Leo Fondet henter ny uddelingschef i Novo Nordisk Fonden

Anne-Marie Engel bliver ny uddelingschef i Leo Fondet

An­ne-Ma­rie En­gel til­træ­der stil­lin­gen som ud­de­lings­chef den 1. juni.

Leo Fon­det har an­sat An­ne-Ma­rie En­gel til at le­de fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter. Hun til­træ­der stil­lin­gen den 1. juni.

”Jeg er me­get glad for, at An­ne-Ma­rie En­gel har sagt ja til at på­ta­ge sig den vig­ti­ge op­ga­ve at le­de og vi­de­re­ud­vik­le fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. An­ne-Ma­rie kom­mer til at stå i spid­sen for vo­res am­bi­tiø­se ud­de­lings­stra­te­gi og bi­dra­ge til etab­le­ring og vi­de­re­ud­vik­ling af hud­forsk­nings­mil­jø­er i ver­dens­klas­se. Jeg glæ­der mig me­get til at by­de hen­de vel­kom­men om bord,” si­ger Pe­ter Haa­hr, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo Fondet.

An­ne-Ma­rie En­gel kom­mer fra en stil­ling som pro­gram­di­rek­tør hos No­vo Nor­disk Fon­den, hvor hun si­den 2019 blandt an­det har haft an­svar for fon­dens stra­te­gi­ske be­vil­lin­ger in­den­for bio­me­di­cin. Før det var hun an­sat i Lund­beck­fon­den i knapt 15 år, her­un­der som uddelingschef.

An­ne-Ma­rie En­gel er cand​.med. og ph.d. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har selv væ­ret ak­tiv for­sker i man­ge år på blandt an­det Sta­tens Se­rum In­sti­tut­tet og Bart­ho­lin In­sti­tut­tet og Gen­tof­te Hospital.

Leo Fon­det er en af Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de og er ma­jo­ri­tet­se­jer af me­di­ci­nal­virk­som­he­den Leo Phar­ma A/S.

Ud­over ejer­ska­bet af Leo Phar­ma ud­de­ler fon­den filan­tro­pisk støt­te til in­ter­na­tio­nal forsk­ning i hud og hud­syg­dom­me og ar­bej­der for at gø­re Dan­mark til et glo­balt fyrtårn in­den for hudforskning.

Leo Fon­det har en for­mue på cir­ka 17 mil­li­ar­der kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer