Europæisk fondsorganisation vil blive klogere på fremtidens filantropi

Fondsorganisationen Philea lancerer i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning et nyt initiativ for at blive klogere på, i hvilken retning den europæiske filantropi skal bevæge sig i fremtiden. Det overordnede formål er blandt andet at styrke fondssektorens evne til at tænke langsigtet og etablere flere partnerskaber og samarbejder på tværs.

Som en del af det nye ini­ti­a­tiv fra Philea og In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning bli­ver der nu gen­nem­ført en ræk­ke in­ter­views, hvor fon­de på tværs af Eu­ro­pa bli­ver spurgt, hvad de be­kym­rer sig om, hå­ber på og tæn­ker er vig­tigt i for­hold til fremtiden.

Via et sam­ar­bej­de med In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning lan­ce­rer den eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tion Philea nu et nyt ini­ti­a­tiv, som i den kom­men­de tid skal sæt­te fo­kus på frem­ti­dens filan­tro­pi i Europa.

’Fu­tu­res Philant­hro­py’ er over­skrif­ten for ini­ti­a­ti­vet, der på Phileas hjem­mesi­de lan­ce­res som en in­vi­ta­tion til i dag at be­gyn­de at tæn­ke på i mor­gen. Det skal blandt an­det ske via ind­sam­ling og ud­veks­ling af vi­den samt på kurser.

Fu­tu­res Philant­hro­py-ini­ti­a­ti­vet vil iføl­ge par­ter­ne fo­ku­se­re på frem­tids­o­ri­en­te­ret vi­den, som in­klu­de­rer ev­nen til at bru­ge for­vent­nings­af­stem­ning og fan­ta­si til at træf­fe bed­re stra­te­gi­ske be­slut­nin­ger, for­stå de vig­tig­ste dri­vers bag for­an­drin­ger og ud­for­ske nye og frem­ti­di­ge muligheder.

"Vo­res vi­sion er en mang­fol­dig, frem­tids­o­ri­en­te­ret eu­ro­pæ­isk filan­tro­pi, som ta­ger ud­for­drin­ger­ne i vo­res tid op og bli­ver ved med at stil­le re­le­van­te spørgs­mål,” si­ger Han­na Stäh­le, der er chef for frem­tids­forsk­ning og in­nova­tion i Philea.

Skal arbejde mere på tværs

Fondsor­ga­ni­sa­tio­nen, der har ho­ved­sæ­de i Bruxel­les og er en for­kor­tel­se af Philant­hro­py Eu­ro­pe As­so­ci­a­tion, op­stod sid­ste år ved en fu­sion mel­lem or­ga­ni­sa­tio­ner­ne EFC og Daf­ne. I det nye ini­ti­a­tiv sø­ger Philea blandt an­det svar på føl­gen­de spørgsmål:

Hvor­dan kan vi for­mu­le­re stra­te­gi­er i ly­set af usik­ker­hed? Og hvor­dan for­bli­ver vi tro mod lang­sig­tet plan­læg­ning, ri­si­ko­tag­ning og in­nova­tion i ti­der med me­re ud­for­dren­de kriser?

Ver­den æn­drer sig, og det sam­me gæl­der for filan­tro­pi­en og ci­vil­sam­fun­det, po­in­te­r­er se­ni­o­r­rå­d­gi­ver og frem­tids­for­sker Ni­ck­las Lar­sen fra In­sti­tut­tet for Fremtidsforskning.

”Der­for er det­te ini­ti­a­tiv tænkt som en in­vi­ta­tion til he­le sek­to­ren om at star­te en sam­ta­le om frem­ti­den for filan­tro­pi­en al­le­re­de i dag. Der er in­gen tvivl om, at ti­den for po­lykri­ser, som vi er i nu, er en ka­ta­ly­sa­tor for, at den filan­tro­pi­ske sek­tor skal ar­bej­de og tæn­ke me­re på tværs, og det er net­op det, som vi med ini­ti­a­ti­vet ger­ne vil ud­for­ske,” si­ger Ni­ck­las Lar­sen, der er an­svar­lig for in­sti­tut­tets del­ta­gel­se i ini­ti­a­ti­vet, til Fundats.

Brug for alle hænder

Iføl­ge Han­na Stäh­le sig­ter ’Fu­tu­res filan­tro­pi’ mod at ska­be og de­le frem­tids­kom­pe­ten­cer, der sam­ler samfundet.

”Vi op­le­ver tek­to­ni­ske skift, som er lang­sig­te­de og ik­ke kan lø­ses af en in­di­vi­du­el or­ga­ni­sa­tion el­ler sek­tor. Vi har brug for al­le hæn­der på dæk­ket for at lø­se sy­ste­mi­ske pro­ble­mer, ud­for­ske nye mu­lig­he­der og te­ste løs­nin­ger, der ik­ke ek­si­ste­rer end­nu. Filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner er blandt de fri­e­ste in­sti­tu­tio­ner i vo­res sam­fund, der kan gø­re net­op det: Tæn­ke lang­sig­tet, ta­ge ri­si­ci, frem­me sam­ar­bej­de mel­lem fle­re in­ter­es­sen­ter og fo­re­stil­le sig, hvad der er mu­ligt," si­ger Han­na Stähle.

- Er der, som I ser det, ge­ne­relt en ud­for­dring med, at fon­de­ne bå­de i Dan­mark og på eu­ro­pæ­isk ni­veau ar­bej­der for lidt sam­men om de sto­re, glo­ba­le ud­for­drin­ger og i høj grad er op­ta­get af na­tio­na­le agendaer?

”For­an­drin­ger er al­tid ind­lej­ret i den lo­ka­le kon­tekst. Den ge­ne­rel­le ud­for­dring, som filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner står over for nu, er, hvor­dan man kan til­pas­se kort­sig­te­de re­ak­tio­ner på nu­væ­ren­de kri­ser og vok­sen­de be­hov i sam­fun­det med en lang­sig­tet vi­sion og kol­lek­tiv hand­ling,” si­ger Han­na Stähle.

Vi har brug for al­le hæn­der på dæk­ket for at lø­se sy­ste­mi­ske pro­ble­mer, ud­for­ske nye mu­lig­he­der og te­ste løs­nin­ger, der ik­ke ek­si­ste­rer endnu

Han­na Stäh­le – Chef for frem­tids­forsk­ning og in­nova­tion, Philea

I de to sam­ar­bejds­part­ne­res fæl­les pres­se­med­del­el­se om­fat­ter op­for­drin­gen til filan­tro­pi­sek­to­ren om at ind­gå sam­ar­bej­der på tværs blandt an­det føl­ger­ne af kri­gen i Ukrai­ne, jord­s­kæl­ve­ne i Tyr­ki­et og Sy­ri­en, kli­ma­kri­sen, fø­de­va­reu­sik­ker­hed, øko­no­misk stag­na­tion og en da­len­de til­lid til of­fent­li­ge institutioner.

Kon­kret bli­ver der i før­ste om­gang som en del af ini­ti­a­ti­vet gen­nem­ført en ræk­ke in­ter­views, hvor fon­de på tværs af Eu­ro­pa bli­ver spurgt, hvad de be­kym­rer sig om, hå­ber på og tæn­ker er vig­tigt i for­hold til fremtiden.

”De in­ter­views og vo­res øv­ri­ge re­search om­sæt­tes til kur­ser og ud­gi­vel­ser. Vi hå­ber at kun­ne ud­by­de kur­ser al­le­re­de i år, og så må vi se, hvor­når vi even­tu­elt kan nå at la­ve pu­bli­ka­tio­ner,” si­ger Ni­ck­las Larsen.

Flere partnerskaber og samarbejder

Når det net­op er In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning, Philea er gå­et sam­men med, skyl­des det iføl­ge Ni­ck­las Lar­sen, at ini­ti­a­ti­vets to fag­om­rå­der, filan­tro­pi­en og frem­ti­den, der­med er repræsenteret.

”Må­let er at etab­le­re et sam­ar­bej­de, som ta­ler ind i et eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv for at sam­le fon­de, filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner og ci­vil­sam­fun­det i en form for prak­sis­fæl­les­skab med det for­mål at styr­ke sek­to­rens ev­ne til at tæn­ke me­re lang­sig­tet og etab­le­re fle­re part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der på tværs. Det er et ini­ti­a­tiv, som er åbent og eks­pl­ora­tivt, og vi sig­ter mod at ska­be ind­sig­ter om frem­ti­den for re­gio­nen i et eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv, op­byg­ge kom­pe­ten­cer i for­hold til frem­tidstænk­ning og ska­be re­sul­ta­ter, der er dre­vet af det her com­mu­ni­ty. Og vi kan se, at der bå­de er be­hov for og en ap­pe­tit på at ind­gå i pro­jek­tet,” si­ger fremtidsforskeren.

Der er ta­le om en åben in­vi­ta­tion til Phileas med­lem­mer og øv­ri­ge i sek­to­ren. Vi prø­ver at væ­re me­get inkluderende

Ni­ck­las Lar­sen – Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver og frem­tids­for­sker, In­sti­tut­tet for Fremtidsforskning

Ni­ck­las Lar­sen un­der­stre­ger, at det ik­ke kun er Phileas med­lem­mer, som i Dan­mark tæl­ler Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter samt 10 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, der in­vi­te­res til at del­ta­ge i ud­veks­lin­gen af er­fa­rin­ger og holdninger.

Dan­ske med­lem­mer af Philea
 • Fon­de­nes Videnscenter
 • Bi­ku­ben­fon­den
 • Nor­dea-fon­den
 • Re­al­da­nia
 • Carls­berg­fon­det
 • Le­go Fonden
 • No­vo Nor­disk Fonden
 • Ve­lux Fondene
 • Lund­beck­fon­den
 • Fol­kekir­kens Nødhjælp
 • Plan­bør­ne­fon­den

”Der er ta­le om en åben in­vi­ta­tion til Phileas med­lem­mer og øv­ri­ge i sek­to­ren. Vi prø­ver at væ­re me­get in­klu­de­ren­de. Der­for er der lagt op til, at man bå­de kan del­ta­ge via en on­li­ne­sur­vey, og man kan ræk­ke ud, hvis man ger­ne vil væ­re en del af sam­ar­bej­det og har no­get på hjer­te,” si­ger Ni­ck­las Larsen.

Ini­ti­a­ti­vet blev lan­ce­ret ved et on­li­ne­mø­de for­le­den dag, hvor over­skrif­ten var det­te spørgs­mål: ’Hvor­dan vil det se ud, hvis frem­ti­dens filan­tro­pi skal age­re på veg­ne af frem­ti­dens generationer?’.

Iføl­ge Ni­ck­las Lar­sen var der på on­li­ne­mø­det 70 nys­ger­ri­ge del­ta­ge­re på tværs af Eu­ro­pa, som blandt an­det hør­te et op­læg fra Ben Holt, der er Fo­re­sight-chef i den in­ter­na­tio­na­le af­de­ling af Rø­de Kors.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer