Bestyrelsen i Nordea-fonden bruger igen kattelem for at give formand to år mere

Nordea-fondens bestyrelse fraviger for tredje gang den vedtægtsbestemte 12-års-grænse og genvælger tidligere bankdirektør i Nordea Peter Schütze som formand. Det sker for at ”sikre kontinuitet og kompetencer i bestyrelsen,” oplyser fonden.

Peter Schütze (foto: Nordea-fonden)
Be­sty­rel­sen i Nor­dea-fon­den fravi­ger igen 12-års­reg­len i fon­dens vedtæg­ter for, at Pe­ter Schütze kan fort­sæt­te som be­sty­rel­ses­for­mand (fo­to: Nordea-fonden)

Den 73-åri­ge tid­li­ge­re di­rek­tør for Nor­dea Bank Dan­mark Pe­ter Schütze fort­sæt­ter som med­lem af be­sty­rel­sen i Nor­dea-fon­den frem til 2024 og ta­ger fo­re­lø­big og­så et år me­re som formand.

Det blev be­slut­tet på fon­dens års­mø­de den 28. fe­bru­ar, hvor be­sty­rel­sen ved kon­sti­tu­e­rin­gen end­nu en­gang valg­te at gø­re brug af en kat­t­e­lem i fon­dens vedtægter.

Pe­ter Schütze trå­d­te ind i Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se i 2006, og iføl­ge fon­dens vedtæg­ter kan der ik­ke ske valg el­ler gen­valg af per­so­ner, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i me­re end i alt 12 år.

Den vedtægts­be­stem­mel­se flug­ter med det ge­ne­rel­le prin­cip om, at et le­del­ses­med­lem i en fond ik­ke be­trag­tes som uaf­hæn­gig, hvis ved­kom­men­de har sid­det i me­re end 12 år.

Nor­dea-fon­dens vedtæg­ter in­de­hol­der dog en kat­t­e­lem i form af en und­ta­gel­ses­be­stem­mel­se, som gør det mu­ligt i sær­li­ge til­fæl­de at fravi­ge fra 12-års-reg­len, så­fremt den nød­ven­di­ge kom­pe­ten­ce­pro­fil for be­sty­rel­sen el­ler hen­sy­net til kon­ti­nu­i­tet gør det ønskeligt.

Og det er net­op bag­grun­den for, at be­sty­rel­ses­kol­le­ger­ne har kun­net ud­pe­ge den for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør til sit 17. og 18. år i spa­re­kas­se­fon­den, der blev stif­tet i 1989:

”Be­sty­rel­ses­med­lem Pe­ter Schütze blev i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ter­nes § 7 ge­nud­pe­get med hen­blik på fort­sat at sik­re kon­ti­nu­i­tet og kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen,” op­ly­ser Nor­dea-fon­dens se­kre­ta­ri­at til Fundats.

Hensynet til kompetencer

Net­op hen­sy­net til be­sty­rel­sens kom­pe­ten­ce­sam­men­sæt­ning var og­så be­grun­del­sen se­ne­ste gang, Pe­ter Schütze i 2020 blev ge­nud­pe­get for en to-årig pe­ri­o­de, og be­sty­rel­sen for an­den gang be­slut­te­de at be­nyt­te sig af kompetence-kattelemmen.

”Jeg går uden­for dø­ren, når det punkt dis­ku­te­res. Det er et me­get vig­tigt punkt, men et, som jeg ik­ke selv skal væ­re med til. Og det har så ført til, at den øv­ri­ge be­sty­rel­se har fo­re­slå­et, at jeg fort­sæt­ter. Det er jeg selv­føl­ge­lig rig­tig glad for,” sag­de Pe­ter Schütze i et in­ter­view med Fun­dats i ju­ni 2020, hvor han des­u­den ud­tal­te sig om sit syn på 12-års-reglen.

”Jeg sy­nes, det er en god re­gel, og når den fravi­ges, så skal man ik­ke selv væ­re med i be­slut­nin­gen. Den skal træf­fes af den øv­ri­ge be­sty­rel­se,” lød det fra Pe­ter Schütze i 2020.

Iføl­ge fonds­bran­chens god-skik-ko­deks an­be­fa­les det, at be­sty­rel­sen lø­ben­de og mindst hvert an­det år vur­de­rer og fast­læg­ger, hvil­ke kom­pe­ten­cer be­sty­rel­sen skal rå­de over for at kun­ne ud­fø­re op­ga­ver­ne bedst muligt.

Og når en selv­sup­ple­ren­de be­sty­rel­se skal ta­ge stil­ling til hvil­ke nye med­lem­mer, den skal væl­ge, an­be­fa­les det des­u­den, at der ”ta­ges hen­syn til be­ho­vet for for­ny­el­se – sam­men­holdt med be­ho­vet for kon­ti­nu­i­tet – og til be­ho­vet for mang­fol­dig­hed i re­la­tion til blandt an­det er­hvervs- og ud­de­ling­ser­fa­ring, al­der og køn."

Nor­dea-fon­den op­ly­ser, at fonds­le­del­sen føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se, og Fun­dats har der­for stil­let fonds­be­sty­rel­sen føl­gen­de spørgsmål:

- Hvad er for­kla­rin­gen på, at be­sty­rel­sen og her­un­der sær­ligt for­mand Pe­ter Schütze ik­ke i til­stræk­ke­ligt god tid og med ret­ti­dig om­hu har sik­ret den nød­ven­di­ge mang­fol­dig­hed og kom­pe­ten­ce­sam­men­sæt­ning, så­dan som det an­be­fa­les i God Fondsledelse?

”Fon­dens be­sty­rel­se har på års­mø­det 28. fe­bru­ar be­slut­tet at kon­sti­tu­e­re sig med un­der­teg­ne­de som for­mand for det kom­men­de år. Be­sty­rel­sen gen­nem­fø­rer i over­ens­stem­mel­se med an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se hvert år en ek­ster­nt fa­ci­li­te­ret be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­ring, hvor og­så mang­fol­dig­hed og be­sty­rel­ses­kom­pe­ten­cer be­hand­les. Fon­den føl­ger så­le­des an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se, her­un­der an­be­fa­lin­ger­ne om, at fon­dens sam­le­de be­sty­rel­ses­kom­pe­ten­cer eva­lu­e­res år­ligt, og der ved re­k­rut­te­ring af nye med­lem­mer ta­ges høj­de for be­sty­rel­sens sam­le­de kom­pe­ten­cer,” skri­ver Pe­ter Schütze i et emailsvar via Nor­dea-fon­dens sekretariat.

Louise Gade fortsætter som næstformand

Ud­over Pe­ter Schütze blev og­så ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Hyl­le­holt Bøtt­ger, for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør i Nor­dea, Tor­ben Laust­sen og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, lens­gre­ve Chri­stof­fer Knuth ge­nud­pe­get på årsmødet.

Ved den ef­ter­føl­gen­de kon­sti­tu­e­ring gen­valg­tes Lou­i­se Ga­de til po­sten som næst­for­mand, som hun har be­stridt si­den 2018.

Den 49-åri­ge tid­li­ge­re Aar­hus-borg­me­ster har sid­det i Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se si­den 2010 og er i dag Execu­ti­ve Vi­ce Presi­dent på HR-om­rå­det i Sal­ling Group.

Ud­over sit vir­ke i Nor­dea-fon­den har hun og­så sid­det i Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se si­den 2014.

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt Lou­i­se Ga­de, hvor­for hun og den øv­ri­ge be­sty­rel­se ik­ke me­ner at ha­ve de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer til at sik­re den nød­ven­di­ge kon­ti­nu­i­tet, og om hun vur­de­rer, at ud­fal­det af års­mø­det hav­de væ­ret an­der­le­des, hvis der hav­de væ­ret et fler­tal af kvin­der i bestyrelsen.

Næst­for­man­den har dog ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view, men har i ste­det sendt føl­gen­de kom­men­tar via Nor­dea-fon­dens sekretariat.

”Jeg kan på in­gen må­de gen­ken­de di­ne spe­ku­la­tio­ner og kan op­ly­se, at jeg selv har fo­re­slå­et Pe­ter som for­mand og værds­æt­ter det sær­de­les go­de sam­ar­bej­de, jeg har med ham,” skri­ver Lou­i­se Gade.

Fylder 75 år i 2023

Pe­ter Schütze fyl­der 75 år den 30. ok­to­ber 2023, men trods Nor­dea-fon­dens vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer på 75 år er der in­gen hin­drin­ger for, at han net­op er ble­vet valgt til at sid­de i be­sty­rel­sen i he­le sin sid­ste pe­ri­o­de frem til for­å­ret 2024.

“For­mand Pe­ter Schützes valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber ved års­mø­det 2024, hvor han ud­træ­der af be­sty­rel­sen som føl­ge af vedtæg­ter­nes be­stem­mel­se (pa­ra­graf 7, stk. 3) om, ‘at be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal ud­træ­de af fon­dens be­sty­rel­se i for­bin­del­se med be­sty­rel­ses­mø­det til god­ken­del­se af regn­ska­bet for det år, i hvil­ket de fyl­der 75 år’,” skri­ver se­kre­ta­ri­a­tet i en mail til Fundats.

Der­med kan Pe­ter Schütze sid­de i be­sty­rel­sen frem til års­mø­det i for­å­ret 2024 uden at få dis­pen­sa­tion hos Er­hvervs­sty­rel­sen, idet be­sty­rel­sen på års­mø­det i for­å­ret 2024 god­ken­der regn­ska­bet for 2023, som er det ka­len­der­år, hvor Pe­ter Schütze fyl­der 75 år.

Pe­ter Schütze får et år­ligt be­sty­rel­ses­ho­norar på 545.000 kr. og er ik­ke med­lem af fon­dens investeringsudvalg.

12-års-reglen i Nordea-fondens vedtægter § 7

Stk. 1. Be­sty­rel­sen sup­ple­rer sig selv.

Stk. 2. Be­sty­rel­ses­med­lem­mer ud­pe­ges for en pe­ri­o­de på 2 år ad gan­gen. Ge­nud­peg­ning kan finde
sted. Der kan ik­ke ske valg el­ler gen­valg af per­so­ner, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i mere
end i alt 12 år.

Af hen­syn til kon­ti­nu­i­te­ten i be­sty­rel­sens ar­bej­de bør det til­stræ­bes, at udskiftning
af be­sty­rel­sens med­lem­mer sker suc­ces­sivt. Så­fremt den nød­ven­di­ge kom­pe­ten­ce­pro­fil for
be­sty­rel­sen el­ler hen­sy­net til kon­ti­nu­i­tet gør det øn­ske­ligt, kan 12-års-reg­len ef­ter be­slut­ning i
be­sty­rel­sen fravi­ges. Be­slut­ning her­om træf­fes ved sim­pelt flertal.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer