Fondspenge til transportabel intensivafdeling og nyt hus for dans og koreografi

A.P. Møller Fonden finansierer design og udvikling af fremtidens transportable børneintensivafdeling, Villum Fonden støtter med tocifret millionbeløb klimaundervisning i grundskoler og gymnasier, og en række fonde støtter et nyt hus for den professionelle dans og koreografi i København.

En do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den til Rigs­ho­spi­ta­let skal bru­ges til at de­sig­ne og ud­vik­le frem­ti­dens trans­portab­le bør­ne­in­ten­si­vaf­de­ling be­stå­en­de af to høj­tek­no­lo­gi­ske mo­bi­le trans­port­k­u­vø­ser og en ny am­bu­lan­ce, ’Ba­bylan­cen 2.0’. På bil­le­det ses den nu­væ­ren­de 'ba­bylan­ce' (Fo­to: Rigshospitalet).

Selv­om den se­ne­ste uges tid har stå­et i på­skens tegn, har høj­ti­den ik­ke be­ty­det, at der ik­ke og­så er kom­met nyhe­der fra den dan­ske fonds­sek­tor om nye uddelinger.

Fun­dats´ rund­t­ur i på­ske­pe­ri­o­dens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter hos A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, som med 7,5 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter Rigs­ho­spi­ta­lets re­a­li­se­ring af drøm­men om en trans­porta­bel og høj­tek­no­lo­gisk in­ten­si­vaf­de­ling, der kan ryk­ke ud til for tid­ligt fød­te og sy­ge, små børn i Danmark.

Kon­kret vil do­na­tio­nen bli­ve brugt til at de­sig­ne og ud­vik­le frem­ti­dens trans­portab­le bør­ne­in­ten­si­vaf­de­ling, be­stå­en­de af to høj­tek­no­lo­gi­ske mo­bi­le trans­port­k­u­vø­ser og en ny am­bu­lan­ce, ’Ba­bylan­cen 2.0’.

Kom­bi­na­tio­nen af ud­ryk­nings­hol­dets kom­pe­ten­cer og er­fa­ring samt det høj­tek­no­lo­gi­ske ud­styr gør, at be­hand­lin­gen kan star­te med det sam­me og fort­sæt­te un­der he­le tu­ren til ho­spi­ta­let, sam­ti­dig med at mor og far er sam­men med de­res barn – ak­ku­rat som var man på af­de­lin­gen. Hå­bet er, at det kan red­de fle­re liv blandt de al­ler­mind­ste, skri­ver Rigs­ho­spi­ta­let i en pressemeddelelse.

”En stor del af de børn, vi trans­por­te­rer, er for tid­ligt fød­te børn i Øst­dan­mark, der bli­ver hen­tet få ti­mer ef­ter føds­len. De skal for ek­sem­pel ha­ve hjælp til at træk­ke vej­ret i en re­spira­tor, og vi skal sam­ti­dig kun­ne over­vå­ge de­res blodcir­ku­la­tion, blod­tryk, puls, ilt­mæt­ning og en ræk­ke an­dre vi­ta­le vær­di­er kon­ti­nu­er­ligt. An­dre børn har liv­stru­en­de in­fek­tio­ner el­ler sto­re pro­ble­mer med om­stil­lings­pro­ces­sen ef­ter føds­len, der kræ­ver, at der iværk­sæt­tes højt­spe­ci­a­li­se­ret, in­ten­siv be­hand­ling så hur­tigt som mu­ligt. Den nye mo­bi­le løs­ning skal der­for ud­sty­res og ind­ret­tes, så der er plads til, at den­ne be­hand­ling kan fo­re­gå på be­tryg­gen­de vis og­så un­der ud­ryk­nings­kørs­len. Jeg glæ­der sig til at kom­me i gang med ud­vik­lings­ar­bej­det,” si­ger le­den­de over­læ­ge i Af­de­ling for In­ten­siv be­hand­ling af ny­fød­te og min­dre børn på Rigs­ho­spi­ta­let Mor­ten Breindahl.

Hvert år trans­por­te­res om­kring 150-160 alt for tid­ligt fød­te børn og svært sy­ge ny­fød­te og min­dre børn til Rigs­ho­spi­ta­let for at mod­ta­ge in­ten­siv behandling.

Nyt hus for dans og koreografi

Vi fort­sæt­ter til kun­stens ver­den, hvor et nyt hus for den pro­fes­sio­nel­le dans og koreo­gra­fi ser da­gens lys, når Ke­del­hu­set i Kø­ben­havn trans­for­me­res til et sam­lings­sted for frem­ti­dens sce­ne­kunst­ne­ri­ske ud­fol­del­se til glæ­de for kø­ben­hav­ner­ne og he­le Danmark.

Den 4.600 kva­drat­me­ter sto­re fre­de­de in­du­stri­byg­ning med en cen­tral pla­ce­ring i ho­ved­sta­den om­dan­nes til Dan­marks na­tio­na­le sam­lings­punkt for dans og koreo­gra­fi, og det sker på et øko­no­misk fun­da­ment af pri­mært fondsmidler.

Pro­jek­tet be­lø­ber sig iføl­ge en nyhed på Au­gusti­nus Fon­dens hjem­mesi­de sig i alt til 126,5 mil­li­o­ner kro­ner. Blandt ho­ved­bi­drag­y­der­ne er Au­gusti­nus Fon­den med 29,7 mil­li­o­ner kro­ner, A.P. Møl­ler Fon­den med 13 mil­li­o­ner kro­ner, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia med 13 mil­li­o­ner kro­ner og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond med fem mil­li­o­ner kroner.

Dan­se­hal­ler­ne er pro­jekt­le­der for den sid­ste del af finansieringen.

På Ke­del­hu­sets sce­ner glæ­der vi os til at in­vi­te­re pu­bli­kum ind i det bed­ste, som kun­st­om­rå­det kan til­by­de na­tio­nalt og internationalt

Danjel An­der­s­son – di­rek­tør og kunst­ne­risk le­der, Dansehallerne

”På Ke­del­hu­sets sce­ner glæ­der vi os til at in­vi­te­re pu­bli­kum ind i det bed­ste, som kun­st­om­rå­det kan til­by­de na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt. Dans og koreo­gra­fi in­ter­a­ge­rer med et bredt pu­bli­kum i al­le al­dre – med men­ne­sker på sce­nen, i di­a­lo­ger, med pu­bli­kums­ret­te­de wor­ks­hops, åb­ne prø­ver og en­ga­ge­re­de vær­ker,” si­ger Danjel An­der­s­son, di­rek­tør og kunst­ne­risk le­der i Dansehallerne.

Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, be­teg­ner Ke­del­hu­set som en helt sær­lig byg­ning og et in­du­stri­hi­sto­risk monu­ment, som nu bå­de bli­ver en unik ram­me om Dan­se­hal­ler­nes ar­bej­de og en del af en mo­der­ne og le­ven­de by­del i København.

”Det er fan­ta­stisk, at den smuk­ke gam­le in­du­stri­byg­ning kan gen­an­ven­des til et kul­tu­relt for­mål, som vil væ­re til gavn for he­le Dan­mark,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Ke­del­hu­set blev op­ført i 1925-28 som en del af Carlsberg-bryggerierne.

Klimaundervisning

21 nye pro­jek­ter in­den for kli­maun­der­vis­ning i grund­sko­ler, gym­na­si­er og på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser får nu i alt 39 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til at ud­vik­le og af­prø­ve hand­lings­o­ri­en­te­re­de un­der­vis­nings­for­løb til børn og un­ge i he­le landet.

Pen­ge­ne kom­mer fra Ve­lux Fon­de­nes kli­mapro­jekt '70i30', der un­der­støt­ter Dan­marks mål­sæt­ning om at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030.

De nye kli­maun­der­vis­nings­pro­jek­ter skal ska­be un­der­vis­nings­for­løb, der styr­ker læ­rer­nes kom­pe­ten­cer og øger børn og un­ges vi­den, en­ga­ge­ment og hand­le­kom­pe­ten­ce på klimaområdet:

Det gør et stort ind­tryk at op­le­ve, hvor­dan bå­de ele­ver, stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re selv ef­ter­ly­ser me­re kli­maun­der­vis­ning, der frem­mer håb og hand­le­kraft og mod­vir­ker apa­ti, po­la­ri­se­rin­ger og klimaangst

Ole Laur­sen – fonds­rå­d­gi­ver, Vil­lum Fonden

”Det gør et stort ind­tryk at op­le­ve, hvor­dan bå­de ele­ver, stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re selv ef­ter­ly­ser me­re kli­maun­der­vis­ning, der frem­mer håb og hand­le­kraft og mod­vir­ker apa­ti, po­la­ri­se­rin­ger og kli­maangst. I de 21 pro­jek­ter er der et fæl­les fo­kus på at frem­me un­der­vis­ning, der ar­bej­der med kon­kre­te og vir­ke­lig­hedsnæ­re løs­nin­ger på de man­ge ud­for­drin­ger, kli­ma­for­an­drin­ger­ne præ­sen­te­rer os for. Det gæl­der bå­de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger, og løs­nin­ger der for ek­sem­pel hand­ler om de­mo­kra­ti, lov­giv­ning og ad­færds­æn­drin­ger i vo­res hver­dag,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver Ole Laur­sen fra Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for børn, un­ge og sci­en­ce i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

Ukrainske flygtninge i Danmark

I takt med en sti­gen­de flygt­nin­ge­strøm fra Ukrai­ne bli­ver hånd­te­rin­gen af dem ef­ter alt at døm­me en stor og læn­ge­re­va­ren­de op­ga­ve for det dan­ske samfund.

Der­for har 15. Ju­ni Fon­den ud fra dens hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le for­mål be­slut­tet og­så at yde sit bidrag.

15. Ju­ni Fon­den do­ne­rer fem mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Rø­de Kors og Red Bar­net. Fond­s­pen­ge­ne er øre­mær­ket ar­bej­det med mod­ta­gel­se og in­te­gra­tion af ukrain­ske flygt­nin­ge i Danmark.

”Do­na­tio­nen lig­ger uden for fon­dens nor­ma­le ud­de­lings­stra­te­gi, men den helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion kal­der på ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser. Det er bag­grun­den for, at fon­den har hen­vendt sig til de to or­ga­ni­sa­tio­ner for at yde et bi­drag,” skri­ver 15. Ju­ni Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer