Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

De 25 mest ud­de­len­de fon­de run­de­de 13 mia. kro­ner i 2019. Ad­gangs­bil­let­ten til top-25-li­sten er fort­sat en sam­let do­na­tions­check på over 100 mio. kr., og i for­hold til året før er tre nye nav­ne på li­sten. I den ab­so­lut­te su­per­liga lig­ger nu tre fon­de med be­vil­lings­be­løb over en mil­li­ard kroner.

Top 25 – 2019
I alt blev der i 2019 be­vil­get 13,2 mia. kr. fra top-25-fon­­de­­ne med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter (se ta­bel­len nedenfor).

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i for­hold til året før.

Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af fon­de­nes års­regn­ska­ber (se ta­bel­len nedenfor).

I alt blev der i 2019 be­vil­get 13,2 mia. kr. fra top-25-fon­­de­­ne med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Det er godt to mil­li­ar­der me­re end i 2018 (11,2 mia. kr.) og 328 mio. kr. me­re end i 2017 (12,9 mia. kr.).

Stør­ste­delen af ud­vik­lin­gen skyl­des en stig­ning i No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger på en mil­li­ard kr. Fra 2018 til 2019 teg­ne­de lan­dets stør­ste fond sig så­le­des for halv­de­len af top-25’s uddelingsfremgang.

Men en ræk­ke an­dre fon­de hav­de ud­de­lings­re­kord, og de­res do­na­tions­vækst bæ­rer des­u­den en del af den sam­le­de fremgang.

Så­le­des præ­ste­re­de Lund­beck­fon­den ud­de­lings­re­kord med 666 mio. kr., hvil­ket var næ­sten 100 mio. kr. me­re end året før. Og­så Au­gusti­nus Fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter sat­te re­kord, og med 341 mio. kr. ud­del­te be­sty­rel­sen det stør­ste be­løb i fon­dens historie.

I for­hold til 2018 er der kom­met tre nye fon­de på top-25-li­­sten. Hos Bi­ku­ben­fon­den var det li­ge­le­des en egen ud­de­lings­re­kord på 119 mio. kr., som brag­te fon­den til­ba­ge i toppen.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond kom ind på li­sten med 115 mio. kr., som er det hø­je­ste be­løb køb­mands­fon­den har ud­delt i et en­kelt ka­len­der­år. Det var me­re end en for­dob­ling i for­hold til året før.

Ef­ter et års fra­vær kom og­så Po­ul Due Jen­sens Fond til­ba­ge på top-25-li­­sten, hvor fon­den ind­t­og en 23. plads, hvil­ket var to plad­ser hø­je­re end pla­ce­rin­gen i 2017.

Milliard-klubben udvidet

Med sam­le­de ud­de­lin­ger for 1,34 mil­li­ar­der kr. over­gik Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne sam­let set de­res hid­ti­di­ge ud­de­lings­re­kord fra 2017.

Vil­lum Fon­den, der er ho­ved­fon­den i VKR-dy­­na­sti­et, ud­del­te ale­ne 1.083 mil­li­o­ner, når man fra­reg­ner den år­li­ge over­før­sel til Ve­lux Fon­den. Der­med er Vil­lum Fon­den med i den eks­klu­si­ve mil­li­ard­klub, som i år tæl­ler tre fon­de med 10-cif­re­­de uddelingsbeløb.

No­vo Nor­disk Fon­den, der i 2018 stod ale­ne i klub­ben, har i år des­u­den få­et føl­ge­skab af Re­al­da­nia, som med be­vil­lin­ger for 1,2 mia. kr. le­ve­re­de sit tred­je­hø­je­ste be­vil­lings­be­løb i sin 20-åri­­ge levetid.

Ude af årets top-25-li­­ste er Leo Fon­det, som i 2018 hav­de et re­kord­højt ud­de­lings­be­løb på 300 mio. kr. I 2019 be­vil­ge­de fon­den 79 mio. kr. Og­så Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond gled ud af top­pen ef­ter ud­de­lin­ger­ne faldt fra 120 mio. kr. til 87 mio. kr.

Og selv­om Læ­ger uden Græn­ser fort­sat lig­ger li­ge over 100 mio. kr. i ud­de­lin­ger, var det i år ik­ke nok til at fast­hol­de en plads i ud­de­ling­s­top­pen. I 2018 ud­del­te Læ­ger uden Græn­ser 153 mio., og 100,6 mio. i 2019.

Top-25 donerer 13 mia. kr.

  2018
(mio. kr.)
2019
(mio. kr.)
Pla­ce­ring i 2018

1No­vo Nor­disk Fonden3.8914.8931 →
2Re­al­da­nia5631.2377   ↑
3Vil­lum Fon­den 16251.0834   ↑
4Lund­beck­fon­den5716666   ↑
5Tryg­fon­den6005835 →
6Carls­berg­fon­det 23975358   ↑
7A.P. Møl­ler Fon­den 36364923   ↓
8Le­go Fon­den 43914789   ↑
9Nor­­dea-fon­­den7084162   ↓
10Au­gusti­nus Fonden31834110 →
11In­du­stri­ens Fond25625913   ↑
12Ve­lux Fonden26325112 →
13Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond17124515   ↑
14Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond12522322   ↑
15SOS Bør­ne­by­er­ne18318914   ↓
16Køb­mand Her­man Sal­lings Fond15917516 →
17Ny Carls­berg­fon­det15117019   ↑
18Hem­pel Fonden15215718 →
19Wil­li­am De­mant Fon­den (tidl. Oticon)11215324   ↑
20Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond14213620 →
21Ole Kirks Fond13313421 →
22Bi­ku­ben­fon­den76119ny på li­sten  
23Po­ul Due Jen­sens Fond95117ny på li­sten  
24KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond59115ny på li­sten  
25Det Obel­ske Familiefond10811225 →
10.88513.278
No­ter:
  1. Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­be­løb er eks­kl. over­før­sel til Ve­lux Fon­den, men inkl. evt. over­før­sel til KR Foundation
  2. Carls­berg­fon­dets ud­de­lings­be­løb er inkl. fon­dens ud­de­lin­ger via fun­dat­sens af­de­ling D, Tuborgfondet
  3. A.P. Møl­ler Fon­dens ud­de­lin­ger på 491,6 in­de­hol­der 51 mio. kr. fra Folkeskoledonationen
  4. Le­go Fon­dens ud­de­lings­be­løb eks­kl. over­før­sel til Ole Kirks Fond

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsformænds politiske handlefrihed deler vandene

”Vil du væ­re med i mit net­værk?” ly­der spørgs­må­let øverst på Lars Løk­ke Ras­mus­sens hjem­mesi­de. Til­bud­det om at kom­me med i den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Foundgood-stifter advarer: Fonde risikerer at tabe værdifuld viden på gulvet

Af­rap­por­te­rings­sæ­so­nen står for dø­ren i ci­vil­sam­fun­det. De kom­men­de må­ne­der skal man­ge hund­re­de ngo’er, for­e­nin­ger og ildsjæ­le for­tæl­le fon­de­ne, hvad der kom ud af deres…

Forskningsordfører: Forum for Forskningsfinansiering virker som en syltekrukke

Forsk­nings­ord­fø­rer Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll fra De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) på ba­nen i sa­gen om Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Iføl­ge Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll sker der…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Fonden Langelands Elforsyning sælger fra

Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen til det for­bru­ge­re­je­de Ener­gi Fyn og fort­sæt­te som en al­men­fond med fo­kus på at ud­vik­le Lan­geland. Det…

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Coronakrise

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…