Akademikerfagforening vil forpligte fonde til at fortælle medarbejdere om ret til bestyrelsespladser

Formanden for fagforeningen DM Camilla Gregersen betegner det som et problem, at der kun sidder medarbejderrepræsentanter i 13 af de store erhvervsdrivende fondes bestyrelser. Derfor foreslår DM en justering af lovgivningen. Fagbevægelsen bliver beskyldt for at have ”sovet i timen,” men den kritik vil hverken 3F, HK Handel eller Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) svare på.

For­man­den for fag­for­e­nin­gen DM Ca­mil­la Gre­ger­sen fo­re­slår, at sel­skabs­lo­ven og er­hvervs­fonds­lo­ven ju­ste­res, så sel­ska­ber og er­hvervs­dri­ven­de fon­de får pligt til at op­ly­se me­d­ar­bej­der­ne om de­res ret til be­sty­rel­ses­po­ster. Fo­to: Ja­cob Nielsen

”Det er et problem.”

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra Ca­mil­la Gre­ger­sen, der er for­mand for 55.000 aka­de­mi­ke­res fag­for­e­ning DM, på den stærkt be­græn­se­de me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­des bestyrelser.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le 15. ju­ni, vi­ser en kort­læg­ning, at me­d­ar­bej­de­re fra fon­de­nes dat­ter­sel­ska­ber i 34 af de 60 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de har ret til at sid­de i fonds­be­sty­rel­sen. Men kun i 13 fon­de gør me­d­ar­bej­der­ne brug af retten.

Det be­ty­der med an­dre ord, at me­d­ar­bej­der­ne la­der de re­ser­ve­re­de sto­le i fon­dens be­sty­rel­ses­lo­ka­le stå tom­me i 21 af Dan­marks stør­ste fondskoncerner.

”Jeg sy­nes, det er et pro­blem, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tio­nen er så be­græn­set i fonds­be­sty­rel­ser­ne, for­di me­d­ar­bej­der­ne der­med ik­ke får den ind­fly­del­se, de har ret til, og for­di me­d­ar­bej­der­nes til­ste­de­væ­rel­se i be­sty­rel­ser­ne kom­mer al­le til go­de. Aka­de­mi­ker­ne kan blandt an­det bi­dra­ge med drift­skend­skab og højt spe­ci­a­li­se­ret vi­den, som be­sty­rel­ser­ne kan bru­ge på stra­te­gisk ni­veau. Jeg me­ner, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tio­nen styr­ker bå­de fon­de­ne og virk­som­he­der­ne, men be­sty­rel­ses­ar­bej­det har sam­ti­dig stor vær­di for me­d­ar­bej­der­ne, som i for­vej­en er dybt de­di­ke­re­de og via be­sty­rel­ses­ar­bej­det får glæ­den af at bi­dra­ge yder­li­ge­re,” si­ger Ca­mil­la Gre­ger­sen til Fundats.

Jeg op­le­ver ik­ke ar­bejds­gi­ver­mod­stand mod, at reg­ler­ne om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion bli­ver ud­nyt­tet, men tror sna­re­re, at det langt hen ad vej­en skyl­des mang­len­de kend­skab til reg­ler­ne hos medarbejderne

Ca­mil­la Gre­ger­sen – For­mand, Fag­for­e­nin­gen DM

Når reg­ler­ne om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­ser, der har væ­ret en del af er­hvervs­fonds­lo­ven si­den 1984, ik­ke ud­nyt­tes af fle­re fon­de, skyl­des det iføl­ge Ca­mil­la Gre­ger­sen især mang­len­de vi­den hos medarbejderne.

”Jeg me­ner, at pro­ble­met med reg­ler­ne, som de er i dag, er, at ini­ti­a­ti­vet skal kom­me fra me­d­ar­bej­der­ne. Vil me­d­ar­bej­der­ne ind i be­sty­rel­ser­ne, skal de selv væ­re me­get op­sø­gen­de, og det kræ­ver som mini­mum, at de ken­der til reg­ler­ne og mu­lig­he­der­ne. Der­for fo­re­slår vi en lil­le ju­ste­ring af sel­skabs­lo­ven og er­hvervs­fonds­lo­ven, så sel­ska­ber og er­hvervs­dri­ven­de fon­de får pligt til at op­ly­se me­d­ar­bej­der­ne om de­res ret til re­præ­sen­ta­tion. Det vil og­så sen­de et sig­nal til me­d­ar­bej­der­ne om, at de er vel­kom­ne,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

Ledelser har medansvar

DM-for­man­den prø­ve­de før­ste gang for et års tid si­den at brin­ge for­sla­get om en ju­ste­ring af sel­skabs­lo­ven op politisk.

”Je­res ar­tik­ler vi­ser, at der er be­hov for at sæt­te fo­kus på reg­ler­ne igen, idet det er et un­der­be­lyst om­rå­de i sam­funds­de­bat­ten. Der er helt ty­de­ligt man­ge virk­som­he­der, hvor me­d­ar­bej­der­ne ik­ke aner, at de har de på­gæl­den­de mu­lig­he­der,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

Det er ik­ke DM´s op­fat­tel­se, at fon­de­ne for­sø­ger at slip­pe for me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne, om end le­del­ser­ne iføl­ge DM-for­man­den godt kan ha­ve et ”me­dansvar”, når det gæl­der om at in­for­me­re om de le­di­ge stole.

”Jeg tror egent­lig, at man­ge af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de vil­le se det som po­si­tivt, hvis den­ne ret bli­ver ud­nyt­tet. Jeg op­le­ver ik­ke ar­bejds­gi­ver­mod­stand mod, at reg­ler­ne om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion bli­ver ud­nyt­tet, men tror sna­re­re, at det langt hen ad vej­en skyl­des mang­len­de kend­skab til reg­ler­ne hos me­d­ar­bej­der­ne og lidt skæv pla­ce­ring af op­ga­ven, hvor le­del­ser­ne godt kun­ne ha­ve et me­dansvar,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

Fagbevægelsen har sovet i timen

Ad­vo­kat og as­so­ci­a­te pro­fes­sor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Ca­s­par Ro­se, der blandt an­det har for­sket i be­tyd­nin­gen af me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer, gav i Fun­dats i sid­ste uge ud­tryk for, at og­så han tror, ukend­skab til reg­ler­ne er en sand­syn­lig for­kla­ring på den la­ve repræsentation.

”Så kan man spør­ge, hvem det fal­der til­ba­ge på. Og det fal­der må­ske nok til­ba­ge på fag­be­væ­gel­sen, som ik­ke har væ­ret god nok til at in­for­me­re om reg­ler­ne for ek­sem­pel i for­hold til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Fra fag­be­væ­gel­sens si­de har man nok ik­ke væ­ret agt­på­gi­ven­de nok – man har ik­ke ud­vist ret­ti­dig om­hu, for at bru­ge et for­tær­sket ud­tryk. For hvis man er sat i ver­den for at va­re­ta­ge me­d­ar­bej­der­nes in­ter­es­ser, så er det da mær­ke­ligt, at man ik­ke så at si­ge har set den mu­lig­hed og gjort me­d­ar­bej­der­ne i kon­cer­nen be­vid­ste om mu­lig­he­den,” sag­de Ca­s­par Ro­se til Fundats.

Cas­per Ro­se til­fø­je­de, at han vur­de­rer, reg­ler­ne kan en­de med at bli­ve æn­dret, hvis ik­ke me­d­ar­bej­der­ne be­nyt­ter sig af de­res ret til indflydelse.

"Fag­be­væ­gel­sen har so­vet i ti­men. Man skal jo væ­re op­mærk­som på, at reg­ler­ne ik­ke kan ta­ges for gi­vet. De har væ­ret der i man­ge, man­ge år, men jeg me­ner og­så, at man som fag­be­væ­gel­se er nødt til at gø­re brug af den ret. El­lers vil nog­le po­li­ti­ke­re stil­le spørgs­mål ved, hvor­for reg­ler­ne skal væ­re der, hvis de ik­ke bli­ver brugt," lød det fra Ca­s­par Rose.

Ad­vo­ka­tens syns­punkt om den soven­de fag­be­væ­gel­se blev un­der­støt­tet i en ar­ti­kel i Fun­dats om Carls­berg, hvor bryg­ge­ri­ar­bej­der og fæl­lestil­lids­mand Hans An­der­sen kun­ne for­tæl­le, at hver­ken han el­ler kol­le­ger­ne no­gen­sin­de har hørt om ret­ten til at sid­de i Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

Ingen kommentarer fra 3F, HK og FH

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt an­dre de­le af fag­for­e­nings­ver­de­nen end DM om de­res syn på den la­ve me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds­be­sty­rel­ser­ne, og om fag­for­e­nin­ger­nes an­svar for at gø­re til­lids­folk og øv­ri­ge med­lem­mer op­mærk­som på de­res lovsik­re­de bestyrelsesmuligheder.

Vi vil nu ta­ge sta­fet­ten op igen og skri­ve til medlemmerne

Ca­mil­la Gre­ger­sen – For­mand, Fag­for­e­nin­gen DM

Men hver­ken Dan­marks stør­ste fag­for­e­ning 3F el­ler HK Han­del, som beg­ge or­ga­ni­se­rer man­ge me­d­ar­bej­de­re i dat­ter­sel­ska­ber til de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, har øn­sket at stil­le op til in­ter­view om dis­se spørgsmål.
Li­ge­le­des ly­der mel­din­gen fra Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, hvis 64 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner re­præ­sen­te­rer fle­re end 1,3 mil­li­o­ner løn­mod­ta­ge­re, at FH ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til sagen.

DM vil skrive til sine medlemmer igen

På spørgs­må­let, om DM har gjort nok for at sik­re, at fag­for­e­nin­gens med­lem­mer får den ind­fly­del­se, de har ret til via me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds- og sel­skabs­be­sty­rel­ser, si­ger Ca­mil­la Gregersen:
”Vi har skre­vet til nog­le af vo­res med­lem­mer i re­le­van­te sel­ska­ber for år til­ba­ge. Men pro­ble­met er, at når med­lem­mer­ne skif­ter job, får de ik­ke al­tid for­talt om jobs­kif­tet til de­res fag­for­e­ning, og det gør det svært for os at ram­me al­le via vo­res med­lem­skom­mu­ni­ka­tion. Vi vil nu ta­ge sta­fet­ten op igen og skri­ve til medlemmerne.”

Ca­mil­la Gre­ger­sen er ik­ke af­vi­sen­de over­for, at DM og den øv­ri­ge fag­for­e­nings­ver­den set i baks­pej­let kun­ne ha­ve gjort me­re for at gø­re med­lem­mer­ne op­mærk­som på bestyrelsesmulighederne.

”Jeg tror al­tid, vi fra fag­be­væ­gel­sens si­de kan gø­re end­nu me­re kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt, og­så på det­te om­rå­de, og det vil vi ab­so­lut ger­ne bi­dra­ge til,” fast­slår Ca­mil­la Gregersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer