Udskiftning i Egmont Fondens bestyrelse

Rebekka Glasser Herlofsen er indtrådt i Egmont Fondens bestyrelse, hvor Merete Eldrup overtager formandsposten efter Lars-Johan Jarnheimer.

Re­be­k­ka Glas­ser Herlofsen

Lars-Jo­han Jarn­hei­mer ud­træ­der ef­ter 12 år i be­sty­rel­sen i Eg­mont Fon­den og over­la­der for­mand­spo­sten til Me­re­te Eldrup. 

Det op­ly­ser Eg­mont Fon­den i en pressemeddelelse. 

"Jeg ser frem til op­ga­ven som for­mand for Eg­mont. Gen­nem mi­ne man­ge år i me­di­e­bran­chen har jeg kendt Eg­mont som en vel­dre­vet, in­ter­na­tio­nal me­die­kon­cern med ud­spring i det nor­di­ske. De se­ne­ste år har jeg som næst­for­mand på tæt hold fulgt ud­vik­lin­gen af Eg­monts am­bi­tiø­se vækst­stra­te­gi, der spæn­der over en ræk­ke for­ret­nings­om­rå­der. Jeg sæt­ter pris på Eg­monts dob­bel­te for­mål som er­hvervs­dri­ven­de fond: at ud­vik­le mo­der­ne me­di­er og at støt­te børn og un­ge med svæ­re livsvil­kår," si­ger Me­re­te El­d­rup i pressemeddelelsen.

Lars-Jo­han Jarn­hei­mer ud­træ­der som føl­ge af an­cien­ni­tets­be­stem­mel­ser i fon­dens vedtægter.

Han af­lø­ses i be­sty­rel­sen af Re­be­k­ka Glas­ser Her­lof­sen, der er ud­dan­net ci­vilø­ko­nom fra Nor­ges Han­dels­høysko­le i Ber­gen. Hun har er­hverv­ser­fa­ring fra banking og in­du­stri, og har bl.a. væ­ret CFO i Norwe­gi­an Ener­gi Com­pa­ny, Tor­vald Kla­ve­ness Group og Wal­le­ni­us Wil­l­helm­sen, frem­går det af pressemeddelelsen. 

Re­be­k­ka Glas­ser Her­lof­sen er des­u­den med­lem af en ræk­ke be­sty­rel­ser i Nor­den. Blandt an­det sid­der hun i be­sty­rel­sen for Ro­ck­wool Grup­pen, hvor hun og­så er for­mand for af sel­skabs­be­sty­rel­sens revisionsudvalg. 

"Re­be­k­ka Glas­ser Her­lof­sen har en bred er­hvervs- og be­sty­rel­se­ser­fa­ring, og som norsk er hun for­ank­ret i et af Eg­monts sto­re me­di­e­mar­ke­der. Vi er gla­de for, at Re­be­k­ka har sagt ja til at træ­de ind i Eg­monts be­sty­rel­se," si­ger Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Me­re­te Eldrup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer