Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Velliv Foreningen har finansieret en rapport fra Instituttet for Fremtidsforskning, som skitserer seks megatrends inden for idræts- og kulturlivet i kølvandet på coronakrisen. Rapporten peger blandt andet på, at sport og kultur skaber sammenhængskraft på tværs af samfundet.

Nye kulturelle rum
I rap­por­ten fra In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning un­der­sø­ges det bl.a. hvad den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der kri­sen kan få af be­tyd­ning for kul­tur- og idræts­li­vet i Danmark.

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der kri­sen af be­tyd­ning for kul­tur- og idræts­li­vet i Dan­mark nu og ik­ke mindst fremover?

Det er blandt de spørgs­mål, som be­ly­ses i en ny rap­port ud­ar­bej­det af In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning og fi­nan­si­e­ret af Vel­liv For­e­nin­gens aku­t­pul­je. Rap­por­ten har tit­len ’4 frem­tids­sce­na­ri­er: Men­tale kon­se­kven­ser af so­ci­al di­stan­ce­ring i kul­tur- og idræts­li­vet un­der Covid-19-kri­sen’ og har som må­l­grup­pe al­le ak­tø­rer, der ar­bej­der med kul­tur- og idrætstilbud.

Iføl­ge Vel­liv For­e­nin­gen har tid­li­ge­re epi­de­mi­er haft al­vor­li­ge psy­ki­ske kon­se­kven­ser for de på­vir­ke­de be­folk­nings­grup­per, og nys­ger­rig­he­den ret­tes der­for mod, hvil­ke kon­se­kven­ser den nu­væ­ren­de so­ci­a­le di­stan­ce­ring har og vil få for vo­res sam­fund og vo­res men­tale tilstand.

I rap­por­ten skit­se­res seks me­ga­trends i sam­spil med fi­re frem­tids­sce­na­ri­er i for­hold til idræts- og kul­tur­li­vet. Et af sce­na­ri­er­ne pe­ger på, at idræt­ten og kul­tu­ren po­ten­ti­elt kan fa­ci­li­te­re en ræk­ke mu­lig­heds­rum un­der og ef­ter kri­sen, som kan væ­re en mo­tor i ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens civilsamfund.

Et for­ny­et fo­kus på vær­di­en af sport og kul­tur med et bre­de­re, al­ment sund­heds­fo­kus kan iføl­ge en nyhed om rap­por­ten på Vel­liv For­e­nin­gens web­s­i­te ska­be nye til­tag, ek­sem­pel­vis ved at ud­vik­le og fast­hol­de bed­re mø­de­ste­der og fællesskaber.

Kunst og kultur som en del af civilsamfundets rugbrød

Iføl­ge As­so­ci­a­ted Part­ner og Spe­ci­al Ad­visor hos In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning Bug­ge Holm Han­sen, der står bag rap­por­ten, skal vi må­ske til at se på idræt og kul­tur med an­dre øjne.

”Kul­tur og idræt set som mø­de­ste­der og fæl­les­ska­ber, der sam­ler os, har væ­ret en spæn­den­de pris­me for ci­vil­sam­fun­dets age­ren un­der kri­sen. Det er let at re­du­ce­re idræt og kul­tur som blot un­der­hold­ning og giv­ne ak­ti­vi­te­ter i ci­vil­sam­fun­det, det vil si­ge gla­su­ren på ka­gen. Men må­ske skal vi i ste­det til at se kul­tur og idræt som en del af ci­vil­sam­fun­dets rug­brød, som mø­de­ste­der, hvor vi sam­men kan re­flek­te­re over de hæn­del­ser, der sker, og som ste­der, hvor man kan bin­de bor­ger­ne sam­men, byg­ge bro til folks fæl­les liv og ska­be sam­men­hængs­kraft i sam­fun­det på tværs,” si­ger Bug­ge Holm Han­sen til Vel­liv For­e­nin­gens website.

Vel­liv For­e­nin­gens med­lem­mer er de cir­ka 350.000 kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats åb­ne­de Vel­liv For­e­nin­gen i april en aku­t­pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug for hjælp på grund af coronakrisen.

Bå­de ek­si­ste­ren­de og nye ind­sat­ser har kun­net sø­ge om støt­te på op til 50.000 kro­ner fra puljen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer