Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den put­ter 200 mil­li­o­ner kro­ner i et nyt ini­ti­a­tiv, der skal styr­ke ud­dan­nel­sen af na­tur­fags­un­der­vi­se­re, og tre fon­de støt­ter et nyt kunst- og na­tur­pro­jekt i Vend­sy­s­sel. Det er nog­le af nedsla­ge­ne i ugens filan­tro­pi­ske uddelinger. 

Na­tur­fags­a­ka­de­mi­et NAFA er et nyt na­tio­nalt pro­gram, der styr­ke ud­dan­nel­se af kom­men­de og nu­væ­ren­de naturfagslærere.

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i na­tur­fag i grund­sko­len, er det i høj grad tak­ket væ­re en so­lid øko­no­misk støt­te fra to sto­re fonde.

No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den gi­ver så­le­des til­sam­men 200 mil­li­o­ner kro­ner til at styr­ke ud­dan­nel­sen af na­tur­fags­un­der­vi­se­re i he­le uddannelseskæden.

I pro­gram­met ind­går al­le lan­dets pro­fes­sions­højsko­ler, fi­re uni­ver­si­te­ter, det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter Astra og godt 200 grund­sko­ler i 30 kom­mu­ner i et for­plig­ten­de samarbejde.

Med NAFA ska­ber vi en lang­va­rig og bæ­re­dyg­tig ka­pa­ci­tets­op­byg­ning i al­le de led, som i man­ge år frem­over vil gø­re en for­skel for den na­tur­fag­li­ge dan­nel­se i Danmark

Ste­fan Her­mann – For­mand, Dan­ske Professionshøjskoler

”For mig er det helt sær­li­ge ved NAFA, at vi styr­ker den rø­de tråd mel­lem al­le led fra sko­le til læ­rer­ud­dan­nel­se og forsk­ning. Med NAFA ska­ber vi en lang­va­rig og bæ­re­dyg­tig ka­pa­ci­tets­op­byg­ning i al­le de led, som i man­ge år frem­over vil gø­re en for­skel for den na­tur­fag­li­ge dan­nel­se i Dan­mark,” si­ger for­man­den for Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler og rek­tor for Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, Ste­fan Her­mann, i en pressemeddelelse.

Bag­grun­den for NAFA er blandt an­det, at fag­mil­jø­er­ne op­le­ver, at børn og un­ges in­ter­es­se for na­tur­fag svæk­kes gen­nem de­res for­mel­le sko­le­gang. I 2018 vi­ste et stu­die, at in­ter­es­sen for na­tur­fag i gen­nem­snit fal­der en fjer­de­del mel­lem mel­lem­trin­net og ud­sko­lin­gen, især hos pigerne.

Be­rith Bjørn­holm, der er chef for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger in­den for ud­dan­nel­se og for­mid­ling, un­der­stre­ger, at fon­den øn­sker at styr­ke børn og un­ges mo­ti­va­tion for na­tur­vi­den­skab og teknologi.

”Her spil­ler læ­rer­ne en af­gø­ren­de rol­le. Med støt­ten til NAFA vil vi bi­dra­ge til en lang­sig­tet styr­kel­se af bå­de ud­dan­nel­se og ef­ter­ud­dan­nel­se af na­tur­fags­læ­rer­ne på læ­rer­ud­dan­nel­sen og i grund­sko­len, og vi er be­gej­stre­de over, at ini­ti­a­ti­vet byg­ger på et am­bi­tiøst sam­ar­bej­de på tværs af ud­dan­nel­ses­kæ­den,” si­ger Be­rith Bjørnholm.

Og­så Vil­lum Fon­den ser frem til projektet.

”Med sam­ar­bej­det med uni­ver­si­te­ter­ne er der skabt gro­bund for su­per­spæn­den­de forsk­­nings- og ud­vik­lings­pro­jek­ter. I Vil­lum Fon­den er vi gla­de for at kun­ne støt­te ind­sat­sen, som helt sik­kert vil gi­ve dan­ske børn og un­ge en god bal­last, når de skal ud at lø­se de sto­re ud­for­drin­ger i frem­ti­dens sam­fund,” si­ger Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for om­rå­det Børn, un­ge og sci­en­ce i Vil­lum Fonden.

Ud i naturen i Vendsyssel

I en no­get min­dre øko­no­misk må­le­stok har Au­gusti­nus Fon­den, Spar Nord Fon­den og Nor­­dea-fon­­den skudt til­sam­men 775.000 kro­ner ind i et nyt pro­jekt, der sæt­ter fo­kus på det tæt­te sam­spil mel­lem kunst og na­tur i Vendsyssel.

Med ot­te så­kald­te kunstspor in­vi­te­res bor­ge­re og turi­ster rundt i lands­de­len for at op­le­ve den stor­slå­e­de na­tur, som i ge­ne­ra­tio­ner har in­spi­re­ret kunst­ne­re. Det sker un­der over­skrif­ten ’I spo­ret på kun­sten’, skri­ver Nor­­dea-fon­­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Spo­re­ne er af for­skel­lig læng­de og fø­rer bru­ger­ne rundt i he­le lands­de­len – fra Råb­jerg Mi­le i nord over Hjør­ring til Vrå i syd. Bru­ger­ne væl­ger selv de de­le af spo­re­ne, de øn­sker at be­sø­ge, og kan der­med selv for­me oplevelsen.

”Na­tu­ren er en af­gø­ren­de del af Vend­sy­s­sels dna, og lands­de­len er rig på van­dre­ru­ter og na­tursti­er – for ek­sem­pel Hær­vej­en og Nord­s­østien. Der­for er vi me­get gla­de for, at vi nu får mu­lig­hed for at til­fø­je end­nu et lag til na­tu­ro­p­le­vel­sen, og for­hå­bent­lig vil pro­jek­tet sam­ti­dig in­spi­re­re fle­re til at op­sø­ge kun­stop­le­vel­ser,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Si­ne Kil­de­berg fra Vend­sy­s­sel Kunstmuseum.

Nyt studie om unges brug af lattergas

Hvad er un­ges er­fa­rin­ger med lat­ter­gas? Og tæn­ker de un­ge over, hvor­vidt det er for­bun­det med en ri­si­ko at in­ha­le­re lat­ter­g­a­s­pa­tro­ner for at få en hur­tig rus?

De spørgs­mål ud­gør om­drej­nings­punk­tet for et nyt stu­die, som pro­fes­sor på Cen­ter for Rus­mid­del­forsk­ning ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Vi­be­ke As­mus­sen Frank står i spid­sen for. Pro­jek­tet er støt­tet med 350.000 kro­ner af Hel­se­fon­den, skri­ver fon­den på Linkedin.

Bag­grun­den er, at der gen­nem de se­ne­ste år er sket en stig­ning i bru­gen af lat­ter­gas som rus­mid­del blandt un­ge. For­sker­ne mang­ler blandt an­det svar på, hvor­for og hvor­dan de un­ge bru­ger lattergas.

Støtte til gymnasieelevers arbejde med ligestilling

Den sid­ste af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger kom­mer og­så un­ge dan­ske­re til gavn – nær­me­re be­stemt dan­ske gym­na­sie­e­le­ver. DGS, Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning, øn­sker i et nyt pro­jekt at gi­ve elev­råd stør­re hand­le­kraft til at ska­be lo­kal for­an­dring, og pro­jek­tet støt­tes af Tu­borg­fon­det med 340.000 kro­ner, skri­ver fon­den på Linkedin.

DGS vil gen­nem kur­ser og kon­fe­ren­cer un­der­støt­te ele­ver­nes ar­bej­de med at sæt­te fo­kus på li­ge­stil­ling, un­ges samvær og trivsel.

"Der er in­gen tvivl om, at det­te er no­get, un­ge har stor op­mærk­som­hed på li­ge nu blandt an­det på bag­grund af Me­Too-bøl­­gen. Det er så vig­tigt, at vi sam­ar­bej­der om at ska­be den bedst mu­li­ge kul­tur på vo­res ud­dan­nel­ser, hvor der er plads til al­le,” si­ger for­kvin­de i DGS In­grid Kjærgaard.

I Tu­borg­fon­det er be­vil­lin­gen gi­vet som en del af fon­dens ar­bej­de med at ud­vik­le de­mo­kra­ti­ske og mang­fol­di­ge fæl­les­ska­ber, hvor un­ge har ind­fly­del­se, og med at sik­re, at end­nu fle­re un­ge ta­ger del i fællesskaberne.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…