Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

De 25 mest ud­de­len­de fon­de run­de­de 13 mia. kro­ner i 2019. Ad­gangs­bil­let­ten til top-25-li­sten er fort­sat en sam­let do­na­tions­check på over 100 mio. kr., og i for­hold til året før er tre nye nav­ne på li­sten. I den ab­so­lut­te su­per­liga lig­ger nu tre fon­de med be­vil­lings­be­løb over en mil­li­ard kro­ner.

Top 25 – 2019
I alt blev der i 2019 be­vil­get 13,2 mia. kr. fra top-25-fon­­de­­ne med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter (se ta­bel­len ne­den­for).

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i for­hold til året før.

Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af fon­de­nes års­regn­ska­ber (se ta­bel­len ne­den­for).

I alt blev der i 2019 be­vil­get 13,2 mia. kr. fra top-25-fon­­de­­ne med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Det er godt to mil­li­ar­der me­re end i 2018 (11,2 mia. kr.) og 328 mio. kr. me­re end i 2017 (12,9 mia. kr.).

Stør­ste­delen af ud­vik­lin­gen skyl­des en stig­ning i No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger på en mil­li­ard kr. Fra 2018 til 2019 teg­ne­de lan­dets stør­ste fond sig så­le­des for halv­de­len af top-25’s ud­de­lings­frem­gang.

Men en ræk­ke an­dre fon­de hav­de ud­de­lings­re­kord, og de­res do­na­tions­vækst bæ­rer des­u­den en del af den sam­le­de frem­gang.

Så­le­des præ­ste­re­de Lund­beck­fon­den ud­de­lings­re­kord med 666 mio. kr., hvil­ket var næ­sten 100 mio. kr. me­re end året før. Og­så Au­gusti­nus Fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter sat­te re­kord, og med 341 mio. kr. ud­del­te be­sty­rel­sen det stør­ste be­løb i fon­dens hi­sto­rie.

I for­hold til 2018 er der kom­met tre nye fon­de på top-25-li­­sten. Hos Bi­ku­ben­fon­den var det li­ge­le­des en egen ud­de­lings­re­kord på 119 mio. kr., som brag­te fon­den til­ba­ge i top­pen.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond kom ind på li­sten med 115 mio. kr., som er det hø­je­ste be­løb køb­mands­fon­den har ud­delt i et en­kelt ka­len­der­år. Det var me­re end en for­dob­ling i for­hold til året før.

Ef­ter et års fra­vær kom og­så Po­ul Due Jen­sens Fond til­ba­ge på top-25-li­­sten, hvor fon­den ind­t­og en 23. plads, hvil­ket var to plad­ser hø­je­re end pla­ce­rin­gen i 2017.

Milliard-klubben udvidet

Med sam­le­de ud­de­lin­ger for 1,34 mil­li­ar­der kr. over­gik Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne sam­let set de­res hid­ti­di­ge ud­de­lings­re­kord fra 2017.

Vil­lum Fon­den, der er ho­ved­fon­den i VKR-dy­­na­sti­et, ud­del­te ale­ne 1.083 mil­li­o­ner, når man fra­reg­ner den år­li­ge over­før­sel til Ve­lux Fon­den. Der­med er Vil­lum Fon­den med i den eks­klu­si­ve mil­li­ard­klub, som i år tæl­ler tre fon­de med 10-cif­re­­de ud­de­lings­be­løb.

No­vo Nor­disk Fon­den, der i 2018 stod ale­ne i klub­ben, har i år des­u­den få­et føl­ge­skab af Re­al­da­nia, som med be­vil­lin­ger for 1,2 mia. kr. le­ve­re­de sit tred­je­hø­je­ste be­vil­lings­be­løb i sin 20-åri­­ge le­ve­tid.

Ude af årets top-25-li­­ste er Leo Fon­det, som i 2018 hav­de et re­kord­højt ud­de­lings­be­løb på 300 mio. kr. I 2019 be­vil­ge­de fon­den 79 mio. kr. Og­så Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond gled ud af top­pen ef­ter ud­de­lin­ger­ne faldt fra 120 mio. kr. til 87 mio. kr.

Og selv­om Læ­ger uden Græn­ser fort­sat lig­ger li­ge over 100 mio. kr. i ud­de­lin­ger, var det i år ik­ke nok til at fast­hol­de en plads i ud­de­ling­s­top­pen. I 2018 ud­del­te Læ­ger uden Græn­ser 153 mio., og 100,6 mio. i 2019.

Top-25 donerer 13 mia. kr.

  2018
(mio. kr.)
2019
(mio. kr.)
Pla­ce­ring i 2018

1No­vo Nor­disk Fon­den3.8914.8931 →
2Re­al­da­nia5631.2377   ↑
3Vil­lum Fon­den 16251.0834   ↑
4Lund­beck­fon­den5716666   ↑
5Tryg­fon­den6005835 →
6Carls­berg­fon­det 23975358   ↑
7A.P. Møl­ler Fon­den 36364923   ↓
8Le­go Fon­den 43914789   ↑
9Nor­­dea-fon­­den7084162   ↓
10Au­gusti­nus Fon­den31834110 →
11In­du­stri­ens Fond25625913   ↑
12Ve­lux Fon­den26325112 →
13Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond17124515   ↑
14Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond12522322   ↑
15SOS Bør­ne­by­er­ne18318914   ↓
16Køb­mand Her­man Sal­lings Fond15917516 →
17Ny Carls­berg­fon­det15117019   ↑
18Hem­pel Fon­den15215718 →
19Wil­li­am De­mant Fon­den (tidl. Oti­con)11215324   ↑
20Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond14213620 →
21Ole Kirks Fond13313421 →
22Bi­ku­ben­fon­den76119ny på li­sten  
23Po­ul Due Jen­sens Fond95117ny på li­sten  
24KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond59115ny på li­sten  
25Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond10811225 →
10.88513.278
No­ter:
  1. Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­be­løb er eks­kl. over­før­sel til Ve­lux Fon­den, men inkl. evt. over­før­sel til KR Fo­un­da­tion
  2. Carls­berg­fon­dets ud­de­lings­be­løb er inkl. fon­dens ud­de­lin­ger via fun­dat­sens af­de­ling D, Tu­borg­fon­det
  3. A.P. Møl­ler Fon­dens ud­de­lin­ger på 491,6 in­de­hol­der 51 mio. kr. fra Fol­ke­sko­ledo­na­tio­nen
  4. Le­go Fon­dens ud­de­lings­be­løb eks­kl. over­før­sel til Ole Kirks Fond

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…