Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

De 25 mest ud­de­len­de fon­de run­de­de 13 mia. kro­ner i 2019. Ad­gangs­bil­let­ten til top-25-li­sten er fort­sat en sam­let do­na­tions­check på over 100 mio. kr., og i for­hold til året før er tre nye nav­ne på li­sten. I den ab­so­lut­te su­per­liga lig­ger nu tre fon­de med be­vil­lings­be­løb over en mil­li­ard kroner.

Top 25 – 2019
I alt blev der i 2019 be­vil­get 13,2 mia. kr. fra top-25-fon­­de­­ne med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter (se ta­bel­len nedenfor).

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i for­hold til året før.

Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af fon­de­nes års­regn­ska­ber (se ta­bel­len nedenfor).

I alt blev der i 2019 be­vil­get 13,2 mia. kr. fra top-25-fon­­de­­ne med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Det er godt to mil­li­ar­der me­re end i 2018 (11,2 mia. kr.) og 328 mio. kr. me­re end i 2017 (12,9 mia. kr.).

Stør­ste­delen af ud­vik­lin­gen skyl­des en stig­ning i No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger på en mil­li­ard kr. Fra 2018 til 2019 teg­ne­de lan­dets stør­ste fond sig så­le­des for halv­de­len af top-25’s uddelingsfremgang.

Men en ræk­ke an­dre fon­de hav­de ud­de­lings­re­kord, og de­res do­na­tions­vækst bæ­rer des­u­den en del af den sam­le­de fremgang.

Så­le­des præ­ste­re­de Lund­beck­fon­den ud­de­lings­re­kord med 666 mio. kr., hvil­ket var næ­sten 100 mio. kr. me­re end året før. Og­så Au­gusti­nus Fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter sat­te re­kord, og med 341 mio. kr. ud­del­te be­sty­rel­sen det stør­ste be­løb i fon­dens historie.

I for­hold til 2018 er der kom­met tre nye fon­de på top-25-li­­sten. Hos Bi­ku­ben­fon­den var det li­ge­le­des en egen ud­de­lings­re­kord på 119 mio. kr., som brag­te fon­den til­ba­ge i toppen.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond kom ind på li­sten med 115 mio. kr., som er det hø­je­ste be­løb køb­mands­fon­den har ud­delt i et en­kelt ka­len­der­år. Det var me­re end en for­dob­ling i for­hold til året før.

Ef­ter et års fra­vær kom og­så Po­ul Due Jen­sens Fond til­ba­ge på top-25-li­­sten, hvor fon­den ind­t­og en 23. plads, hvil­ket var to plad­ser hø­je­re end pla­ce­rin­gen i 2017.

Milliard-klubben udvidet

Med sam­le­de ud­de­lin­ger for 1,34 mil­li­ar­der kr. over­gik Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne sam­let set de­res hid­ti­di­ge ud­de­lings­re­kord fra 2017.

Vil­lum Fon­den, der er ho­ved­fon­den i VKR-dy­­na­sti­et, ud­del­te ale­ne 1.083 mil­li­o­ner, når man fra­reg­ner den år­li­ge over­før­sel til Ve­lux Fon­den. Der­med er Vil­lum Fon­den med i den eks­klu­si­ve mil­li­ard­klub, som i år tæl­ler tre fon­de med 10-cif­re­­de uddelingsbeløb.

No­vo Nor­disk Fon­den, der i 2018 stod ale­ne i klub­ben, har i år des­u­den få­et føl­ge­skab af Re­al­da­nia, som med be­vil­lin­ger for 1,2 mia. kr. le­ve­re­de sit tred­je­hø­je­ste be­vil­lings­be­løb i sin 20-åri­­ge levetid.

Ude af årets top-25-li­­ste er Leo Fon­det, som i 2018 hav­de et re­kord­højt ud­de­lings­be­løb på 300 mio. kr. I 2019 be­vil­ge­de fon­den 79 mio. kr. Og­så Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond gled ud af top­pen ef­ter ud­de­lin­ger­ne faldt fra 120 mio. kr. til 87 mio. kr.

Og selv­om Læ­ger uden Græn­ser fort­sat lig­ger li­ge over 100 mio. kr. i ud­de­lin­ger, var det i år ik­ke nok til at fast­hol­de en plads i ud­de­ling­s­top­pen. I 2018 ud­del­te Læ­ger uden Græn­ser 153 mio., og 100,6 mio. i 2019.

Top-25 donerer 13 mia. kr.

  2018
(mio. kr.)
2019
(mio. kr.)
Pla­ce­ring i 2018

1No­vo Nor­disk Fonden3.8914.8931 →
2Re­al­da­nia5631.2377   ↑
3Vil­lum Fon­den 16251.0834   ↑
4Lund­beck­fon­den5716666   ↑
5Tryg­fon­den6005835 →
6Carls­berg­fon­det 23975358   ↑
7A.P. Møl­ler Fon­den 36364923   ↓
8Le­go Fon­den 43914789   ↑
9Nor­­dea-fon­­den7084162   ↓
10Au­gusti­nus Fonden31834110 →
11In­du­stri­ens Fond25625913   ↑
12Ve­lux Fonden26325112 →
13Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond17124515   ↑
14Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond12522322   ↑
15SOS Bør­ne­by­er­ne18318914   ↓
16Køb­mand Her­man Sal­lings Fond15917516 →
17Ny Carls­berg­fon­det15117019   ↑
18Hem­pel Fonden15215718 →
19Wil­li­am De­mant Fon­den (tidl. Oticon)11215324   ↑
20Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond14213620 →
21Ole Kirks Fond13313421 →
22Bi­ku­ben­fon­den76119ny på li­sten  
23Po­ul Due Jen­sens Fond95117ny på li­sten  
24KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond59115ny på li­sten  
25Det Obel­ske Familiefond10811225 →
10.88513.278
No­ter:
  1. Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­be­løb er eks­kl. over­før­sel til Ve­lux Fon­den, men inkl. evt. over­før­sel til KR Foundation
  2. Carls­berg­fon­dets ud­de­lings­be­løb er inkl. fon­dens ud­de­lin­ger via fun­dat­sens af­de­ling D, Tuborgfondet
  3. A.P. Møl­ler Fon­dens ud­de­lin­ger på 491,6 in­de­hol­der 51 mio. kr. fra Folkeskoledonationen
  4. Le­go Fon­dens ud­de­lings­be­løb eks­kl. over­før­sel til Ole Kirks Fond

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…