Annoncespot_img

Flere fonde øger støtten til julehjælp

De sociale hjælpeorganisationer oplever voldsomme stigninger i antal ansøgninger til julehjælp. En række af landets fonde – blandt andet Poul Due Jensens Fond og Ole Kirk’s Fond - har derfor øget deres støtte til årets julehjælp.

Den kri­ti­ske øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for træng­te fa­mi­li­er har få­et fle­re fon­de til at hæ­ve de­res støt­te til ju­le­hjælp (fo­to: Rø­de Kors).

I ly­set af den ak­tu­el­le kri­se med bå­de sti­gen­de in­f­la­tion og ener­gik­ri­se – og her­af sti­gen­de pri­ser på bå­de dag­lig­va­rer, el og var­me, bli­ver de so­ci­a­le hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner be­stormet med an­søg­nin­ger til årets julehjælp.

Den kri­ti­ske øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for træng­te fa­mi­li­er har få­et fle­re fon­de til at hæ­ve de­res støt­te til julehjælp.

Ole Kirk’s Fond har haft tra­di­tion for at støt­te ju­le­hjælp helt til­ba­ge til fon­dens op­rin­del­se. I fle­re år har fon­den gi­vet 2,5 mil­li­o­ner til ju­le­hjælp. Un­der cor­o­na hæ­ve­de fon­den støt­ten til 3,1 mil­li­o­ner kro­ner, og i år har de hæ­vet be­lø­bet til ju­le­hjælp til 3,9 mil­li­o­ner kroner.

”De 3,9 mil­li­o­ner kro­ner gi­ver vi til fem fa­ste part­ne­re; Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen, Blå Kors Dan­mark, Frel­sens Hær og Dansk Fol­ke­hjælp, som får det stør­ste be­løb,” for­tæl­ler Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, di­rek­tør i Ole Kirk’s Fond.

En sårbar juletid

Hun be­teg­ner ju­le­hjælp som en del af fon­dens dna.

”Ju­len er en sær­lig sår­bar tid, og det er ik­ke til at bæ­re, hvis fa­mi­li­er ik­ke har råd til at ser­ve­re et ju­le­må­l­tid el­ler ska­be en ju­le­af­ten for de­res børn,” me­ner Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Ud over de 3,9 mil­li­o­ner kro­ner til de fem fa­ste part­ne­re, gi­ver fon­den og­så 300.000 kro­ner i støt­te til ju­le­hjælp til nog­le min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner og lo­ka­le for­e­nin­ger i Billund-området.

Der­u­d­over har fon­den gi­vet 5,4 mil­li­o­ner kro­ner til For­e­nin­gen Støt­te for Mødre og Børn, hvor træng­te mødre kan sø­ge le­ga­ter – blandt an­det til julehjælp.

”For­e­nin­gen er ble­vet væl­tet ned af an­sø­ge­re, for­di grup­pen af øko­no­misk træng­te men­ne­sker er ble­vet bre­de­re. Der er vir­ke­lig man­ge, som er un­der pres. For er du ene­for­sør­ger på over­før­sels­ind­komst, er dit rå­dig­heds­be­løb så lavt, og hvis så el­reg­nin­gen bli­ver for­doblet, el­ler gas­reg­nin­gen fi­redoblet, så går du fra in­gen­ting til slet in­gen­ting,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Tradition for julehjælp

Og­så Po­ul Due Jen­sens Fond har tra­di­tion for at ud­de­le julehjælp.

”I man­ge år har vi ud­delt to mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­hjælp, men på grund af in­f­la­tio­nen og det vi hø­rer fra hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, hæ­ver vi i år be­lø­bet til tre mil­li­o­ner kro­ner,” for­tæl­ler Kim Nøhr Skib­sted, di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond.

De tre mil­li­o­ner for­de­les med 1,2 mil­li­o­ner kro­ner til bå­de Rø­de Kors og Mødre­hjæl­pen, 500.000 kro­ner til Dansk Fol­ke­hjælp og 100.000 kro­ner til Børnehjælpsdagen.

”Der­u­d­over har vi gen­nem fle­re år og­så haft di­a­log med lo­ka­le part­ne­re blandt an­det i Bjer­ring­bro, hvor vi blandt an­det har hjul­pet med trans­port og ud­bring­ning af mad til ju­le­af­ten. Det er mu­ligt, at det sker igen,” for­kla­rer Kim Nøhr Skibsted.

Mindre organisationer

Hos Oak Fo­un­da­tion har de og­så tra­di­tion for at ud­de­le ju­le­hjælp, og i år ud­de­ler fon­den 3,3 mil­li­o­ner kroner.

”Det er det sam­me be­løb som sid­ste år, men for­di 3,3 mil­li­o­ner kro­ner er et stort be­løb, har vi ik­ke valgt at sæt­te be­lø­bet op. Til gen­gæld har vi i år et sær­ligt fo­kus på min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, og vi støt­ter me­re end 75 or­ga­ni­sa­tio­ner,” for­tæl­ler Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen, di­rek­tør i Oak Fo­un­da­tion Denmark.

Årets støt­te til ju­le­hjælp går blandt an­det til en stri­be kri­se­cen­tre, til Sten­bro­ens juri­ster, Hus For­bi, Hjælp til Hjem­lø­se, Me­nig­heds­plej­en og Ope­ra­tion Ju­le­ga­veregn. Via lo­ka­le grøn­land­ske or­ga­ni­sa­tio­ner får samt­li­ge bør­ne­hjems­børn og sko­le­hjems­børn på Grøn­land og­så ju­le­hjælp. Af stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner har fon­den i år gi­vet støt­te til ju­le­hjælp til Frel­sens Hær og Kir­kens Korshær.

Vi vil ger­ne sæt­te fo­kus på al­le de grup­per, som ik­ke hø­rer hjem­me i mainstreamtilbuddene

Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen – Di­rek­tør, Oak Fo­un­da­tion Denmark

”I år gi­ver vi til re­la­tivt få af de sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner. Ik­ke for­di vi sy­nes, at de sto­re gør et dår­ligt styk­ke ar­bej­de, men for­di vi ger­ne vil sæt­te fo­kus på al­le de grup­per, som ik­ke hø­rer hjem­me i main­stream­til­bud­de­ne,” for­kla­rer Est­her Nørregård-Nielsen.

Hun me­ner, at ju­le­hjælp er hi­sto­risk betinget.

”Hi­sto­risk er der en lang tra­di­tion for, at man gi­ver ju­le­hjælp til mad og ga­ver, så på den må­de er ju­le­hjælp me­get sy­ste­ma­ti­se­ret. Sam­ti­dig er ju­len og­så det tids­punkt, hvor al­le er sam­let, og hvor man di­rek­te kan sam­men­lig­ne sig med an­dre. Så det er et me­get åben­lyst sted at se ulig­he­den i sam­fun­det,” si­ger hun.

Købmænd giver julehjælp

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har la­vet pul­jer til ju­le­hjælp – bå­de sid­ste år og i år. Sid­ste år var pulj­en til ju­le­hjælp på fem mil­li­o­ner, i år er pulj­en for­hø­jet til seks mil­li­o­ner på grund af den ak­tu­el­le øko­no­mi­ske situation. 

Beg­ge år er det frie køb­mand, der kan sø­ge fon­den om en ud­de­ling på 25.000 kro­ner, som de kan bru­ge til at gø­re en for­skel lo­kalt i ju­le­ti­den, for ek­sem­pel i sam­ar­bej­de med vel­gø­ren­de for­e­nin­ger, ple­je­hjem el­ler børnehjem.

”Man­ge ste­der er køb­man­den det na­tur­li­ge om­drej­nings­punkt og en af de stør­re ar­bejds­plad­ser i lo­kal­sam­fun­det. Der­for er for­vent­nin­ger­ne til dem om at yde støt­te el­ler sponso­re­re lo­kalt også hø­je. Det er bag­grun­den for, at vi har valgt at etab­le­re pulj­en. Køb­mæn­de­ne er selv hårdt ramt på øko­no­mi­en på grund af de sto­re el­reg­nin­ger. Dem for­sø­ger vi sam­ti­dig at hjæl­pe via en særlig
ud­de­lings­pul­je, som vi kal­der ”Ener­gi­tilskud”,” si­ger adm. di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Terje List.

Økonomisk desperation

Hos KV Fon­den har man al­drig haft tra­di­tion for at gi­ve støt­te til ju­le­hjælp, men for­di fon­dens le­ga­ter til en­li­ge mødre ty­pisk ud­be­ta­les i de­cem­ber må­ned, op­fat­ter man­ge det som julehjælp.

”I år ud­de­ler vi 3.750.000 kro­ner i le­ga­ter til en­li­ge mødre, men vi har få­et an­søg­nin­ger ind på 19,1 mil­li­o­ner kro­ner, så det er kun en brøk­del af be­ho­vet, vi kan dæk­ke,” for­tæl­ler Hen­rik Amand Hol­te­gaard, adm. di­rek­tør i KV Fonden.

I alt har fon­den få­et knap 6.000 an­søg­nin­ger til de­res le­ga­ter – her­af godt 2.500 fra en­li­ge mødre.

”Det er en stig­ning på 30 pro­cent, og de har in­gen pen­ge de her en­li­ge mødre. Det er en fryg­te­lig ud­vik­ling med bå­de in­f­la­tion og ener­gik­ri­se, hvor de mest sår­ba­re bli­ver hår­dest ramt, og vi kan se, at må­l­grup­pen for vo­res le­ga­ter bli­ver bre­de­re,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard og fortsætter:

”En del af dem, der ik­ke har få­et et le­gat, har bå­de rin­get og skre­vet, for­di de er des­pe­ra­te. De ved sim­pelt­hen ik­ke, hvad de skal gø­re. Hvor­dan de skal be­ta­le de­res reg­nin­ger el­ler få råd til julen.”

Støtte til fælles ansøgning

Og­så Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har tra­di­tion for at gi­ve støt­te til an­søg­nin­ger fra or­ga­ni­sa­tio­ner om ju­le­hjælp, og i år har fon­den gi­vet 10 mil­li­o­ner kro­ner til en fæl­les an­søg­ning fra de fem sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner; Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen, Frel­sens Hær, Blå Kors Dan­mark og Dansk Folkehjælp.

Fun­dats har for­søgt at få en ud­dy­ben­de ud­ta­lel­se om støt­ten fra se­kre­ta­ri­ats­chef Tho­mas Wo­h­lert, men han har tak­ket nej til et interview.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer