Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Vel­liv For­e­nin­gen har fi­nan­si­e­ret en rap­port fra In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning, som skit­se­rer seks me­ga­trends in­den for idræts- og kul­tur­li­vet i kølvan­det på cor­ona­kri­sen. Rap­por­ten pe­ger blandt an­det på, at sport og kul­tur ska­ber sam­men­hængs­kraft på tværs af sam­fun­det.

Nye kulturelle rum
I rap­por­ten fra In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning un­der­sø­ges det bl.a. hvad den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der kri­sen kan få af be­tyd­ning for kul­­tur- og idræts­li­vet i Dan­mark.

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der kri­sen af be­tyd­ning for kul­­tur- og idræts­li­vet i Dan­mark nu og ik­ke mindst frem­over?

Det er blandt de spørgs­mål, som be­ly­ses i en ny rap­port ud­ar­bej­det af In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning og fi­nan­si­e­ret af Vel­liv For­e­nin­gens aku­t­pul­je. Rap­por­ten har tit­len ’4 frem­tids­sce­na­ri­er: Men­tale kon­se­kven­ser af so­ci­al di­stan­ce­ring i kul­­tur- og idræts­li­vet un­der Covid-19-kri­­sen’ og har som må­l­grup­pe al­le ak­tø­rer, der ar­bej­der med kul­­tur- og idræt­stil­bud.

Iføl­ge Vel­liv For­e­nin­gen har tid­li­ge­re epi­de­mi­er haft al­vor­li­ge psy­ki­ske kon­se­kven­ser for de på­vir­ke­de be­folk­nings­grup­per, og nys­ger­rig­he­den ret­tes der­for mod, hvil­ke kon­se­kven­ser den nu­væ­ren­de so­ci­a­le di­stan­ce­ring har og vil få for vo­res sam­fund og vo­res men­tale til­stand.

I rap­por­ten skit­se­res seks me­ga­trends i sam­spil med fi­re frem­tids­sce­na­ri­er i for­hold til idræts- og kul­tur­li­vet. Et af sce­na­ri­er­ne pe­ger på, at idræt­ten og kul­tu­ren po­ten­ti­elt kan fa­ci­li­te­re en ræk­ke mu­lig­heds­rum un­der og ef­ter kri­sen, som kan væ­re en mo­tor i ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens ci­vil­sam­fund.

Et for­ny­et fo­kus på vær­di­en af sport og kul­tur med et bre­de­re, al­ment sund­heds­fo­kus kan iføl­ge en nyhed om rap­por­ten på Vel­liv For­e­nin­gens web­s­i­te ska­be nye til­tag, ek­sem­pel­vis ved at ud­vik­le og fast­hol­de bed­re mø­de­ste­der og fæl­les­ska­ber.

Kunst og kultur som en del af civilsamfundets rugbrød

Iføl­ge As­so­ci­a­ted Part­ner og Spe­ci­al Ad­visor hos In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning Bug­ge Holm Han­sen, der står bag rap­por­ten, skal vi må­ske til at se på idræt og kul­tur med an­dre øj­ne.

”Kul­tur og idræt set som mø­de­ste­der og fæl­les­ska­ber, der sam­ler os, har væ­ret en spæn­den­de pris­me for ci­vil­sam­fun­dets age­ren un­der kri­sen. Det er let at re­du­ce­re idræt og kul­tur som blot un­der­hold­ning og giv­ne ak­ti­vi­te­ter i ci­vil­sam­fun­det, det vil si­ge gla­su­ren på ka­gen. Men må­ske skal vi i ste­det til at se kul­tur og idræt som en del af ci­vil­sam­fun­dets rug­brød, som mø­de­ste­der, hvor vi sam­men kan re­flek­te­re over de hæn­del­ser, der sker, og som ste­der, hvor man kan bin­de bor­ger­ne sam­men, byg­ge bro til folks fæl­les liv og ska­be sam­men­hængs­kraft i sam­fun­det på tværs,” si­ger Bug­ge Holm Han­sen til Vel­liv For­e­nin­gens web­s­i­te.

Vel­liv For­e­nin­gens med­lem­mer er de cir­ka 350.000 kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats åb­ne­de Vel­liv For­e­nin­gen i april en aku­t­pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug for hjælp på grund af cor­ona­kri­sen.

Bå­de ek­si­ste­ren­de og nye ind­sat­ser har kun­net sø­ge om støt­te på op til 50.000 kro­ner fra pulj­en.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.