Lego Fonden sætter igen ny uddelingsrekord

Danmarks næstmest uddelende fond slog i 2022 sin egen kun ét år gamle uddelingsrekord. Lego Fondens direktør forventer dog, at uddelingsniveauet i år og de kommende år vil falde tilbage på ”et mere normalt leje”.

"Vi ar­bej­der he­le ti­den på, at vo­res ud­de­lin­ger gør den størst mu­li­ge for­skel for børn i ver­den,” si­ger Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen, der si­den 1. fe­bru­ar i år har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den. (fo­to: Jo­nas Ahl­strøm, Jo­nas Fotografi)

Le­go Fon­den del­te fle­re pen­ge ud i 2022, end fon­den no­gen­sin­de før har gjort.

I alt blev der ud­delt 3,18 mil­li­ar­der kro­ner sid­ste år, og der­med slog Le­go Fon­den sin egen kun ét år gam­le re­kord fra 2021 på 2,8 mil­li­ar­der kroner.

Med ud­de­lings­re­kor­den un­der­stre­ger Le­go Fon­den sin po­si­tion som Dan­marks næst­stør­ste fond må­lt på de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger – kun over­gå­et af No­vo Nor­disk Fon­den, der i 2022 nå­e­de op på knap 7,5 mil­li­ar­der ud­de­lings­kro­ner.

De godt 3,1 mil­li­ar­der kro­ner blev be­vil­get til pro­jek­ter, som al­le på for­skel­lig vis bi­dra­ger til at styr­ke børns triv­sel, ud­vik­ling og livslan­ge læ­ring, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Her un­der­stre­ges det sam­ti­dig, at stær­ke part­ner­ska­ber er ker­nen i Le­go Fon­dens til­gang til at ska­be for­an­dring. I 2022 sam­ar­bej­de­de fon­den med ik­ke fær­re end 117 for­skel­li­ge partnere.

”At gi­ve ver­dens børn mu­lig­he­den for at læ­re gen­nem leg er ik­ke no­get, vi ord­ner på hver­ken en dag, et år el­ler et år­ti. Det kræ­ver en lang­va­rig ind­sats, som vi bi­dra­ger til i sam­ar­bej­de med vo­res part­ne­re over he­le ver­den. Vi skal sik­re, at vi kan gø­re en for­skel i man­ge år frem­over. Der­for ar­bej­der vi he­le ti­den på, at vo­res ud­de­lin­ger gør den størst mu­li­ge for­skel for børn i ver­den,” si­ger Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen, der 1. fe­bru­ar i år sat­te sig i sto­len som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den.

Uddelingsniveau vil falde til normalt leje

Iføl­ge Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen vil Le­go Fon­den ”gø­re sit yder­ste for at bli­ve ved med at gø­re en stør­re og stør­re for­skel”, om end det iføl­ge di­rek­tø­ren næp­pe er re­a­li­stisk, at fon­den i år og de kom­men­de år nød­ven­dig­vis vil fort­sæt­te med at de­le pen­ge ud på et li­ge så højt ni­veau som de se­ne­ste to år.

”2021 og 2022 var på man­ge må­der helt ek­stra­or­di­næ­re år, hvil­ket af­spej­les i de hi­sto­risk hø­je ud­de­lings­ni­veau­er. Det er for ek­sem­pel for­hold som kri­gen i Ukrai­ne og covid19, der har be­ty­det, at vi har gi­vet en ræk­ke sto­re og usæd­van­li­ge en­gangs­do­na­tio­ner, som vi ik­ke for­ven­ter at la­ve fremad­ret­tet. Der­for for­ven­ter vi, at vo­res ud­de­lings­ni­veau vil fal­de til­ba­ge på et me­re nor­malt le­je. Det er for tid­ligt at si­ge, hvor vi helt præ­cist lan­der,” skri­ver Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen i en mail til Fundats.

Det er for ek­sem­pel for­hold som kri­gen i Ukrai­ne og covid19, der har be­ty­det, at vi har gi­vet en ræk­ke sto­re og usæd­van­li­ge en­gangs­do­na­tio­ner, som vi ik­ke for­ven­ter at la­ve fremadrettet

Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Blandt år­sa­ger­ne til ud­de­lings­boo­met i 2022 er og­så Le­go-bran­dets 90 års-ju­bilæum, som blev fejret med en ek­stra­or­di­nær ind­sats for de mind­ste børn i al­de­ren nul til seks år med kampag­nen ’Bu­ild a Wor­ld of Play’. I den for­bin­del­se be­vil­ge­de fon­den næ­sten 900 mil­li­o­ner kro­ner til en bred vif­te af pro­jek­ter – li­ge fra hjem­me­un­der­vis­ning af børn og de­res om­sorgs­per­so­ner til styr­kel­se af po­si­ti­ve fædrenor­mer med fo­kus på leg og trivsel.

I for­bin­del­se med kri­gen i Ukrai­ne be­vil­ge­de Le­go Fon­den ek­stra­or­di­nært 110 mil­li­o­ner kro­ner til re­ha­bi­li­te­ring og genop­byg­ning af sko­le­sy­ste­met til gavn for de man­ge krigs­ram­te børn.

En an­den stor be­vil­ling i 2022 gik til et pro­jekt i Etio­pi­en, som gi­ver tre- til seksår­i­ge børn i hu­ma­ni­tæ­re kri­ti­ske si­tu­a­tio­ner mu­lig­hed for at le­ge og læ­re. Det­te pro­jekt modt­og 127 mil­li­o­ner kro­ner fra Le­go Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer