Life Fonden byder medarbejdere velkommen i bestyrelsen

Om få uger indtræder tre medarbejderrepræsentanter i Life Fondens bestyrelse. Medarbejderne blev valgt ved kampvalg i efteråret og skal fremover bidrage til fondens daglige virke.

31. marts ind­træ­der Na­na Quist­gaard, An­ne Re­in­holdt og Bjar­ke Ta­kas­hi Røj­le Chri­sten­sen i Li­fe Fon­dens be­sty­rel­se. Pressefotos.

Når be­sty­rel­sen i Li­fe Fon­den frem­over stim­ler sam­men for at dis­ku­te­re em­ner som øko­no­mi og stra­te­gi, bli­ver det med ni per­so­ner i be­sty­rel­ses­lo­ka­let frem­for seks, som det har væ­ret til­fæl­det ind­til nu.

Ved fon­dens næ­ste regn­skabs­mø­de, der lø­ber af stab­len 31. marts, ind­træ­der tre me­d­ar­bej­de­re nem­lig of­fi­ci­elt i be­sty­rel­sen som medarbejderrepræsentanter.

Det op­ly­ser Li­fe Fon­den til Fundats.

Kampvalg og fuld valgdeltagelse

De nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer tæl­ler eva­lu­e­rings­kon­su­lent Na­na Quist­gaard, kom­mu­ni­ka­tions­chef An­ne Re­in­holdt og ud­vik­lings­kon­su­lent Bjar­ke Ta­kas­hi Røj­le Christensen.

De blev valgt af Li­fe Fon­dens me­d­ar­bej­de­re i ef­ter­å­ret ved et kamp­valg, hvor i alt ni me­d­ar­bej­de­re stil­le­de op, og hvor valg­del­ta­gel­sen var 100 procent.

Vi sy­nes i be­sty­rel­sen, at det er en stor styr­ke med den fag­lig­hed og ind­sigt i LIFE Fon­dens dag­li­ge vir­ke, som me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer kan give

Jes­per Fi­sker – Be­sty­rel­ses­for­mand, Li­fe Fonden

”Det er po­si­tivt at se, at der har væ­ret så stort en­ga­ge­ment om val­get, og vi glæ­der os me­get til at by­de de tre nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer vel­kom­men til de­res før­ste mø­de i marts,” si­ger Li­fe Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Jes­per Fisker.

Fuld indflydelse på Life A/S

Som be­sty­rel­ses­med­lem­mer får Na­na Quist­gaard, An­ne Re­in­holdt og Bjar­ke Ta­kas­hi Røj­le Chri­sten­sen frem­over ind­fly­del­se på Li­fe Fon­dens ho­ve­d­ak­ti­vi­tet, der er drift af virk­som­he­den Li­fe A/S.

Li­fe Fon­dens bestyrelse
Jes­per Fi­sker (for­mand)
Ma­ri­an­ne Phi­lip (næst­for­mand)
Bir­git­te Nauntofte
Mar­tin Tve­de Zachariasen
Jet­te Rygaard
Per Falholt

Som føl­ge af er­hvervs­fonds­lo­vens be­stem­mel­ser om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter får de tre kom­men­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke ind­fly­del­se på fon­dens ud­de­lin­ger el­ler valg af fon­dens vedtægts­be­stem­te bestyrelsesmedlemmer.

Be­slut­nin­gen om, at der skal ind­træ­de me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen i år, blev truf­fet i for­å­ret 2021 på bag­grund af et øn­ske i be­sty­rel­sen, og som føl­ge af en indstil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den, da Li­fe Fon­den blev etab­le­ret i 2020.

”Vi sy­nes i be­sty­rel­sen, at det er en stor styr­ke med den fag­lig­hed og ind­sigt i LIFE Fon­dens dag­li­ge vir­ke, som me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer kan gi­ve,” si­ger Jes­per Fi­sker om beslutningen.

Medarbejdere vil bidrage med viden

De kom­men­de fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer øn­sker net­op at gav­ne fon­den med de­res faglighed.

”Jeg øn­sker at brin­ge min vi­den om af­fek­ti­ve læ­re­pro­ces­ser og forsk­ning i læ­rings­po­ten­ti­a­let af for­skel­li­ge un­der­vis­nings­for­mer og -til­gan­ge i spil i be­sty­rel­sens dis­kus­sio­ner og be­slut­nin­ger. Des­u­den øn­sker jeg at kun­ne gi­ve be­sty­rel­sen en til­pas dyb ind­sigt i de re­el­le ind­sat­ser, der lø­ben­de ud­vik­les i LIFE Fon­den, her­un­der hvil­ke til­gan­ge der bru­ges, hvil­ke tan­ker der lig­ger bag, og hvad ef­fek­ten er på ele­ver­ne,” for­tæl­ler Nan­na Quistgaard.

Og­så An­ne Re­in­holdt og Bjar­ke Ta­kas­hi Røj­le Chri­sten­sen be­grun­der de­res op­stil­lin­ger med, at de øn­sker at bi­dra­ge til fon­den med de­res viden.

”Jeg stil­le­de op til LIFE Fon­dens be­sty­rel­se, da jeg me­ner, at jeg i min rol­le som kom­mu­ni­ka­tions­chef kan bi­dra­ge med vær­di­fuld vi­den om fon­dens bru­ge­re og om­ver­den, som er re­le­vant i for­hold til at kun­ne sæt­te den stra­te­gi­ske ret­ning for fon­den fremad­ret­tet,” for­tæl­ler An­ne Re­in­holdt, mens Bjar­ke Ta­kas­hi Røj­le Chri­sten­sen siger:

”Da jeg hør­te om LIFE Fon­den for før­ste gang, tænk­te jeg, at jeg sim­pelt­hen måt­te væ­re en del af pro­jek­tet. Der­for har jeg ik­ke kun­net hol­de mig væk fra at stil­le op som me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant i LIFE Fon­dens be­sty­rel­se. Jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge med min ind­sigt som ud­vik­lings­kon­su­lent i LIFE Fon­den og skub­be til vo­res fond i vo­res tid­li­ge for­ma­ti­ve år, så vi får ud­vik­let de bedst mu­li­ge un­der­vis­nings­til­bud til børn og un­ge i Dan­mark. Sam­ti­digt reg­ner jeg med at læ­re helt ut­ro­ligt me­get om fon­den og om bestyrelsesarbejde.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer