Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Vel­liv For­e­nin­gen har fi­nan­si­e­ret en rap­port fra In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning, som skit­se­rer seks me­ga­trends in­den for idræts- og kul­tur­li­vet i kølvan­det på cor­ona­kri­sen. Rap­por­ten pe­ger blandt an­det på, at sport og kul­tur ska­ber sam­men­hængs­kraft på tværs af sam­fun­det.

Nye kulturelle rum
I rap­por­ten fra In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning un­der­sø­ges det bl.a. hvad den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der kri­sen kan få af be­tyd­ning for kul­­tur- og idræts­li­vet i Dan­mark.

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der kri­sen af be­tyd­ning for kul­­tur- og idræts­li­vet i Dan­mark nu og ik­ke mindst frem­over?

Det er blandt de spørgs­mål, som be­ly­ses i en ny rap­port ud­ar­bej­det af In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning og fi­nan­si­e­ret af Vel­liv For­e­nin­gens aku­t­pul­je. Rap­por­ten har tit­len ’4 frem­tids­sce­na­ri­er: Men­tale kon­se­kven­ser af so­ci­al di­stan­ce­ring i kul­­tur- og idræts­li­vet un­der Covid-19-kri­­sen’ og har som må­l­grup­pe al­le ak­tø­rer, der ar­bej­der med kul­­tur- og idræt­stil­bud.

Iføl­ge Vel­liv For­e­nin­gen har tid­li­ge­re epi­de­mi­er haft al­vor­li­ge psy­ki­ske kon­se­kven­ser for de på­vir­ke­de be­folk­nings­grup­per, og nys­ger­rig­he­den ret­tes der­for mod, hvil­ke kon­se­kven­ser den nu­væ­ren­de so­ci­a­le di­stan­ce­ring har og vil få for vo­res sam­fund og vo­res men­tale til­stand.

I rap­por­ten skit­se­res seks me­ga­trends i sam­spil med fi­re frem­tids­sce­na­ri­er i for­hold til idræts- og kul­tur­li­vet. Et af sce­na­ri­er­ne pe­ger på, at idræt­ten og kul­tu­ren po­ten­ti­elt kan fa­ci­li­te­re en ræk­ke mu­lig­heds­rum un­der og ef­ter kri­sen, som kan væ­re en mo­tor i ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens ci­vil­sam­fund.

Et for­ny­et fo­kus på vær­di­en af sport og kul­tur med et bre­de­re, al­ment sund­heds­fo­kus kan iføl­ge en nyhed om rap­por­ten på Vel­liv For­e­nin­gens web­s­i­te ska­be nye til­tag, ek­sem­pel­vis ved at ud­vik­le og fast­hol­de bed­re mø­de­ste­der og fæl­les­ska­ber.

Kunst og kultur som en del af civilsamfundets rugbrød

Iføl­ge As­so­ci­a­ted Part­ner og Spe­ci­al Ad­visor hos In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning Bug­ge Holm Han­sen, der står bag rap­por­ten, skal vi må­ske til at se på idræt og kul­tur med an­dre øj­ne.

”Kul­tur og idræt set som mø­de­ste­der og fæl­les­ska­ber, der sam­ler os, har væ­ret en spæn­den­de pris­me for ci­vil­sam­fun­dets age­ren un­der kri­sen. Det er let at re­du­ce­re idræt og kul­tur som blot un­der­hold­ning og giv­ne ak­ti­vi­te­ter i ci­vil­sam­fun­det, det vil si­ge gla­su­ren på ka­gen. Men må­ske skal vi i ste­det til at se kul­tur og idræt som en del af ci­vil­sam­fun­dets rug­brød, som mø­de­ste­der, hvor vi sam­men kan re­flek­te­re over de hæn­del­ser, der sker, og som ste­der, hvor man kan bin­de bor­ger­ne sam­men, byg­ge bro til folks fæl­les liv og ska­be sam­men­hængs­kraft i sam­fun­det på tværs,” si­ger Bug­ge Holm Han­sen til Vel­liv For­e­nin­gens web­s­i­te.

Vel­liv For­e­nin­gens med­lem­mer er de cir­ka 350.000 kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats åb­ne­de Vel­liv For­e­nin­gen i april en aku­t­pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug for hjælp på grund af cor­ona­kri­sen.

Bå­de ek­si­ste­ren­de og nye ind­sat­ser har kun­net sø­ge om støt­te på op til 50.000 kro­ner fra pulj­en.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…