Naturfællesskaber for ledige kvinder og udvikling af skalerbar kvantesoftware

Det Obelske Familiefond støtter projekt i Aarhus, hvor beskæftigelsesindsatsen for udsatte, unge kvinder bliver rykket ud under åben himmel. Novo Nordisk Fonden finansierer ny forskning på Niels Bohr Institutet, hvor professor vil udvikle præcis og skalerbar kvantesoftware.

Pro­fes­sor og lek­tor Anasua Chat­terjee fra Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet i Kø­ben­havn har net­op mod­ta­get en mil­li­on kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­dens ’Pio­ne­er Innovator’-program. (fo­to: Ola J. Jo­en­sen, Ni­els Bo­hr Institutet)

I Aar­hus kan en grup­pe le­di­ge, psy­kisk sår­ba­re un­ge kvin­der nu se frem til at få af­lyst de­res sam­ta­ler i job­cen­tret. Som led i be­skæf­ti­gel­ses­pro­jek­tet ’Gro­bund til frem­ti­den” skal de i ste­det ud i sko­ve­ne syd for Aar­hus, hvor de un­der trækro­ner­ne blandt an­det skal van­dre, la­ve mad over bål og dan­ne nye fællesskaber.

Det er ide­en bag pro­jek­tet ’Gro­bund til frem­ti­den’, som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter med 3,4 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i et sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus Kom­mu­ne, virk­som­he­den Na­tur­fæl­les­ska­ber og vi­dens­hu­set Ca­bi, der le­der pro­jek­tet, op­ly­ser par­ter­ne i en pressemeddelelse.

Kvin­der­ne skal igen­nem et for­løb på først 16 uger i na­tu­ren og her­ef­ter 13 ugers per­son­lig op­følg­ning. Må­let er, at de får skabt po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med at ind­gå i et fæl­les­skab. Sam­ti­dig skal det styr­ke kvin­der­nes tro på eg­ne ev­ner, så de får mod og kom­pe­ten­ce til at kom­me i job el­ler uddannelse.

”I Gro­bund til frem­ti­den ru­sker vi op i den tra­di­tio­nel­le be­skæf­ti­gel­ses­ind­sats for at hjæl­pe un­ge i psy­kisk mi­striv­sel til at gen­fin­de tro­en på en frem­tid med job og triv­sel. Vi mø­der de un­ge i en helt ny ram­me, hvor na­tur og fæl­les­skab er om­drej­nings­punkt. Vo­res er­fa­rin­ger er, at fæl­les­ska­bet kan væ­re en stor in­spira­tion og driv­kraft til at bry­de med en­som­hed, for­bed­re det men­tale hel­bred og ta­ge de før­ste skridt mod ud­dan­nel­se el­ler job,” si­ger An­ders Win­ner­skjold (S), der er rå­d­mand for so­ci­a­le for­hold og be­skæf­ti­gel­se i Aar­hus Kommune.

Nye aktiviteter for unge på Nørrebro

Fra Aar­hus fort­sæt­ter Fun­dats’ gu­i­de­de rund­t­ur blandt nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger til Nør­re­bro i Kø­ben­havn, hvor bo­ligsel­ska­bet AKB står bag et nyt pro­jekt kal­det ’Nør­re­bro sam­les på banen’.

For­må­let er at ska­be ak­ti­vi­te­ter for den sto­re grup­pe af ud­sat­te børn og un­ge i by­de­len, der ik­ke har mu­lig­hed for at del­ta­ge i den or­ga­ni­se­re­de foreningsidræt.

Med den­ne støt­te kan vi gi­ve en mas­se, of­te sår­ba­re børn og un­ge, der står uden­for for­e­nings­li­vet, mu­lig­hed for at dyr­ke sport og ik­ke mindst bli­ve en del af et fællesskab

Sø­ren-Emil Schütt – Be­sty­rel­ses­med­lem, bo­ligsel­ska­bet AKB i København

Med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den bli­ver det mu­ligt at la­ve op­sø­gen­de ar­bej­de og til­by­de et bredt spek­trum af åb­ne ak­ti­vi­te­ter som for ek­sem­pel fod­bold, kla­tring, yo­ga, dans og fæl­les mad­lav­ning for bør­ne­ne og de unge.

”Med den­ne støt­te kan vi gi­ve en mas­se, of­te sår­ba­re børn og un­ge, der står uden­for for­e­nings­li­vet, mu­lig­hed for at dyr­ke sport og ik­ke mindst bli­ve en del af et fæl­les­skab,” si­ger Sø­ren-Emil Schütt, der er med­lem af be­sty­rel­sen i AKB i Kø­ben­havn, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet har al­le­re­de mod­ta­get støt­te fra Re­al­da­nia, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Kø­ben­havns Kom­mu­ne til etab­le­ring af de be­væ­gel­se­s­tor­ve, der skal dan­ne ram­me om de for­skel­li­ge for­mer for idræt og samvær.

Vil udvikle skalerbar kvantesoftware

Anasua Chat­terjee er nav­net på en in­disk født pro­fes­sor og lek­tor i fast­stof­fy­sik ved Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet i Kø­ben­havn. Hun har net­op mod­ta­get en mil­li­on kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den som del af fon­dens ’Pio­ne­er Innovator’-program, der har til for­mål at un­der­støt­te den helt tid­li­ge uni­ver­si­tets­for­ank­re­de forsk­ning samt op­da­gel­ser og ud­vik­ling af tek­no­lo­gi­er, der har kom­merci­elt potentiale.

I en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjem­mesi­de for­tæl­ler Anasua Chat­terjee, at pen­ge­ne skal bru­ges til at sam­le eks­per­ti­se fra for­skel­li­ge fel­ter for at ud­vik­le præ­cis og ska­ler­bar kvan­tesoftwa­re med kom­merci­elt potentiale.

Kon­trolsoftwa­re spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i at ko­or­di­ne­re de kom­plek­se ope­ra­tio­ner, der kræ­ves for at ud­nyt­te kraf­ten i kvan­tecom­pu­te­re og hjæl­pe med at gø­re kvan­tecom­pu­te­re til­gæn­ge­li­ge for for­ske­re og udviklere.

“Ved hjælp af den­ne be­vil­ling har vo­res forsk­nings­pro­jekt til for­mål at ud­vik­le en præ­cis og ska­ler­bar kon­trolsoftwa­re til kvan­te­pro­ces­so­rer, som let kan im­ple­men­te­res for at dan­ne et pro­to­ty­pe­pro­dukt,” si­ger Anasua Chatterjee.

Bedre forhold på krisecenter og autismecenter

Frel­sens Hærs kri­se­cen­ter Sven­deb­jerg­gård i Hvi­d­ov­re hjæl­per i gen­nem­snit cir­ka 100 kvin­der, børn og mænd hvert år. Det er et af de ene­ste kri­se­cen­tre i lan­det, hvor der er plads til al­le køn og aldre.

Tak­ket væ­re en do­na­tion på 20 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond skal kri­se­cen­tret nu om­byg­ges og renove­res for der­med at bli­ve me­re tidssvarende.

Iføl­ge en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de gør do­na­tio­nen det blandt an­det mu­ligt at om­byg­ge og renove­re 20 væ­rel­ser, så al­le væ­rel­ser frem­over får bad og toilet.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond står og­så bag en do­na­tion på ni mil­li­o­ner kro­ner til Re­gion Syd­dan­marks nye spe­ci­a­li­se­re­de au­tis­me­cen­ter i Fre­de­ri­cia. Pen­ge­ne gør det mu­ligt at op­fø­re et ak­ti­vi­tets­hus og en gang­bro, som gi­ver bed­re ad­gang til om­rå­dets na­tu­ro­p­le­vel­ser og lo­ka­l­om­rå­det i det he­le taget.

Det før­ste spa­destik til op­førs­len af det nye au­tis­me­cen­ter blev ta­get i marts i år. Når cen­te­ret er fær­digt, kom­mer det til at rum­me 21 bo­li­ger til bor­ge­re, som har brug for støt­te i hverdagen.

Penge til 111 trivselsprojekter

Vel­liv For­e­nin­gens ud­de­lings­ud­valg har net­op valgt at til­go­de­se 111 pro­jek­ter med til­sam­men 5,3 mil­li­o­ner kro­ner un­der pulj­en ’Lo­kal trivsel’.

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning skri­ver på sin hjem­mesi­de, at blandt de pro­jek­ter, der har få­et støt­te, er Ba­ba Søn­der­borg, som vil etab­le­re en grup­pe især for mænd, der til­hø­rer et­ni­ske mi­no­ri­te­ter. Må­let er at ska­be et fæl­les­skab for fædre med fæl­les­spis­ning, fod­bold­aft­ner og fi­ske- og hytteture.

En an­den mod­ta­ger er Li­nie 14, som er et væ­re­sted for stof­frie, so­ci­alt ud­sat­te bor­ge­re i Kø­ben­havn, og Thy Sangsko­le, der vil la­ve en ind­sats for un­ge, der mi­stri­ves so­ci­alt og mentalt.

14 projekter på Bornholm får støtte

Vi slut­ter på Born­holm, hvor Spa­re­kas­sen Born­holms Fond på årets tred­je ud­de­lings­mø­de ul­ti­mo au­gust har ud­delt 674.500 kro­ner til 14 pro­jek­ter på klippeøen.

Blandt mod­ta­ger­ne af fond­s­pen­ge er Born­holms Ø-ar­kiv, der får 100.000 kro­ner til en film om 100 års ud­vik­ling i de born­holm­ske lokalsamfund.

Der er og­så 100.000 kro­ner til Born­holms Hel­dags­sko­le, som vil etab­le­re en le­ge­plads i sko­le­går­den, mens pi­stol­skyt­ter­ne i Ny­vest Idræts­for­e­ning får 4.500 kro­ner til at sæt­te gang i en renove­ring af klubhuset.

Der lig­ger li­ge­så fond­s­pen­ge til grund for, at Øs­ter­ma­rie Bil­lard- og Dart­klub kan hol­de et lands­dæk­ken­de dart­stæv­ne i Has­le­hal­len i ok­to­ber. Stæv­net har få­et 15.000 kro­ner i til­skud fra Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer