’Fondenes bedste ven på Christiansborg’ inviterer til partnerskab mellem regering og fonde

Formanden for Folketingets finansudvalg Simon Kollerup har et klart budskab til fondssektoren, når han i morgen deltager på konferencen Fondsforum: Han ønsker et partnerskab og tæt dialog mellem regering og fonde om de udfordringer, det danske samfund står over for på områder som migration, klima og velfærd. Den socialdemokratiske toppolitiker deler ikke opfattelsen af, at fondene hidtil har gjort for lidt på klimaområdet, men mener tværtimod, at der er grund til stolthed over fondenes bidrag.

"Fra Chri­sti­ans­borgs si­de kan vi kun let­te på hat­ten i for­hold til, at vi har så vig­ti­ge part­ne­re og med­spil­le­re i fon­de­ne," si­ger tid­li­ge­re er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup for­ud for sin del­ta­gel­se på kon­fe­ren­cen Fonds­forum. (fo­to Keld Navntoft)

Re­to­rik­ken er ik­ke til at ta­ge fejl af, når den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg og er­hvervs­mi­ni­ster i pe­ri­o­den 2019 til 2022 Si­mon Kol­lerup sæt­ter ord på fon­de­nes be­tyd­ning for det dan­ske samfund:

Fon­de­ne er ”en kronj­u­vel” i Dan­mark, me­ner han.

Fra Chri­sti­ans­borgs si­de bli­ver der iføl­ge Si­mon Kol­lerup ”let­tet på hat­ten” over fon­de­nes bi­drag til samfundet.

Han op­le­ver in­tet an­det end ”an­svar­lig­hed”, når det gæl­der fon­de­nes for­valt­ning af de sta­dig vok­sen­de uddelingsmidler.

Og den 37-åri­ge top­po­li­ti­ker om­ta­ler fon­de­ne som ”vo­res fon­de” og er­klæ­rer sig som én af ”fon­de­nes bed­ste ven­ner på Christiansborg.”

Som ud­tryk for sin sto­re an­er­ken­del­se af fon­de­nes ar­bej­de og med ske­len til nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, der vi­ser, at fon­de­ne sid­ste år i alt ud­del­te he­le 32,2 mil­li­ar­der kro­ner, har Si­mon Kol­lerup en in­vi­ta­tion med, når han i mor­gen, ons­dag den 29. novem­ber, del­ta­ger på kon­fe­ren­cen Fonds­forum i DGI-By­en i København:

”Jeg vil ger­ne qua min po­si­tion som tid­li­ge­re er­hvervs­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de for­mand for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg ræk­ke hån­den frem til en tæt­te­re di­a­log mel­lem re­ge­ring og fon­de­ne. Mit øn­ske er, at re­ge­rin­gen og fon­de­ne får en stør­re for­stå­el­se for hin­an­den og et tæt­te­re part­ner­skab med hver sin selv­stæn­dig­hed in­takt. Det, me­ner jeg, at bå­de fon­de­ne, re­ge­rin­gen og vi som po­li­ti­ke­re kan få me­get ud af,” si­ger Si­mon Kol­lerup i et in­ter­view med Fundats.

Vi ser ind i en frem­tid bå­de na­tio­nalt og ik­ke mindst glo­balt, hvor der er pro­ble­mer og ud­for­drin­ger af så stor ka­rak­ter, at det vil væ­re umu­ligt at lø­se dem ale­ne hver­ken for sta­ten el­ler fondene

Si­mon Kol­lerup – For­mand, Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg (Soc.dem.)

Det er i for­hold til fle­re af de al­ler­stør­ste ud­for­drin­ger, sam­fun­det står over for, at Si­mon Kol­lerup øn­sker et part­ner­skab og tæt­te­re di­a­log mel­lem re­ge­rin­gen og fondssektoren.

”Vi ser ind i en frem­tid bå­de na­tio­nalt og ik­ke mindst glo­balt, hvor der er pro­ble­mer og ud­for­drin­ger af så stor ka­rak­ter, at det vil væ­re umu­ligt at lø­se dem ale­ne hver­ken for sta­ten el­ler fon­de­ne. Det gæl­der in­den for om­rå­der som mi­gra­tion, vel­færd, kli­ma, na­tur og bæ­re­dyg­tig­hed. Der­for er min tan­ke, at re­ge­rin­gen og fon­de­ne sam­men skal zoo­me ind på nog­le af de ud­for­drin­ger, der lig­ger for­an os, og det er jeg me­get nys­ger­rig på at ta­le med re­præ­sen­tan­ter fra fonds­ver­de­nen om, når vi mø­des til Fonds­forum. Her vil jeg for­sø­ge at fø­le mig lidt frem til, om isen kan bæ­re til at ta­ge et skridt tæt­te­re hin­an­den og ind­gå en tæt­te­re di­a­log om de ud­for­drin­ger, vo­res sam­fund står over for,” si­ger Si­mon Kollerup.

Stigende uddelinger medfører stigende ansvar

Op­gø­rel­sen fra Dan­marks Sta­ti­stik, der vi­ser, at fon­de­nes sam­le­de ud­de­lin­ger i 2021 på 25,9 mil­li­ar­der kro­ner fik bag­hjul sid­ste år med ud­de­lin­ger for 32,2 mil­li­ar­der kro­ner, ce­men­te­rer iføl­ge Si­mon Kol­lerup fon­de­nes rol­le i den dan­ske samfundsmodel.

”Jeg har selv tid­li­ge­re kaldt fon­de­ne for en kronj­u­vel i Dan­mark, og jeg sy­nes, de nye tal un­der­stre­ger me­get ty­de­ligt, hvor vig­ti­ge fon­de­ne er for sam­fun­det, og at de spil­ler en sta­digt sti­gen­de og stør­re rol­le. Fra Chri­sti­ans­borgs si­de kan vi kun let­te på hat­ten i for­hold til, at vi har så vig­ti­ge part­ne­re og med­spil­le­re i fon­de­ne. Sam­ti­dig er det klart, at når ud­de­lin­ger­ne vok­ser og vok­ser, sti­ger fon­de­nes be­tyd­ning og­så, og med sti­gen­de be­tyd­ning kom­mer et sti­gen­de an­svar. Men jeg må si­ge bå­de med min er­fa­ring som er­hvervs­mi­ni­ster, som for­mand for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg og som par­la­men­ta­ri­ker igen­nem en lang år­ræk­ke, at jeg kun op­le­ver fon­de, der løf­ter den an­svar­lig­hed, der føl­ger med at spil­le en så cen­tral rol­le i vo­res sam­fund,” si­ger Si­mon Kollerup.

Jeg tror, vi frem­over med for­del kan træk­ke på den di­a­log, vi fik etab­le­ret un­der cor­ona­kri­sen, og i et part­ner­skab tæt og ko­or­di­ne­ret kan drøf­te stra­te­gi­ske over­vej­el­ser og sig­te­punk­ter for fremtiden

Si­mon Kol­lerup – For­mand, Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg (Soc.dem.)

Si­mon Kol­lerup var er­hvervs­mi­ni­ster, da cor­ona­kri­sen hær­ge­de. Her op­le­ve­de han fra nær­me­ste hold, hvor­dan en lang ræk­ke fon­de an­ført af No­vo Nor­disk Fon­den, Carls­berg­fon­det, Le­go Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den tog et stort sam­funds­ansvar og fi­nan­si­e­re­de alt li­ge fra forsk­ning i covid-19 over test­fa­ci­li­te­ter til værnemidler.

Det er i høj grad er­fa­rin­ger­ne fra cor­o­na­ti­den, som Si­mon Kol­lerup hen­vi­ser til, når han nu øn­sker at in­vi­te­re fon­de­ne til et tæt­te­re sam­ar­bej­de og li­ge­frem ind­gå i part­ner­ska­ber med regeringen.

”Jeg op­le­ve­de un­der cor­o­na, hvor­dan det ad hoc-ba­se­ret lyk­ke­des at brin­ge fon­de­ne og re­ge­rin­gen tæt­te­re på hin­an­den, uden at den ene part skul­le be­stem­me over den an­den parts brug af mid­ler. Un­der cor­o­na hav­de vi en akut kri­se, der skul­le lø­ses – og ver­den er fuld af sto­re kri­ser og­så i åre­ne, der lig­ger for­an os. Jeg tror, vi frem­over med for­del kan træk­ke på den di­a­log, vi fik etab­le­ret un­der cor­ona­kri­sen, og i et part­ner­skab tæt og ko­or­di­ne­ret kan drøf­te stra­te­gi­ske over­vej­el­ser og sig­te­punk­ter for frem­ti­den,” si­ger Si­mon Kollerup.

Ingen politisk bagtanke

Han un­der­stre­ger, at han ik­ke har ”én el­ler an­den po­li­tisk bag­tan­ke med at si­ge sådan”.

”Det har jeg over­ho­ve­det ik­ke. Mit øn­ske er i vir­ke­lig­he­den ba­re, at re­ge­rin­gen og fon­de­ne får en stør­re for­stå­el­se for hin­an­den, en tæt­te­re di­a­log og et tæt­te­re part­ner­skab med hver sin selv­stæn­dig­hed in­takt. Og det er vig­tigt for mig, at sam­ar­bej­det skal ske uden at kom­pro­mit­te­re fon­de­nes selv­stæn­dig­hed og eg­ne ud­de­lings­po­li­tik­ker, som jeg har enormt stor respekt for,” un­der­stre­ger Si­mon Kollerup.

- Er de tan­ker, du her for­tæl­ler om, og som du vil ta­ge med på Fonds­forum, så kon­kre­te, at du for­ven­ter, tan­ker­ne vil bli­ve for­søgt ført ud i li­vet fra din el­ler re­ge­rin­gens si­de in­den for en over­sku­e­lig fremtid?

”Det er ik­ke no­get, som jeg véd er på teg­ne­bræt­tet no­gen ste­der, men det er nog­le po­li­ti­ske over­vej­el­ser, jeg gør mig qua mi­ne tre et halvt år som er­hvervs­mi­ni­ster, hvor vi un­der cor­o­na helt kon­kret lyk­ke­des med at fin­de løs­nin­ger på fæl­les ud­for­drin­ger og fra hver sin stik­kon­takt sat­te strøm til løs­nin­ger­ne. Ef­ter mi­ne bed­ste vur­de­rin­ger er sam­ar­bej­det med fon­de­ne én af for­kla­rin­ger­ne på, at vi kom så godt gen­nem cor­o­na i Dan­mark. Og nu øn­sker jeg at bru­ge Fonds­forum som an­led­ning til at ta­ge en drøf­tel­se med re­præ­sen­tan­ter fra fonds­ver­de­nen om, hvor­vidt der er en jord, der kan gø­des for at gø­re me­re frem­over af den sam­me slags,” si­ger Si­mon Kollerup.

- Har du al­le­re­de delt di­ne tan­ker med re­præ­sen­tan­ter fra fondene?

”Jeg glæ­der mig me­get til at ta­ge di­a­lo­gen med de del­ta­ge­re, der er til ste­de på Fonds­forum. Men jeg har da selv­føl­ge­lig på for­hånd talt en smu­le med no­gen,” si­ger Si­mon Kollerup.

Øget fondsfokus på bæredygtighed og klima

2023-ud­ga­ven af Fonds­forum har ’Bæ­re­dyg­tig­hed i filan­tro­pi­en’ som over­skrift. Si­mon Kol­lerup er blandt del­ta­ger­ne i en pa­nel­de­bat om, hvor­dan et bæ­re­dyg­tigt Dan­mark ser ud i 2030, og hvor­dan fon­de­ne kan med­vir­ke til re­a­li­se­rin­gen heraf.

På spørgs­må­let om, hvor­dan fon­de­ne kon­kret kan og skal un­der­støt­te et bæ­re­dyg­tigt Dan­mark i 2030, si­ger han:

”Med ud­de­lings­tal af den ka­li­ber, vi ser nu – og og­så hi­sto­risk har set – er fon­de­nes mu­lig­he­der selv­føl­ge­lig enormt sto­re for at på­vir­ke en gi­ven dags­or­den, hvis man væl­ger at gå ind i den. Jeg ser mar­kan­te be­væ­gel­ser i ret­ning af na­tur, bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma som dags­or­de­ner, fon­de­ne øn­sker at løf­te. Og det kan jeg kun hil­se vel­kom­men,” si­ger Si­mon Kollerup.

De af os, der er­klæ­rer os som fon­de­nes bed­ste ven­ner på Chri­sti­ans­borg, er selv­føl­ge­lig al­tid me­get in­ter­es­se­re­de i at hø­re, hvis der er bar­ri­e­rer el­ler be­svær­lig­he­der, som gør det svært for fon­de­ne at gø­re me­re på den grøn­ne dagsorden

Si­mon Kol­lerup – For­mand, Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg (Soc.dem.)

Han har no­te­ret sig, at fon­de­nes ind­sat­ser på det grøn­ne om­rå­de svin­ger li­ge fra støt­te til forsk­ning i det, der – som po­li­ti­ke­ren ud­tryk­ker det – ”må­ske er løs­nin­gen om 10-15 år” til helt kon­kre­te ud­tag­nings­pro­jek­ter med om­rå­der, der om­dan­nes til skov.

”Så spænd­vid­den i, hvad fon­de­ne støt­ter, er enormt bred, uan­set om det er tak­se­ret som na­tur- og mil­jøind­sat­ser, el­ler det er vi­den­skab og forsk­ning. Al­le de pro­jek­ter, der har et grønt sig­te, un­der­støt­ter grøn om­stil­ling, og det kan jeg kun sy­nes er an­er­ken­del­ses­vær­digt,” si­ger Si­mon Kollerup.

- Gør fon­de­ne, som du ser det, nok i dag på he­le bæredygtighedsdagsordenen?

”Jeg bli­ver ik­ke ham, der kri­ti­se­rer vo­res fon­de for, at de ik­ke gør nok. Jeg kan se en sti­gen­de in­ter­es­se fra fon­de­ne for at gø­re me­re på det grøn­ne om­rå­de, og det sy­nes jeg er po­si­tivt. Og de af os, der er­klæ­rer os som fon­de­nes bed­ste ven­ner på Chri­sti­ans­borg, er selv­føl­ge­lig al­tid me­get in­ter­es­se­re­de i at hø­re, hvis der er bar­ri­e­rer el­ler be­svær­lig­he­der, som gør det svært for fon­de­ne at gø­re me­re på den grøn­ne dags­or­den. Så hvis fon­de­ne kan og vil gø­re end­nu me­re på den grøn­ne dags­or­den, end de al­le­re­de gør, vil vi fra re­ge­rin­gens og Chri­sti­ans­borgs si­de væ­re klar til at un­der­støt­te ind­sat­sen,” fast­slår Si­mon Kollerup.

Tror, at der kan være ‘positivt mørketal’

Som om­talt i Fun­dats i sid­ste uge vi­ser den nye fonds­sta­ti­stik fra Dan­marks Sta­ti­stik, at ud af sam­le­de ud­de­lin­ger i 2022 på 32,2 mil­li­ar­der kro­ner gik 1,6 mil­li­ar­der kro­ner til na­tur- og mil­jø­for­mål. Her­af blev 648 mil­li­o­ner kro­ner gi­vet til fore­byg­gel­se af kli­ma­for­an­drin­ger, sva­ren­de til to pro­cent af de sam­le­de uddelinger.

Den be­sked­ne del af fond­s­pen­ge­ne, som hav­de et grønt el­ler de­ci­de­ret kli­ma­fore­byg­gel­ses­for­mål, af­fød­te kri­tik fra di­rek­tør Bjar­ke Møl­ler fra mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Rå­det for Grøn Om­stil­ling, vi­ce­di­rek­tør Jarl Krau­sing fra tæn­ket­an­ken Con­ci­to og Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen fra den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Foundation.

”Vi har en bi­o­di­ver­si­tet, som er me­get tru­et, og kli­ma­for­an­drin­ger, som kan med­fø­re en to­tal om­kal­fa­tring af vo­res sam­fund. Al­li­ge­vel ser vi sta­dig et møn­ster, hvor fon­de­ne gi­ver langt me­re til for ek­sem­pel kul­tur, so­ci­a­le for­mål og ud­dan­nel­se end til na­tur- og mil­jø­for­mål. Det er, sy­nes jeg, be­kym­ren­de, at vi ik­ke er kom­met læn­ge­re på den rej­se,” lød det for ek­sem­pel fra Bjar­ke Møller.

Si­mon Kol­lerup fin­der dog ik­ke an­led­ning til at kri­ti­se­re, at kun to pro­cent af fonds­ud­de­lin­ger­ne sid­ste år var øre­mær­ket klimaforandringer.

”Vi skal jo hu­ske, at pro­cent­tal­let skal re­la­te­res til den sam­le­de ud­de­lings­sum, som er enorm og enormt im­po­ne­ren­de. Sam­ti­dig kan der væ­re ek­semp­ler på fonds­støt­te­de forsk­nings­pro­jek­ter, som må­ske umid­del­bart ik­ke bli­ver ru­bri­ce­ret som en klas­sisk grøn ud­de­ling, men som kan ge­ne­re­re vi­den om blandt an­det kli­ma­for­an­drin­ger. Der­for tror jeg, der lig­ger et po­si­tivt mør­ket­al i ud­de­lin­ger­ne. Og uan­set hvad, så kan vi kun væ­re gla­de for og stol­te over, at der kom­mer så sto­re be­løb fra fon­de­ne, som går til po­si­tivt at af­hjæl­pe de kli­maud­for­drin­ger, vi står med. Og jeg skul­le hil­se og si­ge, at 600 mil­li­o­ner kro­ner på Chri­sti­ans­borg er en stor for­hand­ling. Det er rig­tig man­ge pen­ge,” un­der­stre­ger Si­mon Kollerup.

Læs he­le pro­gram­met for Fonds­forum her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

[2023-nummer-45]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer