Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

De fondsstøttede intensive læringsforløb Drengeakademiet, Københavnerakademiet og Plan T har “ingen eller små effekter.” To offentligt udviklede turboforløb til en brøkdel af prisen viser til gengæld et lidt mere positivt billede, ifølge nye evalueringer udgivet af Trygfondens Børneforskningscenter.

Hård skoledag
In­ten­si­ve læ­rings­for­løb med­fø­rer langt fra så mar­kan­te fag­li­ge frem­skridt, som nog­le drøm­te om for få år si­den, kon­klu­de­rer for­sker­ne bag eva­lu­e­rin­gen af Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi, Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og Plan T (mo­del­fo­to).

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge part­ne­re til en brøk­del af pri­sen vi­ser en “be­ske­den,” men dog ty­de­li­ge­re effekt.

Det kon­klu­de­rer to nye eva­lu­e­rin­ger ud­gi­vet af Tryg­fon­dens Børneforskningscenter.

Den ene eva­lu­e­ring må­ler ef­fek­ten af de fonds­støt­te­de tur­bo­for­løb Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi, Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og Plan T. Rap­por­ten er sid­ste del af en stør­re eva­lu­e­ring fi­nan­si­e­ret af Bi­ku­ben­fon­den og Eg­mont Fonden.

For­sker­ne bag eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer, at for­lø­be­ne sam­let set ik­ke er ef­fek­ti­ve må­lt i for­hold til den al­min­de­li­ge sko­le­gang, som del­ta­ger­ne el­lers kun­ne ha­ve del­ta­get i.

Der­for var de po­si­ti­ve rap­por­ter om for­lø­be­nes ef­fekt gen­nem 2010’erne fra blandt an­dre fle­re fon­de og­så mis­vi­sen­de, slut­ter forskerne.

“Sam­let set vi­ser eva­lu­e­rin­gen så­le­des, at in­ten­si­ve læ­rings­for­løb kan gav­ne ele­ver­nes fag­li­ge, so­ci­a­le og per­son­li­ge ud­vik­ling, men at det langt fra med­fø­rer så mar­kan­te fag­li­ge frem­skridt, som nog­le drøm­te om for få år si­den. Re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb of­te har sam­me ef­fekt som den al­min­de­li­ge ind­sats som sko­ler og kom­mu­ner til­by­der ele­ver med fag­li­ge, so­ci­a­le og per­son­li­ge ud­for­drin­ger,” kon­klu­de­rer evalueringen.

En drøm

Tur­bo­for­lø­be­ne har el­lers væ­ret bredt ud­råbt som en ef­fek­tiv ind­sats til at frem­me læ­ring hos fag­ligt sva­ge ele­ver af for­ta­le­re som f.eks. Løk­ke­fon­den og Eg­mont Fonden.

Og for­lø­be­ne har og­så væ­ret po­pu­læ­re på det po­li­ti­ske ni­veau. Med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den køb­te Kø­ben­havns Kom­mu­ne med bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster Pia Al­ler­s­lev (V) i spid­sen så­le­des tur­bo­for­lø­bet Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et af Løk­ke­fon­den i 2015, så lan­dets ho­ved­stad kun­ne til­by­de for­lø­bet til sær­ligt ud­valg­te fag­ligt ud­for­dre­de elever.

I 2017 kald­te over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et et “ge­ni­alt kon­cept, som skal ud­bre­des til bå­de dren­ge og pi­ger og til al­le fol­ke­sko­ler i København.”

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb blev og­så re­ge­rings­po­li­tik. I Ven­stres re­ge­rings­grund­lag fra 2015 stod, at ud­for­dre­de ele­ver ”skal ha­ve mu­lig­hed for at ta­ge et tur­bo­for­løb med hen­blik på at bli­ve uddannelsesparate.”

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et an­be­fa­ler i dag in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som en “virk­som ind­sats til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver” over for lan­dets fol­ke­sko­ler. Mi­ni­ste­ri­et har be­kræf­tet, at an­be­fa­lin­gen ik­ke er evi­dens­ba­se­ret, og at den blandt an­det er in­spi­re­ret af fon­des ar­bej­de og ud­sagn om de in­ten­si­ve læringsforløb.

Men den ud­bred­te be­gej­string og op­ti­mis­me om ef­fek­ten af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb var alt­så kun en drøm, kon­klu­de­rer Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter nu.

Løkkefondens Drengeakademi har lille effekt

For Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et kan der ik­ke spo­res en ef­fekt over­ho­ve­det, vi­ser den nye eva­lu­e­ring. I vis­se til­fæl­de ty­der eva­lu­e­rin­gen end­da på, at del­ta­ger­ne i gen­nem­snit kla­rer sig dår­li­ge­re end kon­trol­grup­pen, som er fun­det ved lodtrækning.

Det gæl­der prø­ver­ne i 9. klas­se i skrift­lig dansk og pro­blem­reg­ning, ele­ver­nes egen vur­de­ring af de­res so­ci­a­le triv­sel i 8. klas­se og an­de­len af ele­ver­ne, der er­klæ­res ud­dan­nel­ses­pa­rat i 8. klasse. 

For­sker­nes kon­klu­sio­ner står i skarp kon­trast til de se­ne­re års man­ge gla­de vid­nes­byrd fra del­ta­ger­ne i for­lø­be­ne, de­res læ­re­re og de­res for­æl­dre, som er ble­vet brugt som ar­gu­ment for for­lø­be­ne, men som og­så er ble­vet kri­ti­se­ret for at væ­re util­stræk­ke­li­ge som evi­dens.

For for­lø­bet Plan T kan Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter hel­ler ik­ke spo­re en po­si­tiv effekt.

Til gen­gæld kan Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter – med væ­sent­li­ge for­be­hold – spo­re en lil­le po­si­tiv ef­fekt af Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi. Dog kun på de se­ne­ste år­gan­ge, som har del­ta­get i forløbet.

Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen kan Dren­ge­a­ka­de­mi­et dog i lig­hed med Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ha­ve sat tid­li­ge­re del­ta­ge­re fra 2015 og 2016 til­ba­ge fag­ligt og so­ci­alt, så de­res sko­le­gang har ta­get ska­de af for­lø­bet, skri­ver forskerne.

“Ud af de 95 dren­ge, der i som­me­ren 2017 og 2018 har del­ta­get på Dren­ge­a­ka­de­mi­et ef­ter 8. klas­se, er det vo­res bed­ste esti­mat, at cir­ka ot­te fle­re er ble­vet er­klæ­ret ud­dan­nel­ses­pa­ra­te, og cir­ka seks fle­re har be­stå­et fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve ef­ter 9. klas­se, end det vil­le ha­ve væ­ret til­fæl­det, hvis dren­ge­ne ik­ke hav­de del­ta­get på Dren­ge­a­ka­de­mi­et. Det­te er i kon­trast til ef­fek­ten af Dren­ge­a­ka­de­mi­et i 2015 og 2016, hvor re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at del­ta­ger­ne ef­ter­føl­gen­de fak­tisk kla­rer sig dår­li­ge­re end sam­men­lig­nings­grup­pen på en ræk­ke om­rå­der,” står der i evalueringen.

Lodtrækningsforsøg på vej

Di­rek­tør i Løk­ke­fon­den, Fre­de­rik Mey­er, for­kla­rer re­sul­ta­ter­ne i 2017 og 2018 med, at for­lø­bets men­tor­ord­ning er ændret.

“Hvert år si­den 2012 har vi ud­vik­let og ju­ste­ret vo­res Dren­ge­a­ka­de­mi ba­se­ret på eg­ne er­fa­rin­ger og ek­stern forsk­ning om in­ten­siv læ­ring. I 2017 æn­dre­de vi vo­res men­tor­ord­ning mar­kant. Men­tor­ord­nin­gen er i dag en grup­pe­men­tor­ord­ning, hvor de del­ta­gen­de dren­ge mø­des to gan­ge om må­ne­den samt har lø­ben­de in­di­vi­du­el kon­takt til de­res men­to­rer. Ud­over et end­nu stør­re fo­kus på so­ci­a­le og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer har vi an­sat en for­æl­dre­vej­le­der samt ind­gå­et et stør­re sam­ar­bej­de med Adec­co [re­k­rut­te­rings­fir­ma, red.] med hen­blik på er­hvervs­be­søg og fri­tidsjo­bind­sats,” si­ger Fre­de­rik Meyer.

Net­op på grund af usik­ker­he­den om ef­fek­ter­ne er vi sam­men med Dren­ge­a­ka­de­mi­et i gang med et lod­træk­nings­for­søg for at sik­re at de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter holder.

Mi­cha­el Ros­holm – ho­ved­for­fat­ter bag evalueringerne

Trods be­reg­nin­ger­ne af en po­si­tiv ef­fekt af de se­ne­ste for­løb på Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi, så er for­fat­ter­ne er ik­ke sik­re på, at kon­klu­sio­nen hol­der. Løk­ke­fon­den gør nem­lig me­get ud af at sik­re, at den kun ud­væl­ger “top­mo­ti­ve­re­de” del­ta­ge­re, som ho­ved­for­fat­ter bag eva­lu­e­rin­gen, den tid­li­ge­re øko­no­mi­ske vis­mand Mi­cha­el Ros­holm, for­mu­le­rer det.

Der­for ta­ger for­fat­ter­ne bag eva­lu­e­rin­gen for­be­hold. For må­ske flyt­ter del­ta­ger­ne sig i for­hold til kon­trol­grup­pen, for­di de er me­re mo­ti­ve­re­de – ik­ke for­di de har væ­ret igen­nem det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, skri­ver de.

“Da vi må for­mode, at del­ta­ger­ne på Dren­ge­a­ka­de­mi­et i gen­nem­snit er me­re mo­ti­ve­re­de for at for­bed­re sig fag­ligt end an­dre ele­ver med sam­me fag­li­ge ud­gangs­punkt, kan vi væ­re be­kym­re­de for, at vi mang­ler op­lys­nin­ger om ele­ver­nes mo­ti­va­tion, når vi skal dan­ne en helt sam­men­lig­ne­lig kon­trol­grup­pe,” skri­ver forfatterne.

For at mind­ske usik­ker­he­den i eva­lu­e­rin­gen bør kon­trol­grup­pen fin­des gen­nem lod­træk­ning. Dét ar­bej­de er be­gyndt nu, for­tæl­ler Mi­cha­el Rosholm.

“Net­op på grund af usik­ker­he­den om ef­fek­ter­ne er vi sam­men med Dren­ge­a­ka­de­mi­et i gang med et lod­træk­nings­for­søg for at sik­re at de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter hol­der. På grund af et be­græn­set op­tag for­ven­tes re­sul­ta­ter­ne her­fra først i lø­bet af et par år,” si­ger Mi­cha­el Rosholm.

Tydeligere effekt af offentlige turboforløb

Bå­de Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi og Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ko­ster om­kring 40.000 kr. per elev at gen­nem­fø­re og har alt­så iføl­ge Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter in­gen el­ler små effekter.

Lidt ty­de­li­ge­re ef­fekt kan for­sker­ne til gen­gæld se i de to væ­sent­ligt bil­li­ge­re in­ten­si­ve læ­rings­for­løb ‘Dit liv, din læ­ring’ og ‘Stra­te­gi­er til læ­ring’, som er ud­vik­let som en del af sats­pul­je­i­ni­ti­a­ti­vet ‘Tur­bo­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de ele­ver i fol­ke­sko­len’ fra 2016-2019 af for­ske­re ved Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter, Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og Via Uni­ver­si­ty Col­le­ge i sam­ar­bej­de med Ram­bøll Ma­na­ge­ment Consulting.

For­lø­be­ne ko­ster 5.000 kr. per elev og va­rer to uger. De har sær­ligt fo­kus på dansk og ma­te­ma­tik. I mod­sæt­ning til fon­de­nes tur­bo­for­løb fo­re­går de på ele­ver­nes egen sko­le, hvor ele­ver­ne bli­ver un­der­vist sam­men med an­dre ele­ver fra sko­len af sko­lens eg­ne læ­re­re og pædagoger.

Dén til­gang skal ska­be en bed­re kob­ling mel­lem tur­bo­for­lø­be­ne og ele­ver­nes øv­ri­ge sko­le­gang, så ele­ver­nes læ­ring bli­ver fast­holdt, når tur­bo­for­lø­be­ne slut­ter. Her­ef­ter fort­sæt­ter ele­ver­ne i et 8-ugers men­tor­for­løb, der sy­ste­ma­tisk føl­ger op på ind­hol­det i turboforløbet.

Da tur­bo­for­lø­be­ne kun ko­ster cir­ka 5.000 kr. pr. elev, der går til af­løn­ning af læ­re­re og pæ­da­go­ger, er der og­så ta­le om res­sour­ce­let­te ind­sat­ser, som sko­ler­ne kan anvende.

Mi­cha­el Ros­holm – ho­ved­for­fat­ter bag evalueringerne

“Ef­fek­ter­ne er i sig selv små, men da de er op­nå­et på blot to uger, må de an­ses som be­trag­te­li­ge. Og da tur­bo­for­lø­be­ne kun ko­ster cir­ka 5.000 kr. pr. elev, der går til af­løn­ning af læ­re­re og pæ­da­go­ger, er der og­så ta­le om res­sour­ce­let­te ind­sat­ser, som sko­ler­ne kan an­ven­de som en del af de­res ind­sats for at løf­te ik­ke-ud­dan­nel­ses­pa­ra­te ele­ver med fag­li­ge ud­for­drin­ger,” si­ger Mi­cha­el Ros­holm om de of­fent­ligt ud­vik­le­de turboforløb.

Det er iføl­ge Mi­cha­el Ros­holm ik­ke mu­ligt at af­gø­re di­rek­te, om de of­fent­ligt ud­vik­le­de tur­bo­for­løb er me­re el­ler min­dre ef­fek­ti­ve end de fonds­støt­te­de koncepter.

"De har en en ef­fekt, men en re­la­tivt be­ske­den ef­fekt. Og om de er me­re ef­fek­ti­ve end f.eks. Dren­ge­a­ka­de­mi­et, kan vi jo ik­ke helt si­ge, for­di må­l­grup­per­ne er så for­skel­li­ge. Hvis man af­prø­ve­de Dren­ge­a­ka­de­mi­et på den­ne her grup­pe ele­ver el­ler af­prø­ve­de den­ne her ind­sats på ele­ver­ne, der del­ta­ger i Dren­ge­a­ka­de­mi­et, så ved vi ik­ke, om det ene el­ler an­det hav­de væ­ret me­re el­ler min­dre ef­fek­tivt,” si­ger Mi­cha­el Rosholm.

Han af­vi­ser af sam­me grund af for­hol­de sig di­rek­te til, om de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb til 40.000 kr. per elev el­ler for­lø­be­ne til 5.000 kr. per elev gi­ver mest ef­fekt per krone.

Ministerium følger forskningen

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil, hvad hun me­ner om, at mi­ni­ste­ri­et an­be­fa­ler de dan­ske fol­ke­sko­ler at til­by­de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, som iføl­ge for­sker­ne har ‘be­sked­ne’ effekter.

Mi­ni­ste­ren har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re de nye re­sul­ta­ter. Mi­ni­ste­ri­et har i ste­det sendt føl­gen­de kommentar:

”Mi­ni­ste­ri­et føl­ger lø­ben­de den forsk­ning, der bli­ver la­vet på bør­ne- og un­der­vis­nings­om­rå­det og ind­dra­ger re­sul­ta­ter­ne her­af i mi­ni­ste­ri­ets vi­de­re ar­bej­de. Forsk­ning vi­ser, at for­lø­be­ne kan ha­ve po­si­ti­ve ef­fek­ter, men og­så at er­fa­rin­ger­ne fra prak­sis va­ri­e­rer på tværs af for­skel­li­ge for­løb, og at det der­for ik­ke er mu­ligt en­de­gyl­digt at kon­klu­de­re, hvil­ke me­ka­nis­mer, der er af­gø­ren­de for ele­ver­nes ud­byt­te af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på kort og lang sigt.”

“Et ek­sem­pel på en virk­som ind­sats er sats­pul­je­i­ni­ti­a­ti­vet ‘Tur­bo­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de ele­ver i fol­ke­sko­len’, hvor Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et i pe­ri­o­den 2016-2019 har ud­vik­let og af­prø­vet to tur­bo­for­løb, der er gen­nem­ført på ele­vens egen sko­le. Eva­lu­e­rin­gen vi­ser små po­si­ti­ve ef­fek­ter på ele­ver­nes læ­ring i dansk og ma­te­ma­tik, og at sær­ligt ud­sat­te ele­ver med et fag­ligt ef­ter­slæb el­ler en svag so­ci­al bag­grund sy­nes at ha­ve gavn af at del­ta­ge i et turboforløb.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer