Industriens Fond skærper fokus og forventer færre og større uddelinger

En ny strategi med titlen ’Et stærkt erhvervsliv – et stærkt Danmark’ er ledestjerne for Industriens Fond frem mod 2030. Fonden har defineret fire temaer som afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og kun ansøgninger inden for disse fire temaer kan få del i den kvarte milliard kroner, som fonden forventer at uddele hvert år.

Thomas Hofman-Bang
"Hvis man skal lø­se fun­da­men­tale ud­for­drin­ger, som dem vi har de­fi­ne­ret, kræ­ver det få, sto­re, mas­si­ve ind­sat­ser. Små pro­jek­ter, der ri­si­ke­rer at ha­ve ka­rak­ter af at smø­re le­ver­postej­en for tyndt ud, gi­ver næp­pe li­ge så me­get im­pact,” si­ger fonds­di­rek­tør Tho­mas Hofman-Bang.

Bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, cy­ber­sik­ker­hed, nye tek­no­lo­gi­er og internationalisering.

Så­dan ly­der over­skrif­ter­ne for fi­re te­ma­er, som iføl­ge den er­hvervs­dri­ven­de fond In­du­stri­ens Fond er af­gø­ren­de for dansk er­hvervs­livs konkurrenceevne.

De fi­re punk­ter er sam­ti­dig fon­dens stra­te­gi­ske pej­le­mær­ker frem mod 2030, og al­le an­søg­nin­ger, der fal­der uden for dis­se om­rå­der, vil iføl­ge den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang bli­ve afvist.

In­du­stri­ens Fond, som er num­mer 13 på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters se­ne­ste over­sigt over de 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Dan­mark, har gi­vet sin nye stra­te­gi tit­len ’Et stærkt er­hvervs­liv – et stærkt Dan­mark’. Der­med øn­sker fon­den iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang at sen­de et klart sig­nal om, at ”det dan­ske vel­færds­sam­fund står på skul­dre­ne af et stærkt dansk erhvervsliv”.

”Det er dér, pen­ge­ne bli­ver tjent. Og hvis ik­ke er­hvervs­li­vet er helt op­pe i gear og kon­kur­ren­ce­dyg­tigt, har vi ik­ke det vel­færds­sam­fund, som vi er vant til. Dét er vo­res ind­gangs­bøn, som er mejs­let i gra­nit for os,” si­ger di­rek­tø­ren om den nye strategi.

Ved frem­over at fo­ku­se­re på fi­re kon­kur­ren­ce­ev­ne­te­ma­er tror vi, at vi i sid­ste en­de får me­get me­re impact

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Over­ord­net me­ner han, at fon­den med sin 2030-stra­te­gi er ”me­get me­re fo­ku­se­ret” end i sin hid­ti­di­ge strategi.

”Når vi gen­nem man­ge år har talt om at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne, må man jo si­ge, at kon­kur­ren­ce­ev­ne hand­ler om ut­ro­ligt man­ge ting, så stra­te­gi­pro­ces­sen har for os hand­let om at fin­de frem til de væ­sent­lig­ste. Ved frem­over at fo­ku­se­re på fi­re kon­kur­ren­ce­ev­ne­te­ma­er tror vi, at vi i sid­ste en­de får me­get me­re im­pact,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Missionsdrevne

Som no­get nyt er al­le fi­re te­ma­er mis­sions­drev­ne, hvil­ket er en an­den må­de at ar­bej­de på, end In­du­stri­ens Fond hi­sto­risk set har gjort.

”Her er vi in­spi­re­ret af de strøm­nin­ger, som vi ser – vi er jo ik­ke de før­ste, der fin­der på at de­fi­ne­re en stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik, der er mis­sions­dre­vet. Når det for os er den rig­ti­ge frem­ti­di­ge må­de at ar­bej­de på, skyl­des det, at det vit­ter­ligt er nog­le me­get sto­re ud­for­drin­ger, vi som sam­fund og er­hvervs­liv står over for, og der­for er vi nødt til at ha­ve en me­re ’man on the moon’-agtig til­gang til at lø­se ud­for­drin­ger­ne,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

In­den for te­ma­et ’bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion’ er mål­sæt­nin­gen in­tet min­dre end at ska­be ver­dens mest bæ­re­dyg­ti­ge pro­duk­tions­sek­tor, og fon­den står klar med ind­sat­ser, som skal hjæl­pe virk­som­he­der­ne til at kun­ne nå det am­bi­tiø­se mål.

”Vi har frem­lagt ana­ly­ser og rap­por­ter, som vi­ser, at det går for­nuf­tigt for dansk er­hvervs­liv, men og­så, at der er lang vej hjem, før vi er bæ­re­dyg­ti­ge. Så det er en kæm­pe ind­sats, der skal til, før vi har ver­dens mest bæ­re­dyg­ti­ge pro­duk­tions­sek­tor. Fon­dens mis­sion bli­ver at sik­re, at dansk er­hvervs­liv får helt ind un­der hu­den, at bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion er et fuld­stæn­dig af­gø­ren­de kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter. Det skal virk­som­he­der­ne for­stå og sam­ti­dig skal de ha­ve de for­nød­ne kom­pe­ten­cer og den for­nød­ne vi­den for at kun­ne fo­re­ta­ge de nød­ven­di­ge om­stil­lin­ger. Og den vi­den og de kom­pe­ten­cer vil vi med vo­res ind­sat­ser sør­ge for, at virk­som­he­der­ne får,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Fon­dens mis­sion bli­ver at sik­re, at dansk er­hvervs­liv får helt ind un­der hu­den, at bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion er et fuld­stæn­dig af­gø­ren­de konkurrenceparameter

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Han er­ken­der sam­ti­dig, at selv­om der er ot­te år til, at ka­len­de­ren si­ger 2030, vil der ved ud­gan­gen af stra­te­gi­pe­ri­o­den sand­syn­lig­vis fort­sat væ­re plads til for­bed­rin­ger in­den for dansk er­hvervs­livs bæ­re­dyg­ti­ge pro­duk­tion, cy­ber­sik­ker­hed, nye tek­no­lo­gi­er og internationalisering.

”Vi pej­ler mod 2030, men det er ik­ke for­di, vi tror, at de fi­re mis­sio­ner er re­a­li­se­ret i 2030. Hå­bet er, at dansk er­hvervs­liv har ryk­ket sig mar­kant in­den for dis­se fi­re agen­da­er, når vi er frem­me ved 2030, men vi er ik­ke nød­ven­dig­vis i mål,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Den pri­mæ­re må­l­grup­pe for In­du­stri­ens Fond i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de er fort­sat de min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der in­den­for frem­stil­lings­in­du­stri­en, som har mel­lem 10 og 500 an­sat­te – og ik­ke mindst har et ufor­løst udviklingspotentiale.

Der­i­mod må de sto­re virk­som­he­der i Dan­mark kla­re sig uden op­mærk­som­hed fra In­du­stri­ens Fond.

”De sto­re virk­som­he­der må og­så ger­ne ta­ge vo­res vi­den ind, og det gør de sik­kert al­le­re­de, men dy­best set har de ri­ge­ligt med res­sour­cer og kan kla­re sig selv. Grund­fos, Dan­foss, Le­go og lig­nen­de virk­som­he­der be­hø­ver ik­ke In­du­stri­ens Fonds hjælp, når det gæl­der ek­sem­pel­vis vi­den om in­ter­na­tio­na­li­se­ring og om­stil­ling til bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Fortsætter med at uddele kvart milliard kroner om året

De se­ne­ste fem år har fon­dens ud­de­lin­ger lig­get om­kring den kvar­te mil­li­ard kro­ner – svin­gen­de fra 171 til 332 mil­li­o­ner kro­ner. Af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for 2021 frem­går, at der sid­ste år blev fo­re­ta­get ud­de­lin­ger for 272 mil­li­o­ner kro­ner til 40 nye projekter.

Iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang er for­vent­nin­gen, at In­du­stri­ens Fond i år og de kom­men­de år kom­mer til at fort­sæt­te med at de­le om­kring en kvart mil­li­ard kro­ner ud om året.

”Man kan ar­gu­men­te­re for, at vi bur­de de­le me­re end 250 mil­li­o­ner kro­ner ud, for der er så me­get at ta­ge fat på in­den for de fi­re de­fi­ne­re­de om­rå­der. Og det kan og­så godt væ­re, at det sker et af åre­ne, hvis der kom­mer no­get ek­stra­or­di­nært og helt fan­ta­stisk, som vi be­slut­ter at ka­ste os over. Vi har al­le fri­heds­gra­der til at be­slut­te at bru­ge no­get af for­mu­en, hvis det er det, vi vil, men det sker næp­pe i mor­gen, og ud­gangs­punk­tet er at fort­sæt­te med om­kring 250 mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Det er jo det skøn­ne ved stra­te­gi­er, at de for­tæl­ler dig, hvad du skal, og i end­nu hø­je­re grad hjæl­per de dig til at fin­de ud af, hvad du ik­ke skal

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Han læg­ger ik­ke skjul på, at hånd i hånd med den nye stra­te­gi kom­mer fon­dens ud­de­lings­po­li­tik fra og med i år og­så til at un­der­gå forandringer.

”I og med, at vi nu har fi­re ud­de­lings­te­ma­er, vil vi væ­re fo­ku­se­ret på dem og skal ik­ke ud­de­le til pro­jek­ter, der ik­ke fal­der ind un­der dis­se fi­re te­ma­er. Det er jo det skøn­ne ved stra­te­gi­er, at de for­tæl­ler dig, hvad du skal, og i end­nu hø­je­re grad hjæl­per de dig til at fin­de ud af, hvad du ik­ke skal. Der er man­ge fri­stel­ser i form af spæn­den­de, go­de, vel­me­nen­de pro­jek­ter, men sva­ret fra os vil væ­re nej, hvis et pro­jekt ik­ke er in­den for en af de fi­re agen­da­er,” fast­slår Tho­mas Hofman-Bang.

Forventer færre ansøgninger fremover

Når det kom­mer til an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger, op­le­ve­de fon­den et fald sid­ste år, hvor der kun lan­de­de 142 an­søg­nin­ger i ind­bak­ken i 2021. Til sam­men­lig­ning kom der fle­re end 500 an­søg­nin­ger i 2000 – pri­mært på grund af fon­dens sær­li­ge cor­o­na-ind­sats kal­det ’Gen­start NU’ – og gen­nem­snit­ligt 200 om året i pe­ri­o­den 2017-2019.

Ny næst­for­mand
In­du­stri­ens Fond har net­op skif­tet ud i sin be­sty­rel­se. Den man­ge­åri­ge næst­for­mand Jes­per Møl­ler er trå­dt ud af be­sty­rel­sen. Han er ble­vet af­løst som næst­for­mand af Lars-Pe­ter Sø­bye, der er CEO hos rå­d­giv­nings­virk­som­he­den COWI.
For­mand for be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fond er fort­sat Sten Scheibye.

Men fal­det i 2021 be­kym­rer ik­ke Tho­mas Hof­man-Bang, som po­in­te­r­er, at fon­den ik­ke har no­gen mål­sæt­ning om at øge an­tal­let af an­søg­nin­ger. For – som han ud­tryk­ker det – an­tal­let i sig selv er ik­ke afgørende.

”Jeg ser fak­tisk for mig, at vi frem­over vil få fær­re an­søg­nin­ger, men at vi til gen­gæld kom­mer til at gi­ve fær­re og stør­re be­vil­lin­ger. Hvis man skal lø­se fun­da­men­tale ud­for­drin­ger, som dem vi har de­fi­ne­ret, kræ­ver det få, sto­re, mas­si­ve ind­sat­ser. Små pro­jek­ter, der ri­si­ke­rer at ha­ve ka­rak­ter af at smø­re le­ver­postej­en for tyndt ud, gi­ver næp­pe li­ge så me­get im­pact,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer