Annoncespot_img

Bendt Bendtsen træder ind i fondsbestyrelse

Forhenværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) træder ind i bestyrelsen hos Kraks Fond.

Bendt Bendtsen (foto: Synergi)
Bendt Bendt­sen (fo­to: Synergi)

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti Bendt Bendt­sen (K) er net­op til­t­rå­dt som be­sty­rel­ses­med­lem hos Kraks Fond fra 1. fe­bru­ar 2020.

Han er ud­pe­get til po­sten af Dansk In­du­stri og træ­der ind i fon­dens be­sty­rel­se kort ef­ter, at Bri­an Mi­k­kel­sen til­t­rå­d­te en be­sty­rel­ses­post i sam­me fond ef­ter ud­pe­gel­se af Dansk Erhverv.

Det frem­går af Kraks Fonds hjemmeside.

Bendt Bendt­sen be­stri­der i for­vej­en en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster og øv­ri­ge hverv. Han er be­sty­rel­ses­for­mand hos in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Sy­ner­gi, der ar­bej­der for en bæ­re­dyg­tig ener­gi- og kli­ma­ud­vik­ling ud­vik­ling i Dan­mark og Europa.

Han er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen hos Lauritzen Fon­den, JJO In­vest ApS, Nord­havn A/S, Estech A/S.

Bendt Bendt­sen var for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti fra 2000-2008 og øko­no­mi- og er­hvervs­mi­ni­ster fra 2001-2008. Han var med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet fra 2009-2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer