ke helt si­ge, for­di må­l­grup­per­ne er så for­skel­li­ge. Hvis man af­prø­ve­de Dren­ge­a­ka­de­mi­et på den­ne her grup­pe ele­ver el­ler af­prø­ve­de den­ne her ind­sats på ele­ver­ne, der del­ta­ger i Dren­ge­a­ka­de­mi­et, så ved vi ik­ke, om det ene el­ler an­det hav­de væ­ret me­re el­ler min­dre ef­fek­tivt,” si­ger Mi­cha­el Rosholm.

Han af­vi­ser af sam­me grund af for­hol­de sig di­rek­te til, om de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb til 40.000 kr. per elev el­ler for­lø­be­ne til 5.000 kr. per elev gi­ver mest ef­fekt per krone.

Ministerium følger forskningen

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt bør­­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­krantz-Theil, hvad hun me­ner om, at mi­ni­ste­ri­et an­be­fa­ler de dan­ske fol­ke­sko­ler at til­by­de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, som iføl­ge for­sker­ne har ‘be­sked­ne’ effekter.

Mi­ni­ste­ren har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re de nye re­sul­ta­ter. Mi­ni­ste­ri­et har i ste­det sendt føl­gen­de kommentar:

”Mi­ni­ste­ri­et føl­ger lø­ben­de den forsk­ning, der bli­ver la­vet på bør­­ne- og un­der­vis­nings­om­rå­det og ind­dra­ger re­sul­ta­ter­ne her­af i mi­ni­ste­ri­ets vi­de­re ar­bej­de. Forsk­ning vi­ser, at for­lø­be­ne kan ha­ve po­si­ti­ve ef­fek­ter, men og­så at er­fa­rin­ger­ne fra prak­sis va­ri­e­rer på tværs af for­skel­li­ge for­løb, og at det der­for ik­ke er mu­ligt en­de­gyl­digt at kon­klu­de­re, hvil­ke me­ka­nis­mer, der er af­gø­ren­de for ele­ver­nes ud­byt­te af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på kort og lang sigt.”

“Et ek­sem­pel på en virk­som ind­sats er sats­pul­je­i­ni­ti­a­ti­vet ‘Tur­bo­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de ele­ver i fol­ke­sko­len’, hvor Bør­­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et i pe­ri­o­den 2016-2019 har ud­vik­let og af­prø­vet to tur­bo­for­løb, der er gen­nem­ført på ele­vens egen sko­le. Eva­lu­e­rin­gen vi­ser små po­si­ti­ve ef­fek­ter på ele­ver­nes læ­ring i dansk og ma­te­ma­tik, og at sær­ligt ud­sat­te ele­ver med et fag­ligt ef­ter­slæb el­ler en svag so­ci­al bag­grund sy­nes at ha­ve gavn af at del­ta­ge i et turboforløb.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…