Realdania har solgt ud af sine våbeninvesteringer

En gennemgang af Realdanias netop offentliggjorte aktieinvesteringsliste viser, at foreningen har afhændet sine investeringer i våbenproducenter. ”Det ligner en portefølje, der nu mere følger den etiske konsensus om ikke at investere i kontroversielle våben," lyder det fra ekspert, mens Realdania oplyser, at foreningen ikke har ændret investeringsstrategi.

Re­al­da­nia, der har ho­ved­kon­tor på Jar­mes Plads i Kø­ben­havn, har ik­ke læn­ge­re ak­tier i vå­ben­sel­ska­ber. Pres­se­fo­to: Claus Bjørn Larsen.

Re­al­da­nia in­ve­ste­rer ik­ke læn­ge­re i vå­ben­sel­ska­ber, frem­går det af for­e­nin­gens se­ne­ste of­fent­lig­gjor­te li­ste over ak­tie­in­ve­ste­rin­ger fra den 31. de­cem­ber 2021.

Tid­li­ge­re års over­sig­ter over for­e­nin­gens ak­tie­in­ve­ste­rin­ger har el­lers vist, at for­e­nin­gen tid­li­ge­re in­ve­ste­re­de en del af sin for­mue i vå­ben­pro­du­cen­ter, her­un­der og­så sel­ska­ber, der er in­vol­ve­ret i atomvåben.

Hos Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke har Jo­a­chim Kat­trup, der er rå­d­gi­ver i bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, gen­nem­gå­et Re­al­da­ni­as nye og gam­le ak­tie­in­ve­ste­rings­li­ste for Fundats.

“Det lig­ner en po­r­te­føl­je, der nu me­re føl­ger den eti­ske kon­sensus om ik­ke at in­ve­ste­re i kon­tro­ver­si­el­le vå­ben. Sid­ste år var der en del in­ve­ste­rin­ger i atom­vå­ben, men de er helt væk nu,” si­ger han.

Investeringer skabte vrede på Christiansborg

Sid­ste år op­t­rå­d­te fle­re sel­ska­ber, der var in­vol­ve­ret i frem­stil­ling af atom­vå­ben, på Re­al­da­ni­as ak­tie­in­ve­ste­rings­li­ste. Det dre­je­de som om Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Leidos.

Og­så virk­som­he­den Te­xtron, som ud over en bred vif­te af vå­ben og krigs­ud­styr står bag ud­vik­lin­gen af kamp­dro­nen V-247 og frem til 2018 pro­du­ce­re­de klyn­ge­bom­ber, op­t­rå­d­te på listen.

Sel­ska­ber­ne var, og er, ik­ke ulov­li­ge at in­ve­ste­re i, da de hol­der sig in­den­for ram­mer­ne af in­ter­na­tio­na­le konventioner.

Men sel­ska­ber­ne har i åre­vis væ­ret band­lyst af ma­jo­ri­te­ten af sto­re nor­di­ske in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer som blandt an­dre Nor­ges Bank, Nor­dea, Dan­ske Bank, PFA, PKA, Da­ni­ca, Sam­pen­sion, Vel­liv, Aka­de­mi­ker­Pen­sion og AP Pension.

Der­for skab­te det en del fu­r­o­re på Chri­sti­ans­borg, da hi­sto­ri­en kom frem sid­ste år.

Til Fun­dats ud­tal­te So­ci­al­de­mo­kra­tiets er­hvervsord­fø­rer Or­la Hav blandt an­det at:

“Jeg sy­nes, Re­al­da­nia mang­ler no­get af den etik, som pen­sions­bran­chen læg­ger ned over si­ne in­ve­ste­rin­ger. De al­ler­f­le­ste pen­sions­sel­ska­ber, jeg ken­der til, har gen­nem­ført ini­ti­a­ti­ver, hvor man har gen­nem­gå­et sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og lu­get tem­me­lig kraf­tigt ud i den for at le­ve op til de eti­ske nor­mer, der er ble­vet fast­lagt. Det be­ty­der blandt an­det, at de har for­mu­le­ret en po­li­tik om ik­ke at in­ve­ste­re i vå­ben og an­den død­brin­gen­de produktion.”

Mens En­heds­li­stens Eva Flyv­holm, der blandt an­det er par­tiets for­svars-, ud­dan­nel­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer, sagde:

“Rent ud sagt me­ner jeg, det er no­get svi­ne­ri. Det er dybt pro­ble­ma­tisk at kø­re si­ne in­ve­ste­rin­ger på en må­de, så man til­si­de­sæt­ter be­skyt­tel­sen af men­ne­ske­liv for at op­nå størst mu­lig pro­fit. Når man ser på, hvor­dan man­ge an­dre virk­som­he­der med en etisk pro­fil age­rer, er det jo net­op, at de ik­ke la­ver in­ve­ste­rin­ger a la dem, som Re­al­da­nia har foretaget.”

Når man kig­ger på den nye po­r­te­føl­je, lig­ner det, at Re­al­da­nia har ta­get stil­ling til de­res in­ve­ste­rin­ger ud fra en etisk vurdering

Jo­a­chim Kat­trup – rå­d­gi­ver i bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, Mel­lem­fol­ke­ligt Samvirke

Investeringer var indenfor for lovens rammer

Den­gang for­kla­re­de Re­al­da­nia til Fun­dats, at vå­be­nin­ve­ste­rin­ger­ne var i fuld tråd med for­e­nin­gens sam­funds­ansvar, da de holdt sig in­den for ram­mer­ne af dansk lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le konventioner.

For­e­nin­gen slog og­så fast, at den mod­sat fle­re sto­re pen­sions­sel­ska­ber, ik­ke hav­de i sin­de at eks­klu­de­re ak­tie­sel­ska­ber in­vol­ve­ret i ker­ne­vå­ben, så læn­ge virk­som­he­der­ne holdt sig in­den for ik­ke-spred­nings­af­ta­len.

Men nu vi­ser en gen­nem­gang af Re­al­da­ni­as se­ne­st pu­bli­ce­re­de ak­tie­li­ste alt­så, at der in­gen in­ve­ste­rin­ger er i hver­ken sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer til atom­vå­be­nin­du­stri­en el­ler i kon­ven­tio­nel­le våbenproducenter.

Strategien er den samme

Når Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­kes rå­d­gi­ver sam­men­lig­ner Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­li­ste for 2021 med li­sten for året før, ser det ud som, at Re­al­da­nia nu lig­ger på linje med en ræk­ke an­dre sto­re in­ve­sto­rer, der har ta­get et ak­tivt valg om at af­hæn­de vå­be­nin­ve­ste­rin­ger, som fle­re pen­sions­sel­ska­ber op­fat­ter som kon­tro­ver­si­el­le, for­kla­rer han.

“Når man kig­ger på den nye po­r­te­føl­je, lig­ner det, at Re­al­da­nia har ta­get stil­ling til de­res in­ve­ste­rin­ger ud fra en etisk vur­de­ring. Det lig­ner et me­get be­vidst valg, at de har for­holdt sig til, hvad de in­ve­ste­rer i ud fra en an­svar­lig­heds­ska­la,” for­tæl­ler Jo­a­chim Kattrup.

Men hos Re­al­da­nia af­vi­ser in­ve­ste­rings­di­rek­tør Ken­neth Wint­her, at det skul­le væ­re til­fæl­det. Der lig­ger iføl­ge ham ik­ke et ak­tivt fra­valg bag de af­hæn­de­de våbenaktier.

”In­ve­ste­rin­ger­ne ud­gjor­de 0,02 pro­cent af vo­res sam­le­de po­r­te­føl­je. Der­for er det og­så me­re el­ler min­dre til­fæl­digt, at de ud­gør 0,00 pro­cent af vo­res po­r­te­føl­je i dag,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Han for­kla­rer, at Re­al­da­nia in­ve­ste­rer stør­ste­delen af sin 24 mil­li­ar­der kro­ner sto­re for­mue gen­nem ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re, som på eget ini­ti­a­tiv kan ha­ve af­hæn­det de på­gæl­den­de investeringer.

”Vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi har ik­ke æn­dret sig på det punkt. Vi har fort­sat de sam­me ret­nings­linjer. Nem­lig at vi føl­ger dansk og in­ter­na­tio­nal lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner. Der­med føl­ger vi og­så Dan­marks og Na­tos for­svar­spo­li­tik,” for­tæl­ler Ken­neth Lil­le­lund Winther.

De sel­ska­ber, som vi in­ve­ste­re­de i sid­ste år, vil væ­re til­la­de­li­ge at in­ve­ste­re i igen.

Ken­neth Lil­le­lund Wint­her – In­ve­ste­rings­di­rek­tør, Realdania

Han un­der­stre­ger, at Re­al­da­nia ik­ke på no­get tids­punkt har haft in­ve­ste­ret i il­le­ga­le våben.

“Re­al­da­nia in­ve­ste­rer fort­sat ik­ke i det, der hed­der il­le­ga­le vå­ben. I for­hold til de sel­ska­ber, der blev om­talt sid­ste år, så var de i vo­res un­der­sø­gel­se helt til­la­de­li­ge i vo­res po­r­te­føl­jer. Hvil­ket de så­dan set og­så vil væ­re i dag.”

Så i prin­cip­pet kan det væ­re, at I om et år har in­ve­ste­ret 0,02 pro­cent af je­res in­ve­ste­rin­ger i vå­ben igen?

”Ja. De sel­ska­ber, som vi in­ve­ste­re­de i sid­ste år, vil væ­re til­la­de­li­ge at in­ve­ste­re i igen. Men det vil ik­ke væ­re no­get, som vi til­skyn­der til. Vi in­ve­ste­rer sam­men med en lang ræk­ke fæl­les in­ve­sto­rer, og der­med bli­ver det nog­le fæl­les ret­nings­linjer med in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner, der lig­ger til grund. De en­kel­te ak­tier vil væ­re et spørgs­mål om, hvad de in­di­vi­du­el­le ka­pi­tal­for­val­te­re væl­ger in­den for de fæl­les ram­mer,” for­kla­rer Ken­neth Winther.

Ken­neth Lil­le­lund Wint­her er in­ve­ste­rings­di­rek­tør Realdania.

Flere grønne obligationer

Selv­om Re­al­da­nia ik­ke har æn­dret syn på si­ne vå­be­nin­ve­ste­rin­ger i det for­gang­ne år, er der sær­ligt ét punkt, hvor for­e­nin­gen har æn­dret in­ve­ste­rings­pro­fil: De grøn­ne investeringer.

I 2021 har for­e­nin­gen med pro­jekt ”Kli­ma 360,” un­der­søgt, om den kan ud­vi­se end­nu bed­re kli­ma­hen­syn med si­ne in­ve­ste­rin­ger, uden at det går ud over af­kast og risikoforhold.

I prak­sis be­ty­der det, at for­e­nin­gen har købt væ­sent­ligt fle­re grøn­ne ob­liga­tio­ner, at Re­al­da­nia kun in­ve­ste­rer i fos­sil ener­gi, hvis det kan do­ku­men­te­res, at virk­som­he­den er en del af den grøn­ne om­stil­ling, samt at for­e­nin­gen of­fent­lig­gør CO2-da­ta på sin aktieportefølje.

”Vi vil ger­ne le­ve op til Pa­ris­af­ta­len, så vi har fo­re­ta­get en lang ræk­ke til­tag på kli­ma­om­rå­det, som er i over­ens­stem­mel­se med den lang­sig­te­de in­ve­ste­rings­stra­te­gi, hvor vi vil ta­ge et stort løft på det her om­rå­de,” for­tæl­ler Ken­neth Winther.

Ind­til for få år si­den op­t­rå­d­te en lang ræk­ke CO2-tun­ge ak­tier, som Lukoil, Chevron, Ang­lo Ame­ri­can og Exxon på for­e­nin­gens investeringslister.

Men dis­se kul- og olie­sel­ska­ber fin­des ik­ke på Re­al­da­ni­as nye ak­tie­in­ve­ste­rings­li­ste, som blev of­fent­lig­gjort i for­bin­del­se med års­regn­ska­bet for 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer