Brandudsalg på vej: Danske fonde vil af med russiske værdipapirer

Der bliver travlhed blandt de danske fondes kapitalforvaltere, når den russiske børs åbner igen. I lyset af krigen i Ukraine er det nemlig blevet “politisk uacceptabelt” at ligge inde med russiske aktiver. Flere fonde forbereder sig nu på salg af værdipapirer, der er blevet værdiløse.

"Po­li­tisk er det ba­re ik­ke ac­cep­te­ret, at man lig­ger in­de med de her ak­ti­ver," si­ger ak­tie­a­na­ly­se­chef hos Syd­bank, Ja­cob Pe­der­sen, om fon­de­nes rus­si­ske investeringspapirer.

I takt med at bom­ber­ne fal­der sta­dig tæt­te­re over Ukrai­ne, vok­ser li­sten over ve­st­li­ge sank­tio­ner mod bjør­nen i øst.

Det sam­me gør li­sten over or­ga­ni­sa­tio­ner, der vil af med rus­si­ske værdipapirer.

Blandt dem til­hø­rer Dan­marks stør­ste fonde.

Et rund­spør­ge, som Fun­dats har fo­re­ta­get, blandt de 25 stør­ste fon­de må­lt på ud­de­lin­ger vi­ser, at de fon­de, der lig­ger in­de med rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer, vil af med dem, så snart det bli­ver muligt.

Hovedparten af fondene har ingen aktiver i Rusland

Ud af de 25 fon­de, som Fun­dats har hen­vendt sig til og spurgt, om de lig­ger in­de med rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer har 23 fon­de gi­vet svar. Af de 23 fon­de ejer seks fon­de rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer i form af en­ten rus­si­ske statsob­liga­tio­ner el­ler ak­tier i stats­kon­trol­le­re­de rus­si­ske virk­som­he­der. Vær­di­pa­pi­rer­ne er of­test in­ve­ste­ret af ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re i en­ten in­deks­fon­de el­ler i så­kald­te ETF’ere.

De seks fon­de tæl­ler Carls­berg­fon­det, In­du­stri­ens Fond, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den, Leo Fo­un­da­tion samt Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond.

Fon­de­ne op­ly­ser til Fun­dats, at de­res be­hold­nin­ger af rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer er lil­le. For Carls­berg­fon­det gæl­der det ca. 0,002 pro­cent af fon­dens sam­le­de for­mue, for Leo Fon­det er tal­let 0,1, mens det for Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den er 0,18 procent.

Fonde vil af med aktiverne

Carls­berg­fon­dets rus­si­ske ak­ti­ver be­står af en en­kelt virk­som­heds­ob­liga­tion, som fon­den vil fra­sæl­ge, så snart det er muligt.

”Salg af den­ne er iværk­sat, men grun­det mar­keds­for­hol­de­ne er det­te en van­ske­lig pro­ces p.t.,” op­ly­ser fon­den til Fundats.

Stort set sam­me mel­ding kom­mer fra In­du­stri­ens Fond, der har en ”me­get lil­le eks­po­ne­ring af rus­si­ske ak­tier,” som vil bli­ve af­hæn­det, ”så snart, at det er mu­ligt,” ly­der det fra fonden.

Leo Fon­det op­ly­ser, at fon­den er i di­a­log med dens ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re om at af­kla­re mu­lig­he­der­ne for fra­salg af fon­dens rus­si­ske positioner.

De to Ve­lux-fon­de op­ly­ser, at de li­ge­le­des er i di­a­log med de­res ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re, som al­le­re­de har ned­bragt an­de­len af fon­de­nes rus­si­ske værdipapirer.

Fonde uden russiske værdipapirer:

16 af Dan­marks 25 stør­ste fon­de op­ly­ser til Fun­dats, at de in­gen in­ve­ste­rin­ger har i rus­si­ske statsob­liga­tio­ner og el­ler stats­kon­trol­le­re­de rus­sisk selskaber.

Fon­de­ne tæller:

No­vo Nor­disk Fon­den, Le­go Fon­den, Re­al­da­nia, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond, Tryg­fon­den, Lund­beck­fon­den, Nor­dea-fon­den, Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Ny Carls­berg­fon­det, Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, Ole Kirks’ Fond, Po­ul Due Jen­sens Fond, Ro­ck­wool Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Wil­li­am De­mant Fonden.

Til Fun­dats op­ly­ser fon­de­ne endvidere:

”Vi har en tæt di­a­log med de for­val­te­re, som har rus­si­ske in­ve­ste­rin­ger, om den ulyk­ke­li­ge si­tu­a­tion i Ukrai­ne. Gi­vet si­tu­a­tio­nens al­vor kom­mer for­val­ter­nes hånd­te­ring af kri­gen i Ukrai­ne til at væ­re et cen­tralt ele­ment i vo­res lø­ben­de vur­de­ring af for­val­ter­ne. Hvis de ik­ke hånd­te­rer si­tu­a­tio­nen til­freds­stil­len­de, vil vi fin­de al­ter­na­ti­ve forvaltere.”

Med "til­freds­stil­len­de" me­ner I så, at I øn­sker, at je­res for­val­te­re sæl­ger ud af de rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer, når det bli­ver muligt?

”Ja, det er vo­res ud­gangs­punkt, at vo­res for­val­te­re sæl­ger ud af de rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer vi nu en­gang har, når det en­gang bli­ver mu­ligt. Vo­res for­val­te­re har al­le­re­de solgt en del rus­si­ske pa­pi­rer, men nu­an­cer kan spil­le ind. Vi lyt­ter al­tid til ar­gu­men­ter fra vo­res for­val­te­re, som er spe­ci­a­li­se­re­de og me­get er­far­ne i at in­ve­ste­re i Emer­ging Mar­kets (lan­de med høj ud­vik­ling og lav ind­komst per ind­byg­ger, som for ek­sem­pel Rusland, Ki­na og In­di­en, red.). Vi for­ven­ter som et ab­so­lut mini­mum, at for­val­ter­ne for­hol­der sig til den me­get al­vor­li­ge si­tu­a­tion i Ukrai­ne og til de fremad­ret­te­de kon­se­kven­ser ved en even­tu­el fort­sat eks­po­ne­ring til Rusland,” op­ly­ser fonden.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fon­den for­tæl­ler til Fun­dats, at fon­den af­ven­ter si­tu­a­tio­nen, til den rus­si­ske børs åb­ner igen.

Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond op­ly­ser til Fun­dats, at fon­den ik­ke har nog­le rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer i si­ne in­deks­fon­de, men at fon­dens lil­le be­hold­ning af ETF’ere nu er ved at bli­ve gen­nem­gå­et. ETF’erne føl­ger MSCI-in­dek­set, og da MSCI har be­slut­tet at eks­klu­de­re rus­si­ske ak­tier fra si­ne Emer­ging Mar­kets-in­deks, vil even­tu­el­le rus­si­ske ak­tier bli­ve solgt hur­tigst muligt.

På linje med resten af Vestens fonde

Når de dan­ske fon­de vil af med de­res rus­si­ske ak­ti­ver lig­ger de på linje med de øv­ri­ge fon­de i Vesten.

Po­li­tisk er det ba­re ik­ke ac­cep­te­ret, at man lig­ger in­de med de her aktiver

Ja­cob Pe­der­sen – Ak­tie­a­na­ly­se­chef, Sydbank

Det for­tæl­ler Ja­cob Pe­der­sen, der er ak­tie­a­na­ly­se­chef hos Syd­bank til Fundats.

”Po­li­tisk er det ba­re ik­ke ac­cep­te­ret, at man lig­ger in­de med de her ak­ti­ver. Der er ik­ke no­gen ve­st­li­ge fon­de, som kan kig­ge sig selv i øj­ne­ne, hvis de om et halvt el­ler et helt år kan bryste sig af rig­tig go­de af­kast på rus­si­ske ak­ti­ver, si­ger Ja­cob Pedersen.”

Fonde kan brænde inde med papirerne

Men hvor­dan og hvor­når kan fon­de­ne kom­me af med de­res rus­si­ske værdipapirer?

De spørgs­mål har fyldt en hel del blandt in­ve­sto­rer og ka­pi­tal­for­val­te­re ver­den over, si­den Rusland luk­ke­de bør­sen i kølvan­det på in­va­sio­nen af Ukrai­ne og i prak­sis gjor­de det umu­ligt at sæl­ge og kø­be rus­si­ske værdipapirer.

”Vi ved ik­ke, hvor­når den rus­si­ske børs åb­ner igen, for rus­ser­ne er nødt til at be­skyt­te de­res va­lu­ta,” si­ger Ja­cob Pedersen.
Der­med kan fon­de­ne kom­me til at hæn­ge på de uøn­ske­de rus­si­ske vær­di­pa­pi­rer i no­get tid end­nu. Sid­ste gang, Rusland luk­ke­de for ak­tie­han­de­len, var i 1917, og de åb­ne­de først 75 år efter.

Så lang tid, kom­mer der dog næp­pe til at gå den­ne gang.

”Jeg vil tro, at vi ta­ler om da­ge el­ler uger. Om der kan gå må­ne­der, før mar­ke­det åb­ner igen, er et åbent spørgs­mål. Det er jo Rusland vi ta­ler om, så alt er i prin­cip­pet mu­ligt,” for­kla­rer Ja­cob Pedersen.

Kan man sæl­ge si­ne vær­di­pa­pi­rer udenom den rus­si­ske børs?

”Det er svært at fo­re­stil­le sig, men det er ik­ke til at vi­de, om der op­står nog­le an­dre mu­lig­he­der, hvis det her træk­ker i lang­drag,” si­ger Ja­cob Pedersen.

Enorme tab lurer i horisonten

Mens det er usik­kert, hvor­når den rus­si­ske børs åb­ner igen, så er det helt sik­kert, at de dan­ske fon­de kom­mer til at li­de øko­no­mi­ske tab, når de af­hæn­der de­res ak­ti­ver, vur­de­rer Ja­cob Pedersen.

”Worst ca­se sce­na­rio er, at ak­ti­ver­ne er fuld­stæn­dig vær­di­lø­se. Det bli­ver ko­los­sa­le tab,” ly­der det fra aktieanalytikeren.
At fon­de­ne ri­si­ke­rer at ta­be de­res in­ve­ste­rin­ger på gul­vet, er de helt be­vid­ste om.

I hvert fald kon­sta­te­rer Ve­lux-fon­de­ne, at tabs­ri­si­ko­en er ”til ste­de for al­le investeringer.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer